Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Lakshmi Stotram / Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Kannada and English

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Kannada and English

5726 Views

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Kannada:

ದೇವ್ಯುವಾಚ
ದೇವದೇವ! ಮಹಾದೇವ! ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞ! ಮಹೇಶ್ವರ!
ಕರುಣಾಕರ ದೇವೇಶ! ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ! ||
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ದೇವಿ! ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಮ್ ||

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶಮನಂ ಶ್ರವಣಾದ್ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಮ್ |
ರಾಜವಶ್ಯಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್-ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ ||

ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಸ್ಪದಮ್ |
ಪದ್ಮಾದೀನಾಂ ವರಾಂತಾನಾಂ ನಿಧೀನಾಂ ನಿತ್ಯದಾಯಕಮ್ ||

ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಸಂಸೇವ್ಯಮ್ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ದೇವೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಾಯಕಮ್ ||

ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾದ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಾಹಿತಮನಾಶ್ಶೃಣು |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಸ್ತು ದೇವತಾ ||

ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜ ಪದಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರೀ |
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ಕರನ್ಯಾಸಃ ಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali

ಧ್ಯಾನಮ್
ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈಃ ನಾನಾವಿಧೈಃ ಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಭಿಸ್ಸೇವಿತಾಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಂಕಜ ಶಂಖಪದ್ಮ ನಿಧಿಭಿಃ ಯುಕ್ತಾಂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ||

ಸರಸಿಜ ನಯನೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ ಧವಳ ತರಾಂಶುಕ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಙ್ಞೇ ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದಮಹ್ಯಮ್ ||

ಓಂ
ಪ್ರಕೃತಿಂ, ವಿಕೃತಿಂ, ವಿದ್ಯಾಂ, ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತಪ್ರದಾಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಾಂ, ವಿಭೂತಿಂ, ಸುರಭಿಂ, ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಮ್ || 1 ||

ವಾಚಂ, ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ, ಪದ್ಮಾಂ, ಶುಚಿಂ, ಸ್ವಾಹಾಂ, ಸ್ವಧಾಂ, ಸುಧಾಮ್ |
ಧನ್ಯಾಂ, ಹಿರಣ್ಯಯೀಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ, ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ, ವಿಭಾವರೀಮ್ || 2 ||

ಅದಿತಿಂ ಚ, ದಿತಿಂ, ದೀಪ್ತಾಂ, ವಸುಧಾಂ, ವಸುಧಾರಿಣೀಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ, ಕಾಂತಾಂ, ಕ್ಷಮಾಂ, ಕ್ಷೀರೋದ ಸಂಭವಾಮ್ || 3 ||

ಅನುಗ್ರಹಪರಾಂ, ಬುದ್ಧಿಂ, ಅನಘಾಂ, ಹರಿವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಅಶೋಕಾ,ಮಮೃತಾಂ ದೀಪ್ತಾಂ, ಲೋಕಶೋಕ ವಿನಾಶಿನೀಮ್ || 4 ||

ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಂ, ಕರುಣಾಂ, ಲೋಕಮಾತರಮ್ |
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಂ, ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ, ಪದ್ಮಸುಂದರೀಮ್ || 5 ||

ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಂ, ಪದ್ಮಮುಖೀಂ, ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ, ರಮಾಮ್ |
ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಂ, ದೇವೀಂ, ಪದ್ಮಿನೀಂ, ಪದ್ಮಗಂಧಿನೀಮ್ || 6 ||

ಪುಣ್ಯಗಂಧಾಂ, ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ, ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀಂ, ಪ್ರಭಾಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಚಂದ್ರವದನಾಂ, ಚಂದ್ರಾಂ, ಚಂದ್ರಸಹೋದರೀಮ್ || 7 ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ, ಚಂದ್ರರೂಪಾಂ, ಇಂದಿರಾ,ಮಿಂದುಶೀತಲಾಮ್ |
ಆಹ್ಲಾದ ಜನನೀಂ, ಪುಷ್ಟಿಂ, ಶಿವಾಂ, ಶಿವಕರೀಂ, ಸತೀಮ್ || 8 ||

ವಿಮಲಾಂ, ವಿಶ್ವಜನನೀಂ, ತುಷ್ಟಿಂ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನೀಮ್ |
ಪ್ರೀತಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ, ಶಾಂತಾಂ, ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಂ, ಶ್ರಿಯಮ್ || 9 ||

ಭಾಸ್ಕರೀಂ, ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಂ, ವರಾರೋಹಾಂ, ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ |
ವಸುಂಧರಾ, ಮುದಾರಾಂಗಾಂ, ಹರಿಣೀಂ, ಹೇಮಮಾಲಿನೀಮ್ || 10 ||

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀಂ, ಸಿದ್ಧಿಂ, ಸ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಂ, ಶುಭಪ್ರದಾಮ್ |
ನೃಪವೇಶ್ಮ ಗತಾನಂದಾಂ, ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಂ, ವಸುಪ್ರದಾಮ್ || 11 ||

ಶುಭಾಂ, ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಂ, ಸಮುದ್ರತನಯಾಂ, ಜಯಾಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಮಂಗಳಾಂ ದೇವೀಂ, ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಮ್ || 12 ||

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ, ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀಂ, ನಾರಾಯಣ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಧ್ವಂಸಿನೀಂ, ದೇವೀಂ, ಸರ್ವೋಪದ್ರವ ವಾರಿಣೀಮ್ || 13 ||

ನವದುರ್ಗಾಂ, ಮಹಾಕಾಳೀಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನಾಂ, ನಮಾಮಿ ಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || 14 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ದಾಸೀಭೂತ ಸಮಸ್ತದೇವ ವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಮ್ ||
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭವದ್-ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರಾಮ್ |
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್ || 15 ||

ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ! ಕಮಲೇ! ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ!
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೃತ್-ಕಮಲವಾಸಿನಿ! ವಿಶ್ವಮಾತಃ!
ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ!
ಲಕ್ಷ್ಮೀ! ಪ್ರಸೀದ ಸತತಂ ಸಮತಾಂ ಶರಣ್ಯೇ || 16 ||

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯೋ ಜಪೇತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಷಣ್ಮಾಸಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಧ್ವಂಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತ್-ಯಯತ್ನತಃ |
ದೇವೀನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಷು ಪುಣ್ಯಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಯೇನ ಶ್ರಿಯ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕೋಟಿಜನ್ಮ ದರಿದ್ರತಃ || 17 ||

ಭೃಗುವಾರೇ ಶತಂ ಧೀಮಾನ್ ಪಠೇತ್ ವತ್ಸರಮಾತ್ರಕಮ್ |
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕುಬೇರ ಇವ ಭೂತಲೇ ||
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮೋಚನಂ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಂಬಾಪರಂ ಶತಮ್ |
ಯೇನ ಶ್ರಿಯ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕೋಟಿಜನ್ಮ ದರಿದ್ರತಃ || 18 ||

ಭುಕ್ತ್ವಾತು ವಿಪುಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಅಂತೇ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ದುಃಖೋಪ ಶಾಂತಯೇ |
ಪಠಂತು ಚಿಂತಯೇದ್ದೇವೀಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಮ್ || 19 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in English

devyuvaacha
devadeva mahaadeva trikaalagya maheshvara |
karuNaakara devesha bhakta anugrahakaaraka || 1 ||

ashTottara shatam lakshmyaah shrotum icChaami tattvataha ||

eeshvara uvaacha

devi saadhu mahaabhaage mahaabhaagya pradaayakam |
sarvaishvaryakaram puNyam sarvapaapa praNaashanam || 2 ||

sarvadaaridrya shamanam shravaNaat bhukti muktidam |
raajavashyakaram divyam guhyaat guhyatamam param || 3 ||

durlabham sarvadevaanaam chatuhshashTi kalaaspadam |
padmaadeenaam varaantaanaam vidheenaam nitya daayakam || 4 ||

samasta deva samsevyam aNimaadyashTa siddhidam |
kim atra bahunoktena devee pratyaksha daayakam || 5 ||

tava preetyaadya vakshyaami samaahitamanaah shruNum |
ashTottara shatasyaasya mahaa lakshmeestu devataa || 6 ||

kleem padam ityuktam shaktistu bhuvaneshvaree |
anganyaasah karanyaasa sa ityaadih prakeertitaha || 7 ||

|| dhyaanam ||
vande padmakaraam prasannavadanaam soubhaagyadaam bhaagyadaam
hastaabhyaam abhayapradaam maNigaNaih naanaavidhaih bhooshitaam |

bhakta abheeshTa phalapradaam harihara brahmaadibhih sevitaam
paarshve pankaja shankha padmanidhibhih yuktaam sadaa shaktibhihi ||

sarasijanilaye sarojahaste dhavaLatamaam shukagandha maalyashobhe |
bhagavati harivallabhe manogye tribhuvana bhootikari praseeda mahyam ||

|| stotram ||
prakrutim vikrutim vidyaam sarvabhoota hitapradaam |
shraddhaam vibhootim surabhim namaami paramaatmikaam || 1 ||

vaacham padmaalayaam padmaam shuchim svaahaam svadhaam sudhaam |
dhanyaam hiraNmayeem lakshmeem nityapushTaam vibhaavareem || 2 ||

aditim cha ditim deeptaam vasudhaam vasudhaariNeem |
namaami kamalaam kaantaam kaamaaksheem krodhasambhavaam || 3 ||

anugrahapadaam buddhim anaghaam harivallabhaam |
ashokaam amrutaam deeptaam lokashoka vinaashineem || 4 ||

namaami dharmanilayaam karuNaam lokamaataram |
padmapriyaam padmahastaam padmaaksheem padmasundareem || 5 ||

padmodbhavaam padmamukheem padmanaabhapriyaam ramaam |
padmamaalaadharaam deveem padmineem padmagandhineem || 6 ||

puNyagandhaam suprasannaam prasaadaabhimukheem prabhaam |
namaami chandravadanaam chandraam chandrasahodareem || 7 ||

chaturbhujaam chandraroopaam indiraam indusheetalaam |
aahlaadajananeem pushTi shivaam shivakareem sateem || 8 ||

vimalaam vishvajananeem tushTim daaridryanaashineem |
preetipushkaraNeem shaantaam shuklamaalyaambaraam shriyam || 9 ||

bhaaskareem bilvanilayaam varaarohaam yashasvineem |
vasundharaam udaaraangeem hariNeem hemamaalineem || 10 ||

dhanadhaanyakareem siddhim sadaa saumyaam shubhapradaam |
nrupaveshm agataanandaam varalakshmeem vasupradaam || 11 ||

shubhaam hiraNyapraakaaraam samudratanayaam jayaam |
namaami mangalaa deveem vishNuvakshah sthala sthitaam || 12 ||

vishNupatneem prasannaaksheem naaraayaNa samaashritaam |
daaridrya dhvamsineem deveem sarvopadrava haariNeem || 13 ||

navadurgaam mahaakaaleem brahma vishNu shivaatmikaam |
trikaala gyaana sampannaam namaami bhuvaneshvareem || 14 ||

lakshmeem ksheerasamudraraaja tanayaam shreerangadhaamineem
daaseebhoota samasta deva vanitaam lokaika deepaankuraam |
shreemanmanda kaTaaksha labdha vibhava brahmendra gangaadharaam
tvaam trailokya kuTumbineem sarasijaam vande mukunda priyaam || 15 ||

maatarnamaami kamale kamalaayataakshi
shree vishNu hrutkamalavaasini vishvamaataha |
ksheerodaje kamala komala garbhagouri
lakshmi praseeda satatam namataam sharaNye || 16 ||

trikaalam yo japet vidvaan shaNmaasam vijitendriyaha |
daaridrya dhvamsanam krutvaa sarvam aapnotyayatnataha || 17 ||

deveenaama sahasreshu puNyam ashTottaram shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridrataha || 18 ||

bhruguvaare shatam dheemaan paThedvatsara maatrakam |
ashTaishvaryam avaapnoti kubera iva bhootale || 19 ||

daaridrya mochanam naama stotram ambaaparam shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridritaha || 20 ||

bhuktvaa tu vipulaan bhohaanasyaah saayujyam aapnuyaat |
praatahkaale paThennityam sarvaduhkhopa shaantaye || 21 ||

paTham astu chintayet deveem sarvaabharaNa bhooshitaam |
|| iti shree lakshmee ashTottara shatanaama stotram sampoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *