Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam With Meaning

Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam:

ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് ||
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ||

ചൗപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||

ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||

തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||

സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||

അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

ദോഹാ
പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||
സിയാവര രാമചന്ദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സന്തനകീ ജയ |

Sri Hanuman Chalisa Lyrics Meaning in English:

After cleansing the mirror of my mind with the pollen dust of holy Guru’s Lotus feet. I Profess the pure,
untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the four fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha).

Fully aware of the deficiency of my intelligence, I concentrate my attention on Pavan Kumar and humbly ask for strength, intelligence and true knowledge to relieve me of all blemishes, causing pain.

Victory to thee, O’Hanuman! Ocean of Wisdom-All hail to you O’Kapisa! (fountain-head of power,wisdom and Shiva-Shakti) You illuminate all the three worlds (Entire cosmos) with your glory.

You are the divine messenger of Shri Ram. The repository of immeasurable strength, though known only as Son of Pavan (Wind), born of Anjani.

With Limbs as sturdy as Vajra (The mace of God Indra) you are valiant and brave. On you attends good Sense and Wisdom. You dispel the darkness of evil thoughts.

Your physique is beautiful golden coloured and your dress is pretty. You wear ear rings and have long curly hair
You carry in your hand a lightening bolt along with a victory (kesari) flag and wear the sacred thread on your shoulder.

As a descendant of Lord Sankar, you are a comfort and pride of Shri Kesari. With the lustre of your Vast Sway, you are propitiated all over the universe.

You are the repository of learning, virtuous and fully accomplished, always keen to carry out the behest’s of Shri Ram.

You are an ardent listener, always so keen to listen to the narration of Shri Ram’s Life Stories. Your heart is filled with what Shri Ram stood for. You therefore always dwell in the
hearts of Shri Ram, Lakshman and Sita.

You appeared before Sita in a Diminutive form and spoke to her in humility. You assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire.

With over-whelming might you destroyed the Asuras (demons) and performed all tasks assigned to you by Shri Ram with great skill.

You brought Sanjivan (A herb that revives life) and restored Lakshman back to life, Shri Raghuvir (Shri Ram) cheerfully embraced you with his heart full of joy.

Shri Raghupati (Shri Ram) lustily extolled your excellence and said: “You are as dear to me as my own brother Bharat.”

Thousands of living beings are chanting hymns of your glories; saying thus, Shri Ram warmly hugged him (Shri Hanuman).

When prophets like Sanka, even the Sage like Lord Brahma, the great hermit Narad himself, Goddess Saraswati and Ahisha (one of immeasurable dimensions).

Even Yamraj (God of Death) Kuber (God of Wealth) and the Digpals (deputies guarding the four corners of the Universe) have been vying with one another in offering homage to your glories. How then, can a mere poet give adequate expression of your super excellence.

You rendered a great service to Sugriv. You united him with Shri Ram and he installed him on the Royal Throne. By heeding your advice, Vibhishan became Lord of Lanka. This is known all over the Universe.

On your own you dashed upon the Sun, which is at a fabulous distance of thousands of miles, thinking it to be a sweet luscious fruit.

Carrying the Lord’s Signet Ring in your mouth, there is hardly any wonder that you easily leapt across the ocean.

The burden of all difficult tasks of the world become light with your kind grace.

You are the sentry at the door of Shri Ram’s Divine Abode. No one can enter it without your permission,

All comforts of the world lie at your feet. The devotees enjoy all divine pleasures and feel fearless under your benign Protection.

You alone are befitted to carry your own splendid valour. All the three worlds (entire universe) tremor at your thunderous call.

All the ghosts, demons and evil forces keep away, with the sheer mention of your great name, O’Mahaveer!!

All diseases, pain and suffering disappear on reciting regularly Shri Hanuman’s holy name.

Those who remember Shri Hanuman in thought, words and deeds with Sincerity and Faith, are rescued from all crises in life.

All who hail, worship and have faith in Shri Ram as the Supreme Lord and the king of penance. You make all their difficult tasks very easy.

Whosoever comes to you for fulfillment of any desire with faith and sincerity, Will he alone secure the imperishable fruit of human life.

All through the four ages your magnificent glory is acclaimed far and wide. Your fame is Radiantly acclaimed all over the Cosmos.

You are Saviour and the guardian angel of Saints and Sages and destroy all Demons. You are the angelic darling of Shri Ram.

You can grant to any one, any yogic power of Eight Siddhis (power to become light and heavy at will) and Nine Nidhis (Riches,comfort,power,prestige,fame,sweet relationship etc.) This boon has been conferred upon you by Mother Janki.

You possess the power of devotion to Shri Ram. In all rebirths you will always remain Shri Raghupati’s most dedicated disciple.

Through hymns sung in devotion to you, one can find Shri Ram and become free from sufferings of several births.

If at the time of death one enters the Divine Abode of Shri Ram thereafter in all future births he is born as the Lord’s devotee.

One need not entertain any other deity for Propitiation, as i devotion of Shri Hanuman alone can give all happiness

One is freed from all the sufferings and ill fated contingencies of rebirths in the world. One who adores and remembers Shri Hanuman.

Hail, Hail, Hail, Shri Hanuman, Lord of senses. Let your victory over the evil be firm and final. Bless me in the capacity as my supreme guru (teacher).

One who recites Chalisa one hundred times, becomes free from the bondage of life and death and enjoys the highest bliss at last.

All those who recite Hanuman Chalisa (The forty Chaupais) regularly are sure to be benedicted. Such is the evidence of no less a witness as Bhagwan Sankar.

Tulsidas as a bonded slave of the Divine Master, stays perpetually at his feet, he prays “Oh Lord! You enshrine within my heart & soul.”

Oh! conqueror of the Wind, Destroyer of all miseries, you are a symbol of Auspiciousness. Along with Shri Ram, Lakshman and Sita, reside in my heart Oh! King of Gods.

Also Read:

Sri Hanuman Chalisa Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

2 thoughts on “Sri Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam With Meaning

  1. It is very useful for reciting every day. You have thoughtfully given lyrics and meaning in English which is very useful. Well done.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top