Shiva Stotram

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Hindi and English

Lord Shiva Stotram – Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Hindi

श्रीविद्युत्कलिता‌உजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा-
रावेगम्बुन मन्मनोब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गोल्पोयितिन् ।
देवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तें जालुं जिद्भावना-
सेवं दामरतम्परै मनियेदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 1 ॥

वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि
र्वाणश्रीं जेऱपट्टं जूचिन विचारद्रोहमो नित्य क
ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलोकाधम
श्रेणीद्वारमु दूऱञ्जेसि तिपुडो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 2 ॥

अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टेऱिङ्गिन् सदा
कान्त ल्पुत्रुलु नर्धमुन् तनुवु नि क्कम्बञ्चु मोहार्णव
चिभ्रान्तिं जेन्दि जरिञ्चु गानि परमार्धम्बैन नीयन्दुं दां
जिन्ताकन्तयु जिन्त निल्पण्डुगदा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 3 ॥

Sri Kalahastiswara Satakam

नी ना सन्दोडम्बाटुमाट विनुमा नीचेत जीतम्बु नें
गानिं बट्टक सन्ततम्बु मदि वेड्कं गोल्तु नन्तस्सप
त्नानीकम्बुन कोप्पगिम्पकुमु नन्नापाटीये चालुं दे
जीनोल्लं गरि नोल्ल नोल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 4 ॥

भवकेलीमदिरामदम्बुन महा पापात्मुण्डै वीडु न
न्नु विवेकिम्पं डटञ्चु नेनु नरकार्णोराशिपालैनं ब
ट्टवु; बालुण्डोकचोट नाटतमितोड न्नूतं गूलङ्गं दं
ड्रि विचारिम्पक युण्डुना कटकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 5 ॥

स्वामिद्रोहमुं जेसि येनोकनि गोल्वम्बोतिनो काक ने
नीमाट न्विननोल्लकुण्डितिनो निन्ने दिक्कुगां जूडनो
येमी इट्टिवृधापराधिनगु नन्नी दुःखवाराशिवी
ची मध्यम्बुन मुञ्चि युम्पदगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 6 ॥

दिविजक्ष्मा रुह धेनु रत्न घनभूति प्रस्फुरद्रत्नसा
नुवु नी विल्लु निधीश्वरुण्डु सखुं डर्णोराशिकन्याविभुं
डुविशेषार्चकुं डिङ्क नीकेन घनुण्डुं गल्गुने नीवु चू
चि विचारिम्पवु लेमि नेव्वण्डुडुपुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 7 ॥
नीतो युध्धमु चेय नोम्पं गविता निर्माणशक्ति न्निनुं
ब्रीतुञ्जेयगलेनु नीकोऱकु दण्ड्रिञ्जम्पगाञ्जाल ना
चेतन् रोकट निन्नुमोत्तवेऱतुञ्जीकाकु नाभक्ति ये
रीतिन्नाकिङ्क निन्नु जूडगलुगन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 8 ॥

आलुम्बिड्डलु दल्लिदण्ड्रुलु धनम्बञ्चु न्महाबन्धनं
बेला नामेड गट्टिनाडविक निन्नेवेलं जिन्तिन्तु नि
र्मूलम्बैन मनम्बुलो नेगडु दुर्मोहाब्धिलों ग्रुङ्कि यी
शीलामालपु जिन्त नेट्लुडिपेदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 9 ॥

निप्पै पातकतूलशैल मडचुन् नीनाममुन् मानवुल्
तप्पन् दव्वुल विन्न नन्तक भुजादर्पोद्धतक्लेशमुल्
तप्पुन्दारुनु मुक्तु लौदु रवि शास्त्रम्बुल्महापण्डितुल्
चेप्पङ्गा दमकिङ्क शङ्क वलेना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 10 ॥

वीडेम्बब्बिन यप्पुडुं दम नुतुल् विन्नप्पुडुम्बोट्टलों
गूडुन्नप्पुडु श्रीविलासमुलु पैकोन्नप्पुडुं गायकुल्
पाडङ्ग विनुनप्पुडुन् जेलङ्गु दम्भप्रायविश्राणन
क्रीडासक्तुल नेमि चेप्पवलेनो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 11 ॥

निनु सेविम्पग नापदल् वोडमनी नित्योत्सवं बब्बनी
जनमात्रुण्डननी महात्मु डननी संसारमोहम्बु पै
कोननी ज्ञानमु गल्गनी ग्रहगनुल् गुन्दिम्पनी मेलुव
च्चिन रानी यवि नाकु भूषणमुलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 12 ॥

ए वेदम्बु बठिञ्चे लूत भुजङ्गं बेशास्त्रमुल्सूचे दा
ने विद्याभ्यसनम्बोनर्चें गरि चेञ्चेमन्त्र मूहिञ्चे बो
धाविर्भावनिदानमुल् चदुवुलय्या! कावु! मीपादसं
सेवासक्तिये काक जन्तुततिकिन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 13 ॥

कायल् गाचे वधूनखाग्रमुलचे गायम्बु वक्षोजमुल्
रायन् रापडे ऱोम्मु मन्मध विहारक्लेशविभ्रान्तिचे
ब्रायं बायेनु बट्टगट्टे दलचेप्पन् रोत संसारमें
जेयञ्जाल विरक्तुं जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 14 ॥

निन्नेरूपमुगा भजिन्तु मदिलो नीरूपु मोकालो स्त्री
चन्नो कुञ्चमु मेकपेण्टिकयो यी सन्देहमुल्मान्पि ना
कन्नार न्भवदीयमूर्ति सगुणा कारम्बुगा जूपवे
चिन्नीरेजविहारमत्तमधुपा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 15 ॥

निनु नावाङ्किलि गावुमण्टिनो मरुन्नीलाकाभ्रान्तिं गुं
टेन पोम्मण्टिनो येङ्गिलिच्चि तिनु तिण्टेङ्गानि कादण्टिनो
निनु नेम्मिन्दग विश्वसिञ्चुसुजनानीकम्बु रक्षिम्पञ्जे
सिन नाविन्नपमेल गैकोनवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 16 ॥

ऱालन् ऱुव्वगं जेतुलाडवु कुमारा! रम्मु रम्म्ञ्चुनें
जालन् जम्पङ्ग नेत्रमु न्दिवियङ्गाशक्तुण्डनें गानु ना
शीलं बेमनि चेप्पनुन्नदिङ्क नी चित्तम्बु ना भाग्यमो
श्रीलक्ष्मीपतिसेविताङ्घ्रियुगला! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 17 ॥

राजुल् मत्तुलु वारिसेव नरकप्रायम्बु वारिच्चुनं
भोजाक्षीचतुरन्तयानतुरगी भूषादु लात्मव्यधा
बीजम्बुल् तदपेक्ष चालु मरितृप्तिं बोन्दितिन् ज्ञानल
क्ष्मीजाग्रत्परिणाम मिम्मु दयतो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 18 ॥

नीरूपम्बु दलम्पङ्गां दुदमोदल् नेगान नीवैनचो
रारा रम्मनि यञ्चुं जेप्पवु पृधारम्भम्बु लिङ्केटिकिन्!
नीर न्मुम्पुमु पाल मुम्पु मिङ्क निन्ने नम्मिनाण्डं जुमी
श्रीरामार्चित पादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 19 ॥

नीकु न्मांसमु वांछयेनि कऱवा नीचेत लेडुण्डङ्गां
जोकैनट्टि कुठारमुण्ड ननल ज्योतुण्ड नीरुण्डङ्गा
बाकं बोप्प घटिञ्चि चेतिपुनुकन् भक्षिम्पकाबोयचें
जेकों टेङ्गिलिमांसमिट्लु दगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 20 ॥

राजै दुष्कृतिं जेन्दें जन्दुरुण्डु राराजै कुबेरुण्डु दृ
ग्राजीवम्बुनं गाञ्चे दुःखमु कुरुक्ष्मापालुं डामाटने
याजिं गूले समस्तबन्धुवुलतो ना राजशब्धम्बु ची
छी जन्मान्तरमन्दु नोल्लनुजुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 21 ॥

राजर्धातुण्डैनचो नेचट धर्मम्बुण्डु नेरीति ना
नाजातिक्रिय लेर्पडुन् सुखमु मान्यश्रेणि केट्लब्बु रू
पाजीवालिकि नेदि दिक्कु धृतिनी भक्तुल् भवत्पादनी
रेजम्बुल् भजियिन्तु रेतेऱङ्गुनन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 22 ॥

तरङ्गल् पिप्पलपत्रमुल् मेऱङ्गु टद्दम्बुल् मरुद्दीपमुल्
करिकर्णान्तमु लेण्डमावुल ततुल् खद्योत्कीटप्रभल्
सुरवीधीलिखिताक्षरम्बु लसुवुल् ज्योत्स्नापःपिण्डमुल्
सिरुलन्देल मदान्धुलौदुरु जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 23 ॥

निन्नुन्नम्मिन रीति नम्म नोरुलन् नीकन्न नाकेन्नले
रन्नल्दम्मुलु तल्लिदण्ड्रुलु गुरुन्दापत्सहायुन्दु ना
यन्ना! येन्नडु नन्नु संस्कृतिविषादाम्भोधि दाटिञ्चि य
छ्चिन्नानन्दसुखाब्धिं देल्चेदो कदे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 24 ॥

नी पञ्चं बडियुण्डगां गलिगिनन् भिक्षान्नमे चालु न्
क्षेपं बब्बिन राजकीटमुल नेसेविम्प्ङ्गानोप ना
शापाशम्बुलं जुट्टि त्रिप्पकुमु संसारार्धमै बण्टुगां
जेपट्टं दय गल्गेनेनि मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 25 ॥

नी पेरुन् भवदङ्घ्रितीर्धमु भवन्निष्ठ्यूत ताम्बूलमुन्
नी पल्लेम्बु प्रसादमुं गोनिकदा ने बिड्डनैनाण्ड न
न्नीपाटिं गरुणिम्पु मोम्प निङ्क नीनेव्वारिकिं बिड्डगां
जेपट्टं दगुं बट्टि मानं दगदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 26 ॥

अम्मा यय्य यटञ्चु नेव्वरिनि नेनन्नन्शिवा! निन्नुने
सुम्मी! नी मदिं दल्लिदण्ड्रुलनटञ्चु न्जूडङ्गाम्बोकु ना
किम्मैं दल्लियुं दण्ड्रियुन् गुरुण्डु नीवे काक संसारपुं
जिम्मञ्जीकण्टि गप्पिन न्गडवु नन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 27 ॥

कोडुकुल् पुट्ट रटञ्चु नेड्तु रविवेकुल् जीवनभ्रान्तुलै
कोडुकुल् पुट्टरे कौरवेन्द्रुन कनेकुल् वारिचे नेगतुल्
वडसें बुत्रुलु लेनि या शुकुनकुन् बाटिल्लेने दुर्गतुल्!
चेडुने मोक्षपदं मपुत्रकुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 28 ॥

ग्रहदोषम्बुलु दुर्निमित्तमुलु नीकल्याणनामम्बु प्र
त्यहमुं बेर्कोनुत्तमोत्तमुल बाधम्बेट्टगानोपुने?
दहनुं गप्पङ्गञ्जालुने शलभसन्तानम्बु नी सेवं जे
सि हतक्लेसुलु गारुगाक मनुजुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 29 ॥

अडुगंमोनिक नन्यमार्गरतुलम्ब्राणावनोत्साहिनै
यडुगम्बोयिन मोदु नीदु पदपद्माराधकश्रेणियु
न्नेडकु न्निन्नु भजिम्पङ्गाङ्गनियु नाकेला परापेक्ष को
रेडि दिङ्केमि भवत्प्रसादमे तगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 30 ॥

मदमातङ्गमु लन्दलम्बुल हरुल् माणिक्यमु ल्पल्लकुल्
मुदितल् चित्रदुकूलमु ल्परिमलम्बु ल्मोक्षमीञ्जालुने?
मदिलो वीनि नपेक्षसेसि नृपधामद्वारदेशम्बुं गा
चि दिनम्बुल् वृधपुत्तुरज्ञुलकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 31 ॥

रोसी रोयदु कामिनीजनुल तारुण्योरुसौख्यम्बुलन्
पासी पायरु पुत्रमित्रजन सम्पद्भ्रान्ति वांछालतल्
कोसी कोयदु नामनं बकट नीकुं ब्रीतिगा सत् क्रियल्
चेसी चेयदु दीनि त्रुल्लणपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 32 ॥

एन्नेल्लुन्दु नेमि गन्दु निङ्कनेनेव्वारि रक्षिञ्चेदन्
निन्ने निष्ठ भजिञ्चेद न्निरुपमोन्निद्रप्रमोदम्बु ना
केन्नण्डब्बेडु न्न्तकालमिङ्क नेनिट्लुन्न नेमय्येडिं?
जिन्नम्बुच्चक नन्नु नेलुकोलवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 33 ॥

चावं गालमु चेरुवौ टेऱिङ्गियुं जालिम्पङ्गा लेक न
न्नेवैद्युण्डु चिकित्सं ब्रोवङ्गलण्डो येमन्दु रक्षिञ्चुनो
ए वेल्पुल् कृपञ्जूतुरो यनुचु निन्निन्तैनं जिन्तिम्पण्डा
जीवच्छ्राध्धमुं जेसिकोन्न यतियुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 34 ॥

दिनमुं जित्तमुलो सुवर्णमुखरी तीरप्रदेशाम्रका
ननमध्योपल वेदिकाग्रमुन नानन्दम्बुनं बङ्कजा
नननिष्थ न्नुनुं जूडं गन्ननदिवो सौख्यम्बु लक्ष्मीविला
सिनिमायानटनल् सुखम्बु लगुने श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 35 ॥

आलञ्चु न्मेडं गट्टि दानिकि नवत्यश्रेणिं गल्पिञ्चि त
द्भालव्रातमु निच्चिपुच्चुटनु सम्बन्धम्बु गाविञ्चि या
मालर्मम्बुन बान्धवं बनेडि प्रेमं गोन्दऱं द्रिप्पङ्गां
सीलन्सील यमर्चिन ट्लोसङ्गितो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 36 ॥

तनुवे नित्यमुगा नोनर्चु मदिलेदा चच्चि जन्मिम्पकुं
ड नुपायम्बु घटिम्पु मागतुल रेण्ट न्नेर्पु लेकुन्न ले
दनि नाकिप्पुड चेप्पु चेयङ्गल कार्यम्बुन्न संसेवं जे
सि निनुं गाञ्चेदङ्गाक कालमुननो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 37 ॥

पदुनाल्गेले महायुगम्बु लोक भूपालुण्डु; चेल्लिञ्चे न
य्युदयास्ताचलसन्धि नाज्ञ नोकं डायुष्मन्तुण्डै वीरिय
भ्युदयं बेव्वरु चेप्पङ्गा विनरो यल्पुल्मत्तुलै येल च
च्चेदरो राजुल मञ्चु नक्कटकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 38 ॥

राजन्नन्तने पोवुना कृपयु धर्मम्बाभिजात्यम्बु वि
द्याजातक्षम सत्यभाषणमु विद्वन्मित्रसंरक्षयुन्
सौगन्यम्बु कृतम्बेऱुङ्गटयु विश्वासम्बु गाकुन्न दु
र्बीजश्रेष्थुलु गां गतम्बु गलदे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 39 ॥

मुनु नीचे नपवर्गराज्यपदवी मूर्धाभिषेकम्बु गां
चिन पुण्यात्मुलु नेनु नोक्कसरिवो चिन्तिञ्चि चूडङ्ग ने
ट्लनिनं गीटफणीन्द्रपोतमदवे दण्डोग्रहिंसाविचा
रिनि गाङ्गां निनु गानङ्गाक मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 40 ॥

पवमानाशनभूषणप्रकरमुन् भद्रेभचर्मम्बु ना-
टविकत्वम्बुं प्रियम्बुलै भुगहशुण्डालातवीचारुलन्
भवदुःखम्बुलं बापु टोप्पुं जेलन्दिम्बाटिञ्चि कैवल्यमि-
च्चि विनोदिञ्चुट केमि कारणमया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 41 ॥

अमरस्त्रील रमिञ्चिनं जेडदु मोहं बिन्तयुन् ब्रह्मप-
ट्टमु सिध्धिञ्चिन नास दीऱदु निरूढक्रोधमुन् सर्वलो-
कमुल न्म्रिङ्गिन मान दिन्दुं गल सौ-ख्यं बोल्ल नीसेवं जे-
सि महापातकवारिराशिं गडतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 42 ॥

चनुवारिं गनि येद्चुवारु जमुण्डा सत्यम्बुगा वत्तु मे
मनुमानम्बिङ्क लेदु नम्ममनि तारावेल नारेवुनन्
मुनुङ्गम्बोवुचु बास सेयुट सुमी मुम्माटिकिं जूडगां
जेनटु ल्गानरु दीनिभावमिदिवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 43 ॥

भवदुःखम्बुलु राजकीटमुल नेब्रार्धिञ्चिनं बायुने
भवदङ्घ्रिस्तुतिचेतङ्गाक विलसद्बालक्षुधाक्लेशदु
ष्टविधुल्मानुने चूड मेङ्कमेडचण्टन्दल्लि कारुण्यद्ब
ष्थिविशेषम्बुन निच्चि चण्टम्बले नो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 44 ॥

पवि पुष्पम्बगु नग्नि मञ्चगु नकूपारम्बु भूमीस्थलं
बवु शत्रुं डतिमित्रुण्डौ विषमु दिव्याहारमौ नेन्नङ्गा
नवनीमण्डलिलोपलन् शिव शिवे त्याभाषणोल्लासिकिन्
शिव नी नाममु सर्ववश्यकरमौ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 45 ॥

लेवो कानलं गन्धमूलफलमुल् लेवो गुहल् तोयमुल्
लेवो येऱुलं बल्लवास्तरणमुल् लेवो सदा यात्मलो
लेवो नीवु विरक्तुल न्मनुप जालिं बोन्दि भूपालुरन्
सेवल् सेयङ्गं बोदु रेलोको जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 46 ॥

मुनु नें बुट्टिन पुट्टु लेन्नि गलवो मोहम्बुचे नन्दुञ्जे
सिन कर्मम्बुल प्रोवु लेन्नि गलवो चिन्तिञ्चिनन् गान नी
जननम्बे यनि युन्न वाड निदिये चालिम्पवे निन्नुं गो
ल्चिन पुण्यम्बुनकुं गृपारतुण्डवै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 47 ॥

तनु वेन्दाक धरित्रि नुण्डु ननु नन्दाकन् महारोगदी
पनदुःखादुलं बोन्दकुण्ड ननुकम्पादृष्टि वीक्षिञ्चि या
वेनुकन् नीपदपद्ममुल् दलञ्चुचुन् विश्वप्रपञ्चम्बुं बा
सिन चित्तम्बुन नुण्डञ्जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 48 ॥

मलभूयिष्ट मनोजधाममु सुषुम्नाद्वारमो यारु कुं
डलियो पादकराक्षियुग्मम्बुलु षट्कञ्जम्बुलो मोमु दा
जलजम्बो निटलम्बु चन्द्रकलयो सङ्गम्बु योगम्बो गा
सिलि सेविन्तुरु कान्तलन् भुवि जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 49 ॥

जलकम्बुल् रसमुल् प्रसूनमुलु वाचाबन्धमुल् वाद्यमु
ल्कलशब्धध्वनु लञ्चिताम्बर मलङ्कारम्बु दीप्तु ल्मेऱुं
गुलु नैवेद्यमु माधुरी महिमगां गोल्तुन्निनुन् भक्तिरं
जिल दिव्यार्चन गूर्चि नेर्चिन क्रियन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 50 ॥

एलील न्नुतियिम्पवच्चु नुपमोत्प्रेक्षाध्वनिव्यङ्ग्यश
ब्धालङ्कारविशेषभाषल कलभ्यम्बैन नीरूपमुं
जालुञ्जालुं गवित्वमुल्निलुचुने सत्यम्बु वर्णिञ्चुचो
ची! लज्जिम्परुगाक मादृशकवुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 51 ॥

पालुं बुव्वयुं बेट्टेदं गुडुवरा पापन्न रा यन्न ले
लेलेम्मन्न नरण्टिपण्ड्लुं गोनि तेलेकुन्न नेनोल्लनं
टे लालिम्परे तल्लिदण्ड्रुलपु डट्ले तेच्चि वात्सल्य ल
क्ष्मीलीलावचनम्बुलं गुडुपरा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 52 ॥

कललञ्चुन् शकुनम्बुलञ्चु ग्रहयोगं बञ्चु सामुद्रिकं
बु लटञ्चुं देवुलञ्चु दिष्ट्मनुचुन् भूतम्बुलञ्चु न्विषा
दुलटञ्चु न्निमिषार्ध जीवनमुलञ्चुं ब्रीतिं बुट्टिञ्चि यी
सिलुगुल् प्राणुलकेन्नि चेसितिवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 53 ॥

तलमीन्दं गुसुमप्रसाद मलिकस्थानम्बुपै भूतियुन्
गलसीमम्बुन दण्ड नासिकतुदन् गन्धप्रसारम्बु लो
पल नैवेद्यमुं जेर्चु ने मनुज्ं डाभक्तुण्डु नीकेप्पुडुं
जेलिकाडै विहरिञ्चु रौप्यगिरिपै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 54 ॥

आलुं बिड्डलु मित्रुलुन् हितुलु निष्टर्धम्बु लीनेर्तुरे
वेल न्वारि भजिम्पं जालिपड काविर्भूत मोदम्बुनं
गालम्बेल्ल सुखम्बु नीकु निङ्क भक्तश्रेणि रक्षिम्पके
श्रीलेव्वारिकिं गूडम्बेट्टेदवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 55 ॥

सुलभुल्मूर्खु लनुत्तमोत्तमुल राजुल्गल्गियेवेल न
न्नलन्तलबेट्टिन नी पदाब्धमुलं बायञ्जाल नेमिच्चिनं
गलधौताचल मेलु टम्बुनिधिलों गापुण्डु टब्जम्बु पैं
जेलुवोप्पुन् सुखियिम्पं गाञ्चुट सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 56 ॥

कलधौताद्रियु नस्थिमालिकयु गोगन्धर्वमुन् बुन्कयुं
बुलितोलु न्भसितम्बुं बाम्पतोदवुल् पोकुण्डं दोम्बुट्लकै
तोलि नेवारलतोडं बुट्टक कलादुल्गल्गे मेलय्येना
सिलुवुल्दूरमुचेसिकों टेऱिङ्गिये श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 57 ॥

श्रुतुलभ्यासमुचेसि शास्त्रगरिमल् शोधिञ्चि तत्त्वम्बुलन्
मति नूहिञ्चि शरीर मस्थिरमु ब्रह्मम्बेन्न सत्यम्बु गां
चिति मञ्चुन् सभलन् वृधावचनमु ल्चेप्पङ्गने कानि नि
र्जितचित्तस्थिर सौख्यमुल् देलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 58 ॥

गति नीवञ्चु भजिञ्चुवार लपवर्गं बोन्दगानेल सं
ततमुं गूटिकिनै चरिम्प विनलेदा ’यायु रन्नं प्रय
च्छति’ यञ्चुन्मोऱवेट्टगा श्रुतुलु संसारान्धकाराभि दू
षितदुर्मार्गुल् गानं गानम्बडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 59 ॥

रतिरा जुद्धति मीऱ नोक्कपरि गोराजाश्वुनि न्नोत्तं बो
नतं डादर्पकु वेग नोत्त गवयं बाम्बोतुनुं दाङ्कि यु
ग्रतं बोराडङ्गनुन्न युन्नडिमि लेङ्गल्वोले शोकानल
स्थितिपालै मोऱपेट्टुनन् मनुपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 60 ॥

अन्ता संशयमे शरीरघटनम्बन्ता विचारम्बे लो
नन्ता दुःखपरम्परानिवितमे मेनन्ता भयभ्रान्तमे
यन्तानन्तशरीरशोषणमे दुर्व्यापारमे देहिकिन्
जिन्तन् निन्नुं दलञ्चि पोन्दरु नरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 61 ॥

सन्तोषिञ्चितिनिं जालुञ्जालु रतिराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिन् बोन्दितिं जालुञ्जालु बहुराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिं बोन्देदं जूपु ब्रह्मपदराजद्वारसौख्यम्बु नि
श्चिन्तन् शान्तुण्ड नौदु नी करुणचे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 62 ॥

स्तोत्रं बन्युलं जेयनोल्लनि व्रतस्थुल्वोले वेसम्बुतों
बुत्री पुत्र कलत्र रक्षण कलाबुध्धिन् नृपाला(अ)धमन्
बात्रं बञ्चु भजिम्पम्बोदु रितियुन् भाष्यम्बे यिव्वारिचा
रित्रं बेन्नण्डु मेच्च नेञ्च मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 63 ॥

अकलङ्कस्थिति निल्पि नाड मनु घण्टा(आ)रावमुन् बिन्दुदी
पकलाश्रेणि विवेकसाधनमुलोप्पन् बूनि यानन्दता
रकदुर्गाटविलो मनोमृगमुगर्वस्फूर्ति वारिञ्चुवा
रिकिङ्गा वीडु भवोग्रबन्धलतिकल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 64 ॥

ओकयर्धम्बु निन्नु ने नडुगङ्गा नूहिञ्चि नेट्लैनं बो
म्मु कवित्वम्बुलु नाकुं जेन्दनिवि येमो यण्टिवा नादुजि
ह्वकु नैसर्गिक कृत्य मिन्तिय सुमी प्रार्धिञ्चुटे कादु को
रिकल न्निन्नुनुगान नाकु वशमा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 65 ॥

शुकमुल् किंशुकपुष्पमुल् गनि फलस्तोमं बटञ्चुन्समु
त्सुकतं देरङ्गं बोवु नच्चट महा दुःखम्बु सिद्धिञ्चुं; ग
र्मकलाभाषलकेल्लं ब्रापुलगु शास्त्रम्बु ल्विलोकिञ्चुवा
रिकि नित्यत्वमनीष दूरमगुञ्जू श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 66 ॥

ओकरिं जम्पि पदस्थुलै ब्रतुकं दामोक्कोक्क रूहिन्तुरे
लोको तामेन्नण्डुं जावरो तमकुं बोवो सम्पदल् पुत्रमि
त्रकलत्रादुलतोड नित्य सुखमन्दं गन्दुरो युन्नवा
रिकि लेदो मृति येन्नण्डुं गटकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 67 ॥

नी कारुण्यमुं गल्गिनट्टि नरुं डेनीचालयम्बुल जोरं
डेकार्पण्यपु माटलाड नरुगं डेव्वारितो वेषमुल्
गैकोडे मतमुल् भजिम्पं डिलनेकष्टप्रकारम्बुलन्
जीकाकै चेडिपोन्दु जीवनदशन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 68 ॥

ज्ञातुल् द्रोहम्बु वाण्ड्रु सेयुकपटेर्यादि क्रियादोषमुल्
मातण्ड्रान सहिम्परादु प्रतिकर्मम्बिञ्चुके जेयगां
बोते दोसमु गान मानि यतिनै पोङ्गोरिनन् सर्वदा
चेतःक्रोधमु मान देट्लु नडुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 69 ॥

चदुवुल् नेर्चिन पण्डिताधमुलु स्वेच्छाभाषणक्रीडलन्
वदरन् संशयभीकराटवुलं द्रोवल्दप्पि वर्तिम्पङ्गा
मदनक्रोधकिरातुलन्दुं गनि भीमप्रौढिचें दाङ्किनं
जेदरुं जित्तमु चित्तगिम्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 70 ॥

रोसिं देण्टिदि रोन्त देण्टिदि मनो रोगस्थुण्डै देहि तां
बूसिन्देण्टिदि पून्त लेण्टिवि मदा(अ)पूतम्बु ली देहमुल्
मूसिन्देण्टिदि मून्तलेण्टिवि सदामूढत्वमे कानि तां
जेसिन्देण्टिदि चेन्तलेण्टिवि वृधा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 71 ॥

श्री शैलेशु भजिन्तुनो यभवुङ्गाञ्ची नाधु सेविन्तुनो
काशीवल्लभुं गोल्वम्बोदुनो महा कालेशुं बूजिन्तुनो
नाशीलं बणुवैन मेरु वनुचुन् रक्षिम्पवे नी कृपा
श्री शृङ्गारविलासहासमुलचे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 72 ॥

अयवारै चरियिम्पवच्चुं दन पादां(अ)भोजतीर्धम्बुलन्
दयतों गोम्मनवच्चु सेवकुनि यर्धप्राणदेहादुल
न्नियु ना सोम्मनवच्चुङ्गानि सिरुलन्निन्दिञ्चि निन्नात्मनि
ष्क्रियतं गानङ्गरादु पण्डितुलकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 73 ॥

माया(अ) जाण्डकरण्डकोटिं बोडिगामर्धिञ्चिरो विक्रमा(अ)
जेयुं गायजुं जम्पिरो कपटलक्ष्मी मोहमुं बासिरो
यायुर्दयभुजङ्गमृत्युवु ननायासम्बुनन् गेल्चिरो
श्रेयोदायक् लौदु रेट्टु लितरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 74 ॥

चविगां जूड विनङ्ग मूर्कोनं दनूसङ्घर्षणास्वादमों
द विनिर्मिञ्चेद वेल जन्तुवुल नेतत्क्रीडले पातक
व्यवहारम्बलु सेयुनेमिटिकि मायाविद्यचे ब्रोद्दुपु
च्चि विनोदिम्पङ्ग दीन नेमि फलमो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 75 ॥

वेनुक्ं जेसिन घोरदुर्दशलु भाविम्पङ्ग रोन्तय्येडुन्
वेनुकन् मुन्दट वच्चु दुर्मरणमुल् वीक्षिम्प भीतय्येडुन्
ननु नेञ्जूडग नाविधुल्दलञ्चियुन् नाके भयं बय्येडुं
जेनकुञ्जीङ्कटियायें गालमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 76 ॥

परिशीलिञ्चिति मन्त्रतन्त्रमुलु चेप्प न्विण्टि साङ्ख्यादियो
ग रहस्यम्बुलु वेद शास्त्रमुलु वक्काणिञ्चितिन् शङ्कवो
दरयं गुम्मडिकायलोनि यवगिञ्जन्तैन नम्मिच्ञ्चि सु
स्थिरविज्ञानमु त्रोवं जेप्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 77 ॥

मोदलं जेसिनवारि धर्ममुलु निर्मूलम्बुगां जेसि दु
र्मदुलै यिप्पुडु वारे धर्ममु लोनर्पं दम्मु दैवम्बु न
व्वडे रानुन्न दुरात्मुलेल्ल दमत्रोवं बोवरे एल चे
सेदरो मीन्दु दलञ्चिचूड कधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 78 ॥

कासन्तैन सुखं बोनर्चुनो मनःकामम्बु लीडेर्चुनो
वीसम्बैननु वेण्टवच्चुनो जगद्विख्यातिं गाविञ्चुनो
दोसम्बु ल्बेडं बोपुनो वलसिनन्दोड्तो मिमुं जूपुनो
छी! संसारदुराश येलुदुपवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 79 ॥

ओकपूण्टिञ्चुक कूड तक्कुवगुने नोर्वङ्गलें डेण्डको
पक नीडन्वेदकुं जलिं जडिचि कुम्पट्लेत्तुकोञ्जूचु वा
नकु निण्डिण्ड्लुनु दूऱु नीतनुवु दीनन्वच्चु सौख्यम्बु रो
सि कडासिम्परुगाक मर्त्वुलकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 80 ॥

केदारादिसमस्ततीर्धमुलु कोर्मिञ्जूडं बोनेण्टिकिन्
गाडा मुङ्गिलि वारणासि! कडुपे कैलासशैलम्बु मी
पादध्यानमु सम्भविञ्चुनपुडे भाविम्प नज्ञानल
क्ष्मीदारिद्र्युलु गारे लोकु लकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 81 ॥

तमकों बोप्पं बराङ्गनाजनपर द्रव्यम्बुलन् म्रुच्चिलं
ग महोद्योगमु सेयनेम्मनमुदोङ्गं बट्टि वैराग्यपा
शमुलं जुट्टि बिगिमञ्चि नीदुचरण स्तम्भञ्जुनं गट्टिवै
चि मुदं बेप्पुडुं गल्गञ्जेय गडवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 82 ॥

वेधं दिट्टगरादुगानि भुविलो विद्वांसुलञ्जेय ने
ला धीचातुरिं जेसें जेसिन गुलामापाटने पोक क्षु
द्बाधादुल् गलिगिम्पनेल यदि कृत्यम्बैन दुर्मार्गुलं
जी! धात्रीशुलं जेयनेण्टि ककटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 83 ॥

पुडमि न्निन्नोक बिल्वपत्रमुननें बूजिञ्चि पुण्यम्बुनुं
बडयन्नेरक पेक्कुदैवमुलकुं बप्पुल् प्रसादम्बुलं
गुडुमुल् दोसेलु सारेसत्तुलडुकुल् गुग्गिल्लुनुं बेट्टुचुं
जेडि येन्दुं गोऱगाकपोदु रकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 84 ॥

वित्तज्ञानमु पादु चित्तमु भवावेशम्बु रक्षाम्बुवुल्
मत्तत्वम्बु तदङ्कुरम् ऐनृतमुल् माऱाकु लत्यन्तदु
द्वृत्तुल् पुव्वुलुं बण्ड्लु मन्मधमुखा विर्भूतदोषम्बुलुं
जित्ताध्युन्नतनिम्बभूजमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 85 ॥

नीपैं गाप्यमु चेप्पुचुन्न यतण्डुन्नीपद्यमुल् व्रासियि
म्मा पाठंमोनरिन्तुनन्न यतण्डुन् मञ्जुप्रबन्धम्बु नि
ष्टापूर्तिं बठियिञ्चुचुन्न यतण्डुन् सद्बान्धवुल् गाक ची
ची! पृष्ठागतबान्धवम्बु निजमा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 86 ॥

सम्पद्गर्वमुं बाऱन्द्रोलि रिपुलन् जङ्किञ्चि याकाङ्क्षलन्
दम्पुल्वेट्टि कलङ्कमु ल्नऱकि बन्धक्लेशदोषम्बुलं
जिम्पुल्सेसि वयोविलासमुलु सङ्क्षेपिञ्चि भूतम्बुलं
जेम्पल्वेयक निन्नुं गाननगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 87 ॥

राजश्रेणिकि दासुलै सिरुलं गोरं जेरङ्गा सौख्यमो
यी जन्मम्बु तरिम्पञ्जेयगल मिम्मे प्रोद्दु सेविञ्चु नि
र्व्याजाचारमु सौख्यमो तेलियलेरौ मानवु ल्पापरा
जीजातातिमदान्धबुद्धु लगुचुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 88 ॥

निन्नं जूडरो मोन्नं जूडरो जनुल् नित्यम्बु जावङ्ग ना
पन्नु ल्गन्ननिधान मय्येडि धनभ्रान्तिन् विसर्जिम्पले
कुन्ना रेन्नण्डु निन्नु गण्डु रिक मर्त्वुल् गोल्वरेमो निनुन्
विन्नं बोवक यन्यदैवरतुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 89 ॥

नन्ने येनुङ्गुतोलुदुप्पटमु बुव्वाकालकूतम्बु चे
गिन्ने ब्रह्मकपाल मुग्रमगु भोगे कण्ठहारम्बु मेल्
निन्नीलागुन नुण्टयुं देलिसियुन् नीपादपद्मम्बु चे
र्चेन् नारयणुं डेट्लु मानसमुं दा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 90 ॥

द्वारद्वारमुलन्दुं जञ्चुकिजनव्रातम्बु दण्डंमुलन्
दोरन्त्स्थलि बग्गनं बोडुचुचुन् दुर्भाषलाड न्मऱिन्
वारिं ब्रार्धनचेसि राजुलकु सेवल्सेयङ्गाम्बोरुल
क्ष्मीराज्यम्बुनु गोरि नीमरिजनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 91 ॥

ऊरूरं जनुलेल्ल बिक्ष मिदरोयुन्दं गुहल्गल्गवो
चीरानीकमु वीधुलं दोरुकरो शीतामृतस्वच्छवाः
पूरं बेरुलं बाऱदो तपसुलम्ब्रोवङ्ग नीवोपवो
चेरं बोवुदुरेल रागुल जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 92 ॥

दय जूडुण्डनि गोन्दऱाडुदुरु नित्यम्बुन् निनुं गोल्चुचुन्
नियमं बेन्तो फलम्बु नन्तियेकदा नीवीय पिण्डेन्तो अं
तियका निप्पटियुं दलम्पननु बुद्धिं जूड; नेलब्बुनि
ष्क्रियतन् निन्नु भजिम्प किष्टसुखमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 93 ॥

आरावं बुदयिञ्चें दारकमुग नात्माभ्रवीधिन्महा(अ)
कारोकारमकारयुक्तमगु नोङ्काराभिधानम्बु चे
न्नारुन् विश्व मनङ्गं दन्महिमचे नानादबिन्दुल् सुख
श्री रञ्जिल्लं गडङ्गु नीवदे सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 94 ॥

नीभक्तु ल्मदिवेल भङ्गुल निनुन्सेविम्बुचुन् वेडङ्गा
लोभम्बेटिकि वारि कोर्कुलु कृपलुत्वम्बुनं दीर्मरा
दा भव्यम्बुं दलञ्चि चूडु परमार्धं बिच्चि पोम्मन्न नी
श्री भाण्डरमुलों गोऱन्तपडुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 95 ॥

मोदलन्भक्तुलकिच्चिनाण्डवुगदा मोक्षम्बु नें डेमया
’मुदियङ्गा मुदियङ्गं बुट्टु घनमौ मोहम्बु लोभम्बु’ न
न्नदि सत्यम्बु कृपं दलम्प नोकवुण्यात्मुण्डु निन्नात्म गो
ल्चि दिनम्बुन् मोऱवेट्टङ्गां गटगटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 96 ॥

कालद्वारकवाटबन्धनमु दुष्काल्प्रमाणक्रिया
लोलाजालकचित्रगुप्तमुखव ल्मीकोग्रजिह्वाद्भुत
व्यलव्यालविरोधि मृत्युमुखदंष्ट्रा(अ)हार्य वज्रम्बु दि
क्चेलालङ्कृत! नीदुनाम मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 97 ॥

पदिवेललैननु लोककण्टकुलचें ब्राप्रिञ्चु सौख्यम्बु ना
मदिकिं बथ्यमु गादु सर्वमुनकुन् मध्यस्थुण्डै सत्यदा
नदयादुल् गल राजु नाकोसङ्गु मेनव्वानि नी यट्लचू
चि दिनम्बुन् मुदमोन्दुदुन् गडपटन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 98 ॥

तातल् तल्लियुं दण्ड्रियुन् मऱियुं बेद्दल् चावगां जूडरो
भीतिं बोन्दङ्गनेल चावुनकुङ्गां बेण्ड्लामुबिड्डल् हित
व्रातम्बुन् बलविम्प जन्तुवुलकुन् वालायमैयुण्डङ्गां
जेतोवीधि नरुण्डु निन्गोलुवण्डो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 99 ॥

जातुल् सेप्पुट सेवसेयुट मृषल् सन्धिञ्चु टन्यायवि
ख्यातिं बोन्दुट कोण्डेकाण्डवुट हिंसारम्भकुण्डौट मि
ध्यातात्पर्यमुलाडुटन्नियुं बरद्रव्यम्बुनाशिञ्चि यी
श्री ता नेन्नियुगम्बु लुण्डङ्गलदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 100 ॥

चेडुगुल् कोन्दऱु कूडि चेयङ्गम्बनुल् चीकट्लु दूऱङ्गं मा
ल्पडितिं गान ग्रहिम्परानि निनु नोल्लञ्जालं बोम्मञ्चु निल्
वेलन्द्रोचिनं जूरुपट्टुकोनि ने व्रेलाडुदुं गोर्किं गो
रेडि यर्धम्बुलु नाकु नेल यिडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 101 ॥
भसितोद्धूलनधूसराङ्गुलु जटाभारोत्तमाङ्गुल् तपो
व्यसनमुल् साधितपञ्चवर्णरसमुल् वैराग्यवन्तुल् नितां
तसुखस्वान्तुलु सत्यभाषणलु नुद्यद्रत्नरुद्राक्षरा
जिसमेतुल् तुदनेव्वरैन गोलुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 102 ॥

जलजश्री गल मञ्चिनील्लु गलवाचत्रातिलो बापुरे!
वेलिवाड न्मऱि बाम्पनिल्लुगलदावेसालुगा नक्कटा!
नलि ना रेण्डु गुणम्बु लेञ्चि मदिलो नन्नेमि रोयङ्ग नी
चेलुवम्बैन गुणम्बु लेञ्चुकोनवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 103 ॥

गडियल् रेण्टिको मूण्टिको गडियको कादेनि नेण्डेल्लियो
कड नेण्डादिको येन्नण्डो येऱुं ग मीकायम्बु लीभूमिपैं
बडगा नुन्नवि धर्ममार्गमोकटिं बाटिम्प री मानवुल्
चेडुगुल् नीपदभक्तियुं देलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 104 ॥

क्षितिलो दोड्डतुरङ्गसामजमु लेचित्रम्मु लान्दोलिका
ततु ले लेक्क विलासिनीजनसुवस्रव्रात भूषाकला
पतनूजादिक मेमिदुर्लभमु नी पादम्मु लर्चिञ्चुचो
जितपङ्केरुहपादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 105 ॥

सलिलम्मुल् जुखुकप्रमाण मोक पुष्मम्मुन् भवन्मौलि नि
श्चलबक्तिप्रपत्तिचे नरुण्डु पूजल् सेयङ्गा धन्युण्डौ
निल गङ्गाजलचन्द्रखण्डमुल दानिन्दुं दुदिं गाञ्चु नी
चेलुवं बन्तयु नी महत्त्व मिदिगा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 106 ॥

तमनेत्रद्युतिं दामे चूड सुखमैतादात्म्यमुन् गूर्पङ्गा
विमलम्मुल् कमलाभमुल् जितलसद्विद्युल्लतालास्यमुल्
सुमनोबाणजयप्रदम्मुलनुचुन् जूचुन् जनम्बूनिहा
रिमृगाक्षीनिवहम्मुकन्नुगवलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 107 ॥

पटवद्रज्जुभुजङ्गवद्रजतवि भ्रान्तिस्फुरच्छुक्तिव
द्घटवच्चन्द्रशिलाजपाकुसुमरु क्साङ्गत्यवत्तञ्चुवा
क्पटिमल् नेर्तुरु चित्सुखं बनुभविम्पन् लेक दुर्मेधनुल्
चिटुकन्नं दलपोयञ्जूतु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 108 ॥

निनु निन्दिञ्चिन दक्षुपैं देगवो वाणीनाधु शासिम्पवो
चनुना नी पादपद्मसेवकुलं दुच्छं बाडु दुर्मार्गुलं
बेनुपन् नीकुनु नीदुभक्तततिकिन् भेदम्बु गानङ्ग व
च्चेनो लेकुण्डिन नूऱकुण्डगलवा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 109 ॥

करिदैत्युन् बोरिगोन्न शूलमु क(रा)रग्र(स्थ)स्तम्बु गादो रती
श्वरुनिन् गाल्चिन फाललोचनशिखा वर्गम्बु चल्लाऱेनो
परनिन्दापरुलन् वधिम्प विदियुन् भाष्यम्बे वारेमि चे
सिरि नीकुन् बरमोपकार मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 110 ॥

दुरमुन् दुर्गमु रायबारमु मऱिन् दोङ्गर्ममुन् वैद्यमुन्
नरनाधाश्रय मोडबेरमुनु बेन्मन्त्रम्बु सिद्धिञ्चिनन्
अरयन् दोड्डफलम्बु गल्गुनदिगा काकार्यमे तप्पिनन्
सिरियुं बोवुनु ब्राणहानियु नगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 111 ॥

तनयुं गाञ्चि धनम्बु निञ्चि दिविजस्थानम्बु गट्टिञ्चि वि
प्रुन कुद्वाहमु जेसि सत्कृतिकिं बात्रुण्डै तटाकम्बु ने
र्पुनं द्रव्विञ्चि वनम्बु वेट्टि मननी पोलेडु नीसेवं जे
सिन पुण्यात्मुण्डु पोवु लोकमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 112 ॥

क्षितिनाधोत्तम! सत्कवीश्वरुण्ड् वच्चेन् मिम्मुलं जूडङ्गा
नतण्डे मेटि कवित्ववैखरिनि सद्यःकाव्यनिर्मात तत्
प्रतिभ ल्मञ्चिनि तिट्टुपद्यमुलु चेप्पुं दातण्डैनन् ममुं
ग्रितमे चूचेनु बोम्मटञ्चु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 113 ॥

नीकुं गानि कवित्व मेव्वरिकि नेनीनञ्चु मीदेत्तितिन्
जेकोण्टिन् बिरुदम्बु कङ्कणमु मुञ्जें गट्टितिं बट्टितिन्
लोकुल् मेच्च व्रतम्बु नातनुवु कीलुल् नेर्पुलुं गावु छी
छी कालम्बुलरीति दप्पेडु जुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 114 ॥

निच्चल् निन्नु भजिञ्चि चिन्मयमहा निर्वाणपीठम्बु पै
रच्चल्सेयक यार्जवम्बु कुजन व्रातम्बुचें ग्राङ्गि भू
भृच्चण्डालुरं गोल्चि वारु दनुं गोपिंमन् बुधुं डार्तुण्डै
चिच्चारं जमु रेल्लं जल्लुकोनुनो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 115 ॥

दन्तम्बु ल्पडनप्पुडे तनुवुनन्दारूढि युन्नप्पुडे
कान्तासङ्घमु रोयनप्पुडे जरक्रान्तम्बु गानप्पुडे
वितल्मेन जरिञ्चनप्पुडे कुरुल्वेल्लेल्ल गानप्पुडे
चिन्तिम्पन्वले नीपदाम्बुजमुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 116 ॥

Lord Shiva Stotram – Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in English

srividyutkalita‌உjavanjavamaha-jimutapapambudha-
ravegambuna manmanobjasamudi-rnatvambum golpoyitin |
deva! mi karunasaratsamayamim-tem jalum jidbhavana-
sevam damaratamparai maniyedan- sri kalahastisvara! || 1 ||

vanivallabhadurlabhambagu bhavaddvarambuna nnilci ni
rvanasrim jerapattam jucina vicaradrohamo nitya ka
lyanakridalam basi durdasalapa lai rajalokadhama
srenidvaramu duranjesi tipudo sri kalahastisvara! || 2 ||

anta midhya talanci cucina narum datlau teringin sada
kanta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambancu moharnava
cibhrantim jendi jarincu gani paramardhambaina niyandum dam
jintakantayu jinta nilpandugada sri kalahastisvara! || 3 ||

ni na sandodambatumata vinuma niceta jitambu nem
ganim battaka santatambu madi vedkam goltu nantassapa
tnanikambuna koppagimpakumu nannapatiye calum de
jinollam gari nolla nolla sirulan sri kalahastisvara! || 4 ||

bhavakelimadiramadambuna maha papatmundai vidu na
nnu vivekimpam datancu nenu narakarnorasipalainam ba
ttavu; balundokacota natatamitoda nnutam gulangam dam
dri vicarimpaka yunduna katakata sri kalahastisvara! || 5 ||

svamidrohamum jesi yenokani golvambotino kaka ne
nimata nvinanollakunditino ninne dikkugam judano
yemi ittivrdhaparadhinagu nanni duhkhavarasivi
ci madhyambuna munci yumpadaguna sri kalahastisvara! || 6 ||

divijakṣma ruha dhenu ratna ghanabhuti prasphuradratnasa
nuvu ni villu nidhisvarundu sakhum darnorasikanyavibhum
duviseṣarcakum dinka nikena ghanundum galgune nivu cu
ci vicarimpavu lemi nevvandudupun sri kalahastisvara! || 7 ||

nito yudhdhamu ceya nompam gavita nirmanasakti nninum
britunjeyagalenu nikoraku dandrinjampaganjala na
cetan rokata ninnumottaveratunjikaku nabhakti ye
ritinnakinka ninnu judagalugan sri kalahastisvara! || 8 ||

alumbiddalu dallidandrulu dhanambancu nmahabandhanam
bela nameda gattinadavika ninnevelam jintintu ni
rmulambaina manambulo negadu durmohabdhilom grunki yi
silamalapu jinta netludipedo sri kalahastisvara! || 9 ||

nippai patakatulasaila madacun ninamamun manavul
tappan davvula vinna nantaka bhujadarpoddhataklesamul
tappundarunu muktu laudu ravi sastrambulmahapanditul
ceppanga damakinka sanka valena sri kalahastisvara! || 10 ||

vidembabbina yappudum dama nutul vinnappudumbottalom
gudunnappudu srivilasamulu paikonnappudum gayakul
padanga vinunappudun jelangu dambhaprayavisranana
kridasaktula nemi ceppavaleno sri kalahastisvara! || 11 ||

ninu sevimpaga napadal vodamani nityotsavam babbani
janamatrundanani mahatmu danani samsaramohambu pai
konani nnanamu galgani grahaganul gundimpani meluva
ccina rani yavi naku bhuṣanamulo sri kalahastisvara! || 12 ||

e vedambu bathince luta bhujangam besastramulsuce da
ne vidyabhyasanambonarcem gari cencemantra muhince bo
dhavirbhavanidanamul caduvulayya! kavu! mipadasam
sevasaktiye kaka jantutatikin sri kalahastisvara! || 13 ||

kayal gace vadhunakhagramulace gayambu vakṣojamul
rayan rapade rommu manmadha viharaklesavibhrantice
brayam bayenu battagatte dalaceppan rota samsaramem
jeyanjala viraktum jeyangadave sri kalahastisvara! || 14 ||

ninnerupamuga bhajintu madilo nirupu mokalo stri
canno kuncamu mekapentikayo yi sandehamulmanpi na
kannara nbhavadiyamurti saguna karambuga jupave
cinnirejaviharamattamadhupa sri kalahastisvara! || 15 ||

ninu navankili gavumantino marunnilakabhrantim gum
tena pommantino yengilicci tinu tintengani kadantino
ninu nemmindaga visvasincusujananikambu rakṣimpanje
sina navinnapamela gaikonavaya sri kalahastisvara! || 16 ||

ralan ruvvagam jetuladavu kumara! rammu rammncunem
jalan jampanga netramu ndiviyangasaktundanem ganu na
silam bemani ceppanunnadinka ni cittambu na bhagyamo
srilakṣmipatisevitanghriyugala! sri kalahastisvara! || 17 ||

rajul mattulu variseva narakaprayambu variccunam
bhojakṣicaturantayanaturagi bhuṣadu latmavyadha
bijambul tadapekṣa calu maritrptim bonditin nnanala
kṣmijagratparinama mimmu dayato sri kalahastisvara! || 18 ||

nirupambu dalampangam dudamodal negana nivainaco
rara rammani yancum jeppavu prdharambhambu linketikin!
nira nmumpumu pala mumpu minka ninne namminandam jumi
sriramarcita padapadmayugala sri kalahastisvara! || 19 ||

niku nmamsamu vamchayeni karava niceta ledundangam
jokainatti kutharamunda nanala jyotunda nirundanga
bakam boppa ghatinci cetipunukan bhakṣimpakaboyacem
jekom tengilimamsamitlu daguna sri kalahastisvara! || 20 ||

rajai duṣkrtim jendem jandurundu rarajai kuberundu dr
grajivambunam gance duhkhamu kurukṣmapalum damatane
yajim gule samastabandhuvulato na rajasabdhambu ci
chi janmantaramandu nollanujumi sri kalahastisvara! || 21 ||

rajardhatundainaco necata dharmambundu neriti na
najatikriya lerpadun sukhamu manyasreni ketlabbu ru
pajivaliki nedi dikku dhrtini bhaktul bhavatpadani
rejambul bhajiyintu reterangunan sri kalahastisvara! || 22 ||

tarangal pippalapatramul merangu taddambul maruddipamul
karikarnantamu lendamavula tatul khadyotkitaprabhal
suravidhilikhitakṣarambu lasuvul jyotsnapahpindamul
sirulandela madandhulauduru janul sri kalahastisvara! || 23 ||

ninnunnammina riti namma norulan nikanna nakennale
rannaldammulu tallidandrulu gurundapatsahayundu na
yanna! yennadu nannu samskrtiviṣadambhodhi datinci ya
chcinnanandasukhabdhim delcedo kade sri kalahastisvara! || 24 ||

ni pancam badiyundagam galiginan bhikṣanname calu n
kṣepam babbina rajakitamula nesevimpnganopa na
sapasambulam jutti trippakumu samsarardhamai bantugam
jepattam daya galgeneni madilo sri kalahastisvara! || 25 ||

ni perun bhavadanghritirdhamu bhavanniṣthyuta tambulamun
ni pallembu prasadamum gonikada ne biddanainanda na
nnipatim garunimpu mompa ninka ninevvarikim biddagam
jepattam dagum batti manam dagado sri kalahastisvara! || 26 ||

amma yayya yatancu nevvarini nenannansiva! ninnune
summi! ni madim dallidandrulanatancu njudangamboku na
kimmaim dalliyum dandriyun gurundu nive kaka samsarapum
jimmanjikanti gappina ngadavu nan sri kalahastisvara! || 27 ||

kodukul putta ratancu nedtu ravivekul jivanabhrantulai
kodukul puttare kauravendruna kanekul varice negatul
vadasem butrulu leni ya sukunakun batillene durgatul!
cedune mokṣapadam maputrakunakun sri kalahastisvara! || 28 ||

grahadoṣambulu durnimittamulu nikalyananamambu pra
tyahamum berkonuttamottamula badhambettaganopune?
dahanum gappanganjalune salabhasantanambu ni sevam je
si hataklesulu garugaka manujul sri kalahastisvara! || 29 ||

adugammonika nanyamargaratulambranavanotsahinai
yadugamboyina modu nidu padapadmaradhakasreniyu
nnedaku nninnu bhajimpanganganiyu nakela parapekṣa ko
redi dinkemi bhavatprasadame tagun sri kalahastisvara! || 30 ||
madamatangamu landalambula harul manikyamu lpallakul
mudital citradukulamu lparimalambu lmokṣaminjalune?
madilo vini napekṣasesi nrpadhamadvaradesambum ga
ci dinambul vrdhaputturannulakata sri kalahastisvara! || 31 ||

rosi royadu kaminijanula tarunyorusaukhyambulan
pasi payaru putramitrajana sampadbhranti vamchalatal
kosi koyadu namanam bakata nikum britiga sat kriyal
cesi ceyadu dini trullanapave sri kalahastisvara! || 32 ||

ennellundu nemi gandu ninkanenevvari rakṣincedan
ninne niṣtha bhajinceda nnirupamonnidrapramodambu na
kennandabbedu nntakalaminka nenitlunna nemayyedim?
jinnambuccaka nannu nelukolave sri kalahastisvara! || 33 ||

cavam galamu ceruvau teringiyum jalimpanga leka na
nnevaidyundu cikitsam brovangalando yemandu rakṣincuno
e velpul krpanjuturo yanucu ninnintainam jintimpanda
jivacchradhdhamum jesikonna yatiyun sri kalahastisvara! || 34 ||

dinamum jittamulo suvarnamukhari tirapradesamraka
nanamadhyopala vedikagramuna nanandambunam bankaja
nananiṣtha nnunum judam gannanadivo saukhyambu lakṣmivila
sinimayanatanal sukhambu lagune sri kalahastisvara! || 35 ||

alancu nmedam gatti daniki navatyasrenim galpinci ta
dbhalavratamu niccipuccutanu sambandhambu gavinci ya
malarmambuna bandhavam banedi premam gondaram drippangam
silansila yamarcina tlosangito sri kalahastisvara! || 36 ||

tanuve nityamuga nonarcu madileda cacci janmimpakum
da nupayambu ghatimpu magatula renta nnerpu lekunna le
dani nakippuda ceppu ceyangala karyambunna samsevam je
si ninum gancedangaka kalamunano sri kalahastisvara! || 37 ||

padunalgele mahayugambu loka bhupalundu; cellince na
yyudayastacalasandhi nanna nokam dayuṣmantundai viriya
bhyudayam bevvaru ceppanga vinaro yalpulmattulai yela ca
ccedaro rajula mancu nakkatakata! sri kalahastisvara! || 38 ||

rajannantane povuna krpayu dharmambabhijatyambu vi
dyajatakṣama satyabhaṣanamu vidvanmitrasamrakṣayun
sauganyambu krtamberungatayu visvasambu gakunna du
rbijasreṣthulu gam gatambu galade sri kalahastisvara! || 39 ||

munu nice napavargarajyapadavi murdhabhiṣekambu gam
cina punyatmulu nenu nokkasarivo cintinci cudanga ne
tlaninam gitaphanindrapotamadave dandograhimsavica
rini gangam ninu ganangaka madilo sri kalahastisvara! || 40 ||

pavamanasanabhuṣanaprakaramun bhadrebhacarmambu na-
tavikatvambum priyambulai bhugahasundalatavicarulan
bhavaduhkhambulam bapu toppum jelandimbatinci kaivalyami-
cci vinodincuta kemi karanamaya sri kalahastisvara! || 41 ||

amarastrila ramincinam jedadu moham bintayun brahmapa-
ttamu sidhdhincina nasa diradu nirudhakrodhamun sarvalo-
kamula nmringina mana dindum gala sau-khyam bolla nisevam je-
si mahapatakavarirasim gadatun sri kalahastisvara! || 42 ||

canuvarim gani yedcuvaru jamunda satyambuga vattu me
manumanambinka ledu nammamani taravela narevunan
munungambovucu basa seyuta sumi mummatikim judagam
jenatu lganaru dinibhavamidivo sri kalahastisvara! || 43 ||

bhavaduhkhambulu rajakitamula nebrardhincinam bayune
bhavadanghristuticetangaka vilasadbalakṣudhaklesadu
ṣtavidhulmanune cuda menkamedacantandalli karunyadba
ṣthiviseṣambuna nicci cantambale no sri kalahastisvara! || 44 ||

pavi puṣpambagu nagni mancagu nakuparambu bhumisthalam
bavu satrum datimitrundau viṣamu divyaharamau nennanga
navanimandalilopalan siva sive tyabhaṣanollasikin
siva ni namamu sarvavasyakaramau sri kalahastisvara! || 45 ||

levo kanalam gandhamulaphalamul levo guhal toyamul
levo yerulam ballavastaranamul levo sada yatmalo
levo nivu viraktula nmanupa jalim bondi bhupaluran
seval seyangam bodu reloko janul sri kalahastisvara! || 46 ||

munu nem buttina puttu lenni galavo mohambuce nandunje
sina karmambula provu lenni galavo cintincinan gana ni
jananambe yani yunna vada nidiye calimpave ninnum go
lcina punyambunakum grparatundavai sri kalahastisvara! || 47 ||

tanu vendaka dharitri nundu nanu nandakan maharogadi
panaduhkhadulam bondakunda nanukampadrṣti vikṣinci ya
venukan nipadapadmamul dalancucun visvaprapancambum ba
sina cittambuna nundanjeyangadave sri kalahastisvara! || 48 ||

malabhuyiṣta manojadhamamu suṣumnadvaramo yaru kum
daliyo padakarakṣiyugmambulu ṣatkanjambulo momu da
jalajambo nitalambu candrakalayo sangambu yogambo ga
sili sevinturu kantalan bhuvi janul sri kalahastisvara! || 49 ||

jalakambul rasamul prasunamulu vacabandhamul vadyamu
lkalasabdhadhvanu lancitambara malankarambu diptu lmerum
gulu naivedyamu madhuri mahimagam goltunninun bhaktiram
jila divyarcana gurci nercina kriyan sri kalahastisvara! || 50 ||

elila nnutiyimpavaccu nupamotprekṣadhvanivyangyasa
bdhalankaraviseṣabhaṣala kalabhyambaina nirupamum
jalunjalum gavitvamulnilucune satyambu varnincuco
ci! lajjimparugaka madrsakavul sri kalahastisvara! || 51 ||

palum buvvayum bettedam guduvara papanna ra yanna le
lelemmanna narantipandlum goni telekunna nenollanam
te lalimpare tallidandrulapu datle tecci vatsalya la
kṣmililavacanambulam gudupara sri kalahastisvara! || 52 ||

kalalancun sakunambulancu grahayogam bancu samudrikam
bu latancum devulancu diṣtmanucun bhutambulancu nviṣa
dulatancu nnimiṣardha jivanamulancum britim buttinci yi
silugul pranulakenni cesitivaya sri kalahastisvara! || 53 ||

talamindam gusumaprasada malikasthanambupai bhutiyun
galasimambuna danda nasikatudan gandhaprasarambu lo
pala naivedyamum jercu ne manujm dabhaktundu nikeppudum
jelikadai viharincu raupyagiripai sri kalahastisvara! || 54 ||

alum biddalu mitrulun hitulu niṣtardhambu linerture
vela nvari bhajimpam jalipada kavirbhuta modambunam
galambella sukhambu niku ninka bhaktasreni rakṣimpake
srilevvarikim gudambettedavaya sri kalahastisvara! || 55 ||

sulabhulmurkhu lanuttamottamula rajulgalgiyevela na
nnalantalabettina ni padabdhamulam bayanjala nemiccinam
galadhautacala melu tambunidhilom gapundu tabjambu paim
jeluvoppun sukhiyimpam gancuta sumi sri kalahastisvara! || 56 ||

kaladhautadriyu nasthimalikayu gogandharvamun bunkayum
bulitolu nbhasitambum bampatodavul pokundam dombutlakai
toli nevaralatodam buttaka kaladulgalge melayyena
siluvulduramucesikom teringiye sri kalahastisvara! || 57 ||

srutulabhyasamucesi sastragarimal sodhinci tattvambulan
mati nuhinci sarira masthiramu brahmambenna satyambu gam
citi mancun sabhalan vrdhavacanamu lceppangane kani ni
rjitacittasthira saukhyamul deliyaro sri kalahastisvara! || 58 ||

gati nivancu bhajincuvara lapavargam bondaganela sam
tatamum gutikinai carimpa vinaleda ’yayu rannam praya
cchati’ yancunmoravettaga srutulu samsarandhakarabhi du
ṣitadurmargul ganam ganambadavo sri kalahastisvara! || 59 ||

ratira juddhati mira nokkapari gorajasvuni nnottam bo
natam dadarpaku vega notta gavayam bambotunum danki yu
gratam boradanganunna yunnadimi lengalvole sokanala
sthitipalai morapettunan manupave sri kalahastisvara! || 60 ||

anta samsayame sariraghatanambanta vicarambe lo
nanta duhkhaparamparanivitame menanta bhayabhrantame
yantanantasarirasoṣaname durvyaparame dehikin
jintan ninnum dalanci pondaru narul sri kalahastisvara! || 61 ||

santoṣincitinim jalunjalu ratirajadvarasaukhyambulan
santin bonditim jalunjalu bahurajadvarasaukhyambulan
santim bondedam jupu brahmapadarajadvarasaukhyambu ni
scintan santunda naudu ni karunace sri kalahastisvara! || 62 ||

stotram banyulam jeyanollani vratasthulvole vesambutom
butri putra kalatra rakṣana kalabudhdhin nrpala(a)dhaman
batram bancu bhajimpambodu ritiyun bhaṣyambe yivvarica
ritram bennandu mecca nenca madilo sri kalahastisvara! || 63 ||

akalankasthiti nilpi nada manu ghanta(a)ravamun bindudi
pakalasreni vivekasadhanamuloppan buni yanandata
rakadurgatavilo manomrgamugarvasphurti varincuva
rikinga vidu bhavograbandhalatikal sri kalahastisvara! || 64 ||

okayardhambu ninnu ne naduganga nuhinci netlainam bo
mmu kavitvambulu nakum jendanivi yemo yantiva naduji
hvaku naisargika krtya mintiya sumi prardhincute kadu ko
rikala nninnunugana naku vasama sri kalahastisvara! || 65 ||

sukamul kimsukapuṣpamul gani phalastomam batancunsamu
tsukatam derangam bovu naccata maha duhkhambu siddhincum; ga
rmakalabhaṣalakellam brapulagu sastrambu lvilokincuva
riki nityatvamaniṣa duramagunju sri kalahastisvara! || 66 ||

okarim jampi padasthulai bratukam damokkokka ruhinture
loko tamennandum javaro tamakum bovo sampadal putrami
trakalatradulatoda nitya sukhamandam ganduro yunnava
riki ledo mrti yennandum gatakata sri kalahastisvara! || 67 ||

ni karunyamum galginatti narum denicalayambula joram
dekarpanyapu matalada narugam devvarito veṣamul
gaikode matamul bhajimpam dilanekaṣtaprakarambulan
jikakai cedipondu jivanadasan sri kalahastisvara! || 68 ||

nnatul drohambu vandru seyukapateryadi kriyadoṣamul
matandrana sahimparadu pratikarmambincuke jeyagam
bote dosamu gana mani yatinai pongorinan sarvada
cetahkrodhamu mana detlu nadutun sri kalahastisvara! || 69 ||

caduvul nercina panditadhamulu svecchabhaṣanakridalan
vadaran samsayabhikaratavulam drovaldappi vartimpanga
madanakrodhakiratulandum gani bhimapraudhicem dankinam
jedarum jittamu cittagimpangadave sri kalahastisvara! || 70 ||

rosim dentidi ronta dentidi mano rogasthundai dehi tam
busindentidi punta lentivi mada(a)putambu li dehamul
musindentidi muntalentivi sadamudhatvame kani tam
jesindentidi centalentivi vrdha sri kalahastisvara! || 71 ||

sri sailesu bhajintuno yabhavunganci nadhu sevintuno
kasivallabhum golvamboduno maha kalesum bujintuno
nasilam banuvaina meru vanucun rakṣimpave ni krpa
sri srngaravilasahasamulace sri kalahastisvara! || 72 ||

ayavarai cariyimpavaccum dana padam(a)bhojatirdhambulan
dayatom gommanavaccu sevakuni yardhapranadehadula
nniyu na sommanavaccungani sirulannindinci ninnatmani
ṣkriyatam ganangaradu panditulakun sri kalahastisvara! || 73 ||

maya(a) jandakarandakotim bodigamardhinciro vikrama(a)
jeyum gayajum jampiro kapatalakṣmi mohamum basiro
yayurdayabhujangamrtyuvu nanayasambunan gelciro
sreyodayak laudu rettu litarul sri kalahastisvara! || 74 ||

cavigam juda vinanga murkonam danusangharṣanasvadamom
da vinirminceda vela jantuvula netatkridale pataka
vyavaharambalu seyunemitiki mayavidyace broddupu
cci vinodimpanga dina nemi phalamo sri kalahastisvara! || 75 ||

venukm jesina ghoradurdasalu bhavimpanga rontayyedun
venukan mundata vaccu durmaranamul vikṣimpa bhitayyedun
nanu nenjudaga navidhuldalanciyun nake bhayam bayyedum
jenakunjinkatiyayem galamunakun sri kalahastisvara! || 76 ||

parisilinciti mantratantramulu ceppa nvinti sankhyadiyo
ga rahasyambulu veda sastramulu vakkanincitin sankavo
darayam gummadikayaloni yavaginjantaina nammicnci su
sthiravinnanamu trovam jeppangadave sri kalahastisvara! || 77 ||

modalam jesinavari dharmamulu nirmulambugam jesi du
rmadulai yippudu vare dharmamu lonarpam dammu daivambu na
vvade ranunna duratmulella damatrovam bovare ela ce
sedaro mindu dalancicuda kadhamul sri kalahastisvara! || 78 ||

kasantaina sukham bonarcuno manahkamambu lidercuno
visambainanu ventavaccuno jagadvikhyatim gavincuno
dosambu lbedam bopuno valasinandodto mimum jupuno
chi! samsaradurasa yeludupavo sri kalahastisvara! || 79 ||

okapuntincuka kuda takkuvagune norvangalem dendako
paka nidanvedakum jalim jadici kumpatlettukonjucu va
naku nindindlunu duru nitanuvu dinanvaccu saukhyambu ro
si kadasimparugaka martvulakata sri kalahastisvara! || 80 ||

kedaradisamastatirdhamulu korminjudam bonentikin
gada mungili varanasi! kadupe kailasasailambu mi
padadhyanamu sambhavincunapude bhavimpa nannanala
kṣmidaridryulu gare loku lakata! sri kalahastisvara! || 81 ||

tamakom boppam baranganajanapara dravyambulan mruccilam
ga mahodyogamu seyanemmanamudongam batti vairagyapa
samulam jutti bigimanci niducarana stambhanjunam gattivai
ci mudam beppudum galganjeya gadave sri kalahastisvara! || 82 ||

vedham dittagaradugani bhuvilo vidvamsulanjeya ne
la dhicaturim jesem jesina gulamapatane poka kṣu
dbadhadul galigimpanela yadi krtyambaina durmargulam
ji! dhatrisulam jeyanenti kakata! sri kalahastisvara! || 83 ||

pudami nninnoka bilvapatramunanem bujinci punyambunum
badayanneraka pekkudaivamulakum bappul prasadambulam
gudumul doselu saresattuladukul guggillunum bettucum
jedi yendum goragakapodu rakata! sri kalahastisvara! || 84 ||

vittannanamu padu cittamu bhavavesambu rakṣambuvul
mattatvambu tadankuram ainrtamul maraku latyantadu
dvrttul puvvulum bandlu manmadhamukha virbhutadoṣambulum
jittadhyunnatanimbabhujamunakun sri kalahastisvara! || 85 ||

nipaim gapyamu ceppucunna yatandunnipadyamul vrasiyi
mma pathammonarintunanna yatandun manjuprabandhambu ni
ṣtapurtim bathiyincucunna yatandun sadbandhavul gaka ci
ci! prṣthagatabandhavambu nijama! sri kalahastisvara! || 86 ||

sampadgarvamum barandroli ripulan jankinci yakankṣalan
dampulvetti kalankamu lnaraki bandhaklesadoṣambulam
jimpulsesi vayovilasamulu sankṣepinci bhutambulam
jempalveyaka ninnum gananaguna sri kalahastisvara! || 87 ||

rajasreniki dasulai sirulam goram jeranga saukhyamo
yi janmambu tarimpanjeyagala mimme proddu sevincu ni
rvyajacaramu saukhyamo teliyalerau manavu lpapara
jijatatimadandhabuddhu lagucun sri kalahastisvara! || 88 ||

ninnam judaro monnam judaro janul nityambu javanga na
pannu lgannanidhana mayyedi dhanabhrantin visarjimpale
kunna rennandu ninnu gandu rika martvul golvaremo ninun
vinnam bovaka yanyadaivaratulan sri kalahastisvara! || 89 ||

nanne yenungutoluduppatamu buvvakalakutambu ce
ginne brahmakapala mugramagu bhoge kanthaharambu mel
ninnilaguna nuntayum delisiyun nipadapadmambu ce
rcen narayanum detlu manasamum da sri kalahastisvara! || 90 ||

dvaradvaramulandum jancukijanavratambu dandammulan
dorantsthali bagganam boducucun durbhaṣalada nmarin
varim brardhanacesi rajulaku sevalseyangamborula
kṣmirajyambunu gori nimarijanul sri kalahastisvara! || 91 ||

ururam janulella bikṣa midaroyundam guhalgalgavo
ciranikamu vidhulam dorukaro sitamrtasvacchavah
puram berulam barado tapasulambrovanga nivopavo
ceram bovudurela ragula janul sri kalahastisvara! || 92 ||

daya judundani gondaraduduru nityambun ninum golcucun
niyamam bento phalambu nantiyekada niviya pindento am
tiyaka nippatiyum dalampananu buddhim juda; nelabbuni
ṣkriyatan ninnu bhajimpa kiṣtasukhamul sri kalahastisvara! || 93 ||

aravam budayincem darakamuga natmabhravidhinmaha(a)
karokaramakarayuktamagu nonkarabhidhanambu ce
nnarun visva manangam danmahimace nanadabindul sukha
sri ranjillam gadangu nivade sumi sri kalahastisvara! || 94 ||

nibhaktu lmadivela bhangula ninunsevimbucun vedanga
lobhambetiki vari korkulu krpalutvambunam dirmara
da bhavyambum dalanci cudu paramardham bicci pommanna ni
sri bhandaramulom gorantapaduna sri kalahastisvara! || 95 ||

modalanbhaktulakiccinandavugada mokṣambu nem demaya
’mudiyanga mudiyangam buttu ghanamau mohambu lobhambu’ na
nnadi satyambu krpam dalampa nokavunyatmundu ninnatma go
lci dinambun moravettangam gatagata! sri kalahastisvara! || 96 ||

kaladvarakavatabandhanamu duṣkalpramanakriya
lolajalakacitraguptamukhava lmikograjihvadbhuta
vyalavyalavirodhi mrtyumukhadamṣtra(a)harya vajrambu di
kcelalankrta! nidunama marayan sri kalahastisvara! || 97 ||

padivelalainanu lokakantakulacem braprincu saukhyambu na
madikim bathyamu gadu sarvamunakun madhyasthundai satyada
nadayadul gala raju nakosangu menavvani ni yatlacu
ci dinambun mudamondudun gadapatan sri kalahastisvara! || 98 ||

tatal talliyum dandriyun mariyum beddal cavagam judaro
bhitim bondanganela cavunakungam bendlamubiddal hita
vratambun balavimpa jantuvulakun valayamaiyundangam
jetovidhi narundu ningoluvando sri kalahastisvara! || 99 ||

jatul sepputa sevaseyuta mrṣal sandhincu tanyayavi
khyatim bonduta kondekandavuta himsarambhakundauta mi
dhyatatparyamuladutanniyum baradravyambunasinci yi
sri ta nenniyugambu lundangalado sri kalahastisvara! || 100 ||

cedugul kondaru kudi ceyangambanul cikatlu durangam ma
lpaditim gana grahimparani ninu nollanjalam bommancu nil
velandrocinam jurupattukoni ne vreladudum gorkim go
redi yardhambulu naku nela yidavo sri kalahastisvara! || 101 ||

bhasitoddhulanadhusarangulu jatabharottamangul tapo
vyasanamul sadhitapancavarnarasamul vairagyavantul nitam
tasukhasvantulu satyabhaṣanalu nudyadratnarudrakṣara
jisametul tudanevvaraina golutun sri kalahastisvara! || 102 ||

jalajasri gala mancinillu galavacatratilo bapure!
velivada nmari bampanillugaladavesaluga nakkata!
nali na rendu gunambu lenci madilo nannemi royanga ni
celuvambaina gunambu lencukonave sri kalahastisvara! || 103 ||

gadiyal rentiko muntiko gadiyako kadeni nendelliyo
kada nendadiko yennando yerum ga mikayambu libhumipaim
badaga nunnavi dharmamargamokatim batimpa ri manavul
cedugul nipadabhaktiyum deliyaro sri kalahastisvara! || 104 ||

kṣitilo doddaturangasamajamu lecitrammu landolika
tatu le lekka vilasinijanasuvasravrata bhuṣakala
patanujadika memidurlabhamu ni padammu larcincuco
jitapankeruhapadapadmayugala sri kalahastisvara! || 105 ||

salilammul jukhukapramana moka puṣmammun bhavanmauli ni
scalabaktiprapattice narundu pujal seyanga dhanyundau
nila gangajalacandrakhandamula danindum dudim gancu ni
celuvam bantayu ni mahattva midiga sri kalahastisvara! || 106 ||

tamanetradyutim dame cuda sukhamaitadatmyamun gurpanga
vimalammul kamalabhamul jitalasadvidyullatalasyamul
sumanobanajayapradammulanucun jucun janambuniha
rimrgakṣinivahammukannugavalan sri kalahastisvara! || 107 ||

patavadrajjubhujangavadrajatavi bhrantisphuracchuktiva
dghatavaccandrasilajapakusumaru ksangatyavattancuva
kpatimal nerturu citsukham banubhavimpan leka durmedhanul
citukannam dalapoyanjutu radhamul sri kalahastisvara! || 108 ||

ninu nindincina dakṣupaim degavo vaninadhu sasimpavo
canuna ni padapadmasevakulam duccham badu durmargulam
benupan nikunu nidubhaktatatikin bhedambu gananga va
cceno lekundina nurakundagalava sri kalahastisvara! || 109 ||

karidaityun borigonna sulamu ka(ra)ragra(stha)stambu gado rati
svarunin galcina phalalocanasikha vargambu callareno
paranindaparulan vadhimpa vidiyun bhaṣyambe varemi ce
siri nikun baramopakara marayan sri kalahastisvara! || 110 ||

duramun durgamu rayabaramu marin dongarmamun vaidyamun
naranadhasraya modaberamunu benmantrambu siddhincinan
arayan doddaphalambu galgunadiga kakaryame tappinan
siriyum bovunu branahaniyu nagun sri kalahastisvara! || 111 ||

tanayum ganci dhanambu ninci divijasthanambu gattinci vi
pruna kudvahamu jesi satkrtikim batrundai tatakambu ne
rpunam dravvinci vanambu vetti manani poledu nisevam je
sina punyatmundu povu lokamunakun sri kalahastisvara! || 112 ||
kṣitinadhottama! satkavisvarund vaccen mimmulam judanga
natande meti kavitvavaikharini sadyahkavyanirmata tat
pratibha lmancini tittupadyamulu ceppum datandainan mamum
gritame cucenu bommatancu radhamul sri kalahastisvara! || 113 ||
nikum gani kavitva mevvariki neninancu midettitin
jekontin birudambu kankanamu munjem gattitim battitin
lokul mecca vratambu natanuvu kilul nerpulum gavu chi
chi kalambulariti dappedu jumi sri kalahastisvara! || 114 ||

niccal ninnu bhajinci cinmayamaha nirvanapithambu pai
raccalseyaka yarjavambu kujana vratambucem grangi bhu
bhrccandaluram golci varu danum gopimman budhum dartundai
ciccaram jamu rellam jallukonuno sri kalahastisvara! || 115 ||

dantambu lpadanappude tanuvunandarudhi yunnappude
kantasanghamu royanappude jarakrantambu ganappude
vitalmena jarincanappude kurulvellella ganappude
cintimpanvale nipadambujamulan sri kalahastisvara! || 116 ||

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives