Information

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu And English

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu:
|| శ్రీ రామ అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ||

శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః |
రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ రాజేంద్రో రఘుపుంగవః || 1 ||

జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః |
విశ్వామిత్రప్రియో దాంతః శరణత్రాణతత్పరః || 2 ||

వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః |
సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదా హనుమదాశ్రిత: || 3 ||

కౌసల్యేయః ఖరధ్వంసీ విరాధవధపండితః |
విభీషణపరిత్రాతా హరకోదండఖండనః || 4 ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram

సప్తతాలప్రభేత్తా చ దశగ్రీవశిరోహరః |
జామదగ్వ్యమహాదర్పదలనస్తాటకాంతకః || 5 ||

వేదాంతసారో వేదాత్మా భవరోగస్య భేషజమ్ |
దూషణత్రిశిరోహంతా త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః || 6 ||

త్రివిక్రమస్త్రిలోకాత్మా పుణ్యచారిత్రకీర్తనః |
త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ దండకారణ్యకర్షణః || 7 ||

అహల్యాశాపశమనః పితృభక్తో వరప్రదః |
జితేంద్రియో జితక్రోధో జితావద్యో జగద్గురుః || 8 ||

ఋక్షవానరసంఘాతీ చిత్రకూటసమాశ్రయః |
జయంతత్రాణవరదః సుమిత్రాపుత్రసేవితః || 9 ||

సర్వదేవాధిదేవశ్చమృతవానరజీవనః |
మాయామారీచహంతా చ మహాదేవో మహాభుజః || 10 ||

సర్వదేవస్తుతః సౌమ్యో బ్రహ్మణ్యో మునిసంస్తుతః |
మహాయోగీ మహోదారః సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదః || 11 ||

సర్వపుణ్యాధికఫలః స్మృతసర్వాఘనాశనః |
ఆదిపురుషః పరమపురుషో మహాపురుష ఏవ చ || 12 ||

పుణ్యోదయో దయాసారః పురాణపురుషోత్తమః |
స్మితవక్త్రో మితాభాషీ పూర్వభాషీ చ రాఘవః || 13 ||

అనంతగుణగంభీరో ధీరోదాత్తగుణోత్తమః |
మాయామానుషచారిత్రో మహాదేవాదిపూజితః || 14 ||

సేతుకృజ్జితవారాశిః సర్వతీర్థమయో హరిః |
శ్యామాంగః సుందరః శూరః పీతవాసా ధనుర్ధరః || 15 ||

సర్వయఙ్ఞాధిపో యజ్వా జరామరణవర్జితః |
విభీషణప్రతిష్ఠాతా సర్వాపగుణవర్జితః || 16 ||

పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ సచ్చిదానందవిగ్రహః |
పరంజ్యోతిః పరంధామ పరాకాశః పరాత్పరః |
పరేశః పారగః పారః సర్వదేవాత్మకః పరః || 17 ||

శ్రీరామాష్టోత్తరశతం భవతాపనివారకమ్ |
సంపత్కరం త్రిసంధ్యాసు పఠతాం భక్తిపూర్వకమ్ || 18 ||

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాఃపతయే నమః || 19 ||

|| ఇతి శ్రీస్కందపుఆణే శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English:
|| sri rama asṭottara satanamastotram ||

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah |
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah || 1 ||

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah |
visvamitrapriyo dantah saranatranatatparah || 2 ||

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah |
satyavrato vratadharah sada hanumadasrita: || 3 ||

kausalyeyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah |
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah || 4 ||

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah |
jamadagvyamahadarpadalanastaṭakantakah || 5 ||

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam |
dusanatrisirohanta trimurtistrigunatmakah || 6 ||

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah |
trilokaraksako dhanvi dandakaranyakarsanah || 7 ||

ahalyasapasamanah pitrbhakto varapradah |
jitendriyo jitakrodho jitavadyo jagadguruh || 8 ||

rksavanarasanghati citrakuṭasamasrayah |
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah || 9 ||

sarvadevadhidevascamrtavanarajivanah |
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah || 10 ||

sarvadevastutah som̐yo brahmanyo munisamstutah |
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah || 11 ||

sarvapunyadhikaphalah smrtasarvaghanasanah |
adipurusah paramapuruso mahapurusa eva ca || 12 ||

punyodayo dayasarah puranapurusottamah |
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah || 13 ||

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah |
mayamanusacaritro mahadevadipujitah || 14 ||

setukrjjitavarasih sarvatirthamayo harih |
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah || 15 ||

sarvayannadhipo yajva jaramaranavarjitah |
vibhisanapratisṭhata sarvapagunavarjitah || 16 ||

paramatma param brahma saccidanandavigrahah |
paranjyotih parandhama parakasah paratparah |
paresah paragah parah sarvadevatmakah parah || 17 ||

sriramasṭottarasatam bhavatapanivarakam |
sampatkaram trisandhyasu paṭhatam bhaktipurvakam || 18 ||

ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |
raghunathaya nathaya sitayahpataye namah || 19 ||

|| iti sriskandapuane srirama asṭottara satanamastotram ||