Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil and English

Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil and English

2973 Views

Devi Stotram – Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in Tamil:

|| த்யானம் ||
ஸின்தூராருணவிக்ரஹாம் த்ரினயனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்
தாரானாயகஶேகராம் ஸ்மிதமுகீமாபீனவக்ஷோருஹாம் |
பாணிப்யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தசரணாம் த்யாயேத்பராமம்பிகாம் ||

அருணாம் கருணாதரங்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாங்குஶபுஷ்பபாணசாபாம் |
அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகைரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||

த்யாயேத் பத்மாஸனஸ்தாம் விகஸிதவதனாம் பத்மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்தேமபத்மாம் வராங்கீம் |
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமபயதாம் பக்தனம்ராம் பவானீம்
ஶ்ரீவித்யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாத்ரீம் ||

Sree Lalita Sahasra Namavali

ஸகுங்குமவிலேபனாமலிகசும்பிகஸ்தூரிகாம்
ஸமன்தஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூஷாம்பராம்
ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரேதம்பிகாம் ||

||அத ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாமாவலீ ||
ஓம் ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் சிதக்னிகுண்டஸம்பூதாயை னமஃ |
ஓம் தேவகார்யஸமுத்யதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ராபாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்பாஹுஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ராகஸ்வரூபபாஶாட்யாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதாகாராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் மனோரூபேக்ஷுகோதண்டாயை னமஃ | 10
ஓம் பம்சதன்மாத்ரஸாயகாயை னமஃ |
ஓம் னிஜாருணப்ரபாபூரமஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் சம்பகாஶோகபுன்னாகஸௌகன்திக-லஸத்கசாயை னமஃ |
ஓம் குருவின்தமணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஷ்டமீசன்த்ரவிப்ராஜதலிகஸ்தலஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் முகசன்த்ரகலம்காபம்றுகனாபிவிஶேஷகாயை னமஃ |
ஓம் வதனஸ்மரமாம்கல்யக்றுஹதோரணசில்லிகாயை னமஃ |
ஓம் வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாபலோசனாயை னமஃ |
ஓம் னவசம்பகபுஷ்பாபனாஸாதண்டவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் தாராகான்திதிரஸ்காரினாஸாபரணபாஸுராயை னமஃ | 20
ஓம் கதம்பமஞ்ஜரீக்~லுப்தகர்ணபூரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் தாடம்கயுகலீபூததபனோடுபமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஶிலாதர்ஶபரிபாவிகபோலபுவே னமஃ |
ஓம் னவவித்ருமபிம்பஶ்ரீன்யக்காரிரதனச்சதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தவித்யாங்குராகாரத்விஜபங்க்தித்வயோஜ்ஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் கர்பூரவீடிகாமோதஸமாகர்ஷி திகன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஜஸல்லாபமாதுர்ய வினிர்பத்ஸிதகச்சப்யை னமஃ |
ஓம் மன்தஸ்மிதப்ரபாபூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை னமஃ |
ஓம் அனாகலிதஸாத்றுஶ்யசிபுகஶ்ரீவிராஜிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶபத்தமாங்கல்யஸூத்ரஶோபிதகன்தராயை னமஃ | 30
ஓம் கனகாங்கதகேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை னமஃ |
ஓம் ரத்னக்ரைவேய சின்தாகலோலமுக்தாபலான்விதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை னமஃ |
ஓம் னாப்யாலவாலரோமாலிலதாபலகுசத்வய்யை னமஃ |
ஓம் லக்ஷ்யரோமலதாதாரதாஸமுன்னேயமத்யமாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்தனபாரதலன்மத்யபட்டபன்தவலித்ரயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அருணாருணகௌஸும்பவஸ்த்ரபாஸ்வத்கடீதட்யை னமஃ |
ஓம் ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதாமபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶஜ்ஞாதஸௌபாக்யமார்தவோருத்வயான்விதாயை னமஃ |
ஓம் மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்வயவிராஜிதாயை னமஃ | 40
ஓம் இன்த்ரகோபபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாபஜங்கிகாயை னமஃ |
ஓம் கூடகூல்பாயை னமஃ |
ஓம் கூர்ம ப்றுஷ்டஜயிஷ்ணுப்ரபதான்விதாயை னமஃ |
ஓம் னகதீதிதிஸஞ்சன்னனமஜ்ஜனதமோகுணாயை னமஃ |
ஓம் பதத்வயப்ரபாஜாலபராக்றுதஸரோருஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டிதஶ்ரீபதாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் மராலீமன்தகமனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாலாவண்யஶேவதயே னமஃ |
ஓம் ஸர்வாருணாயை னமஃ |
ஓம் அனவத்யாங்க்யை னமஃ | 50

ஓம் ஸர்வாபரணபூஷிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதீனவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ஸுமேருமத்யஶ்றுங்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமன்னகரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் சின்தாமணிக்றுஹான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மாஸனஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபத்மாடவீஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பவனவாஸின்யை னமஃ | 60
ஓம் ஸுதாஸாகரமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் காமாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் காமதாயின்யை னமஃ |
ஓம் தேவர்ஷிகணஸம்காதஸ்தூயமானாத்மவைபாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரவதோத்யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்பத்கரீஸமாரூடஸிம்துரவ்ரஜஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் அஶ்வாரூடாதிஷ்டிதாஶ்வகோடிகோடிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜரதாரூடஸர்வாயுதபரிஷ்க்றுதாயை னமஃ |
ஓம் கேயசக்ரரதாரூடமன்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் கிரிசக்ரரதாரூடதண்டனாதாபுரஸ்க்றுதாயை னமஃ | 70
ஓம் ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்யகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டஸைன்யவதோத்யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை னமஃ |
ஓம் பண்டபுத்ரவதோத்யுக்தபாலாவிக்ரமனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிண்யம்பாவிரசிதவிஷங்கவததோஷிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனன்திதாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரமுகாலோககல்பிதஶ்ரீகணேஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் மஹாகணேஶனிர்பின்னவிக்னயன்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் பண்டாஸுரேன்த்ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் கராங்குலினகோத்பன்னனாராயணதஶாக்றுத்யை னமஃ | 80
ஓம் மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்னினிர்தக்தாஸுரஸைனிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்தக்தஸபாண்டாஸுரஶூன்யகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மோபேன்த்ரமஹேன்த்ராதிதேவஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் ஹரனேத்ராக்னிஸம்தக்தகாமஸம்ஜீவனௌஷத்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்வாக்பவகூடைகஸ்வரூபமுகபங்கஜாயை னமஃ |
ஓம் கண்டாதஃ கடிபர்யன்தமத்யகூடஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோபாகதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் மூலமன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் மூலகூடத்ரயகலேபராயை னமஃ |
ஓம் குலாம்றுதைகரஸிகாயை னமஃ | 90
ஓம் குலஸம்கேதபாலின்யை னமஃ |
ஓம் குலாங்கனாயை னமஃ |
ஓம் குலான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கௌலின்யை னமஃ |
ஓம் குலயோகின்யை னமஃ |
ஓம் அகுலாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயான்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸமயாசாரதத்பராயை னமஃ |
ஓம் மூலாதாரைகனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ | 100

ஓம் மணிபூரான்தருதிதாயை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ரான்தராலஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ருத்ரக்ரன்திவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸாராபிவர்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் தடில்லதாஸமருச்யை னமஃ |
ஓம் ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குண்டலின்யை னமஃ | 110
ஓம் பிஸதன்துதனீயஸ்யை னமஃ |
ஓம் பவான்யை னமஃ |
ஓம் பாவனாகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பவாரண்யகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பத்ரமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் பக்தஸௌபாக்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பக்திகம்யாயை னமஃ |
ஓம் பக்திவஶ்யாயை னமஃ | 120
ஓம் பயாபஹாயை னமஃ |
ஓம் ஶாம்பவ்யை னமஃ |
ஓம் ஶாரதாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்வாண்யை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஶாம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாத்வ்யை னமஃ |
ஓம் ஶரச்சன்த்ரனிபானனாயை னமஃ |
ஓம் ஶாதோதர்யை னமஃ | 130
ஓம் ஶான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிராதாராயை னமஃ |
ஓம் னிரஞ்ஜனாயை னமஃ |
ஓம் னிர்லேபாயை னமஃ |
ஓம் னிர்மலாயை னமஃ |
ஓம் னித்யாயை னமஃ |
ஓம் னிராகாராயை னமஃ |
ஓம் னிராகுலாயை னமஃ |
ஓம் னிர்குணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலாயை னமஃ | 140
ஓம் ஶான்தாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காமாயை னமஃ |
ஓம் னிருபப்லவாயை னமஃ |
ஓம் னித்யமுக்தாயை னமஃ |
ஓம் னிர்விகாராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்ப்ரபஞ்சாயை னமஃ |
ஓம் னிராஶ்ரயாயை னமஃ |
ஓம் னித்யஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னித்யபுத்தாயை னமஃ |
ஓம் னிரவத்யாயை னமஃ | 150

ஓம் னிரன்தராயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்காரணாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்கலம்காயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபாதயே னமஃ |
ஓம் னிரீஶ்வராயை னமஃ |
ஓம் னீராகயை னமஃ |
ஓம் ராகமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மதாயை னமஃ |
ஓம் மதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஶ்சின்தாயை னமஃ | 160
ஓம் னிரஹங்காராயை னமஃ |
ஓம் னிர்மோஹாயை னமஃ |
ஓம் மோஹனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்மமாயை னமஃ |
ஓம் மமதாஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பாபாயை னமஃ |
ஓம் பாபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரோதாயை னமஃ |
ஓம் க்ரோதஶமன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்லோபாயை னமஃ | 170
ஓம் லோபனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிஃஸம்ஶயாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஶயக்ன்யை னமஃ |
ஓம் னிர்பவாயை னமஃ |
ஓம் பவனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிர்விகல்பாயை னமஃ |
ஓம் னிராபாதாயை னமஃ |
ஓம் னிர்பேதாயை னமஃ |
ஓம் பேதனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் னிர்னாஶாயை னமஃ | 180
ஓம் ம்றுத்யுமதன்யை னமஃ |
ஓம் னிஷ்க்ரியாயை னமஃ |
ஓம் னிஷ்பரிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்துலாயை னமஃ |
ஓம் னீலசிகுராயை னமஃ |
ஓம் னிரபாயாயை னமஃ |
ஓம் னிரத்யயாயை னமஃ |
ஓம் துர்லபாயை னமஃ |
ஓம் துர்கமாயை னமஃ |
ஓம் துர்காயை னமஃ | 190
ஓம் துஃகஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுகப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்டதூராயை னமஃ |
ஓம் துராசாரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் தோஷவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ஸான்த்ரகருணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வஶக்திமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமம்கலாயை னமஃ | 200

ஓம் ஸத்கதிப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வேஶ்வயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமய்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வயன்த்ராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் மனோன்மன்யை னமஃ |
ஓம் மாஹேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதேவ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை னமஃ | 210
ஓம் ம்றுடப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாரூபாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபாதகனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் மஹாமாயாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸத்வாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாரத்யை னமஃ |
ஓம் மஹாபோகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் மஹைஶ்வர்யாயை னமஃ | 220
ஓம் மஹாவீர்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபலாயை னமஃ |
ஓம் மஹாபுத்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸித்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மஹாதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாமன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாயன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் மஹாஸனாயை னமஃ |
ஓம் மஹாயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ | 230
ஓம் மஹாபைரவபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்டவஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை னமஃ |
ஓம் மஹாத்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்ட்யுபசாராட்யாயை னமஃ |
ஓம் சதுஃஷஷ்டிகலாமய்யை னமஃ |
ஓம் மஹாசதுஃஷஷ்டிகோடி யோகினீகணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் மனுவித்யாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சன்த்ரமண்டலமத்யகாயை னமஃ | 240
ஓம் சாருரூபாயை னமஃ |
ஓம் சாருஹாஸாயை னமஃ |
ஓம் சாருசன்த்ரகலாதராயை னமஃ |
ஓம் சராசரஜகன்னாதாயை னமஃ |
ஓம் சக்ரராஜனிகேதனாயை னமஃ |
ஓம் பார்வத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனயனாயை னமஃ |
ஓம் பத்மராகஸமப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை னமஃ | 250

ஓம் சின்மய்யை னமஃ |
ஓம் பரமானன்தாயை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் த்யானத்யாத்றுத்யேயரூபாயை னமஃ |
ஓம் ர்த்மாதர்மவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜாகரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபத்ன்யை னமஃ |
ஓம் தைஜஸாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்தாயை னமஃ | 260
ஓம் ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் துர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்றுஷ்டிகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை னமஃ |
ஓம் கோப்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கோவின்தரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ருத்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் திரோதானகர்யை னமஃ | 270
ஓம் ஈஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸதாஶிவாயை னமஃ |
ஓம் அனுக்ரஹதாயை னமஃ |
ஓம் பம்சக்றுத்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் பானுமண்டலமத்யஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பைரவ்யை னமஃ |
ஓம் பகமாலின்யை னமஃ |
ஓம் பத்மாஸனாயை னமஃ |
ஓம் பகவத்யை னமஃ |
ஓம் பத்மனாபஸஹோதர்யை னமஃ | 280
ஓம் உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபுவனாவல்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவதனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரபதே னமஃ |
ஓம் ஆப்ரஹ்மகீடஜனன்யை னமஃ |
ஓம் வர்ணாஶ்ரமவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் னிஜாஜ்ஞாரூபனிகமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யாபுண்யபலப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ருதிஸீமன்தஸின்தூரீக்றுத பாதாப்ஜதூலிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸகலாகமஸம்தோஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை னமஃ | 290
ஓம் புருஷார்தப்ரதாயை னமஃ |
ஓம் பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் போகின்யை னமஃ |
ஓம் புவனேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் அனாதினிதனாயை னமஃ |
ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேன்த்ரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் னாராயண்யை னமஃ |
ஓம் னாதரூபாயை னமஃ |
ஓம் னாமரூபவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 300

ஓம் ஹ்ரீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் ஹ்ரீமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஹ்றுத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஹேயோபாதேயவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்ஞை னமஃ |
ஓம் ரம்யாயை னமஃ |
ஓம் ராஜீவலோசனாயை னமஃ |
ஓம் ரஞ்ஜன்யை னமஃ |
ஓம் ரமண்யை னமஃ | 310
ஓம் ரஸ்யாயை னமஃ |
ஓம் ரணத்கிங்கிணிமேகலாயை னமஃ |
ஓம் ரமாயை னமஃ |
ஓம் ராகேன்துவதனாயை னமஃ |
ஓம் ரதிரூபாயை னமஃ |
ஓம் ரதிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ரக்ஷாகர்யை னமஃ |
ஓம் ராக்ஷஸக்ன்யை னமஃ |
ஓம் ராமாயை னமஃ |
ஓம் ரமணலம்படாயை னமஃ | 320
ஓம் காம்யாயை னமஃ |
ஓம் காமகலாரூபாயை னமஃ |
ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாண்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஜகதீகன்தாயை னமஃ |
ஓம் கருணாரஸஸாகராயை னமஃ |
ஓம் கலாவத்யை னமஃ |
ஓம் கலாலாபாயை னமஃ |
ஓம் கான்தாயை னமஃ |
ஓம் காதம்பரீப்ரியாயை னமஃ | 330
ஓம் வரதாயை னமஃ |
ஓம் வாமனயனாயை னமஃ |
ஓம் வாருணீமதவிஹ்வலாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் வேதவேத்யாயை னமஃ |
ஓம் வின்த்யாசலனிவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் விதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேதஜனன்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுமாயாயை னமஃ |
ஓம் விலாஸின்யை னமஃ | 340
ஓம் க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவ்றுத்திவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் விஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் விமலாயை னமஃ |
ஓம் வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் வன்தாருஜனவத்ஸலாயை னமஃ |
ஓம் வாக்வாதின்யை னமஃ | 350

ஓம் வாமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் வஹ்னிமண்டலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் பக்திமத்கல்பலதிகாயை னமஃ |
ஓம் பஶுபாஶவிமோசின்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஹ்றுதாஶேஷபாஷண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஸதாசாரப்ரவர்திகாயை னமஃ |
ஓம் தாபத்ரயாக்னிஸன்தப்தஸமாஹ்லாதனசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் தருண்யை னமஃ |
ஓம் தாபஸாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தனுமத்யாயை னமஃ | 360
ஓம் தமோபஹாயை னமஃ |
ஓம் சித்யை னமஃ |
ஓம் தத்பதலக்ஷ்யார்தாயை னமஃ |
ஓம் சிதேகரஸரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மானன்தலவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானன்தஸன்தத்யை னமஃ |
ஓம் பராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பஶ்யன்த்யை னமஃ |
ஓம் பரதேவதாயை னமஃ |
ஓம் மத்யமாயை னமஃ | 370
ஓம் வைகரீரூபாயை னமஃ |
ஓம் பக்தமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்யை னமஃ |
ஓம் க்றுதஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் காமபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ர்றும்காரரஸஸம்பூர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஜயாயை னமஃ |
ஓம் ஜாலன்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஓட்யாணபீடனிலயாயை னமஃ |
ஓம் பின்துமண்டலவாஸின்யை னமஃ | 380
ஓம் ரஹோயாகக்ரமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஃ ப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் ஷடம்கதேவதாயுக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஷாட்குண்யபரிபூரிதாயை னமஃ |
ஓம் னித்யக்லின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் னிருபமாயை னமஃ |
ஓம் னிர்வாணஸுகதாயின்யை னமஃ | 390
ஓம் னித்யாஷோடஶிகாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீகண்டார்தஶரீரிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாவத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரபாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸித்தாயை னமஃ |
ஓம் பரமேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மூலப்ரக்றுத்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யக்தாயை னமஃ |
ஓம் வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வ்யாபின்யை னமஃ | 400

ஓம் விவிதாகாராயை னமஃ |
ஓம் வித்யாவித்யாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகாமேஶனயனகுமுதாஹ்லாதகௌமுத்யை னமஃ |
ஓம் பக்தாஹார்ததமோபேதபானுமத்பானுஸம்தத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவதூத்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஶிவம்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶிவப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவபராயை னமஃ | 410
ஓம் ஶிஷ்டேஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶிஷ்டபூஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அப்ரமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வப்ரகாஶாயை னமஃ |
ஓம் மனோவாசாமகோசராயை னமஃ |
ஓம் சிச்சக்த்யை னமஃ |
ஓம் சேதனாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஜடஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் ஜடாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் காயத்ர்யை னமஃ | 420
ஓம் வ்யாஹ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்விஜவ்றுன்தனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தத்த்வாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தஸ்மை னமஃ |
ஓம் துப்யம் னமஃ |
ஓம் அய்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சகோஶான்தரஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் னிஃஸீமமஹிம்னே னமஃ |
ஓம் னித்யயௌவனாயை னமஃ | 430
ஓம் ஓம் மதஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் மதகூர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மதபாடலகண்டபுவே னமஃ |
ஓம் சன்தனத்ரவதிக்தாங்க்யை னமஃ |
ஓம் சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் குஶலாயை னமஃ |
ஓம் கோமலாகாராயை னமஃ |
ஓம் குருகுல்லாயை னமஃ |
ஓம் குலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் குலகுண்டாலயாயை னமஃ | 440
ஓம் கௌலமார்கதத்பரஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் குமாரகணனாதாம்பாயை னமஃ |
ஓம் துஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் புஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் மத்யை னமஃ |
ஓம் த்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்திமத்யை னமஃ |
ஓம் கான்த்யை னமஃ |
ஓம் னன்தின்யை னமஃ | 450

ஓம் விக்னனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் தேஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் த்ரினயனாயை னமஃ |
ஓம் லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸின்யை னமஃ |
ஓம் மாத்ரே னமஃ |
ஓம் மலயாசலவாஸின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமுக்யை னமஃ |
ஓம் னலின்யை னமஃ | 460
ஓம் ஸுப்ருவே னமஃ |
ஓம் ஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஸுரனாயிகாயை னமஃ |
ஓம் காலகண்ட்யை னமஃ |
ஓம் கான்திமத்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷோபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் வாமதேவ்யை னமஃ |
ஓம் வயோ‌உவஸ்தாவிவர்ஜிதாயை னமஃ | 470
ஓம் ஸித்தேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸித்தவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸித்தமாத்ரே னமஃ |
ஓம் யஶஸ்வின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் விஶுத்திசக்ரனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஆரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிலோசனாயை னமஃ |
ஓம் கட்வாங்காதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் வதனைகஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் பாயஸான்னப்ரியாயை னமஃ | 480
ஓம் த்வக்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் பஶுலோகபயம்கர்யை னமஃ |
ஓம் அம்றுதாதிமஹாஶக்திஸம்வ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் டாகினீஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் அனாஹதாப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்யாமாபாயை னமஃ |
ஓம் வதனத்வயாயை னமஃ |
ஓம் தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை னமஃ |
ஓம் அக்ஷமாலாதிதராயை னமஃ |
ஓம் ருதிரஸம்ஸ்திதாயை னமஃ | 490
ஓம் காலராத்ர்யாதிஶக்த்யௌகவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்னிக்தௌதனப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவீரேன்த்ரவரதாயை னமஃ |
ஓம் ராகிண்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மணிபூராப்ஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வதனத்ரயஸம்யுதாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ராதிகாயுதோபேதாயை னமஃ |
ஓம் டாமர்யாதிபிராவ்றுதாயை னமஃ |
ஓம் ரக்தவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் மாம்ஸனிஷ்டாயை னமஃ | 500

501. குடான்னப்ரீதமானஸாயை னமஃ |
ஓம் ஸமஸ்தபக்தஸுகதாயை னமஃ |
ஓம் லாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாதிஷ்டானாம்புஜகதாயை னமஃ |
ஓம் சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை னமஃ |
ஓம் ஶூலாத்யாயுதஸம்பன்னாயை னமஃ |
ஓம் பீதவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் அதிகர்விதாயை னமஃ |
ஓம் மேதோனிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் மதுப்ரீதாயை னமஃ | 510
ஓம் பன்தின்யாதிஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் தத்யன்னாஸக்தஹ்றுதயாயை னமஃ |
ஓம் காகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் மூலாதாராம்புஜாரூடாயை னமஃ |
ஓம் பம்சவக்த்ராயை னமஃ |
ஓம் அஸ்திஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் அம்குஶாதிப்ரஹரணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வரதாதி னிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் முத்கௌதனாஸக்தசித்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ | 520
ஓம் ஆஜ்ஞாசக்ராப்ஜனிலாயை னமஃ |
ஓம் ஶுக்லவர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஷடானனாயை னமஃ |
ஓம் மஜ்ஜாஸம்ஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஹம்ஸவதீமுக்யஶக்திஸமன்விதாயை னமஃ |
ஓம் ஹரித்ரான்னைகரஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஹாகினீரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸஹஸ்ரதலபத்மஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவர்ணோபஶோபிதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாயுததராயை னமஃ | 530
ஓம் ஶுக்லஸம்ஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதோமுக்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வௌதனப்ரீதசித்தாயை னமஃ |
ஓம் யாகின்யம்பாஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதாயை னமஃ |
ஓம் அமத்யை னமஃ |
ஓம் மேதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருத்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்ம்றுத்யை னமஃ | 540
ஓம் அனுத்தமாயை னமஃ |
ஓம் புண்யகீர்த்யை னமஃ |
ஓம் புண்யலப்யாயை னமஃ |
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை னமஃ |
ஓம் புலோமஜார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் பன்தமோசன்யை னமஃ |
ஓம் பர்பராலகாயை னமஃ |
ஓம் விமர்ஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வித்யாயை னமஃ |
ஓம் வியதாதிஜகத்ப்ரஸுவே னமஃ | 550

ஓம் ஸர்வ வ்யாதிப்ரஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வ ம்றுத்யுனிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அக்ரகண்யாயை னமஃ |
ஓம் அசின்த்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் கலிகல்மஷனாஶின்யை னமஃ |
ஓம் காத்யாயன்யை னமஃ |
ஓம் காலஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை னமஃ |
ஓம் தாம்பூலபூரிதமுக்யை னமஃ |
ஓம் தாடிமீகுஸுமப்ரபாயை னமஃ | 560
ஓம் ஓம் ம்றுகாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் மோஹின்யை னமஃ |
ஓம் முக்யாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுடான்யை னமஃ |
ஓம் மித்ரரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் னித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் பக்தனிதயே னமஃ |
ஓம் னியன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் னிகிலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மைத்ர்யாதிவாஸனாலப்யாயை னமஃ | 570
ஓம் மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை னமஃ |
ஓம் பராஶக்த்யை னமஃ |
ஓம் பரானிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஜ்ஞானகனரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மாத்வீபானாலஸாயை னமஃ |
ஓம் மத்தாயை னமஃ |
ஓம் மாத்றுகாவர்ண ரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மஹாகைலாஸனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ம்றுணாலம்றுதுதோர்லதாயை னமஃ |
ஓம் மஹனீயாயை னமஃ | 580
ஓம் தயாமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஆத்மவித்யாயை னமஃ |
ஓம் மஹாவித்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் காமஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீஷோடஶாக்ஷரீவித்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகூடாயை னமஃ |
ஓம் காமகோடிகாயை னமஃ |
ஓம் கடாக்ஷகிம்கரீபூதகமலாகோடிஸேவிதாயை னமஃ | 590
ஓம் ஶிரஃஸ்திதாயை னமஃ |
ஓம் சன்த்ரனிபாயை னமஃ |
ஓம் பாலஸ்தாயை‌ஐ னமஃ |
ஓம் இன்த்ரதனுஃப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் ஹ்றுதயஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ரவிப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணான்தரதீபிகாயை னமஃ |
ஓம் தாக்ஷாயண்யை னமஃ |
ஓம் தைத்யஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை னமஃ | 600

ஓம் தரான்தோலிததீர்காக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் தரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்யை னமஃ |
ஓம் குரூமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் குணனிதயே னமஃ |
ஓம் கோமாத்ரே னமஃ |
ஓம் குஹஜன்மபுவே னமஃ |
ஓம் தேவேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தண்டனீதிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் தஹராகாஶரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிபன்முக்யராகான்ததிதிமண்டலபூஜிதாயை னமஃ | 610
ஓம் கலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கலானாதாயை னமஃ |
ஓம் காவ்யாலாபவிமோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யதக்ஷிணஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் ஆதிஶக்தயை னமஃ |
ஓம் அமேயாயை னமஃ |
ஓம் ஆத்மனே னமஃ |
ஓம் பரமாயை னமஃ |
ஓம் பாவனாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் அனேககோடிப்ரஹ்மாண்டஜனன்யை னமஃ | 620
ஓம் திவ்யவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் க்லீம்கார்யை னமஃ |
ஓம் கேவலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் குஹ்யாயை னமஃ |
ஓம் கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஜகத்வன்த்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிதஶேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் த்ர்யக்ஷர்யை னமஃ | 630
ஓம் திவ்யகன்தாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸின்தூரதிலகாஞ்சிதாயை னமஃ |
ஓம் உமாயை னமஃ |
ஓம் ஶைலேன்த்ரதனயாயை னமஃ |
ஓம் கௌர்யை னமஃ |
ஓம் கன்தர்வஸேவிதாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வகர்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்ணகர்பாயை னமஃ |
ஓம் அவரதாயை னமஃ |
ஓம் வாகதீஶ்வர்யை னமஃ | 640
ஓம் த்யானகம்யாயை னமஃ |
ஓம் அபரிச்சேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானதாயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வவேதான்தஸம்வேத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸத்யானன்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லோபாமுத்ரார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் லீலாக்ல்றுப்தப்ரஹ்மாண்டமண்டலாயை னமஃ |
ஓம் அத்றுஶ்யாயை னமஃ |
ஓம் த்றுஶ்யரஹிதாயை னமஃ | 650

ஓம் விஜ்ஞாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் வேத்யவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் யோகின்யை னமஃ |
ஓம் யோகதாயை னமஃ |
ஓம் யோக்யாயை னமஃ |
ஓம் யோகானன்தாயை னமஃ |
ஓம் யுகன்தராயை னமஃ |
ஓம் இச்சாஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஸுப்ரதிஷ்டாயை னமஃ | 660
ஓம் ஸதஸத்ரூபதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஷ்டமூர்த்யை னமஃ |
ஓம் அஜாஜைத்ர்யை னமஃ |
ஓம் லோகயாத்ராவிதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஏகாகின்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பூமரூபாயை னமஃ |
ஓம் னித்வைதாயை னமஃ |
ஓம் த்வைதவர்ஜிதாயை னமஃ |
ஓம் அன்னதாயை னமஃ |
ஓம் வஸுதாயை னமஃ | 670
ஓம் வ்றுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராஹ்மயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மானன்தாயை னமஃ |
ஓம் பலிப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பாஷாரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்றுஹத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் பாவாபாவவிர்ஜிதாயை னமஃ | 680
ஓம் ஸுகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶுபகர்யை னமஃ |
ஓம் ஶோபனாஸுலபாகத்யை னமஃ |
ஓம் ராஜராஜேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யவல்லபாயை னமஃ |
ஓம் ராஜத்க்றுபாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ராஜபீடனிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை னமஃ |
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை னமஃ |
ஓம் கோஶனாதாயை னமஃ | 690
ஓம் சதுரம்கபலேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாம்ராஜ்யதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யஸன்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸாகரமேகலாயை னமஃ |
ஓம் தீக்ஷிதாயை னமஃ |
ஓம் தைத்யஶமன்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வார்ததாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸாவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ஸச்சிதானன்தரூபிண்யை னமஃ | 700

ஓம் தேஶகாலாபரிச்சின்னாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் ஸரஸ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரமய்யை னமஃ |
ஓம் குஹாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபாதிவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸதாஶிவபதிவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸம்ப்ரதாயேஶ்வர்யை னமஃ | 710
ஓம் ஸாதுனே னமஃ |
ஓம் யை னமஃ |
ஓம் குரூமண்டலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் குலோத்தீர்ணாயை னமஃ |
ஓம் பகாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மாயாயை னமஃ |
ஓம் மதுமத்யை னமஃ |
ஓம் மஹ்யை னமஃ |
ஓம் கணாம்பாயை னமஃ |
ஓம் குஹ்யகாராத்யாயை னமஃ | 720
ஓம் கோமலாங்க்யை னமஃ |
ஓம் குருப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வதன்த்ராயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வதன்த்ரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸனகாதிஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஜ்ஞானப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் சித்கலாயை னமஃ |
ஓம் ஆனன்தகலிகாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரேமரூபாயை னமஃ | 730
ஓம் ஓம் ப்ரியம்கர்யை னமஃ |
ஓம் னாமபாராயணப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் னன்திவித்யாயை னமஃ |
ஓம் னடேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் மித்யாஜகததிஷ்டானாயை னமஃ |
ஓம் முக்திதாயை னமஃ |
ஓம் முக்திரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லாஸ்யப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் லயகர்யை னமஃ |
ஓம் லஜ்ஜாயை னமஃ | 740
ஓம் ரம்பாதிவன்திதாயை னமஃ |
ஓம் பவதாவஸுதாவ்றுஷ்ட்யை னமஃ |
ஓம் பாபாரண்யதவானலாயை னமஃ |
ஓம் தௌர்பாக்யதூலவாதூலாயை னமஃ |
ஓம் ஜராத்வான்தரவிப்ரபாயை னமஃ |
ஓம் பாக்யாப்திசன்த்ரிகாயை னமஃ |
ஓம் பக்தசித்தகேகிகனாகனாயை னமஃ |
ஓம் ரோகபர்வததம்போலயே னமஃ |
ஓம் ம்றுத்யுதாருகுடாரிகாயை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்வர்யை னமஃ | 750

ஓம் மஹாகால்யை னமஃ |
ஓம் மஹாக்ராஸாயை னமஃ |
ஓம் மஹாஶனாயை னமஃ |
ஓம் அபர்ணாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் சண்டிகாயை னமஃ |
ஓம் சண்டமுண்டாஸுரனிஷூதின்யை னமஃ |
ஓம் க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வலோகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கதாத்ர்யை னமஃ | 760
ஓம் ஸுபகாயை னமஃ |
ஓம் த்ர்யம்பகாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்காபவர்கதாயை னமஃ |
ஓம் ஶுத்தாயை னமஃ |
ஓம் ஜபாபுஷ்பனிபாக்றுதயே னமஃ |
ஓம் ஓஜோவத்யை னமஃ |
ஓம் த்யுதிதராயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞரூபாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரியவ்ரதாயை னமஃ | 770
ஓம் துராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் துராதர்ஷாயை னமஃ |
ஓம் பாடலீகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் மஹத்யை னமஃ |
ஓம் மேருனிலயாயை னமஃ |
ஓம் மன்தாரகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் வீராராத்யாயை னமஃ |
ஓம் விராட்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் விரஜஸே னமஃ |
ஓம் விஶ்வதோமுக்யை னமஃ | 780
ஓம் ப்ரத்யக்ரூபாயை னமஃ |
ஓம் பராகாஶாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ராணரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் மார்தாண்டபைரவாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் மன்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யதுரே னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரேஶ்யை னமஃ |
ஓம் ஜயத்ஸேனாயை னமஃ |
ஓம் னிஸ்த்ரைகுண்யாயை னமஃ |
ஓம் பராபராயை னமஃ | 790
ஓம் ஸத்யஜ்ஞானானன்தரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸாமரஸ்யபராயணாயை னமஃ |
ஓம் கபர்தின்யை னமஃ |
ஓம் கலாமாலாயை னமஃ |
ஓம் காமதுகே னமஃ |
ஓம் காமரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் கலானிதயே னமஃ |
ஓம் காவ்யகலாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ரஸஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ரஸஶேவதயே னமஃ | 800

ஓம் புஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் புராதனாயை னமஃ |
ஓம் பூஜ்யாயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கராயை னமஃ |
ஓம் புஷ்கரேக்ஷணாயை னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே னமஃ |
ஓம் பரஸ்மை தாம்னே னமஃ |
ஓம் பரமாணவே னமஃ |
ஓம் பராத்பராயை னமஃ |
ஓம் பாஶஹஸ்தாயை னமஃ | 810
ஓம் பாஶஹன்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் பரமன்த்ரவிபேதின்யை னமஃ |
ஓம் மூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அமூர்தாயை னமஃ |
ஓம் அனித்யத்றுப்தாயை னமஃ |
ஓம் முனிமானஸஹம்ஸிகாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயை னமஃ |
ஓம் ஸத்யரூபாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வான்தர்யாமிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸத்யை னமஃ | 820
ஓம் ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரஹ்மணே னமஃ |
ஓம் ஜனன்யை னமஃ |
ஓம் பஹுரூபாயை னமஃ |
ஓம் புதார்சிதாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரஸவித்ர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரசண்டாயை னமஃ |
ஓம் ஆஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரதிஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ப்ரகடாக்றுதயே னமஃ | 830
ஓம் ப்ராணேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் ப்ராணதாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சாஶத்பீடரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்ர்றுங்கலாயை னமஃ |
ஓம் விவிக்தஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வீரமாத்ரே னமஃ |
ஓம் வியத்ப்ரஸுவே னமஃ |
ஓம் முகுன்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தினிலயாயை னமஃ |
ஓம் மூலவிக்ரஹரூபிண்யை னமஃ | 840
ஓம் பாவஜ்ஞாயை னமஃ |
ஓம் பவரோகத்ன்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் பவசக்ரப்ரவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் சன்தஃஸாராயை னமஃ |
ஓம் ஶாஸ்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் மம்த்ரஸாராயை னமஃ |
ஓம் தலோதர்யை னமஃ |
ஓம் உதாரகீர்தயே னமஃ |
ஓம் உத்தாமவைபவாயை னமஃ |
ஓம் வர்ணரூபிண்யை னமஃ | 850

ஓம் ஜன்மம்றுத்யுஜராதப்தஜன
விஶ்ரான்திதாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸர்வோபனிஷதுத் குஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் ஶான்த்யதீதகலாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் கம்பீராயை னமஃ |
ஓம் ககனான்தஃஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் கர்விதாயை னமஃ |
ஓம் கானலோலுபாயை னமஃ |
ஓம் கல்பனாரஹிதாயை னமஃ |
ஓம் காஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் அகான்தாயை னமஃ | 860
ஓம் கான்தார்தவிக்ரஹாயை னமஃ |
ஓம் கார்யகாரணனிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் காமகேலிதரங்கிதாயை னமஃ |
ஓம் கனத்கனகதாடம்காயை னமஃ |
ஓம் லீலாவிக்ரஹதாரிண்யை னமஃ |
ஓம் அஜாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷயவினிர்முக்தாயை னமஃ |
ஓம் முக்தாயை னமஃ |
ஓம் க்ஷிப்ரப்ரஸாதின்யை னமஃ |
ஓம் அன்தர்முகஸமாராத்யாயை னமஃ | 870
ஓம் பஹிர்முகஸுதுர்லபாயை னமஃ |
ஓம் த்ரய்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிவர்கனிலயாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுரமாலின்யை னமஃ |
ஓம் னிராமயாயை னமஃ |
ஓம் னிராலம்பாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வாத்மாராமாயை னமஃ |
ஓம் ஸுதாஸ்றுத்யை னமஃ |
ஓம் ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்ன
ஸமுத்தரணபண்டிதாயை னமஃ | 880
ஓம் யஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் யஜ்ஞகர்த்ர்யை னமஃ |
ஓம் யஜமானஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மாதாராயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தனாத்யக்ஷாயை னமஃ |
ஓம் தனதான்யவிவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் விப்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் விப்ரரூபாயை னமஃ |
ஓம் விஶ்வப்ரமணகாரிண்யை னமஃ |
ஓம் விஶ்வக்ராஸாயை னமஃ | 890
ஓம் வித்ருமாபாயை னமஃ |
ஓம் வைஷ்ணவ்யை னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அயோன்யை னமஃ வர் அயோனயே
ஓம் யோனினிலயாயை னமஃ |
ஓம் கூடஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் குலரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் வீரகோஷ்டீப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் வீராயை னமஃ |
ஓம் னைஷ்கர்ம்யாயை னமஃ | 900

ஓம் னாதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் விஜ்ஞானகலனாயை னமஃ |
ஓம் கல்யாயை னமஃ |
ஓம் விதக்தாயை னமஃ |
ஓம் பைன்தவாஸனாயை னமஃ |
ஓம் தத்வாதிகாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் தத்வமய்யை னமஃ |
ஓம் தத்வமர்தஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸாமகானப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸௌம்யாயை னமஃ | 910
ஓம் ஸதாஶிவகுடும்பின்யை னமஃ |
ஓம் ஸவ்யாபஸவ்யமார்கஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாபத்வினிவாரிண்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்வஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்வபாவமதுராயை னமஃ |
ஓம் தீராயை னமஃ |
ஓம் தீரஸமர்சிதாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யார்க்யஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸதோதிதாயை னமஃ | 920
ஓம் ஸதாதுஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் தருணாதித்யபாடலாயை னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாதக்ஷிணாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் தரஸ்மேரமுகாம்புஜாயை னமஃ |
ஓம் கௌலினீகேவலாயை னமஃ |
ஓம் அனர்த்ய கைவல்யபததாயின்யை னமஃ |
ஓம் ஸ்தோத்ரப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் ஸ்துதிமத்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைபவாயை னமஃ |
ஓம் மனஸ்வின்யை னமஃ | 930
ஓம் மானவத்யை னமஃ |
ஓம் மஹேஶ்யை னமஃ |
ஓம் மம்கலாக்றுத்யே னமஃ |
ஓம் விஶ்வமாத்ரே னமஃ |
ஓம் ஜகத்தாத்ர்யை னமஃ |
ஓம் விஶாலாக்ஷ்யை னமஃ |
ஓம் விராகிண்யை னமஃ |
ஓம் ப்ரகல்பாயை னமஃ |
ஓம் பரமோதாராயை னமஃ |
ஓம் பராமோதாயை னமஃ | 940
ஓம் மனோமய்யை னமஃ |
ஓம் வ்யோமகேஶ்யை னமஃ |
ஓம் விமானஸ்தாயை னமஃ |
ஓம் வஜ்ரிண்யை னமஃ |
ஓம் வாமகேஶ்வர்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை னமஃ |
ஓம் பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதிஶாயின்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சம்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சபூதேஶ்யை னமஃ |
ஓம் பஞ்சஸங்க்யோபசாரிண்யை னமஃ | 950

ஓம் ஓம் ஶாஶ்வத்யை னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை னமஃ |
ஓம் ஶர்மதாயை னமஃ |
ஓம் ஶம்புமோஹின்யை னமஃ |
ஓம் தராயை னமஃ |
ஓம் தரஸுதாயை னமஃ |
ஓம் தன்யாயை னமஃ |
ஓம் தர்மிண்யை னமஃ |
ஓம் தர்மவர்தின்யை னமஃ |
ஓம் லோகாதீதாயை னமஃ | 960
ஓம் குணாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஸர்வாதீதாயை னமஃ |
ஓம் ஶாமாத்மிகாயை னமஃ |
ஓம் பன்தூககுஸுமப்ரக்யாயை னமஃ |
ஓம் பாலாயை னமஃ |
ஓம் லீலாவினோதின்யை னமஃ |
ஓம் ஸுமம்கல்யை னமஃ |
ஓம் ஸுககர்யை னமஃ |
ஓம் ஸுவேஷாட்யாயை னமஃ |
ஓம் ஸுவாஸின்யை னமஃ | 970
ஓம் ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை னமஃ |
ஓம் ஆஶோபனாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶுத்தமானஸாயை னம
ஓம் பின்துதர்பணஸன்துஷ்டாயை னமஃ |
ஓம் பூர்வஜாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராம்பிகாயை னமஃ |
ஓம் தஶமுத்ராஸமாராத்யாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் ஜ்ஞானகம்யாயை னமஃ | 980
ஓம் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் யோனிமுத்ராயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகண்டேஶ்யை னமஃ |
ஓம் த்ரிகுணாயை னமஃ |
ஓம் அம்பாயை னமஃ |
ஓம் த்ரிகோணகாயை னமஃ |
ஓம் அனகாயை னமஃ |
ஓம் அத்புதசாரித்ராயை னமஃ |
ஓம் வாஞ்சிதார்தப்ரதாயின்யை னமஃ |
ஓம் அப்யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை னமஃ | 990
ஓம் ஷடத்வாதீதரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் அவ்யாஜகருணாமூர்தயே னமஃ |
ஓம் அஜ்ஞானத்வான்ததீபிகாயை னமஃ |
ஓம் ஆபாலகோபவிதிதாயை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஸர்வானுல்லங்க்யஶாஸனாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை னமஃ |
ஓம் ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுன்தர்யை னமஃ |
ஓம் ஓம் ஶ்ரீஶிவாயை னமஃ |
ஓம் ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை னமஃ |
ஓம் லலிதாம்பிகாயை னமஃ | 1000

||ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து ||
||இதி ஶ்ரீலலிதஸஹஸ்ரனாமாவலிஃ ஸம்பூர்ணா ||

Devi Stotram – Sree Lalita Sahasra Namavali Lyrics in English:
|| dhyanam ||
sindurarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurat
taranayakasekharam smitamukhimapinavaksoruham |
panibhyamalipurnaratnacasakam raktotpalam bibhratim
saumyam ratnaghaṭastharaktacaranam dhyayetparamambikam ||

arunam karunatarangitaksim dhrtapasankusapuspabanacapam |
animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ||

dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataksim
hemabham pitavastram karakalitalasaddhemapadmam varangim |
sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santamurtim sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ||

sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
samandahasiteksanam sasaracapapasankusam |
asesajanamohinimarunamalyabhusambaram
japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam ||

||atha sri lalita sahasranamavali ||

om om aim hrim srim srimatre namah |
om srimaharannai namah |
om srimatsimhasanesvaryai namah |
om cidagnikundasambhutayai namah |
om devakaryasamudyatayai namah |
om om udyadbhanusahasrabhayai namah |
om caturbahusamanvitayai namah |
om ragasvarupapasadhyayai namah |
om krodhakarankusojjvalayai namah |
om manorupeksukodandayai namah | 10
om pancatanmatrasayakayai namah |
om nijarunaprabhapuramajjad brahmandamandalayai namah |
om campakasokapunnagasaugandhika-lasatkacayai namah |
om kuruvindamanisrenikanatkoṭiramanditayai namah |
om om asṭamicandravibhrajadalikasthalasobhitayai namah |
om mukhacandrakalankabhamrganabhivisesakayai namah |
om vadanasmaramangalyagrhatoranacillikayai namah |
om vaktralaksmiparivahacalanminabhalocanayai namah |
om navacampakapuspabhanasadandavirajitayai namah |
om tarakantitiraskarinasabharanabhasurayai namah | 20
om kadambamanjarikl̥ptakarnapuramanoharayai namah |
om taṭankayugalibhutatapanodupamandalayai namah |
om padmaragasiladarsaparibhavikapolabhuve namah |
om navavidrumabimbasrinyakkariradanacchadayai namah |
om suddhavidyankurakaradvijapanktidvayojjvalayai namah |
om karpuraviṭikamodasamakarsi digantarayai namah |
om nijasallapamadhurya vinirbhatsitakacchapyai namah |
om mandasmitaprabhapuramajjatkamesamanasayai namah |
om anakalitasadrsyacibukasrivirajitayai namah |
om kamesabaddhamangalyasutrasobhitakandharayai namah | 30
om kanakangadakeyurakamaniyamujanvitayai namah |
om ratnagraiveya cintakalolamuktaphalanvitayai namah |
om kamesvarapremaratnamanipratipanastanyai namah |
om nabhyalavalaromalilataphalakucadvayyai namah |
om laksyaromalatadharatasamunneyamadhyamayai namah |
om stanabharadalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayayai namah |
om om arunarunakausumbhavastrabhasvatkaṭitaṭyai namah |
om ratnakinkinikaramyarasanadamabhusitayai namah |
om kamesannatasaubhagyamardavorudvayanvitayai namah |
om manikyamukuṭakarajanudvayavirajitayai namah | 40
om indragopapariksiptasmaratunabhajanghikayai namah |
om gudhagulphayai namah |
om kurma prsṭhajayisnuprapadanvitayai namah |
om nakhadidhitisanchannanamajjanatamogunayai namah |
om padadvayaprabhajalaparakrtasaroruhayai namah |
om sinjanamanimanjiramanditasripadambujayai namah |
om maralimandagamanayai namah |
om mahalavanyasevadhaye namah |
om sarvarunayai namah |
om anavadyangyai namah | 50

om sarvabharanabhusitayai namah |
om sivakamesvarankasthayai namah |
om sivayai namah |
om svadhinavallabhayai namah |
om sumerumadhyasrngasthayai namah |
om srimannagaranayikayai namah |
om cintamanigrhantasthayai namah |
om pancabrahmasanasthitayai namah |
om mahapadmaṭavisamsthayai namah |
om kadambavanavasinyai namah | 60
om sudhasagaramadhyasthayai namah |
om kamaksyai namah |
om kamadayinyai namah |
om devarsiganasanghatastuyamanatmavaibhayai namah |
om bhandasuravadhodyuktasaktisenasamanvitayai namah |
om sampatkarisamarudhasinduravrajasevitayai namah |
om om asvarudhadhisṭhitasvakoṭikoṭibhiravrtayai namah |
om cakrarajaratharudhasarvayudhapariskrtayai namah |
om geyacakraratharudhamantriniparisevitayai namah |
om kiricakraratharudhadandanathapuraskrtayai namah | 70
om jvalamalinikaksiptavahniprakaramadhyagayai namah |
om bhandasainyavadhodyuktasaktivikramaharsitayai namah |
om nityaparakramaṭopaniriksanasamutsukayai namah |
om bhandaputravadhodyuktabalavikramananditayai namah |
om mantrinyambaviracitavisangavadhatositayai namah |
om visukrapranaharanavarahiviryananditayai namah |
om kamesvaramukhalokakalpitasriganesvarayai namah |
om mahaganesanirbhinnavighnayantrapraharsitayai namah |
om bhandasurendranirmuktasastrapratyastravarsinyai namah |
om karangulinakhotpannanarayanadasakrtyai namah | 80
om mahapasupatastragninirdagdhasurasainikayai namah |
om kamesvarastranirdagdhasabhandasurasunyakayai namah |
om brahmopendramahendradidevasamstutavaibhavayai namah |
om haranetragnisandagdhakamasanjivanausadhyai namah |
om srimadvagbhavakuṭaikasvarupamukhapankajayai namah |
om kanṭhadhah kaṭiparyantamadhyakuṭasvarupinyai namah |
om saktikuṭaikatapannakaṭyadhobhagadharinyai namah |
om om mulamantratmikayai namah |
om mulakuṭatrayakalebarayai namah |
om kulamrtaikarasikayai namah | 90
om kulasanketapalinyai namah |
om kulanganayai namah |
om kulantahsthayai namah |
om kaulinyai namah |
om kulayoginyai namah |
om akulayai namah |
om samayantasthayai namah |
om samayacaratatparayai namah |
om muladharaikanilayayai namah |
om brahmagranthivibhedinyai namah | 100

om manipurantaruditayai namah |
om visnugranthivibhedinyai namah |
om annacakrantaralasthayai namah |
om rudragranthivibhedinyai namah |
om sahasrarambujarudhayai namah |
om sudhasarabhivarsinyai namah |
om taṭillatasamarucyai namah |
om saṭcakroparisamsthitayai namah |
om mahasaktyai namah |
om om kundalinyai namah | 110
om bisatantutaniyasyai namah |
om bhavanyai namah |
om bhavanagamyayai namah |
om bhavaranyakuṭharikayai namah |
om bhadrapriyayai namah |
om bhadramurtyai namah |
om bhaktasaubhagyadayinyai namah |
om bhaktipriyayai namah |
om bhaktigamyayai namah |
om bhaktivasyayai namah | 120
om bhayapahayai namah |
om sambhavyai namah |
om saradaradhyayai namah |
om sarvanyai namah |
om sarmadayinyai namah |
om sankaryai namah |
om srikaryai namah |
om sadhvyai namah |
om saraccandranibhananayai namah |
om satodaryai namah | 130
om santimatyai namah |
om om niradharayai namah |
om niranjanayai namah |
om nirlepayai namah |
om nirmalayai namah |
om nityayai namah |
om nirakarayai namah |
om nirakulayai namah |
om nirgunayai namah |
om niskalayai namah | 140
om santayai namah |
om niskamayai namah |
om nirupaplavayai namah |
om nityamuktayai namah |
om nirvikarayai namah |
om nisprapancayai namah |
om nirasrayayai namah |
om nityasuddhayai namah |
om nityabuddhayai namah |
om niravadyayai namah | 150

om nirantarayai namah |
om niskaranayai namah |
om niskalankayai namah |
om om nirupadhaye namah |
om nirisvarayai namah |
om niragayai namah |
om ragamathanyai namah |
om nirmadayai namah |
om madanasinyai namah |
om niscintayai namah | 160
om nirahankarayai namah |
om nirmohayai namah |
om mohanasinyai namah |
om nirmamayai namah |
om mamatahantryai namah |
om nispapayai namah |
om papanasinyai namah |
om niskrodhayai namah |
om krodhasamanyai namah |
om nirlobhayai namah | 170
om lobhanasinyai namah |
om nihsamsayayai namah |
om samsayaghnyai namah |
om nirbhavayai namah |
om bhavanasinyai namah |
om om nirvikalpayai namah |
om nirabadhayai namah |
om nirbhedayai namah |
om bhedanasinyai namah |
om nirnasayai namah | 180
om mrtyumathanyai namah |
om niskriyayai namah |
om nisparigrahayai namah |
om nistulayai namah |
om nilacikurayai namah |
om nirapayayai namah |
om niratyayayai namah |
om durlabhayai namah |
om durgamayai namah |
om durgayai namah | 190
om duhkhahantryai namah |
om sukhapradayai namah |
om dusṭadurayai namah |
om duracarasamanyai namah |
om dosavarjitayai namah |
om sarvannayai namah |
om sandrakarunayai namah |
om om samanadhikavarjitayai namah |
om sarvasaktimayyai namah |
om sarvamangalayai namah | 200

om sadgatipradayai namah |
om sarvesvayai namah |
om sarvamayyai namah |
om sarvamantrasvarupinyai namah |
om sarvayantratmikayai namah |
om sarvatantrarupayai namah |
om manonmanyai namah |
om mahesvaryai namah |
om mahadevyai namah |
om mahalaksmyai namah | 210
om mrdapriyayai namah |
om maharupayai namah |
om mahapujyayai namah |
om mahapatakanasinyai namah |
om mahamayayai namah |
om mahasatvayai namah |
om mahasaktyai namah |
om maharatyai namah |
om mahabhogayai namah |
om om mahaisvaryayai namah | 220
om mahaviryayai namah |
om mahabalayai namah |
om mahabuddhyai namah |
om mahasiddhyai namah |
om mahayogesvaresvaryai namah |
om mahatantrayai namah |
om mahamantrayai namah |
om mahayantrayai namah |
om mahasanayai namah |
om mahayagakramaradhyayai namah | 230
om mahabhairavapujitayai namah |
om mahesvaramahakalpamaha tandavasaksinyai namah |
om mahakamesamahisyai namah |
om mahatripurasundaryai namah |
om catuhsasṭyupacaradhyayai namah |
om catuhsasṭikalamayyai namah |
om mahacatuhsasṭikoṭi yoginiganasevitayai namah |
om manuvidyayai namah |
om candravidyayai namah |
om om candramandalamadhyagayai namah | 240
om carurupayai namah |
om caruhasayai namah |
om carucandrakaladharayai namah |
om caracarajagannathayai namah |
om cakrarajaniketanayai namah |
om parvatyai namah |
om padmanayanayai namah |
om padmaragasamaprabhayai namah |
om pancapretasanasinayai namah |
om pancabrahmasparupinyai namah | 250

om cinmayyai namah |
om paramanandayai namah |
om vinnanaghanarupinyai namah |
om dhyanadhyatrdhyeyarupayai namah |
om rdhmadharmavivarjitayai namah |
om visvarupayai namah |
om jagarinyai namah |
om svapatnyai namah |
om taijasatmikayai namah |
om suptayai namah | 260
om prannatmikayai namah |
om om turyayai namah |
om sarvavasthavivarjitayai namah |
om srsṭhikartryai namah |
om brahmarupayai namah |
om goptryai namah |
om govindarupinyai namah |
om samharinyai namah |
om rudrarupayai namah |
om tirodhanakaryai namah | 270
om isvaryai namah |
om sadasivayai namah |
om anugrahadayai namah |
om pancakrtyaparayanayai namah |
om bhanumandalamadhyasthayai namah |
om bhairavyai namah |
om bhagamalinyai namah |
om padmasanayai namah |
om bhagavatyai namah |
om padmanabhasahodaryai namah | 280
om unmesanimisotpannavipannabhuvanavalyai namah |
om sahasrasirsavadanayai namah |
om om sahasraksyai namah |
om sahasrapade namah |
om abrahmakiṭajananyai namah |
om varnasramavidhayinyai namah |
om nijannarupanigamayai namah |
om punyapunyaphalapradayai namah |
om srutisimantasindurikrta padabjadhulikayai namah |
om sakalagamasandohasuktisampuṭamauktikayai namah | 290
om purusarthapradayai namah |
om purnayai namah |
om bhoginyai namah |
om bhuvanesvaryai namah |
om ambikayai namah |
om anadinidhanayai namah |
om haribrahmendrasevitayai namah |
om narayanyai namah |
om nadarupayai namah |
om namarupavivarjitayai namah | 300

om hrinkaryai namah |
om hrimatyai namah |
om om hrdyayai namah |
om heyopadeyavarjitayai namah |
om rajarajarcitayai namah |
om rannai namah |
om ramyayai namah |
om rajivalocanayai namah |
om ranjanyai namah |
om ramanyai namah | 310
om rasyayai namah |
om ranatkinkinimekhalayai namah |
om ramayai namah |
om rakenduvadanayai namah |
om ratirupayai namah |
om ratipriyayai namah |
om raksakaryai namah |
om raksasaghnyai namah |
om ramayai namah |
om ramanalampaṭayai namah | 320
om kamyayai namah |
om kamakalarupayai namah |
om kadambakusumapriyayai namah |
om kalyanyai namah |
om om jagatikandayai namah |
om karunarasasagarayai namah |
om kalavatyai namah |
om kalalapayai namah |
om kantayai namah |
om kadambaripriyayai namah | 330
om varadayai namah |
om vamanayanayai namah |
om varunimadavihvalayai namah |
om visvadhikayai namah |
om vedavedyayai namah |
om vindhyacalanivasinyai namah |
om vidhatryai namah |
om vedajananyai namah |
om visnumayayai namah |
om vilasinyai namah | 340
om ksetrasvarupayai namah |
om ksetresyai namah |
om ksetraksetrannapalinyai namah |
om ksayavrddhivinirmuktayai namah |
om ksetrapalasamarcitayai namah |
om vijayayai namah |
om om vimalayai namah |
om vandyayai namah |
om vandarujanavatsalayai namah |
om vagvadinyai namah | 350

om vamakesyai namah |
om vahnimandalavasinyai namah |
om bhaktimatkalpalatikayai namah |
om pasupasavimocinyai namah |
om samhrtasesapasandayai namah |
om sadacarapravartikayai namah |
om tapatrayagnisantaptasamahladanacandrikayai namah |
om tarunyai namah |
om tapasaradhyayai namah |
om tanumadhyayai namah | 360
om tamopahayai namah |
om cityai namah |
om tatpadalaksyarthayai namah |
om cidekarasarupinyai namah |
om svatmanandalavibhuta-brahmadyanandasantatyai namah |
om parayai namah |
om om pratyak citirupayai namah |
om pasyantyai namah |
om paradevatayai namah |
om madhyamayai namah | 370
om vaikharirupayai namah |
om bhaktamanasahamsikayai namah |
om kamesvaraprananadyai namah |
om krtannayai namah |
om kamapujitayai namah |
om srrngararasasampurnayai namah |
om jayayai namah |
om jalandharasthitayai namah |
om odyanapiṭhanilayayai namah |
om bindumandalavasinyai namah | 380
om rahoyagakramaradhyayai namah |
om rahastarpanatarpitayai namah |
om sadyah prasadinyai namah |
om visvasaksinyai namah |
om saksivarjitayai namah |
om sadangadevatayuktayai namah |
om sadgunyaparipuritayai namah |
om nityaklinnayai namah |
om om nirupamayai namah |
om nirvanasukhadayinyai namah | 390
om nityasodasikarupayai namah |
om srikanṭhardhasaririnyai namah |
om prabhavatyai namah |
om prabharupayai namah |
om prasiddhayai namah |
om paramesvaryai namah |
om mulaprakrtyai namah |
om avyaktayai namah |
om vktavyaktasvarupinyai namah |
om vyapinyai namah | 400

om vividhakarayai namah |
om vidyavidyasvarupinyai namah |
om mahakamesanayanakumudahladakaumudyai namah |
om bhaktahardatamobhedabhanumadbhanusantatyai namah |
om sivadutyai namah |
om sivaradhyayai namah |
om sivamurtyai namah |
om sivankaryai namah |
om om sivapriyayai namah |
om sivaparayai namah | 410
om sisṭesṭayai namah |
om sisṭapujitayai namah |
om aprameyayai namah |
om svaprakasayai namah |
om manovacamagocarayai namah |
om cicchaktyai namah |
om cetanarupayai namah |
om jadasaktyai namah |
om jadatmikayai namah |
om gayatryai namah | 420
om vyahrtyai namah |
om sandhyayai namah |
om dvijavrndanisevitayai namah |
om tattvasanayai namah |
om tasmai namah |
om tubhyam namah |
om ayyai namah |
om pancakosantarasthitayai namah |
om nihsimamahimne namah |
om nityayauvanayai namah | 430
om om madasalinyai namah |
om madaghurnitaraktaksyai namah |
om madapaṭalagandabhuve namah |
om candanadravadigdhangyai namah |
om campeyakusumapriyayai namah |
om kusalayai namah |
om komalakarayai namah |
om kurukullayai namah |
om kulesvaryai namah |
om kulakundalayayai namah | 440
om kaulamargatatparasevitayai namah |
om kumaragananathambayai namah |
om tusṭyai namah |
om pusṭyai namah |
om matyai namah |
om dhrtyai namah |
om santyai namah |
om svastimatyai namah |
om kantyai namah |
om nandinyai namah | 450

om vighnanasinyai namah |
om tejovatyai namah |
om om trinayanayai namah |
om lolaksikamarupinyai namah |
om malinyai namah |
om hamsinyai namah |
om matre namah |
om malayacalavasinyai namah |
om sumukhyai namah |
om nalinyai namah | 460
om subhruve namah |
om sobhanayai namah |
om suranayikayai namah |
om kalakanṭhyai namah |
om kantimatyai namah |
om ksobhinyai namah |
om suksmarupinyai namah |
om vajresvaryai namah |
om vamadevyai namah |
om vayo‌உvasthavivarjitayai namah | 470
om siddhesvaryai namah |
om siddhavidyayai namah |
om siddhamatre namah |
om yasasvinyai namah |
om om visuddhicakranilayayai namah |
om araktavarnayai namah |
om trilocanayai namah |
om khaṭvangadipraharanayai namah |
om vadanaikasamanvitayai namah |
om payasannapriyayai namah | 480
om tvaksthayai namah |
om pasulokabhayankaryai namah |
om amrtadimahasaktisamvrtayai namah |
om dakinisvaryai namah |
om anahatabjanilayayai namah |
om syamabhayai namah |
om vadanadvayayai namah |
om damsṭrojvalayai namah |
om aksamaladidharayai namah |
om rudhirasamsthitayai namah | 490
om kalaratryadisaktyaughavrtayai namah |
om snigdhaudanapriyayai namah |
om mahavirendravaradayai namah |
om rakinyambasvarupinyai namah |
om manipurabjanilayayai namah |
om om vadanatrayasamyutayai namah |
om vajradhikayudhopetayai namah |
om damaryadibhiravrtayai namah |
om raktavarnayai namah |
om mamsanisṭhayai namah | 500

501. gudannapritamanasayai namah |
om samastabhaktasukhadayai namah |
om lakinyambasvarupinyai namah |
om svadhisṭanambujagatayai namah |
om caturvaktramanoharayai namah |
om suladyayudhasampannayai namah |
om pitavarnayai namah |
om atigarvitayai namah |
om medonisṭhayai namah |
om madhupritayai namah | 510
om bandinyadisamanvitayai namah |
om dadhyannasaktahrdayayai namah |
om kakinirupadharinyai namah |
om muladharambujarudhayai namah |
om pancavaktrayai namah |
om asthisamsthitayai namah |
om ankusadipraharanayai namah |
om om varadadi nisevitayai namah |
om mudgaudanasaktacittayai namah |
om sakinyambasvarupinyai namah | 520
om annacakrabjanilayai namah |
om suklavarnayai namah |
om sadananayai namah |
om majjasamsthayai namah |
om hamsavatimukhyasaktisamanvitayai namah |
om haridrannaikarasikayai namah |
om hakinirupadharinyai namah |
om sahasradalapadmasthayai namah |
om sarvavarnopasobhitayai namah |
om sarvayudhadharayai namah | 530
om suklasamsthitayai namah |
om sarvatomukhyai namah |
om sarvaudanapritacittayai namah |
om yakinyambasvarupinyai namah |
om svahayai namah |
om svadhayai namah |
om amatyai namah |
om medhayai namah |
om om srutyai namah |
om smrtyai namah | 540
om anuttamayai namah |
om punyakirtyai namah |
om punyalabhyayai namah |
om punyasravanakirtanayai namah |
om pulomajarcitayai namah |
om bandhamocanyai namah |
om barbaralakayai namah |
om vimarsarupinyai namah |
om vidyayai namah |
om viyadadijagatprasuve namah | 550

om sarva vyadhiprasamanyai namah |
om sarva mrtyunivarinyai namah |
om agraganyayai namah |
om acintyarupayai namah |
om kalikalmasanasinyai namah |
om katyayanyai namah |
om kalahantryai namah |
om kamalaksanisevitayai namah |
om tambulapuritamukhyai namah |
om dadimikusumaprabhayai namah | 560
om om mrgaksyai namah |
om mohinyai namah |
om mukhyayai namah |
om mrdanyai namah |
om mitrarupinyai namah |
om nityatrptayai namah |
om bhaktanidhaye namah |
om niyantryai namah |
om nikhilesvaryai namah |
om maitryadivasanalabhyayai namah | 570
om mahapralayasaksinyai namah |
om parasaktyai namah |
om paranisṭhayai namah |
om prannanaghanarupinyai namah |
om madhvipanalasayai namah |
om mattayai namah |
om matrkavarna rupinyai namah |
om mahakailasanilayayai namah |
om mrnalamrdudorlatayai namah |
om mahaniyayai namah | 580
om dayamurtyai namah |
om mahasamrajyasalinyai namah |
om om atmavidyayai namah |
om mahavidyayai namah |
om srividyayai namah |
om kamasevitayai namah |
om srisodasaksarividyayai namah |
om trikuṭayai namah |
om kamakoṭikayai namah |
om kaṭaksakinkaribhutakamalakoṭisevitayai namah | 590
om sirahsthitayai namah |
om candranibhayai namah |
om bhalasthayai–ai namah |
om indradhanuhprabhayai namah |
om hrdayasthayai namah |
om raviprakhyayai namah |
om trikonantaradipikayai namah |
om daksayanyai namah |
om daityahantryai namah |
om daksayannavinasinyai namah | 600

om darandolitadirghaksyai namah |
om darahasojjvalanmukhyai namah |
om gurumurtyai namah |
om om gunanidhaye namah |
om gomatre namah |
om guhajanmabhuve namah |
om devesyai namah |
om dandanitisthayai namah |
om daharakasarupinyai namah |
om pratipanmukhyarakantatithimandalapujitayai namah | 610
om kalatmikayai namah |
om kalanathayai namah |
om kavyalapavimodinyai namah |
om sacamararamavanisavyadaksinasevitayai namah |
om adisaktayai namah |
om ameyayai namah |
om atmane namah |
om paramayai namah |
om pavanakrtaye namah |
om anekakoṭibrahmandajananyai namah | 620
om divyavigrahayai namah |
om klinkaryai namah |
om kevalayai namah |
om om guhyayai namah |
om kaivalyapadadayinyai namah |
om tripurayai namah |
om trijagadvandyayai namah |
om trimurtyai namah |
om tridasesvaryai namah |
om tryaksaryai namah | 630
om divyagandhadhyayai namah |
om sinduratilakancitayai namah |
om umayai namah |
om sailendratanayayai namah |
om gauryai namah |
om gandharvasevitayai namah |
om visvagarbhayai namah |
om svarnagarbhayai namah |
om avaradayai namah |
om vagadhisvaryai namah | 640
om dhyanagamyayai namah |
om aparicchedyayai namah |
om nnanadayai namah |
om nnanavigrahayai namah |
om sarvavedantasamvedyayai namah |
om om satyanandasvarupinyai namah |
om lopamudrarcitayai namah |
om lilaklrptabrahmandamandalayai namah |
om adrsyayai namah |
om drsyarahitayai namah | 650

om vinnatryai namah |
om vedyavarjitayai namah |
om yoginyai namah |
om yogadayai namah |
om yogyayai namah |
om yoganandayai namah |
om yugandharayai namah |
om icchasaktinnanasaktikriyasaktisvarupinyai namah |
om sarvadharayai namah |
om supratisṭhayai namah | 660
om sadasadrupadharinyai namah |
om asṭamurtyai namah |
om ajajaitryai namah |
om lokayatravidhayinyai namah |
om ekakinyai namah |
om om bhumarupayai namah |
om nidvaitayai namah |
om dvaitavarjitayai namah |
om annadayai namah |
om vasudayai namah | 670
om vrddhayai namah |
om brahmatmaikyasvarupinyai namah |
om brhatyai namah |
om brahmanyai namah |
om brahmayai namah |
om brahmanandayai namah |
om balipriyayai namah |
om bhasarupayai namah |
om brhatsenayai namah |
om bhavabhavavirjitayai namah | 680
om sukharadhyayai namah |
om subhakaryai namah |
om sobhanasulabhagatyai namah |
om rajarajesvaryai namah |
om rajyadayinyai namah |
om rajyavallabhayai namah |
om rajatkrpayai namah |
om om rajapiṭhanivesitanijasritayai namah |
om rajyalaksmyai namah |
om kosanathayai namah | 690
om caturangabalesvaryai namah |
om samrajyadayinyai namah |
om satyasandhayai namah |
om sagaramekhalayai namah |
om diksitayai namah |
om daityasamanyai namah |
om sarvalokavamsakaryai namah |
om sarvarthadatryai namah |
om savitryai namah |
om saccidanandarupinyai namah | 700

om desakalaparicchinnayai namah |
om sarvagayai namah |
om sarvamohinyai namah |
om sarasvatyai namah |
om sastramayyai namah |
om guhambayai namah |
om guhyarupinyai namah |
om sarvopadhivinirmuktayai namah |
om om sadasivapativratayai namah |
om sampradayesvaryai namah | 710
om sadhune namah |
om yai namah |
om gurumandalarupinyai namah |
om kulottirnayai namah |
om bhagaradhyayai namah |
om mayayai namah |
om madhumatyai namah |
om mahyai namah |
om ganambayai namah |
om guhyakaradhyayai namah | 720
om komalangyai namah |
om gurupriyayai namah |
om svatantrayai namah |
om sarvatantresyai namah |
om daksinamurtirupinyai namah |
om sanakadisamaradhyayai namah |
om sivannanapradayinyai namah |
om citkalayai namah |
om anandakalikayai namah |
om premarupayai namah | 730
om om priyankaryai namah |
om namaparayanapritayai namah |
om nandividyayai namah |
om naṭesvaryai namah |
om mithyajagadadhisṭhanayai namah |
om muktidayai namah |
om muktirupinyai namah |
om lasyapriyayai namah |
om layakaryai namah |
om lajjayai namah | 740
om rambhadivanditayai namah |
om bhavadavasudhavrsṭyai namah |
om paparanyadavanalayai namah |
om daurbhagyatulavatulayai namah |
om jaradhvantaraviprabhayai namah |
om bhagyabdhicandrikayai namah |
om bhaktacittakekighanaghanayai namah |
om rogaparvatadambholaye namah |
om mrtyudarukuṭharikayai namah |
om mahesvaryai namah | 750

om mahakalyai namah |
om mahagrasayai namah |
om mahasanayai namah |
om aparnayai namah |
om om candikayai namah |
om candamundasuranisudinyai namah |
om ksaraksaratmikayai namah |
om sarvalokesyai namah |
om visvadharinyai namah |
om trivargadatryai namah | 760
om subhagayai namah |
om tryambakayai namah |
om trigunatmikayai namah |
om svargapavargadayai namah |
om suddhayai namah |
om japapuspanibhakrtaye namah |
om ojovatyai namah |
om dyutidharayai namah |
om yannarupayai namah |
om priyavratayai namah | 770
om duraradhyayai namah |
om duradharsayai namah |
om paṭalikusumapriyayai namah |
om mahatyai namah |
om merunilayayai namah |
om mandarakusumapriyayai namah |
om om viraradhyayai namah |
om viradrupayai namah |
om virajase namah |
om visvatomukhyai namah | 780
om pratyagrupayai namah |
om parakasayai namah |
om pranadayai namah |
om pranarupinyai namah |
om martandabhairavaradhyayai namah |
om mantrininyastarajyadhure namah |
om tripuresyai namah |
om jayatsenayai namah |
om nistraigunyayai namah |
om paraparayai namah | 790
om satyannananandarupayai namah |
om samarasyaparayanayai namah |
om kapardinyai namah |
om kalamalayai namah |
om kamadughe namah |
om kamarupinyai namah |
om kalanidhaye namah |
om kavyakalayai namah |
om om rasannayai namah |
om rasasevadhaye namah | 800

om pusṭayai namah |
om puratanayai namah |
om pujyayai namah |
om puskarayai namah |
om puskareksanayai namah |
om parasmai jyotise namah |
om parasmai dhamne namah |
om paramanave namah |
om paratparayai namah |
om pasahastayai namah | 810
om pasahantryai namah |
om paramantravibhedinyai namah |
om murtayai namah |
om amurtayai namah |
om anityatrptayai namah |
om munimanasahamsikayai namah |
om satyavratayai namah |
om satyarupayai namah |
om sarvantaryaminyai namah |
om satyai namah | 820
om om brahmanyai namah |
om brahmane namah |
om jananyai namah |
om bahurupayai namah |
om budharcitayai namah |
om prasavitryai namah |
om pracandayai namah |
om annayai namah |
om pratisṭhayai namah |
om prakaṭakrtaye namah | 830
om pranesvaryai namah |
om pranadatryai namah |
om pancasatpiṭharupinyai namah |
om visrrnkhalayai namah |
om viviktasthayai namah |
om viramatre namah |
om viyatprasuve namah |
om mukundayai namah |
om muktinilayayai namah |
om mulavigraharupinyai namah | 840
om bhavannayai namah |
om bhavarogadhnyai namah |
om om bhavacakrapravartinyai namah |
om chandahsarayai namah |
om sastrasarayai namah |
om mantrasarayai namah |
om talodaryai namah |
om udarakirtaye namah |
om uddamavaibhavayai namah |
om varnarupinyai namah | 850

om janmamrtyujarataptajana
visrantidayinyai namah |
om sarvopanisadud ghusṭayai namah |
om santyatitakalatmikayai namah |
om gambhirayai namah |
om gaganantahsthayai namah |
om garvitayai namah |
om ganalolupayai namah |
om kalpanarahitayai namah |
om kasṭhayai namah |
om akantayai namah | 860
om kantardhavigrahayai namah |
om karyakarananirmuktayai namah |
om kamakelitarangitayai namah |
om kanatkanakataṭankayai namah |
om lilavigrahadharinyai namah |
om ajayai namah |
om ksayavinirmuktayai namah |
om mugdhayai namah |
om ksipraprasadinyai namah |
om antarmukhasamaradhyayai namah | 870
om bahirmukhasudurlabhayai namah |
om trayyai namah |
om trivarganilayayai namah |
om tristhayai namah |
om tripuramalinyai namah |
om niramayayai namah |
om niralambayai namah |
om svatmaramayai namah |
om sudhasrtyai namah |
om samsarapankanirmagna
samuddharanapanditayai namah | 880
om yannapriyayai namah |
om yannakartryai namah |
om yajamanasvarupinyai namah |
om dharmadharayai namah |
om om dhanadhyaksayai namah |
om dhanadhanyavivardhinyai namah |
om viprapriyayai namah |
om viprarupayai namah |
om visvabhramanakarinyai namah |
om visvagrasayai namah | 890
om vidrumabhayai namah |
om vaisnavyai namah |
om visnurupinyai namah |
om ayonyai namah var ayonaye
om yoninilayayai namah |
om kuṭasthayai namah |
om kularupinyai namah |
om viragosṭhipriyayai namah |
om virayai namah |
om naiskarmyayai namah | 900

om nadarupinyai namah |
om vinnanakalanayai namah |
om kalyayai namah |
om vidagdhayai namah |
om baindavasanayai namah |
om tatvadhikayai namah |
om om tatvamayyai namah |
om tatvamarthasvarupinyai namah |
om samaganapriyayai namah |
om saumyayai namah | 910
om sadasivakuṭumbinyai namah |
om savyapasavyamargasthayai namah |
om sarvapadvinivarinyai namah |
om svasthayai namah |
om svabhavamadhurayai namah |
om dhirayai namah |
om dhirasamarcitayai namah |
om caitanyarghyasamaradhyayai namah |
om caitanyakusumapriyayai namah |
om sadoditayai namah | 920
om sadatusṭhayai namah |
om tarunadityapaṭalayai namah |
om daksinadaksinaradhyayai namah |
om darasmeramukhambujayai namah |
om kaulinikevalayai namah |
om anardhya kaivalyapadadayinyai namah |
om stotrapriyayai namah |
om stutimatyai namah |
om om srutisamstutavaibhavayai namah |
om manasvinyai namah | 930
om manavatyai namah |
om mahesyai namah |
om mangalakrtye namah |
om visvamatre namah |
om jagaddhatryai namah |
om visalaksyai namah |
om viraginyai namah |
om pragalbhayai namah |
om paramodarayai namah |
om paramodayai namah | 940
om manomayyai namah |
om vyomakesyai namah |
om vimanasthayai namah |
om vajrinyai namah |
om vamakesvaryai namah |
om pancayannapriyayai namah |
om pancapretamancadhisayinyai namah |
om pancamyai namah |
om pancabhutesyai namah |
om pancasankhyopacarinyai namah | 950

om om sasvatyai namah |
om sasvataisvaryayai namah |
om sarmadayai namah |
om sambhumohinyai namah |
om dharayai namah |
om dharasutayai namah |
om dhanyayai namah |
om dharminyai namah |
om dharmavardhinyai namah |
om lokatitayai namah | 960
om gunatitayai namah |
om sarvatitayai namah |
om samatmikayai namah |
om bandhukakusumaprakhyayai namah |
om balayai namah |
om lilavinodinyai namah |
om sumangalyai namah |
om sukhakaryai namah |
om suvesadhyayai namah |
om suvasinyai namah | 970
om suvasinyarcanapritayai namah |
om asobhanayai namah |
om om suddhamanasayai nama
om bindutarpanasantusṭayai namah |
om purvajayai namah |
om tripurambikayai namah |
om dasamudrasamaradhyayai namah |
om tripurasrivasankaryai namah |
om nnanamudrayai namah |
om nnanagamyayai namah | 980
om nnananneyasvarupinyai namah |
om yonimudrayai namah |
om trikhandesyai namah |
om trigunayai namah |
om ambayai namah |
om trikonagayai namah |
om anaghayai namah |
om adbhutacaritrayai namah |
om vanchitarthapradayinyai namah |
om abhyasatisayannatayai namah | 990
om sadadhvatitarupinyai namah |
om avyajakarunamurtaye namah |
om annanadhvantadipikayai namah |
om abalagopaviditayai namah |
om om sarvanullanghyasasanayai namah |
om sricakrarajanilayayai namah |
om srimattripurasundaryai namah |
om om srisivayai namah |
om sivasaktyaikyarupinyai namah |
om lalitambikayai namah | 1000

||om tatsat brahmarpanamastu ||
||iti srilalitasahasranamavalih sampurna ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *