Durga Devi Stotram

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu and English

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

|| అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ ||

నారద ఉవాచ –
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || 1||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి || 2||

స్కంద ఉవాచ –
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా |
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || 3||

Sree Durga Sahasranama Stotram

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ |
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || 4||

మహతా తపసా‌உ‌உరాధ్య శంకరం లోకశంకరమ్ |
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ || 5||

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః |
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః || 6||

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః |
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ || 7||

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ |
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా || 8||

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ |
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నందినీ || 9||

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ |
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి || 10||

ఇత్యుక్త్వాంతర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా |
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ || 11||

మంగలానాం మంగలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ |
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ || 12||

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే |
ఛందోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా || 13||

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామంత్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | |

శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః |

దేవీధ్యానమ్
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ |
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ||

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః |

ఓం శివాథోమా రమా శక్తిరనంతా నిష్కలా‌உమలా |
శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా || 1||

అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా |
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వఙ్ఞా సర్వగా‌உచలా || 2||

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా |
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరంజనా || 3||

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా‌உపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా |
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాక్షరామృతా || 4||

శాంతా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా |
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారా‌உచ్యుతా‌உతులా || 5||

అనాదినిధనా‌உమోఘా కారణాత్మకలాకులా |
ఋతుప్రథమజా‌உనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా || 6||

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ |
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || 7||

సర్వశక్తికలా‌உకామా మహిషేష్టవినాశినీ |
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ || 8||

అంగదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ |
సనాతనీ మహానందా‌உ‌உకాశయోనిస్తథేచ్యతే || 9||

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ |
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా || 10||

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా |
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా || 11||

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా |
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసంభవా || 12||

అనాద్యనంతవిభవా పరార్థా పురుషారణిః |
సర్గస్థిత్యంతకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా || 13||

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానందవిగ్రహా |
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా || 14||

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ |
పూతాంతరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంఙ్ఞితా || 15||

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ |
వాఞ్ఛాప్రదా‌உనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ || 16||

క్షేత్రఙ్ఞా‌உచింత్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతే‌உవ్యక్తలక్షణా |
మలాపవర్జితా‌உ‌உనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా || 17||

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే |
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా || 18||

వ్యక్తా‌உవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా |
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ || 19||

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యంతధర్మిణీ |
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ || 20||

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా |
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ || 21||

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా |
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా || 22||

అనంతరూపా‌உనంతార్థా తథా పురుషమోహినీ |
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా || 23||

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా |
బ్రహ్మేశవిష్ణుసంపూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంఙ్ఞితా || 24||

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా |
ఙ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ || 25||

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా |
అపాంయోనిః స్వయంభూతా మానసీ తత్త్వసంభవా || 26||

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ |
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథా‌உంబికా || 27||

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ |
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా || 28||

మహేంద్రోపేంద్రనమితా శాంకరీశానువర్తినీ |
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా || 29||

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా |
పరమానందదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా || 30||

ఙ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా |
అనంతగుణగంభీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా || 31||

సరోజనిలయా గంగా యోగిధ్యేయా‌உసురార్దినీ |
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగలా || 32||

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా |
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా || 33||

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యా‌உ‌உత్మభావితా |
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః || 34||

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ |
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ || 35||

శోభావతీ శాంకరీ చ లోలా మాలావిభూషితా |
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసుందరీ మాతా || 36||

నందా సంధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా |
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలా‌உఘహారిణీ || 37||

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా |
పితాంబరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా || 38||

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా |
నిర్యంత్రా యంత్రవాహస్థా నందినీ రుద్రకాలికా || 39||

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ |
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా || 40||

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా |
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ || 41||

మహాఫలా‌உనవద్యాంగీ కామరూపా సరిద్వరా |
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభంజనా || 42||

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ |
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా || 43||

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ |
సర్వఙ్ఞానపరీతాంగీ సర్వాసురవిమర్దికా || 44||

పికస్వనీ సామగీతా భవాంకనిలయా ప్రియా |
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రాహితపాతినీ || 45||

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాంతరవాసినీ |
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా || 46||

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ |
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా || 47||

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా |
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా || 48||

మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా |
ఙ్ఞానఙ్ఞేయా పరాతీతా వేదాంతవిషయా మతిః || 49||

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా |
యోగమాయా విభాగఙ్ఞా మహామోహా గరీయసీ || 50||

సంధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాదితిః |
బీజాంకురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః || 51||

ఖ్యాతిః ప్రఙ్ఞావతీ సంఙ్ఞా మహాభోగీంద్రశాయినీ |
హీంకృతిః శంకరీ శాంతిర్గంధర్వగణసేవితా || 52||

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా |
మహారాత్రీ పరానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ || 53||

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విఙ్ఞేయా సురూపిణీ |
గుహాంబికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా || 54||

హవ్యవాహా భవానందా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా |
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా || 55||

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా |
దైత్యహంత్రీ స్వేష్టదాత్రీ మంగలైకసువిగ్రహా || 56||

పురుషాంతర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ |
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేంద్రియమనాధృతిః || 57||

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ |
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా || 58||

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా‌உఘహారిణీ |
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా || 59||

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా |
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ || 60||

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా |
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ || 61||

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా |
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా || 62||

హేమకుండలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ |
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా || 63||

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కంజమాలినీ |
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః || 64||

క్షోభికా ఖండికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా |
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ || 65||

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ |
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా || 66||

నిరంకుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా |
స్రగ్విణీ పద్మసంభేదకారిణీ పరికీర్తితా || 67||

పరావరవిధానఙ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా |
పరావరఙ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా || 68||

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా |
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా || 69||

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా |
మహాశ్రయా మహామంత్రా మహాదేవమనోరమా || 70||

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానా‌உమితప్రభా |
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ || 71||

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ |
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గంగా విశ్వేశ్వరీ తథా || 72||

కామదా కనకా కాంతా కంజగర్భప్రభా తథా |
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా || 73||

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా |
పంచబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థా‌உర్థవిగ్రహా || 74||

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విఙ్ఞేయా మనోజవా |
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ || 75||

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ |
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ || 76||

విశ్వాంతఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసుందరీ |
సురభిర్నందినీ విద్యా నందగోపతనూద్భవా || 77||

భారతీ పరమానందా పరావరవిభేదికా |
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ || 78||

అనంతానందవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా |
కూష్మాండా ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ || 79||

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా |
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగలలోచనా || 80||

శాంతా ప్రభాస్వరూపా చ పంకజాయతలోచనా |
ఇంద్రాక్షీ హృదయాంతఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా || 81||

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరంతరా |
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చంద్రికా కాంతవిగ్రహా || 82||

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యంత్రప్రవర్తికా |
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ || 83||

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ |
పద్మానందా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా || 84||

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా |
మహేంద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా || 85||

వామా చ పంచతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా |
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా || 86||

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా |
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ || 87||

కరాలా పింగలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః |
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా || 88||

శంఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా |
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీంద్రజా || 89||

శుంభఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కంబుగ్రీవా బలీడితా |
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా || 90||

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా |
శుంభాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ || 91||

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసంకల్పా కామదా తథా |
సర్వవిఙ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ || 92||

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా |
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ || 93||

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా || 94||

నిరానందా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ |
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా || 95||

వరాంబికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ |
సువర్ణా స్వర్ణలసితా‌உనంతవర్ణా సదాధృతా || 96||

శాంకరీ శాంతహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా |
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా || 97||

గౌరీ శాకంభరీ సత్యసంధా సంధ్యాత్రయీధృతా |
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబంధవివర్జితా || 98||

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా |
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిందునాదసమాదృతా || 99||

శంభువామాంకగా చైవ శశితుల్యనిభాననా |
వనమాలావిరాజంతీ అనంతశయనాదృతా || 100||

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా |
దైత్యప్రమాథినీ శంఖచక్రపద్మగదాధరా || 101||

సంకర్షణసముత్పన్నా అంబికా సజ్జనాశ్రయా |
సువృతా సుందరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ || 102||

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా |
మహావిభూతిదా‌உ‌உరాధ్యా సరోజనిలయా‌உసమా || 103||

అష్టాదశభుజా‌உనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ |
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా || 104||

వైరాగ్యఙ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా |
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ || 105||

ఙ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాంగపారగా |
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా || 106||

అమన్యురమృతాస్వాదా పురందరపరిష్టుతా |
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా || 107||

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా |
విభ్రాజమానా దుర్ఙ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా || 108||

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా |
దీర్ఘా కకుద్మినీ పింగజటాధారా మనోఙ్ఞధీః || 109||

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా |
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా || 110||

శాంత్యతీతకలా‌உతీతవికారా శ్వేతచేలికా |
చిత్రమాయా శివఙ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ || 111||

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా |
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ || 112||

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాంతిధారిణీ |
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ || 113||

వరేణ్యా‌உద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా |
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ || 114||

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా |
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా || 115||

సుధౌతకర్మణా‌உ‌உరాధ్యా యుగాంతదహనాత్మికా |
సంకర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ || 116||

ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ |
ప్రద్యుమ్నజననీ బింబసమోష్ఠీ పద్మలోచనా || 117||

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా |
వృషాధీశా పరాత్మా చ వింధ్యా పర్వతవాసినీ || 118||

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ |
చాణూరహంత్రీ నీతిఙ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః || 119||

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ |
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా || 120||

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా |
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా || 121||

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ |
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా || 122||

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరుంధతీ |
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానందప్రదాయినీ || 123||

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకంధరా పంకజాననా |
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా || 124||

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా |
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ || 125||

శ్రీకలా‌உనంతదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రారాతిసూదనీ |
రక్తబీజనిహంత్రీ చ దైత్యసంగవిమర్దినీ || 126||

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ |
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ || 127||

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా |
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా || 128||

వజ్రదండాంకితా చైవ తథామృతసంజీవినీ |
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా || 129||

మాంగల్యా మంగలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ |
గంధర్వీ తరుణీ చాంద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా || 130||

సౌదామినీ ప్రజానందా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా |
ఏకానంగా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ || 131||

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా |
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా || 132||

విధర్మా విశ్వధర్మఙ్ఞా ధర్మార్థాంతరవిగ్రహా |
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారంగతాంతరా || 133||

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా |
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా || 134||

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరా‌உక్షరా|
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా || 135||

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసంధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా |
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా || 136||

ఆదిత్యా దివ్యగంధా చ దివాకరనిభప్రభా |
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా || 137||

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా |
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ || 138||

సూర్యేందునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ |
సూర్యాంతరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా || 139||

నివృత్తా ప్రోచ్యతే ఙ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా |
కాత్యాయనీ చండికా చ చండీ హైమవతీ తథా || 140||

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమంగలా |
ధూమ్రలోచనహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || 141||

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా |
దేవప్రియంకరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ || 142||

త్రిణేత్రా చంద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా |
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాండవప్రియకారిణీ || 143||

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా |
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ || 144||

సుస్మితేందుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా |
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా || 145||

కోటిచంద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ |
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా || 146||

సురాసురప్రవంద్యాంఘ్రిర్మోహఘ్నీ ఙ్ఞానదాయినీ |
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా || 147||

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా |
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా || 148||

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా |
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ || 149||

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ |
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదాంబుజా |
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా || 150||

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ || 1||

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ |
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాంతిర్భవతి కీర్తనాత్ || 2||

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ |
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ || 3||

దంపత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ |
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ || 4||

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ |
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి || 5||

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః |
పుష్పైః కుంకుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాంక్షతే హృది || 6||

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః |
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ || 7||

కిం తస్యేతరమంత్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి |
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ || 8||

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మంగలాస్పదే |
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ || 9||

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమంత్రవిత్ |
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ || 10||

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ |
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ || 11||

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ |
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ || 12|| ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే స్కందనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Devi Stotram – Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English

|| atha sri durga sahasranamastotram ||

narada uvaca –
kumara gunagambhira devasenapate prabho |
sarvabhistapradam pumsam sarvapapapranasanam || 1||

guhyadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasa |
mangalam grahapiḍadisantidam vaktumarhasi || 2||

skanda uvaca –
srnu narada devarse lokanugrahakamyaya |
yatprcchasi param punyam tatte vaksyami kautukat || 3||

mata me lokajanani himavannagasattamat |
menayam brahmavadinyam pradurbhuta harapriya || 4||

mahata tapasa‌உ‌உradhya sankaram lokasankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalanidhim || 5||

naganamadhirajastu himavan virahaturah |
svasutayah pariksine vasisthena prabodhitah || 6||

trilokajanani seyam prasanna tvayi punyatah |
pradurbhuta sutatvena tadviyogam subham tyaja || 7||

bahurupa ca durgeyam bahunamni sanatani |
sanatanasya jaya sa putrimoham tyajadhuna || 8||

iti prabodhitah sailah tam tustava param sivam |
tada prasanna sa durga pitaram praha nandini || 9||

matprasadatparam stotram hrdaye pratibhasatam |
tena namnam sahasrena pujayan kamamapnuhi || 10||

ityuktvantarhitayam tu hrdaye sphuritam tada |
namnam sahasram durgayah prcchate me yaduktavan || 11||

mangalanam mangalam tad durganama sahasrakam |
sarvabhistapradam pumsam bravimyakhilakamadam || 12||

durgadevi samakhyata himavanrsirucyate |
chandonustup japo devyah pritaye kriyate sada || 13||

asya sridurgastotramahamantrasya | himavan rsih | anustup chandah |
durgabhagavati devata | sridurgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah | |
sribhagavatyai durgayai namah |
devidhyanam
om hrim kalabhrabham kataksairarikulabhayadam maulibaddhendurekham
sankham cakram krpanam trisikhamapi karairudvahantim trinetram |
simhaskandhadhiruḍham tribhuvanamakhilam tejasa purayantim
dhyayed durgam jayakhyam tridasaparivrtam sevitam siddhikamaih ||
sri jayadurgayai namah |
om sivathoma rama saktirananta niskala‌உmala |
santa mahesvari nitya sasvata parama ksama || 1||

acintya kevalananta sivatma paramatmika |
anadiravyaya suddha sarvanna sarvaga‌உcala || 2||

ekanekavibhagastha mayatita sunirmala |
mahamahesvari satya mahadevi niranjana || 3||

kastha sarvantarastha‌உpi cicchaktiscatrilalita |
sarva sarvatmika visva jyotirupaksaramrta || 4||

santa pratistha sarvesa nivrttiramrtaprada |
vyomamurtirvyomasamstha vyomadhara‌உcyuta‌உtula || 5||

anadinidhana‌உmogha karanatmakalakula |
rtuprathamaja‌உnabhiramrtatmasamasraya || 6||

pranesvarapriya namya mahamahisaghatini |
pranesvari pranarupa pradhanapurusesvari || 7||

sarvasaktikala‌உkama mahisestavinasini |
sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari || 8||

angadadidhara caiva tatha mukutadharini |
sanatani mahananda‌உ‌உkasayonistathecyate || 9||

citprakasasvarupa ca mahayogesvaresvari |
mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||

samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava |
samsarapara durvara durniriksa durasada || 11||

pranasaktisca sevya ca yogini paramakala |
mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||

anadyanantavibhava parartha purusaranih |
sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||

sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha |
pradhanapurusatita pradhanapurusatmika || 14||

purani cinmaya pumsamistada pustirupini |
putantarastha kutastha mahapurusasamnnita || 15||

janmamrtyujaratita sarvasaktisvarupini |
vanchaprada‌உnavacchinnapradhananupravesini || 16||

ksetranna‌உcintyasaktistu procyate‌உvyaktalaksana |
malapavarjita‌உ‌உnadimaya tritayatattvika || 17||

pritisca prakrtiscaiva guhavasa tathocyate |
mahamaya nagotpanna tamasi ca dhruva tatha || 18||

vyakta‌உvyaktatmika krsna rakta sukla hyakarana |
procyate karyajanani nityaprasavadharmini || 19||

sargapralayamukta ca srstisthityantadharmini |
brahmagarbha caturvimsasvarupa padmavasini || 20||

acyutahladika vidyudbrahmayonirmahalaya |
mahalaksmi samudbhavabhavitatmamahesvari || 21||

mahavimanamadhyastha mahanidra sakautuka |
sarvarthadharini suksma hyaviddha paramarthada || 22||

anantarupa‌உnantartha tatha purusamohini |
anekanekahasta ca kalatrayavivarjita || 23||

brahmajanma haraprita matirbrahmasivatmika |
brahmesavisnusampujya brahmakhya brahmasamnnita || 24||

vyakta prathamaja brahmi maharatrih prakirtita |
nnanasvarupa vairagyarupa hyaisvaryarupini || 25||

dharmatmika brahmamurtih pratisrutapumarthika |
apamyonih svayambhuta manasi tattvasambhava || 26||

isvarasya priya prokta sankarardhasaririni |
bhavani caiva rudrani mahalaksmistatha‌உmbika || 27||

mahesvarasamutpanna bhuktimukti pradayini |
sarvesvari sarvavandya nityamukta sumanasa || 28||

mahendropendranamita sankarisanuvartini |
isvarardhasanagata mahesvarapativrata || 29||

samsarasosini caiva parvati himavatsuta |
paramanandadatri ca gunagrya yogada tatha || 30||

nnanamurtisca savitri laksmih srih kamala tatha |
anantagunagambhira hyuronilamaniprabha || 31||

sarojanilaya ganga yogidhyeya‌உsurardini |
sarasvati sarvavidya jagajjyestha sumangala || 32||

vagdevi varada varya kirtih sarvarthasadhika |
vagisvari brahmavidya mahavidya susobhana || 33||

grahyavidya vedavidya dharmavidya‌உ‌உtmabhavita |
svaha visvambhara siddhih sadhya medha dhrtih krtih || 34||

sunitih sankrtiscaiva kirtita naravahini |
pujavibhavini saumya bhogyabhag bhogadayini || 35||

sobhavati sankari ca lola malavibhusita |
paramesthipriya caiva trilokisundari mata || 36||

nanda sandhya kamadhatri mahadevi susattvika |
mahamahisadarpaghni padmamala‌உghaharini || 37||

vicitramukuta rama kamadata prakirtita |
pitambaradhara divyavibhusana vibhusita || 38||

divyakhya somavadana jagatsamsrstivarjita |
niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||

adityavarna kaumari mayuravaravahini |
padmasanagata gauri mahakali surarcita || 40||

aditirniyata raudri padmagarbha vivahana |
virupaksa kesivaha guhapuranivasini || 41||

mahaphala‌உnavadyangi kamarupa saridvara |
bhasvadrupa muktidatri pranataklesabhanjana || 42||

kausiki gomini ratristridasarivinasini |
bahurupa surupa ca virupa rupavarjita || 43||

bhaktartisamana bhavya bhavabhavavinasini |
sarvannanaparitangi sarvasuravimardika || 44||

pikasvani samagita bhavankanilaya priya |
diksa vidyadhari dipta mahendrahitapatini || 45||

sarvadevamaya daksa samudrantaravasini |
akalanka niradhara nityasiddha niramaya || 46||

kamadhenubrhadgarbha dhimati maunanasini |
nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada || 47||

jvalamala sahasraḍhya devadevi manomaya |
subhaga suvisuddha ca vasudevasamudbhava || 48||

mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara |
nnananneya paratita vedantavisaya matih || 49||

daksina dahika dahya sarvabhutahrdisthita |
yogamaya vibhaganna mahamoha gariyasi || 50||

sandhya sarvasamudbhuta brahmavrksasriyaditih |
bijankurasamudbhuta mahasaktirmahamatih || 51||

khyatih prannavati samnna mahabhogindrasayini |
hinkrtih sankari santirgandharvaganasevita || 52||

vaisvanari mahasula devasena bhavapriya |
maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||

iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini |
guhambika ganotpanna mahapitha marutsuta || 54||

havyavaha bhavananda jagadyonih prakirtita |
jaganmata jaganmrtyurjaratita ca buddhida || 55||

siddhidatri ratnagarbha ratnagarbhasraya para |
daityahantri svestadatri mangalaikasuvigraha || 56||

purusantargata caiva samadhistha tapasvini |
divisthita trinetra ca sarvendriyamanadhrtih || 57||

sarvabhutahrdistha ca tatha samsaratarini |
vedya brahmavivedya ca mahalila prakirtita || 58||

brahmanibrhati brahmi brahmabhuta‌உghaharini |
hiranmayi mahadatri samsaraparivartika || 59||

sumalini surupa ca bhasvini dharini tatha |
unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||

susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa |
sattvasuddhikari suddha malatrayavinasini || 61||

jagatttrayi jaganmurtistrimurtiramrtasraya |
vimanastha visoka ca sokanasinyanahata || 62||

hemakunḍalini kali padmavasa sanatani |
sadakirtih sarvabhutasaya devi satampriya || 63||

brahmamurtikala caiva krttika kanjamalini |
vyomakesa kriyasaktiricchasaktih paragatih || 64||

ksobhika khanḍikabhedya bhedabhedavivarjita |
abhinna bhinnasamsthana vasini vamsadharini || 65||

guhyasaktirguhyatattva sarvada sarvatomukhi |
bhagini ca niradhara nirahara prakirtita || 66||

nirankusapadodbhuta cakrahasta visodhika |
sragvini padmasambhedakarini parikirtita || 67||

paravaravidhananna mahapurusapurvaja |
paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||

vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja |
sahasrarasmihsatvastha mahesvarapadasraya || 69||

jvalini sanmaya vyapta cinmaya padmabhedika |
mahasraya mahamantra mahadevamanorama || 70||

vyomalaksmih simharatha cekitana‌உmitaprabha |
visvesvari bhagavati sakala kalaharini || 71||

sarvavedya sarvabhadra guhya duḍha guharani |
pralaya yogadhatri ca ganga visvesvari tatha || 72||

kamada kanaka kanta kanjagarbhaprabha tatha |
punyada kalakesa ca bhokttri puskarini tatha || 73||

suresvari bhutidatri bhutibhusa prakirtita |
pancabrahmasamutpanna paramartha‌உrthavigraha || 74||

varnodaya bhanumurtirvagvinneya manojava |
manohara mahoraska tamasi vedarupini || 75||

vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini |
yogesvaresvari maya mahasaktirmahamayi || 76||

visvantahstha viyanmurtirbhargavi surasundari |
surabhirnandini vidya nandagopatanudbhava || 77||

bharati paramananda paravaravibhedika |
sarvapraharanopeta kamya kamesvaresvari || 78||

anantanandavibhava hrllekha kanakaprabha |
kusmanḍa dhanaratnaḍhya sugandha gandhadayini || 79||

trivikramapadodbhuta caturasya sivodaya |
sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana || 80||

santa prabhasvarupa ca pankajayatalocana |
indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||

girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara |
durga katyayani canḍi candrika kantavigraha || 82||

hiranyavarna jagati jagadyantrapravartika |
mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini || 83||

ratnamala ratnagarbha vyustirvisvapramathini |
padmananda padmanibha nityapusta krtodbhava || 84||

narayani dustasiksa suryamata vrsapriya |
mahendrabhagini satya satyabhasa sukomala || 85||

vama ca pancatapasam varadatri prakirtita |
vacyavarnesvari vidya durjaya duratikrama || 86||

kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita |
bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini || 87||

karala pingalakara kamabhettri mahamanah |
yasasvini yasoda ca saḍadhvaparivartika || 88||

sankhini padmini sankhya sankhyayogapravartika |
caitradirvatsararuḍha jagatsampuranindraja || 89||

sumbhaghni khecararadhya kambugriva baliḍita |
khagaruḍha mahaisvarya supadmanilaya tatha || 90||

virakta garuḍastha ca jagatihrdguhasraya |
sumbhadimathana bhaktahrdgahvaranivasini || 91||

jagatttrayarani siddhasankalpa kamada tatha |
sarvavinnanadatri canalpakalmasaharini || 92||

sakalopanisadgamya dustaduspreksyasattama |
sadvrta lokasamvyapta tustih pustih kriyavati || 93||

visvamaresvari caiva bhuktimuktipradayini |
sivadhrta lohitaksi sarpamalavibhusana || 94||

nirananda trisulasidhanurbanadidharini |
asesadhyeyamurtisca devatanam ca devata || 95||

varambika gireh putri nisumbhavinipatini |
suvarna svarnalasita‌உnantavarna sadadhrta || 96||

sankari santahrdaya ahoratravidhayika |
visvagoptri guḍharupa gunapurna ca gargyaja || 97||

gauri sakambhari satyasandha sandhyatrayidhrta |
sarvapapavinirmukta sarvabandhavivarjita || 98||

sankhyayogasamakhyata aprameya muniḍita |
visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||

sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana |
vanamalavirajanti anantasayanadrta || 100||

naranarayanodbhuta narasimhi prakirtita |
daityapramathini sankhacakrapadmagadadhara || 101||

sankarsanasamutpanna ambika sajjanasraya |
suvrta sundari caiva dharmakamarthadayini || 102||

moksada bhaktinilaya puranapurusadrta |
mahavibhutida‌உ‌உradhya sarojanilaya‌உsama || 103||

astadasabhuja‌உnadirnilotpaladalaksini |
sarvasaktisamaruḍha dharmadharmavivarjita || 104||

vairagyannananirata niraloka nirindriya |
vicitragahanadhara sasvatasthanavasini || 105||

nnanesvari pitacela vedavedangaparaga |
manasvini manyumata mahamanyusamudbhava || 106||

amanyuramrtasvada purandaraparistuta |
asocya bhinnavisaya hiranyarajatapriya || 107||

hiranyajanani bhima hemabharanabhusita |
vibhrajamana durnneya jyotistomaphalaprada || 108||

mahanidrasamutpattiranidra satyadevata |
dirgha kakudmini pingajatadhara manonnadhih || 109||

mahasraya ramotpanna tamahpare pratisthita |
tritattvamata trividha susuksma padmasamsraya || 110||

santyatitakala‌உtitavikara svetacelika |
citramaya sivannanasvarupa daityamathini || 111||

kasyapi kalasarpabhavenika sastrayonika |
trayimurtih kriyamurtiscaturvarga ca darsini || 112||

narayani narotpanna kaumudi kantidharini |
kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||

varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana |
subhadra cetanaradhya santida santivardhini || 114||

jayadisaktijanani sakticakrapravartika |
trisaktijanani janya satsutraparivarnita || 115||

sudhautakarmana‌உ‌உradhya yugantadahanatmika |
sankarsini jagaddhatri kamayonih kiritini || 116||

aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari |
pradyumnajanani bimbasamosthi padmalocana || 117||

madotkata hamsagatih pracanḍa canḍavikrama |
vrsadhisa paratma ca vindhya parvatavasini || 118||

himavanmerunilaya kailasapuravasini |
canurahantri nitinna kamarupa trayitanuh || 119||

vratasnata dharmasila simhasananivasini |
virabhadradrta vira mahakalasamudbhava || 120||

vidyadhararcita siddhasadhyaradhitapaduka |
sraddhatmika pavani ca mohini acalatmika || 121||

mahadbhuta varijaksi simhavahanagamini |
manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||

svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati |
hiranyaksi tatha caiva mahanandapradayini || 123||

vasuprabha sumalyaptakandhara pankajanana |
paravara vararoha sahasranayanarcita || 124||

srirupa srimati srestha sivanamni sivapriya |
sriprada sritakalyana sridharardhasaririni || 125||

srikala‌உnantadrstisca hyaksudraratisudani |
raktabijanihantri ca daityasangavimardini || 126||

simharuḍha simhikasya daityasonitapayini |
sukirtisahitacchinnasamsaya rasavedini || 127||

gunabhirama nagarivahana nirjararcita |
nityodita svayanjyotih svarnakaya prakirtita || 128||

vajradanḍankita caiva tathamrtasanjivini |
vajracchanna devadevi varavajrasvavigraha || 129||

mangalya mangalatma ca malini malyadharini |
gandharvi taruni candri khaḍgayudhadhara tatha || 130||

saudamini prajananda tatha prokta bhrgudbhava |
ekananga ca sastrarthakusala dharmacarini || 131||

dharmasarvasvavaha ca dharmadharmaviniscaya |
dharmasaktirdharmamaya dharmikanam sivaprada || 132||

vidharma visvadharmanna dharmarthantaravigraha |
dharmavarsma dharmapurva dharmaparangatantara || 133||

dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara |
kapalini sakalini kalakalitavigraha || 134||

sarvasaktivimukta ca karnikaradhara‌உksara|
kamsapranahara caiva yugadharmadhara tatha || 135||

yugapravartika prokta trisandhya dhyeyavigraha |
svargapavargadatri ca tatha pratyaksadevata || 136||

aditya divyagandha ca divakaranibhaprabha |
padmasanagata prokta khaḍgabanasarasana || 137||

sista visista sistesta sistasresthaprapujita |
satarupa satavarta vitata rasamodini || 138||

suryendunetra pradyumnajanani susthumayini |
suryantarasthita caiva satpratisthatavigraha || 139||

nivrtta procyate nnanaparaga parvatatmaja |
katyayani canḍika ca canḍi haimavati tatha || 140||

daksayani sati caiva bhavani sarvamangala |
dhumralocanahantri ca canḍamunḍavinasini || 141||

yoganidra yogabhadra samudratanaya tatha |
devapriyankari suddha bhaktabhaktipravardhini || 142||

trinetra candramukuta pramatharcitapaduka |
arjunabhistadatri ca panḍavapriyakarini || 143||

kumaralalanasakta harabahupadhanika |
vighnesajanani bhaktavighnastomapraharini || 144||

susmitendumukhi namya jayapriyasakhi tatha |
anadinidhana prestha citramalyanulepana || 145||

koticandrapratikasa kutajalapramathini |
krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||

surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini |
saḍvairinigrahakari vairividravini tatha || 147||

bhutasevya bhutadatri bhutapiḍavimardika |
naradastutacaritra varadesa varaprada || 148||

vamadevastuta caiva kamada somasekhara |
dikpalasevita bhavya bhamini bhavadayini || 149||

strisaubhagyapradatri ca bhogada roganasini |
vyomaga bhumiga caiva munipujyapadambuja |
vanadurga ca durbodha mahadurga prakirtita || 150||

phalasrutih
itidam kirtidam bhadra durganamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya laksmih sthira bhavet || 1||

grahabhutapisacadipiḍa nasyatyasamsayam |
balagrahadipiḍayah santirbhavati kirtanat || 2||

marikadimaharoge pathatam saukhyadam nrnam |
vyavahare ca jayadam satrubadhanivarakam || 3||

dampatyoh kalahe prapte mithah premabhivardhakam |
ayurarogyadam pumsam sarvasampatpradayakam || 4||

vidyabhivardhakam nityam pathatamarthasadhakam |
subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||

yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih |
puspaih kunkumasammisraih sa tu yatkanksate hrdi || 6||

tatsarvam samavapnoti nasti nastyatra samsayah |
yanmukhe dhriyate nityam durganamasahasrakam || 7||

kim tasyetaramantraughaih karyam dhanyatamasya hi |
durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||

na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade |
tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||

etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit |
devatayah prasadena sarvapujyah sukhi bhavet || 10||

ityetannagarajena kirtitam munisattama |
guhyadguhyataram stotram tvayi snehat prakirtitam || 11||

bhaktaya sraddhadhanaya kevalam kirtyatamidam |
hrdi dharaya nityam tvam devyanugrahasadhakam || 12|| ||

iti sriskandapurane skandanaradasamvade durgasahasranamastotram sampurnam ||