Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Sri Dakshinamurthy Stotram in Malayalam and English With Meaning

Sri Dakshinamurthy Stotram in Malayalam and English With Meaning

149 Views

Shiva Panchakshari Stotram was wrote by adi shankaracharya.

Lord Shiva Stotrams – Sri Dakshinamurthy Stotram Lyrics in Malayalam:
ശാംതിപാഠഃ
ഓം യോ ബ്രഹ്മാണം വിദധാതി പൂര്വം
യോ വൈ വേദാംശ്ച പ്രഹിണോതി തസ്മൈ |
തംഹദേവമാത്മ ബുദ്ധിപ്രകാശം
മുമുക്ഷുര്വൈ ശരണമഹം പ്രപദ്യേ ||

ധ്യാനമ്
ഓം മൗനവ്യാഖ്യാ പ്രകടിതപരബ്രഹ്മതത്വംയുവാനം
വര്ശിഷ്ഠാംതേവസദൃഷിഗണൈരാവൃതം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൈഃ |
ആചാര്യേംദ്രം കരകലിത ചിന്മുദ്രമാനംദമൂര്തിം
സ്വാത്മരാമം മുദിതവദനം ദക്ഷിണാമൂര്തിമീഡേ ||

Sri Dakshinamurthy

വടവിടപിസമീപേ ഭൂമിഭാഗേ നിഷണ്ണം
സകലമുനിജനാനാം ജ്ഞാനദാതാരമാരാത് |
ത്രിഭുവനഗുരുമീശം ദക്ഷിണാമൂര്തിദേവം
ജനനമരണദുഃഖച്ഛേദ ദക്ഷം നമാമി ||

ചിത്രം വടതരോര്മൂലേ വൃദ്ധാഃ ശിഷ്യാഃ ഗുരുര്യുവാ |
ഗുരോസ്തു മൗനവ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യാസ്തുച്ഛിന്നസംശയാഃ ||

ഓം നമഃ പ്രണവാര്ഥായ ശുദ്ധജ്ഞാനൈകമൂര്തയേ |
നിര്മലായ പ്രശാംതായ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ |
ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ||

നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് |
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

ചിദോഘനായ മഹേശായ വടമൂലനിവാസിനേ |
സച്ചിദാനംദ രൂപായ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മേതി മൂത്രിഭേദ വിഭാഗിനേ |
വ്യോമവദ് വ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ||

അംഗുഷ്ഥതര്ജനീയോഗമുദ്രാ വ്യാജേനയോഗിനാമ് |
ശൃത്യര്ഥം ബ്രഹ്മജീവൈക്യം ദര്ശയന്യോഗതാ ശിവഃ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ ||

വിശ്വംദര്പണ ദൃശ്യമാന നഗരീ തുല്യം നിജാംതര്ഗതം
പശ്യന്നാത്മനി മായയാ ബഹിരിവോദ്ഭൂതം യഥാനിദ്രയാ |
യസ്സാക്ഷാത്കുരുതേ പ്രഭോധസമയേ സ്വാത്മാനമേ വാദ്വയം
തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 1 ||

ബീജസ്യാംതതി വാംകുരോ ജഗദിതം പ്രാങ്നര്വികല്പം പുനഃ
മായാകല്പിത ദേശകാലകലനാ വൈചിത്ര്യചിത്രീകൃതമ് |
മായാവീവ വിജൃംഭയത്യപി മഹായോഗീവ യഃ സ്വേച്ഛയാ
തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 2 ||

യസ്യൈവ സ്ഫുരണം സദാത്മകമസത്കല്പാര്ഥകം ഭാസതേ
സാക്ഷാത്തത്വമസീതി വേദവചസാ യോ ബോധയത്യാശ്രിതാന് |
യസ്സാക്ഷാത്കരണാദ്ഭവേന്ന പുരനാവൃത്തിര്ഭവാംഭോനിധൗ
തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 3 ||

നാനാച്ഛിദ്ര ഘടോദര സ്ഥിത മഹാദീപ പ്രഭാഭാസ്വരം
ജ്ഞാനം യസ്യ തു ചക്ഷുരാദികരണ ദ്വാരാ ബഹിഃ സ്പംദതേ |
ജാനാമീതി തമേവ ഭാംതമനുഭാത്യേതത്സമസ്തം ജഗത്
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 4 ||

ദേഹം പ്രാണമപീംദ്രിയാണ്യപി ചലാം ബുദ്ധിം ച ശൂന്യം വിദുഃ
സ്ത്രീ ബാലാംധ ജഡോപമാസ്ത്വഹമിതി ഭ്രാംതാഭൃശം വാദിനഃ |
മായാശക്തി വിലാസകല്പിത മഹാവ്യാമോഹ സംഹാരിണേ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 5 ||

രാഹുഗ്രസ്ത ദിവാകരേംദു സദൃശോ മായാ സമാച്ഛാദനാത്
സന്മാത്രഃ കരണോപ സംഹരണതോ യോ‌உഭൂത്സുഷുപ്തഃ പുമാന് |
പ്രാഗസ്വാപ്സമിതി പ്രഭോദസമയേ യഃ പ്രത്യഭിജ്ഞായതേ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 6 ||

ബാല്യാദിഷ്വപി ജാഗ്രദാദിഷു തഥാ സര്വാസ്വവസ്ഥാസ്വപി
വ്യാവൃത്താ സ്വനു വര്തമാന മഹമിത്യംതഃ സ്ഫുരംതം സദാ |
സ്വാത്മാനം പ്രകടീകരോതി ഭജതാം യോ മുദ്രയാ ഭദ്രയാ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 7 ||

വിശ്വം പശ്യതി കാര്യകാരണതയാ സ്വസ്വാമിസംബംധതഃ
ശിഷ്യചാര്യതയാ തഥൈവ പിതൃ പുത്രാദ്യാത്മനാ ഭേദതഃ |
സ്വപ്നേ ജാഗ്രതി വാ യ ഏഷ പുരുഷോ മായാ പരിഭ്രാമിതഃ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 8 ||

ഭൂരംഭാംസ്യനലോ‌உനിലോ‌உംബര മഹര്നാഥോ ഹിമാംശുഃ പുമാന്
ഇത്യാഭാതി ചരാചരാത്മകമിദം യസ്യൈവ മൂര്ത്യഷ്ടകമ് |
നാന്യത്കിംചന വിദ്യതേ വിമൃശതാം യസ്മാത്പരസ്മാദ്വിഭോ
തസ്മൈ ഗുരുമൂര്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ || 9 ||

സര്വാത്മത്വമിതി സ്ഫുടീകൃതമിദം യസ്മാദമുഷ്മിന് സ്തവേ
തേനാസ്വ ശ്രവണാത്തദര്ഥ മനനാദ്ധ്യാനാച്ച സംകീര്തനാത് |
സര്വാത്മത്വമഹാവിഭൂതി സഹിതം സ്യാദീശ്വരത്വം സ്വതഃ
സിദ്ധ്യേത്തത്പുനരഷ്ടധാ പരിണതം ചൈശ്വര്യ മവ്യാഹതമ് || 10 ||

|| ഇതി ശ്രീമച്ഛംകരാചാര്യവിരചിതം ദക്ഷിണാമുര്തിസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *