Lakshmi Stotram

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Telugu and English

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Telugu:

దేవ్యువాచ
దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర!
కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! ||
అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః ||

ఈశ్వర ఉవాచ
దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్ |
సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ ||

సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్ |
రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరమ్ ||

దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదమ్ |
పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్ ||

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata Naamaavali

సమస్త దేవ సంసేవ్యమ్ అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదమ్ |
కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ ||

తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు |
అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా ||

క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ |
అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః ||

ధ్యానమ్
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితామ్ |

భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం
పార్శ్వే పంకజ శంఖపద్మ నిధిభిః యుక్తాం సదా శక్తిభిః ||

సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్ ||

ఓం
ప్రకృతిం, వికృతిం, విద్యాం, సర్వభూత హితప్రదామ్ |
శ్రద్ధాం, విభూతిం, సురభిం, నమామి పరమాత్మికామ్ || 1 ||

వాచం, పద్మాలయాం, పద్మాం, శుచిం, స్వాహాం, స్వధాం, సుధామ్ |
ధన్యాం, హిరణ్యయీం, లక్ష్మీం, నిత్యపుష్టాం, విభావరీమ్ || 2 ||

అదితిం చ, దితిం, దీప్తాం, వసుధాం, వసుధారిణీమ్ |
నమామి కమలాం, కాంతాం, క్షమాం, క్షీరోద సంభవామ్ || 3 ||

అనుగ్రహపరాం, బుద్ధిం, అనఘాం, హరివల్లభామ్ |
అశోకా,మమృతాం దీప్తాం, లోకశోక వినాశినీమ్ || 4 ||

నమామి ధర్మనిలయాం, కరుణాం, లోకమాతరమ్ |
పద్మప్రియాం, పద్మహస్తాం, పద్మాక్షీం, పద్మసుందరీమ్ || 5 ||

పద్మోద్భవాం, పద్మముఖీం, పద్మనాభప్రియాం, రమామ్ |
పద్మమాలాధరాం, దేవీం, పద్మినీం, పద్మగంధినీమ్ || 6 ||

పుణ్యగంధాం, సుప్రసన్నాం, ప్రసాదాభిముఖీం, ప్రభామ్ |
నమామి చంద్రవదనాం, చంద్రాం, చంద్రసహోదరీమ్ || 7 ||

చతుర్భుజాం, చంద్రరూపాం, ఇందిరా,మిందుశీతలామ్ |
ఆహ్లాద జననీం, పుష్టిం, శివాం, శివకరీం, సతీమ్ || 8 ||

విమలాం, విశ్వజననీం, తుష్టిం, దారిద్ర్య నాశినీమ్ |
ప్రీతి పుష్కరిణీం, శాంతాం, శుక్లమాల్యాంబరాం, శ్రియమ్ || 9 ||

భాస్కరీం, బిల్వనిలయాం, వరారోహాం, యశస్వినీమ్ |
వసుంధరా, ముదారాంగాం, హరిణీం, హేమమాలినీమ్ || 10 ||

ధనధాన్యకరీం, సిద్ధిం, స్రైణసౌమ్యాం, శుభప్రదామ్ |
నృపవేశ్మ గతానందాం, వరలక్ష్మీం, వసుప్రదామ్ || 11 ||

శుభాం, హిరణ్యప్రాకారాం, సముద్రతనయాం, జయామ్ |
నమామి మంగళాం దేవీం, విష్ణు వక్షఃస్థల స్థితామ్ || 12 ||

విష్ణుపత్నీం, ప్రసన్నాక్షీం, నారాయణ సమాశ్రితామ్ |
దారిద్ర్య ధ్వంసినీం, దేవీం, సర్వోపద్రవ వారిణీమ్ || 13 ||

నవదుర్గాం, మహాకాళీం, బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికామ్ |
త్రికాలఙ్ఞాన సంపన్నాం, నమామి భువనేశ్వరీమ్ || 14 ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజ తనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్ |
దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ ||

శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్-బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ |
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || 15 ||

మాతర్నమామి! కమలే! కమలాయతాక్షి!
శ్రీ విష్ణు హృత్-కమలవాసిని! విశ్వమాతః!
క్షీరోదజే కమల కోమల గర్భగౌరి!
లక్ష్మీ! ప్రసీద సతతం సమతాం శరణ్యే || 16 ||

త్రికాలం యో జపేత్ విద్వాన్ షణ్మాసం విజితేంద్రియః |
దారిద్ర్య ధ్వంసనం కృత్వా సర్వమాప్నోత్-యయత్నతః |
దేవీనామ సహస్రేషు పుణ్యమష్టోత్తరం శతమ్ |
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః || 17 ||

భృగువారే శతం ధీమాన్ పఠేత్ వత్సరమాత్రకమ్ |
అష్టైశ్వర్య మవాప్నోతి కుబేర ఇవ భూతలే ||
దారిద్ర్య మోచనం నామ స్తోత్రమంబాపరం శతమ్ |
యేన శ్రియ మవాప్నోతి కోటిజన్మ దరిద్రతః || 18 ||

భుక్త్వాతు విపులాన్ భోగాన్ అంతే సాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
ప్రాతఃకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వ దుఃఖోప శాంతయే |
పఠంతు చింతయేద్దేవీం సర్వాభరణ భూషితామ్ || 19 ||

ఇతి శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Devi Stotram – Mahalakshmi Ashtakam / Sri Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in English

devyuvaacha
devadeva mahaadeva trikaalagya maheshvara |
karuNaakara devesha bhakta anugrahakaaraka || 1 ||

ashTottara shatam lakshmyaah shrotum icChaami tattvataha ||

eeshvara uvaacha

devi saadhu mahaabhaage mahaabhaagya pradaayakam |
sarvaishvaryakaram puNyam sarvapaapa praNaashanam || 2 ||

sarvadaaridrya shamanam shravaNaat bhukti muktidam |
raajavashyakaram divyam guhyaat guhyatamam param || 3 ||

durlabham sarvadevaanaam chatuhshashTi kalaaspadam |
padmaadeenaam varaantaanaam vidheenaam nitya daayakam || 4 ||

samasta deva samsevyam aNimaadyashTa siddhidam |
kim atra bahunoktena devee pratyaksha daayakam || 5 ||

tava preetyaadya vakshyaami samaahitamanaah shruNum |
ashTottara shatasyaasya mahaa lakshmeestu devataa || 6 ||

kleem padam ityuktam shaktistu bhuvaneshvaree |
anganyaasah karanyaasa sa ityaadih prakeertitaha || 7 ||

|| dhyaanam ||
vande padmakaraam prasannavadanaam soubhaagyadaam bhaagyadaam
hastaabhyaam abhayapradaam maNigaNaih naanaavidhaih bhooshitaam |

bhakta abheeshTa phalapradaam harihara brahmaadibhih sevitaam
paarshve pankaja shankha padmanidhibhih yuktaam sadaa shaktibhihi ||

sarasijanilaye sarojahaste dhavaLatamaam shukagandha maalyashobhe |
bhagavati harivallabhe manogye tribhuvana bhootikari praseeda mahyam ||

|| stotram ||
prakrutim vikrutim vidyaam sarvabhoota hitapradaam |
shraddhaam vibhootim surabhim namaami paramaatmikaam || 1 ||

vaacham padmaalayaam padmaam shuchim svaahaam svadhaam sudhaam |
dhanyaam hiraNmayeem lakshmeem nityapushTaam vibhaavareem || 2 ||

aditim cha ditim deeptaam vasudhaam vasudhaariNeem |
namaami kamalaam kaantaam kaamaaksheem krodhasambhavaam || 3 ||

anugrahapadaam buddhim anaghaam harivallabhaam |
ashokaam amrutaam deeptaam lokashoka vinaashineem || 4 ||

namaami dharmanilayaam karuNaam lokamaataram |
padmapriyaam padmahastaam padmaaksheem padmasundareem || 5 ||

padmodbhavaam padmamukheem padmanaabhapriyaam ramaam |
padmamaalaadharaam deveem padmineem padmagandhineem || 6 ||

puNyagandhaam suprasannaam prasaadaabhimukheem prabhaam |
namaami chandravadanaam chandraam chandrasahodareem || 7 ||

chaturbhujaam chandraroopaam indiraam indusheetalaam |
aahlaadajananeem pushTi shivaam shivakareem sateem || 8 ||

vimalaam vishvajananeem tushTim daaridryanaashineem |
preetipushkaraNeem shaantaam shuklamaalyaambaraam shriyam || 9 ||

bhaaskareem bilvanilayaam varaarohaam yashasvineem |
vasundharaam udaaraangeem hariNeem hemamaalineem || 10 ||

dhanadhaanyakareem siddhim sadaa saumyaam shubhapradaam |
nrupaveshm agataanandaam varalakshmeem vasupradaam || 11 ||

shubhaam hiraNyapraakaaraam samudratanayaam jayaam |
namaami mangalaa deveem vishNuvakshah sthala sthitaam || 12 ||

vishNupatneem prasannaaksheem naaraayaNa samaashritaam |
daaridrya dhvamsineem deveem sarvopadrava haariNeem || 13 ||

navadurgaam mahaakaaleem brahma vishNu shivaatmikaam |
trikaala gyaana sampannaam namaami bhuvaneshvareem || 14 ||

lakshmeem ksheerasamudraraaja tanayaam shreerangadhaamineem
daaseebhoota samasta deva vanitaam lokaika deepaankuraam |
shreemanmanda kaTaaksha labdha vibhava brahmendra gangaadharaam
tvaam trailokya kuTumbineem sarasijaam vande mukunda priyaam || 15 ||

maatarnamaami kamale kamalaayataakshi
shree vishNu hrutkamalavaasini vishvamaataha |
ksheerodaje kamala komala garbhagouri
lakshmi praseeda satatam namataam sharaNye || 16 ||

trikaalam yo japet vidvaan shaNmaasam vijitendriyaha |
daaridrya dhvamsanam krutvaa sarvam aapnotyayatnataha || 17 ||

deveenaama sahasreshu puNyam ashTottaram shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridrataha || 18 ||

bhruguvaare shatam dheemaan paThedvatsara maatrakam |
ashTaishvaryam avaapnoti kubera iva bhootale || 19 ||

daaridrya mochanam naama stotram ambaaparam shatam |
yena shriyam avaapnoti koTijanma daridritaha || 20 ||

bhuktvaa tu vipulaan bhohaanasyaah saayujyam aapnuyaat |
praatahkaale paThennityam sarvaduhkhopa shaantaye || 21 ||

paTham astu chintayet deveem sarvaabharaNa bhooshitaam |
|| iti shree lakshmee ashTottara shatanaama stotram sampoorNam ||