Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

143 Views

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವಪ್ರಿಯಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1॥

ಮನೋವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ಕಾಲನೇಮಿವಿದಾರಿಣೇ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ಚ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2॥

ಮಹಾಬಲಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ದುರ್ದಂಡೀಬನ್ಧಮೋಚನ ।
ಮೈರಾವಣವಿನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 3॥

ಪರ್ವತಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ರಾಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಿನೇ ।
ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಭಕ್ತಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 4॥

ವಿರಕ್ತಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಋಷಿಭಿಸ್ಸೇವಿತಾಯಾಸ್ತು ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 5॥

ದೀರ್ಘಬಾಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾರಿಣೇ ।
ಲಂಕೀಣೀದರ್ಪನಾಶಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ನಮಸ್ತೇ ವಾಯುನನ್ದನ । ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ
ನಮಸ್ತೇ ಗಾನಲೋಲಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7॥

ಪ್ರಭವಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಶುಭದಾಯ ಶುಭಾತ್ಮನೇ ।
ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀರಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 8॥

ಆಂಜನೇಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ನರಃ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *