Durga Devi Stotram

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada and English

Devi Stotram – Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Kannada:

|| ಧ್ಯಾನಮ್ ||
ಸಿಂದೂರಾರುಣವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್
ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ |
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ||

ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ||

Sree Lalita Sahasra Namavali

ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಮಲಿಕಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ |
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಂಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಂಬಿಕಾಮ್ ||

||ಅಥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ ||
ಓಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ | 10
ಓಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕ-ಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ | 20
ಓಂ ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್~ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಟಂಕಯುಗಲೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷಿ ದಿಗಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ | 30
ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಮುಜಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವಾರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಲಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಙ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 40
ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗೂಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಖದೀಧಿತಿಸಞ್ಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರಾಲೀಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ | 50

ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 60
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂದುರವ್ರಜಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ | 70
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 80
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಾಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಲೇಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 90
ಓಂ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 100

ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 110
ಓಂ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 120
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 130
ಓಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ | 140
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 150

ಓಂ ನಿರಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | 160
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮತಾಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ | 170
ಓಂ ಲೋಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಬಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ | 180
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | 190
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಚಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ | 200

ಓಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | 210
ಓಂ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 220
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 230
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾ ತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | 240
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 250

ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರ್ಧ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 260
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರೋಧಾನಕರ್ಯೈ ನಮಃ | 270
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | 280
ಓಂ ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾಙ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 290
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 300

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಙ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ | 310
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ | 320
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಜಗತೀಕಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 330
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 340
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಙ್ಞಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 350

ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 360
ಓಂ ತಮೋಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ-ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಚಿತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | 370
ಓಂ ವೈಖರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 380
ಓಂ ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 390
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 400

ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪರಾಯೈ ನಮಃ | 410
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 420
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜವೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ | 430
ಓಂ ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 440
ಓಂ ಕೌಲಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 450

ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 460
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋ‌உವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 470
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | 480
ಓಂ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | 490
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 500

501. ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನಾಂಬುಜಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | 510
ಓಂ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 520
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ | 530
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ | 540
ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಬರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ | 550

ಓಂ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | 560
ಓಂ ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 570
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಙ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ | 580
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | 590
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಲಸ್ಥಾಯೈ‌ಐ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಙ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 600

ಓಂ ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 610
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | 620
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ | 630
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 640
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | 650

ಓಂ ವಿಙ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಙ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | 660
ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ | 670
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 680
ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜತ್ಕೃಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಶನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | 690
ಓಂ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಂಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 700

ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 710
ಓಂ ಸಾಧುನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮಂಡಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 720
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 730
ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | 740
ಓಂ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | 750

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | 760
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ | 770
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | 780
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ | 790
ಓಂ ಸತ್ಯಙ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ರಸಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ | 800

ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | 810
ಓಂ ಪಾಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | 820
ಓಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | 830
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ರೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 840
ಓಂ ಭಾವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಧ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಃಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 850

ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನ
ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ ಘುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | 860
ಓಂ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 870
ಓಂ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನ
ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ | 880
ಓಂ ಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಙ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ | 890
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ವರ್ ಅಯೋನಯೇ
ಓಂ ಯೋನಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 900

ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಙ್ಞಾನಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಂದವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ತತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 910
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ | 920
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಧ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 930
ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಲಾಕೃತ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ | 940
ಓಂ ಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಙ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | 950

ಓಂ ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | 960
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | 970
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮ
ಓಂ ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಙ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | 980
ಓಂ ಙ್ಞಾನಙ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಞ್ಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಙ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ | 990
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಙ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 1000

||ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||
||ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Devi Stotram – Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in English:
|| dhyanam ||
sindurarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurat
taranayakasekharam smitamukhimapinavaksoruham |
panibhyamalipurnaratnacasakam raktotpalam bibhratim
saumyam ratnaghaṭastharaktacaranam dhyayetparamambikam ||

arunam karunatarangitaksim dhrtapasankusapuspabanacapam |
animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ||

dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataksim
hemabham pitavastram karakalitalasaddhemapadmam varangim |
sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santamurtim sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ||

sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
samandahasiteksanam sasaracapapasankusam |
asesajanamohinimarunamalyabhusambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ||

||atha sri lalita sahasranamavali ||

om om aim hrim srim srimatre namah |
om srimaharannai namah |
om srimatsimhasanesvaryai namah |
om cidagnikundasambhutayai namah |
om devakaryasamudyatayai namah |
om om udyadbhanusahasrabhayai namah |
om caturbahusamanvitayai namah |
om ragasvarupapasadhyayai namah |
om krodhakarankusojjvalayai namah |
om manorupeksukodandayai namah | 10
om pancatanmatrasayakayai namah |
om nijarunaprabhapuramajjad brahmandamandalayai namah |
om campakasokapunnagasaugandhika-lasatkacayai namah |
om kuruvindamanisrenikanatkoṭiramanditayai namah |
om om asṭamicandravibhrajadalikasthalasobhitayai namah |
om mukhacandrakalankabhamrganabhivisesakayai namah |
om vadanasmaramangalyagrhatoranacillikayai namah |
om vaktralaksmiparivahacalanminabhalocanayai namah |
om navacampakapuspabhanasadandavirajitayai namah |
om tarakantitiraskarinasabharanabhasurayai namah | 20
om kadambamanjarikl̥ptakarnapuramanoharayai namah |
om taṭankayugalibhutatapanodupamandalayai namah |
om padmaragasiladarsaparibhavikapolabhuve namah |
om navavidrumabimbasrinyakkariradanacchadayai namah |
om suddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvalayai namah |
om karpuraviṭikamodasamakarsi digantarayai namah |
om nijasallapamadhurya vinirbhatsitakacchapyai namah |
om mandasmitaprabhapuramajjatkamesamanasayai namah |
om anakalitasadrsyacibukasrivirajitayai namah |
om kamesabaddhamangalyasutrasobhitakandharayai namah | 30
om kanakangadakeyurakamaniyamujanvitayai namah |
om ratnagraiveya cintakalolamuktaphalanvitayai namah |
om kamesvarapremaratnamanipratipanastanyai namah |
om nabhyalavalaromalilataphalakucadvayyai namah |
om laksyaromalatadharatasamunneyamadhyamayai namah |
om stanabharadalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayayai namah |
om om arunarunakausumbhavastrabhasvatkaṭitaṭyai namah |
om ratnakinkinikaramyarasanadamabhusitayai namah |
om kamesannatasaubhagyamardavorudvayanvitayai namah |
om manikyamukuṭakarajanudvayavirajitayai namah | 40
om indragopapariksiptasmaratunabhajanghikayai namah |
om gudhagulphayai namah |
om kurma prsṭhajayisnuprapadanvitayai namah |
om nakhadidhitisanchannanamajjanatamogunayai namah |
om padadvayaprabhajalaparakrtasaroruhayai namah |
om sinjanamanimanjiramanditasripadambujayai namah |
om maralimandagamanayai namah |
om mahalavanyasevadhaye namah |
om sarvarunayai namah |
om anavadyangyai namah | 50

om sarvabharanabhusitayai namah |
om sivakamesvarankasthayai namah |
om sivayai namah |
om svadhinavallabhayai namah |
om sumerumadhyasrngasthayai namah |
om srimannagaranayikayai namah |
om cintamanigrhantasthayai namah |
om pancabrahmasanasthitayai namah |
om mahapadmaṭavisamsthayai namah |
om kadambavanavasinyai namah | 60
om sudhasagaramadhyasthayai namah |
om kamaksyai namah |
om kamadayinyai namah |
om devarsiganasanghatastuyamanatmavaibhayai namah |
om bhandasuravadhodyuktasaktisenasamanvitayai namah |
om sampatkarisamarudhasinduravrajasevitayai namah |
om om asvarudhadhisṭhitasvakoṭikoṭibhiravrtayai namah |
om cakrarajaratharudhasarvayudhapariskrtayai namah |
om geyacakraratharudhamantriniparisevitayai namah |
om kiricakraratharudhadandanathapuraskrtayai namah | 70
om jvalamalinikaksiptavahniprakaramadhyagayai namah |
om bhandasainyavadhodyuktasaktivikramaharsitayai namah |
om nityaparakramaṭopaniriksanasamutsukayai namah |
om bhandaputravadhodyuktabalavikramananditayai namah |
om mantrinyambaviracitavisangavadhatositayai namah |
om visukrapranaharanavarahiviryananditayai namah |
om kamesvaramukhalokakalpitasriganesvarayai namah |
om mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharsitayai namah |
om bhandasurendranirmuktasastrapratyastravarsinyai namah |
om karangulinakhotpannanarayanadasakrtyai namah | 80
om mahapasupatastragninirdagdhasurasainikayai namah |
om kamesvarastranirdagdhasabhandasurasunyakayai namah |
om brahmopendramahendradidevasamstutavaibhavayai namah |
om haranetragnisandagdhakamasanjivanausadhyai namah |
om srimadvagbhavakuṭaikasvarupamukhapankajayai namah |
om kanṭhadhah kaṭiparyantamadhyakuṭasvarupinyai namah |
om saktikuṭaikatapannakaṭyadhobhagadharinyai namah |
om om mulamantratmikayai namah |
om mulakuṭatrayakalebarayai namah |
om kulamrtaikarasikayai namah | 90
om kulasanketapalinyai namah |
om kulanganayai namah |
om kulantahsthayai namah |
om kaulinyai namah |
om kulayoginyai namah |
om akulayai namah |
om samayantasthayai namah |
om samayacaratatparayai namah |
om muladharaikanilayayai namah |
om brahmagranthivibhedinyai namah | 100

om manipurantaruditayai namah |
om visnugranthivibhedinyai namah |
om annacakrantaralasthayai namah |
om rudragranthivibhedinyai namah |
om sahasrarambujarudhayai namah |
om sudhasarabhivarsinyai namah |
om taṭillatasamarucyai namah |
om saṭcakroparisamsthitayai namah |
om mahasaktyai namah |
om om kundalinyai namah | 110
om bisatantutaniyasyai namah |
om bhavanyai namah |
om bhavanagamyayai namah |
om bhavaranyakuṭharikayai namah |
om bhadrapriyayai namah |
om bhadramurtyai namah |
om bhaktasaubhagyadayinyai namah |
om bhaktipriyayai namah |
om bhaktigamyayai namah |
om bhaktivasyayai namah | 120
om bhayapahayai namah |
om sambhavyai namah |
om saradaradhyayai namah |
om sarvanyai namah |
om sarmadayinyai namah |
om sankaryai namah |
om srikaryai namah |
om sadhvyai namah |
om saraccandranibhananayai namah |
om satodaryai namah | 130
om santimatyai namah |
om om niradharayai namah |
om niranjanayai namah |
om nirlepayai namah |
om nirmalayai namah |
om nityayai namah |
om nirakarayai namah |
om nirakulayai namah |
om nirgunayai namah |
om niskalayai namah | 140
om santayai namah |
om niskamayai namah |
om nirupaplavayai namah |
om nityamuktayai namah |
om nirvikarayai namah |
om nisprapancayai namah |
om nirasrayayai namah |
om nityasuddhayai namah |
om nityabuddhayai namah |
om niravadyayai namah | 150

om nirantarayai namah |
om niskaranayai namah |
om niskalankayai namah |
om om nirupadhaye namah |
om nirisvarayai namah |
om niragayai namah |
om ragamathanyai namah |
om nirmadayai namah |
om madanasinyai namah |
om niscintayai namah | 160
om nirahankarayai namah |
om nirmohayai namah |
om mohanasinyai namah |
om nirmamayai namah |
om mamatahantryai namah |
om nispapayai namah |
om papanasinyai namah |
om niskrodhayai namah |
om krodhasamanyai namah |
om nirlobhayai namah | 170
om lobhanasinyai namah |
om nihsamsayayai namah |
om samsayaghnyai namah |
om nirbhavayai namah |
om bhavanasinyai namah |
om om nirvikalpayai namah |
om nirabadhayai namah |
om nirbhedayai namah |
om bhedanasinyai namah |
om nirnasayai namah | 180
om mrtyumathanyai namah |
om niskriyayai namah |
om nisparigrahayai namah |
om nistulayai namah |
om nilacikurayai namah |
om nirapayayai namah |
om niratyayayai namah |
om durlabhayai namah |
om durgamayai namah |
om durgayai namah | 190
om duhkhahantryai namah |
om sukhapradayai namah |
om dusṭadurayai namah |
om duracarasamanyai namah |
om dosavarjitayai namah |
om sarvannayai namah |
om sandrakarunayai namah |
om om samanadhikavarjitayai namah |
om sarvasaktimayyai namah |
om sarvamangalayai namah | 200

om sadgatipradayai namah |
om sarvesvayai namah |
om sarvamayyai namah |
om sarvamantrasvarupinyai namah |
om sarvayantratmikayai namah |
om sarvatantrarupayai namah |
om manonmanyai namah |
om mahesvaryai namah |
om mahadevyai namah |
om mahalaksmyai namah | 210
om mrdapriyayai namah |
om maharupayai namah |
om mahapujyayai namah |
om mahapatakanasinyai namah |
om mahamayayai namah |
om mahasatvayai namah |
om mahasaktyai namah |
om maharatyai namah |
om mahabhogayai namah |
om om mahaisvaryayai namah | 220
om mahaviryayai namah |
om mahabalayai namah |
om mahabuddhyai namah |
om mahasiddhyai namah |
om mahayogesvaresvaryai namah |
om mahatantrayai namah |
om mahamantrayai namah |
om mahayantrayai namah |
om mahasanayai namah |
om mahayagakramaradhyayai namah | 230
om mahabhairavapujitayai namah |
om mahesvaramahakalpamaha tandavasaksinyai namah |
om mahakamesamahisyai namah |
om mahatripurasundaryai namah |
om catuhsasṭyupacaradhyayai namah |
om catuhsasṭikalamayyai namah |
om mahacatuhsasṭikoṭi yoginiganasevitayai namah |
om manuvidyayai namah |
om candravidyayai namah |
om om candramandalamadhyagayai namah | 240
om carurupayai namah |
om caruhasayai namah |
om carucandrakaladharayai namah |
om caracarajagannathayai namah |
om cakrarajaniketanayai namah |
om parvatyai namah |
om padmanayanayai namah |
om padmaragasamaprabhayai namah |
om pancapretasanasinayai namah |
om pancabrahmasparupinyai namah | 250

om cinmayyai namah |
om paramanandayai namah |
om vinnanaghanarupinyai namah |
om dhyanadhyatrdhyeyarupayai namah |
om rdhmadharmavivarjitayai namah |
om visvarupayai namah |
om jagarinyai namah |
om svapatnyai namah |
om taijasatmikayai namah |
om suptayai namah | 260
om prannatmikayai namah |
om om turyayai namah |
om sarvavasthavivarjitayai namah |
om srsṭhikartryai namah |
om brahmarupayai namah |
om goptryai namah |
om govindarupinyai namah |
om samharinyai namah |
om rudrarupayai namah |
om tirodhanakaryai namah | 270
om isvaryai namah |
om sadasivayai namah |
om anugrahadayai namah |
om pancakrtyaparayanayai namah |
om bhanumandalamadhyasthayai namah |
om bhairavyai namah |
om bhagamalinyai namah |
om padmasanayai namah |
om bhagavatyai namah |
om padmanabhasahodaryai namah | 280
om unmesanimisotpannavipannabhuvanavalyai namah |
om sahasrasirsavadanayai namah |
om om sahasraksyai namah |
om sahasrapade namah |
om abrahmakiṭajananyai namah |
om varnasramavidhayinyai namah |
om nijannarupanigamayai namah |
om punyapunyaphalapradayai namah |
om srutisimantasindurikrta padabjadhulikayai namah |
om sakalagamasandohasuktisampuṭamauktikayai namah | 290
om purusarthapradayai namah |
om purnayai namah |
om bhoginyai namah |
om bhuvanesvaryai namah |
om ambikayai namah |
om anadinidhanayai namah |
om haribrahmendrasevitayai namah |
om narayanyai namah |
om nadarupayai namah |
om namarupavivarjitayai namah | 300

om hrinkaryai namah |
om hrimatyai namah |
om om hrdyayai namah |
om heyopadeyavarjitayai namah |
om rajarajarcitayai namah |
om rannai namah |
om ramyayai namah |
om rajivalocanayai namah |
om ranjanyai namah |
om ramanyai namah | 310
om rasyayai namah |
om ranatkinkinimekhalayai namah |
om ramayai namah |
om rakenduvadanayai namah |
om ratirupayai namah |
om ratipriyayai namah |
om raksakaryai namah |
om raksasaghnyai namah |
om ramayai namah |
om ramanalampaṭayai namah | 320
om kamyayai namah |
om kamakalarupayai namah |
om kadambakusumapriyayai namah |
om kalyanyai namah |
om om jagatikandayai namah |
om karunarasasagarayai namah |
om kalavatyai namah |
om kalalapayai namah |
om kantayai namah |
om kadambaripriyayai namah | 330
om varadayai namah |
om vamanayanayai namah |
om varunimadavihvalayai namah |
om visvadhikayai namah |
om vedavedyayai namah |
om vindhyacalanivasinyai namah |
om vidhatryai namah |
om vedajananyai namah |
om visnumayayai namah |
om vilasinyai namah | 340
om ksetrasvarupayai namah |
om ksetresyai namah |
om ksetraksetrannapalinyai namah |
om ksayavrddhivinirmuktayai namah |
om ksetrapalasamarcitayai namah |
om vijayayai namah |
om om vimalayai namah |
om vandyayai namah |
om vandarujanavatsalayai namah |
om vagvadinyai namah | 350

om vamakesyai namah |
om vahnimandalavasinyai namah |
om bhaktimatkalpalatikayai namah |
om pasupasavimocinyai namah |
om samhrtasesapasandayai namah |
om sadacarapravartikayai namah |
om tapatrayagnisantaptasamahladanacandrikayai namah |
om tarunyai namah |
om tapasaradhyayai namah |
om tanumadhyayai namah | 360
om tamopahayai namah |
om cityai namah |
om tatpadalaksyarthayai namah |
om cidekarasarupinyai namah |
om svatmanandalavibhuta-brahmadyanandasantatyai namah |
om parayai namah |
om om pratyak citirupayai namah |
om pasyantyai namah |
om paradevatayai namah |
om madhyamayai namah | 370
om vaikharirupayai namah |
om bhaktamanasahamsikayai namah |
om kamesvaraprananadyai namah |
om krtannayai namah |
om kamapujitayai namah |
om srrngararasasampurnayai namah |
om jayayai namah |
om jalandharasthitayai namah |
om odyanapiṭhanilayayai namah |
om bindumandalavasinyai namah | 380
om rahoyagakramaradhyayai namah |
om rahastarpanatarpitayai namah |
om sadyah prasadinyai namah |
om visvasaksinyai namah |
om saksivarjitayai namah |
om sadangadevatayuktayai namah |
om sadgunyaparipuritayai namah |
om nityaklinnayai namah |
om om nirupamayai namah |
om nirvanasukhadayinyai namah | 390
om nityasodasikarupayai namah |
om srikanṭhardhasaririnyai namah |
om prabhavatyai namah |
om prabharupayai namah |
om prasiddhayai namah |
om paramesvaryai namah |
om mulaprakrtyai namah |
om avyaktayai namah |
om vktavyaktasvarupinyai namah |
om vyapinyai namah | 400

om vividhakarayai namah |
om vidyavidyasvarupinyai namah |
om mahakamesanayanakumudahladakaumudyai namah |
om bhaktahardatamobhedabhanumadbhanusantatyai namah |
om sivadutyai namah |
om sivaradhyayai namah |
om sivamurtyai namah |
om sivankaryai namah |
om om sivapriyayai namah |
om sivaparayai namah | 410
om sisṭesṭayai namah |
om sisṭapujitayai namah |
om aprameyayai namah |
om svaprakasayai namah |
om manovacamagocarayai namah |
om cicchaktyai namah |
om cetanarupayai namah |
om jadasaktyai namah |
om jadatmikayai namah |
om gayatryai namah | 420
om vyahrtyai namah |
om sandhyayai namah |
om dvijavrndanisevitayai namah |
om tattvasanayai namah |
om tasmai namah |
om tubhyam namah |
om ayyai namah |
om pancakosantarasthitayai namah |
om nihsimamahimne namah |
om nityayauvanayai namah | 430
om om madasalinyai namah |
om madaghurnitaraktaksyai namah |
om madapaṭalagandabhuve namah |
om candanadravadigdhangyai namah |
om campeyakusumapriyayai namah |
om kusalayai namah |
om komalakarayai namah |
om kurukullayai namah |
om kulesvaryai namah |
om kulakundalayayai namah | 440
om kaulamargatatparasevitayai namah |
om kumaragananathambayai namah |
om tusṭyai namah |
om pusṭyai namah |
om matyai namah |
om dhrtyai namah |
om santyai namah |
om svastimatyai namah |
om kantyai namah |
om nandinyai namah | 450

om vighnanasinyai namah |
om tejovatyai namah |
om om trinayanayai namah |
om lolaksikamarupinyai namah |
om malinyai namah |
om hamsinyai namah |
om matre namah |
om malayacalavasinyai namah |
om sumukhyai namah |
om nalinyai namah | 460
om subhruve namah |
om sobhanayai namah |
om suranayikayai namah |
om kalakanṭhyai namah |
om kantimatyai namah |
om ksobhinyai namah |
om suksmarupinyai namah |
om vajresvaryai namah |
om vamadevyai namah |
om vayo‌உvasthavivarjitayai namah | 470
om siddhesvaryai namah |
om siddhavidyayai namah |
om siddhamatre namah |
om yasasvinyai namah |
om om visuddhicakranilayayai namah |
om araktavarnayai namah |
om trilocanayai namah |
om khaṭvangadipraharanayai namah |
om vadanaikasamanvitayai namah |
om payasannapriyayai namah | 480
om tvaksthayai namah |
om pasulokabhayankaryai namah |
om amrtadimahasaktisamvrtayai namah |
om dakinisvaryai namah |
om anahatabjanilayayai namah |
om syamabhayai namah |
om vadanadvayayai namah |
om damsṭrojvalayai namah |
om aksamaladidharayai namah |
om rudhirasamsthitayai namah | 490
om kalaratryadisaktyaughavrtayai namah |
om snigdhaudanapriyayai namah |
om mahavirendravaradayai namah |
om rakinyambasvarupinyai namah |
om manipurabjanilayayai namah |
om om vadanatrayasamyutayai namah |
om vajradhikayudhopetayai namah |
om damaryadibhiravrtayai namah |
om raktavarnayai namah |
om mamsanisṭhayai namah | 500

501. gudannapritamanasayai namah |
om samastabhaktasukhadayai namah |
om lakinyambasvarupinyai namah |
om svadhisṭanambujagatayai namah |
om caturvaktramanoharayai namah |
om suladyayudhasampannayai namah |
om pitavarnayai namah |
om atigarvitayai namah |
om medonisṭhayai namah |
om madhupritayai namah | 510
om bandinyadisamanvitayai namah |
om dadhyannasaktahrdayayai namah |
om kakinirupadharinyai namah |
om muladharambujarudhayai namah |
om pancavaktrayai namah |
om asthisamsthitayai namah |
om ankusadipraharanayai namah |
om om varadadi nisevitayai namah |
om mudgaudanasaktacittayai namah |
om sakinyambasvarupinyai namah | 520
om annacakrabjanilayai namah |
om suklavarnayai namah |
om sadananayai namah |
om majjasamsthayai namah |
om hamsavatimukhyasaktisamanvitayai namah |
om haridrannaikarasikayai namah |
om hakinirupadharinyai namah |
om sahasradalapadmasthayai namah |
om sarvavarnopasobhitayai namah |
om sarvayudhadharayai namah | 530
om suklasamsthitayai namah |
om sarvatomukhyai namah |
om sarvaudanapritacittayai namah |
om yakinyambasvarupinyai namah |
om svahayai namah |
om svadhayai namah |
om amatyai namah |
om medhayai namah |
om om srutyai namah |
om smrtyai namah | 540
om anuttamayai namah |
om punyakirtyai namah |
om punyalabhyayai namah |
om punyasravanakirtanayai namah |
om pulomajarcitayai namah |
om bandhamocanyai namah |
om barbaralakayai namah |
om vimarsarupinyai namah |
om vidyayai namah |
om viyadadijagatprasuve namah | 550

om sarva vyadhiprasamanyai namah |
om sarva mrtyunivarinyai namah |
om agraganyayai namah |
om acintyarupayai namah |
om kalikalmasanasinyai namah |
om katyayanyai namah |
om kalahantryai namah |
om kamalaksanisevitayai namah |
om tambulapuritamukhyai namah |
om dadimikusumaprabhayai namah | 560
om om mrgaksyai namah |
om mohinyai namah |
om mukhyayai namah |
om mrdanyai namah |
om mitrarupinyai namah |
om nityatrptayai namah |
om bhaktanidhaye namah |
om niyantryai namah |
om nikhilesvaryai namah |
om maitryadivasanalabhyayai namah | 570
om mahapralayasaksinyai namah |
om parasaktyai namah |
om paranisṭhayai namah |
om prannanaghanarupinyai namah |
om madhvipanalasayai namah |
om mattayai namah |
om matrkavarna rupinyai namah |
om mahakailasanilayayai namah |
om mrnalamrdudorlatayai namah |
om mahaniyayai namah | 580
om dayamurtyai namah |
om mahasamrajyasalinyai namah |
om om atmavidyayai namah |
om mahavidyayai namah |
om srividyayai namah |
om kamasevitayai namah |
om srisodasaksarividyayai namah |
om trikuṭayai namah |
om kamakoṭikayai namah |
om kaṭaksakinkaribhutakamalakoṭisevitayai namah | 590
om sirahsthitayai namah |
om candranibhayai namah |
om bhalasthayai–ai namah |
om indradhanuhprabhayai namah |
om hrdayasthayai namah |
om raviprakhyayai namah |
om trikonantaradipikayai namah |
om daksayanyai namah |
om daityahantryai namah |
om daksayannavinasinyai namah | 600

om darandolitadirghaksyai namah |
om darahasojjvalanmukhyai namah |
om gurumurtyai namah |
om om gunanidhaye namah |
om gomatre namah |
om guhajanmabhuve namah |
om devesyai namah |
om dandanitisthayai namah |
om daharakasarupinyai namah |
om pratipanmukhyarakantatithimandalapujitayai namah | 610
om kalatmikayai namah |
om kalanathayai namah |
om kavyalapavimodinyai namah |
om sacamararamavanisavyadaksinasevitayai namah |
om adisaktayai namah |
om ameyayai namah |
om atmane namah |
om paramayai namah |
om pavanakrtaye namah |
om anekakoṭibrahmandajananyai namah | 620
om divyavigrahayai namah |
om klinkaryai namah |
om kevalayai namah |
om om guhyayai namah |
om kaivalyapadadayinyai namah |
om tripurayai namah |
om trijagadvandyayai namah |
om trimurtyai namah |
om tridasesvaryai namah |
om tryaksaryai namah | 630
om divyagandhadhyayai namah |
om sinduratilakancitayai namah |
om umayai namah |
om sailendratanayayai namah |
om gauryai namah |
om gandharvasevitayai namah |
om visvagarbhayai namah |
om svarnagarbhayai namah |
om avaradayai namah |
om vagadhisvaryai namah | 640
om dhyanagamyayai namah |
om aparicchedyayai namah |
om nnanadayai namah |
om nnanavigrahayai namah |
om sarvavedantasamvedyayai namah |
om om satyanandasvarupinyai namah |
om lopamudrarcitayai namah |
om lilaklrptabrahmandamandalayai namah |
om adrsyayai namah |
om drsyarahitayai namah | 650

om vinnatryai namah |
om vedyavarjitayai namah |
om yoginyai namah |
om yogadayai namah |
om yogyayai namah |
om yoganandayai namah |
om yugandharayai namah |
om icchasaktinnanasaktikriyasaktisvarupinyai namah |
om sarvadharayai namah |
om supratisṭhayai namah | 660
om sadasadrupadharinyai namah |
om asṭamurtyai namah |
om ajajaitryai namah |
om lokayatravidhayinyai namah |
om ekakinyai namah |
om om bhumarupayai namah |
om nidvaitayai namah |
om dvaitavarjitayai namah |
om annadayai namah |
om vasudayai namah | 670
om vrddhayai namah |
om brahmatmaikyasvarupinyai namah |
om brhatyai namah |
om brahmanyai namah |
om brahmayai namah |
om brahmanandayai namah |
om balipriyayai namah |
om bhasarupayai namah |
om brhatsenayai namah |
om bhavabhavavirjitayai namah | 680
om sukharadhyayai namah |
om subhakaryai namah |
om sobhanasulabhagatyai namah |
om rajarajesvaryai namah |
om rajyadayinyai namah |
om rajyavallabhayai namah |
om rajatkrpayai namah |
om om rajapiṭhanivesitanijasritayai namah |
om rajyalaksmyai namah |
om kosanathayai namah | 690
om caturangabalesvaryai namah |
om samrajyadayinyai namah |
om satyasandhayai namah |
om sagaramekhalayai namah |
om diksitayai namah |
om daityasamanyai namah |
om sarvalokavamsakaryai namah |
om sarvarthadatryai namah |
om savitryai namah |
om saccidanandarupinyai namah | 700

om desakalaparicchinnayai namah |
om sarvagayai namah |
om sarvamohinyai namah |
om sarasvatyai namah |
om sastramayyai namah |
om guhambayai namah |
om guhyarupinyai namah |
om sarvopadhivinirmuktayai namah |
om om sadasivapativratayai namah |
om sampradayesvaryai namah | 710
om sadhune namah |
om yai namah |
om gurumandalarupinyai namah |
om kulottirnayai namah |
om bhagaradhyayai namah |
om mayayai namah |
om madhumatyai namah |
om mahyai namah |
om ganambayai namah |
om guhyakaradhyayai namah | 720
om komalangyai namah |
om gurupriyayai namah |
om svatantrayai namah |
om sarvatantresyai namah |
om daksinamurtirupinyai namah |
om sanakadisamaradhyayai namah |
om sivannanapradayinyai namah |
om citkalayai namah |
om anandakalikayai namah |
om premarupayai namah | 730
om om priyankaryai namah |
om namaparayanapritayai namah |
om nandividyayai namah |
om naṭesvaryai namah |
om mithyajagadadhisṭhanayai namah |
om muktidayai namah |
om muktirupinyai namah |
om lasyapriyayai namah |
om layakaryai namah |
om lajjayai namah | 740
om rambhadivanditayai namah |
om bhavadavasudhavrsṭyai namah |
om paparanyadavanalayai namah |
om daurbhagyatulavatulayai namah |
om jaradhvantaraviprabhayai namah |
om bhagyabdhicandrikayai namah |
om bhaktacittakekighanaghanayai namah |
om rogaparvatadambholaye namah |
om mrtyudarukuṭharikayai namah |
om mahesvaryai namah | 750

om mahakalyai namah |
om mahagrasayai namah |
om mahasanayai namah |
om aparnayai namah |
om om candikayai namah |
om candamundasuranisudinyai namah |
om ksaraksaratmikayai namah |
om sarvalokesyai namah |
om visvadharinyai namah |
om trivargadatryai namah | 760
om subhagayai namah |
om tryambakayai namah |
om trigunatmikayai namah |
om svargapavargadayai namah |
om suddhayai namah |
om japapuspanibhakrtaye namah |
om ojovatyai namah |
om dyutidharayai namah |
om yannarupayai namah |
om priyavratayai namah | 770
om duraradhyayai namah |
om duradharsayai namah |
om paṭalikusumapriyayai namah |
om mahatyai namah |
om merunilayayai namah |
om mandarakusumapriyayai namah |
om om viraradhyayai namah |
om viradrupayai namah |
om virajase namah |
om visvatomukhyai namah | 780
om pratyagrupayai namah |
om parakasayai namah |
om pranadayai namah |
om pranarupinyai namah |
om martandabhairavaradhyayai namah |
om mantrininyastarajyadhure namah |
om tripuresyai namah |
om jayatsenayai namah |
om nistraigunyayai namah |
om paraparayai namah | 790
om satyannananandarupayai namah |
om samarasyaparayanayai namah |
om kapardinyai namah |
om kalamalayai namah |
om kamadughe namah |
om kamarupinyai namah |
om kalanidhaye namah |
om kavyakalayai namah |
om om rasannayai namah |
om rasasevadhaye namah | 800

om pusṭayai namah |
om puratanayai namah |
om pujyayai namah |
om puskarayai namah |
om puskareksanayai namah |
om parasmai jyotise namah |
om parasmai dhamne namah |
om paramanave namah |
om paratparayai namah |
om pasahastayai namah | 810
om pasahantryai namah |
om paramantravibhedinyai namah |
om murtayai namah |
om amurtayai namah |
om anityatrptayai namah |
om munimanasahamsikayai namah |
om satyavratayai namah |
om satyarupayai namah |
om sarvantaryaminyai namah |
om satyai namah | 820
om om brahmanyai namah |
om brahmane namah |
om jananyai namah |
om bahurupayai namah |
om budharcitayai namah |
om prasavitryai namah |
om pracandayai namah |
om annayai namah |
om pratisṭhayai namah |
om prakaṭakrtaye namah | 830
om pranesvaryai namah |
om pranadatryai namah |
om pancasatpiṭharupinyai namah |
om visrrnkhalayai namah |
om viviktasthayai namah |
om viramatre namah |
om viyatprasuve namah |
om mukundayai namah |
om muktinilayayai namah |
om mulavigraharupinyai namah | 840
om bhavannayai namah |
om bhavarogadhnyai namah |
om om bhavacakrapravartinyai namah |
om chandahsarayai namah |
om sastrasarayai namah |
om mantrasarayai namah |
om talodaryai namah |
om udarakirtaye namah |
om uddamavaibhavayai namah |
om varnarupinyai namah | 850

om janmamrtyujarataptajana
visrantidayinyai namah |
om sarvopanisadud ghusṭayai namah |
om santyatitakalatmikayai namah |
om gambhirayai namah |
om gaganantahsthayai namah |
om garvitayai namah |
om ganalolupayai namah |
om kalpanarahitayai namah |
om kasṭhayai namah |
om akantayai namah | 860
om kantardhavigrahayai namah |
om karyakarananirmuktayai namah |
om kamakelitarangitayai namah |
om kanatkanakataṭankayai namah |
om lilavigrahadharinyai namah |
om ajayai namah |
om ksayavinirmuktayai namah |
om mugdhayai namah |
om ksipraprasadinyai namah |
om antarmukhasamaradhyayai namah | 870
om bahirmukhasudurlabhayai namah |
om trayyai namah |
om trivarganilayayai namah |
om tristhayai namah |
om tripuramalinyai namah |
om niramayayai namah |
om niralambayai namah |
om svatmaramayai namah |
om sudhasrtyai namah |
om samsarapankanirmagna
samuddharanapanditayai namah | 880
om yannapriyayai namah |
om yannakartryai namah |
om yajamanasvarupinyai namah |
om dharmadharayai namah |
om om dhanadhyaksayai namah |
om dhanadhanyavivardhinyai namah |
om viprapriyayai namah |
om viprarupayai namah |
om visvabhramanakarinyai namah |
om visvagrasayai namah | 890
om vidrumabhayai namah |
om vaisnavyai namah |
om visnurupinyai namah |
om ayonyai namah var ayonaye
om yoninilayayai namah |
om kuṭasthayai namah |
om kularupinyai namah |
om viragosṭhipriyayai namah |
om virayai namah |
om naiskarmyayai namah | 900

om nadarupinyai namah |
om vinnanakalanayai namah |
om kalyayai namah |
om vidagdhayai namah |
om baindavasanayai namah |
om tatvadhikayai namah |
om om tatvamayyai namah |
om tatvamarthasvarupinyai namah |
om samaganapriyayai namah |
om saumyayai namah | 910
om sadasivakuṭumbinyai namah |
om savyapasavyamargasthayai namah |
om sarvapadvinivarinyai namah |
om svasthayai namah |
om svabhavamadhurayai namah |
om dhirayai namah |
om dhirasamarcitayai namah |
om caitanyarghyasamaradhyayai namah |
om caitanyakusumapriyayai namah |
om sadoditayai namah | 920
om sadatusṭhayai namah |
om tarunadityapaṭalayai namah |
om daksinadaksinaradhyayai namah |
om darasmeramukhambujayai namah |
om kaulinikevalayai namah |
om anardhya kaivalyapadadayinyai namah |
om stotrapriyayai namah |
om stutimatyai namah |
om om srutisamstutavaibhavayai namah |
om manasvinyai namah | 930
om manavatyai namah |
om mahesyai namah |
om mangalakrtye namah |
om visvamatre namah |
om jagaddhatryai namah |
om visalaksyai namah |
om viraginyai namah |
om pragalbhayai namah |
om paramodarayai namah |
om paramodayai namah | 940
om manomayyai namah |
om vyomakesyai namah |
om vimanasthayai namah |
om vajrinyai namah |
om vamakesvaryai namah |
om pancayannapriyayai namah |
om pancapretamancadhisayinyai namah |
om pancamyai namah |
om pancabhutesyai namah |
om pancasankhyopacarinyai namah | 950

om om sasvatyai namah |
om sasvataisvaryayai namah |
om sarmadayai namah |
om sambhumohinyai namah |
om dharayai namah |
om dharasutayai namah |
om dhanyayai namah |
om dharminyai namah |
om dharmavardhinyai namah |
om lokatitayai namah | 960
om gunatitayai namah |
om sarvatitayai namah |
om samatmikayai namah |
om bandhukakusumaprakhyayai namah |
om balayai namah |
om lilavinodinyai namah |
om sumangalyai namah |
om sukhakaryai namah |
om suvesadhyayai namah |
om suvasinyai namah | 970
om suvasinyarcanapritayai namah |
om asobhanayai namah |
om om suddhamanasayai nama
om bindutarpanasantusṭayai namah |
om purvajayai namah |
om tripurambikayai namah |
om dasamudrasamaradhyayai namah |
om tripurasrivasankaryai namah |
om nnanamudrayai namah |
om nnanagamyayai namah | 980
om nnananneyasvarupinyai namah |
om yonimudrayai namah |
om trikhandesyai namah |
om trigunayai namah |
om ambayai namah |
om trikonagayai namah |
om anaghayai namah |
om adbhutacaritrayai namah |
om vanchitarthapradayinyai namah |
om abhyasatisayannatayai namah | 990
om sadadhvatitarupinyai namah |
om avyajakarunamurtaye namah |
om annanadhvantadipikayai namah |
om abalagopaviditayai namah |
om om sarvanullanghyasasanayai namah |
om sricakrarajanilayayai namah |
om srimattripurasundaryai namah |
om om srisivayai namah |
om sivasaktyaikyarupinyai namah |
om lalitambikayai namah | 1000

||om tatsat brahmarpanamastu ||
||iti srilalitasahasranamavalih sampurna ||