Home / Saraswati Stotram / Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu and English

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu and English

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Telugu:

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా |
శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 ||

శివానుజా పుస్తకధృత్ ఙ్ఞానముద్రా రమా పరా |
కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 ||

మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా |
మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 ||

మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా |
సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || 4 ||

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram

చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలెఖావిభూషితా |
సావిత్రీ సురసా దెవీ దివ్యాలంకారభూషితా || 5 ||

వాగ్దెవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా |
భొగదా భారతీ భామా గొవిందా గొమతీ శివా || 6 ||

జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా |
చండికా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞానైకసాధనా || 7 ||

సౌదామినీ సుధామూర్తిస్సుభద్రా సురపూజితా |
సువాసినీ సునాసా చ వినిద్రా పద్మలొచనా || 8 ||

విద్యారూపా విశాలాక్షీ బ్రహ్మజాయా మహాఫలా |
త్రయీమూర్తీ త్రికాలఙ్ఞా త్రిగుణా శాస్త్రరూపిణీ || 9 ||

శుంభాసురప్రమథినీ శుభదా చ సర్వాత్మికా |
రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా చాంబికా తథా || 10 ||

ముండకాయ ప్రహరణా ధూమ్రలొచనమర్దనా |
సర్వదెవస్తుతా సౌమ్యా సురాసురనమస్కృతా || 11 ||

కాలరాత్రీ కలాధారా రూప సౌభాగ్యదాయినీ |
వాగ్దెవీ చ వరారొహా వారాహీ వారిజాసనా || 12 ||

చిత్రాంబరా చిత్రగంధా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
కాంతా కామప్రదా వంద్యా విద్యాధరా సూపూజితా || 13 ||

శ్వెతాసనా నీలభుజా చతుర్వర్గఫలప్రదా |
చతురాననసామ్రాజ్యా రక్తమధ్యా నిరంజనా || 14 ||

హంసాసనా నీలజంఘా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా |
ఎవం సరస్వతీ దెవ్యా నామ్నామష్టొత్తరశతమ్ || 15 ||

ఇతి శ్రీ సరస్వత్యష్టొత్తరశతనామస్తొత్రమ్ సంపూర్ణమ్ ||

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

sarasvatee mahaabhadraa mahaamaayaa varapradaa |
Sreepradaa padmanilayaa padmaakShee padmavaktragaa || 1 ||

Sivaanujaa pustakadhRut gnyaanamudraa ramaa paraa |
kaamaroopaa mahaavidyaa mahaapaatakanaaSinee || 2 ||

mahaaSrayaa maalinee ca mahaabhogaa mahaabhujaa |
mahaabhaagaa mahotsaahaa divyaangaa suravaMditaa || 3 ||

mahaakaalee mahaapaaSaa mahaakaaraa mahaankuSaa |
seetaa ca vimalaa viSvaa vidyunmaalaa ca vaiShNavee || 4 ||

caMdrikaa caMdravadanaa caMdralekhaavibhooShitaa |
saavitree surasaa devee divyaalaMkaarabhooShitaa || 5 ||

vaagdevee vasudhaa teevraa mahaabhadraa mahaabalaa |
bhogadaa bhaaratee bhaamaa goviMdaa gomatee Sivaa || 6 ||

jaTilaa viMdhyavaasaa ca viMdhyaacalaviraajitaa |
caMDikaa vaiShNavee braahmee brahmagnyaanaikasaadhanaa || 7 ||

saudaaminee sudhaamoortissubhadraa surapoojitaa |
suvaasinee sunaasaa ca vinidraa padmalocanaa || 8 ||

vidyaaroopaa viSaalaakShee brahmajaayaa mahaaphalaa |
trayeemoortee trikaalagnyaa triguNaa SaastraroopiNee || 9 ||

SuMbhaasurapramathinee Subhadaa ca sarvaatmikaa |
raktabeejanihaMtree ca caamuNDaa caaMbikaa tathaa || 10 ||

muNDakaaya praharaNaa dhoomralocanamardanaa |
sarvadevastutaa saumyaa suraasuranamaskRutaa || 11 ||

kaalaraatree kalaadhaaraa roopa saubhaagyadaayinee |
vaagdevee ca varaarohaa vaaraahee vaarijaasanaa || 12 ||

citraaMbaraa citragaMdhaa citramaalyavibhooShitaa |
kaaMtaa kaamapradaa vaMdyaa vidyaadharaa soopoojitaa || 13 ||

Svetaasanaa neelabhujaa caturvargaphalapradaa |
caturaananasaamraajyaa raktamadhyaa niraMjanaa || 14 ||

haMsaasanaa neelajanghaa brahmaviShNuSivaatmikaa |
evaM sarasvatee devyaa naamnaamaShTottaraSatam || 15 ||

iti Sree sarasvatyaShTottaraSatanaamastotram sampoorNam ||

Add Comment

Click here to post a comment