Vishnu Stotram

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada And English

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada:

|| ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಾಮಭದ್ರಶ್ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಃ |
ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ರಘುಪುಂಗವಃ || 1 ||

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ರೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾಂತಃ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ || 2 ||

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತ: || 3 ||

ಕೌಸಲ್ಯೇಯಃ ಖರಧ್ವಂಸೀ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಃ |
ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಃ || 4 ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಃ |
ಜಾಮದಗ್ವ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಸ್ತಾಟಕಾಂತಕಃ || 5 ||

ವೇದಾಂತಸಾರೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಮ್ |
ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ || 6 ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ |
ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ಷಣಃ || 7 ||

ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ |
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾವದ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || 8 ||

ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತೀ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಃ |
ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಃ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಃ || 9 ||

ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಶ್ಚಮೃತವಾನರಜೀವನಃ |
ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತಾ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಭುಜಃ || 10 ||

ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೋದಾರಃ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಃ || 11 ||

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಃ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಃ |
ಆದಿಪುರುಷಃ ಪರಮಪುರುಷೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಏವ ಚ || 12 ||

ಪುಣ್ಯೋದಯೋ ದಯಾಸಾರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋ ಮಿತಾಭಾಷೀ ಪೂರ್ವಭಾಷೀ ಚ ರಾಘವಃ || 13 ||

ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರೋ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಃ |
ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರೋ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಃ || 14 ||

ಸೇತುಕೃಜ್ಜಿತವಾರಾಶಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೋ ಹರಿಃ |
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಃ ಸುಂದರಃ ಶೂರಃ ಪೀತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ || 15 ||

ಸರ್ವಯಙ್ಞಾಧಿಪೋ ಯಜ್ವಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ |
ವಿಭೀಷಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಃ || 16 ||

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪಾರಃ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಪರಃ || 17 ||

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಭವತಾಪನಿವಾರಕಮ್ |
ಸಂಪತ್ಕರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಸು ಪಠತಾಂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ || 18 ||

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ |
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃಪತಯೇ ನಮಃ || 19 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುಆಣೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English:

|| sri rama asṭottara satanamastotram ||

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah |
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah || 1 ||

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah |
visvamitrapriyo dantah saranatranatatparah || 2 ||

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah |
satyavrato vratadharah sada hanumadasrita: || 3 ||

kausalyeyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah |
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah || 4 ||

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah |
jamadagvyamahadarpadalanastaṭakantakah || 5 ||

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam |
dusanatrisirohanta trimurtistrigunatmakah || 6 ||

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah |
trilokaraksako dhanvi dandakaranyakarsanah || 7 ||

ahalyasapasamanah pitrbhakto varapradah |
jitendriyo jitakrodho jitavadyo jagadguruh || 8 ||

rksavanarasanghati citrakuṭasamasrayah |
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah || 9 ||

sarvadevadhidevascamrtavanarajivanah |
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah || 10 ||

sarvadevastutah som̐yo brahmanyo munisamstutah |
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah || 11 ||

sarvapunyadhikaphalah smrtasarvaghanasanah |
adipurusah paramapuruso mahapurusa eva ca || 12 ||

punyodayo dayasarah puranapurusottamah |
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah || 13 ||

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah |
mayamanusacaritro mahadevadipujitah || 14 ||

setukrjjitavarasih sarvatirthamayo harih |
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah || 15 ||

sarvayannadhipo yajva jaramaranavarjitah |
vibhisanapratisṭhata sarvapagunavarjitah || 16 ||

paramatma param brahma saccidanandavigrahah |
paranjyotih parandhama parakasah paratparah |
paresah paragah parah sarvadevatmakah parah || 17 ||

sriramasṭottarasatam bhavatapanivarakam |
sampatkaram trisandhyasu paṭhatam bhaktipurvakam || 18 ||

ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |
raghunathaya nathaya sitayahpataye namah || 19 ||

|| iti sriskandapuane srirama asṭottara satanamastotram ||

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives