Shiva Stotram

Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Malayalam and English

Lord Shiva Stotram – Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവിദ്യുത്കലിതാ‌உജവംജവമഹാ-ജീമൂതപാപാംബുധാ-
രാവേഗംബുന മന്മനോബ്ജസമുദീ-ര്ണത്വംബും ഗോല്പോയിതിന് |
ദേവാ! മീ കരുണാശരത്സമയമിം-തേം ജാലും ജിദ്ഭാവനാ-
സേവം ദാമരതംപരൈ മനിയെദന്- ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 1 ||

വാണീവല്ലഭദുര്ലഭംബഗു ഭവദ്ദ്വാരംബുന ന്നില്ചി നി
ര്വാണശ്രീം ജെറപട്ടം ജൂചിന വിചാരദ്രോഹമോ നിത്യ ക
ള്യാണക്രീഡലം ബാസി ദുര്ദശലപാ ലൈ രാജലോകാധമ
ശ്രേണീദ്വാരമു ദൂറംജേസി തിപുഡോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 2 ||

അംതാ മിധ്യ തലംചി ചൂചിന നരും ഡട്ലൗ ടെറിംഗിന് സദാ
കാംത ല്പുത്രുലു നര്ധമുന് തനുവു നി ക്കംബംചു മോഹാര്ണവ
ചിഭ്രാംതിം ജെംദി ജരിംചു ഗാനി പരമാര്ധംബൈന നീയംദും ദാം
ജിംതാകംതയു ജിംത നില്പംഡുഗദാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 3 ||

Sri Kalahastiswara Satakam

നീ നാ സംദൊഡംബാടുമാട വിനുമാ നീചേത ജീതംബു നേം
ഗാനിം ബട്ടക സംതതംബു മദി വേഡ്കം ഗൊല്തു നംതസ്സപ
ത്നാനീകംബുന കൊപ്പഗിംപകുമു നന്നാപാടീയേ ചാലും ദേ
ജീനൊല്ലം ഗരി നൊല്ല നൊല്ല സിരുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 4 ||

ഭവകേലീമദിരാമദംബുന മഹാ പാപാത്മുംഡൈ വീഡു ന
ന്നു വിവേകിംപം ഡടംചു നേനു നരകാര്ണോരാശിപാലൈനം ബ
ട്ടവു; ബാലുംഡൊകചോട നാടതമിതോഡ ന്നൂതം ഗൂലംഗം ദം
ഡ്രി വിചാരിംപക യുംഡുനാ കടകടാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 5 ||

സ്വാമിദ്രോഹമും ജേസി യേനൊകനി ഗൊല്വംബോതിനോ കാക നേ
നീമാട ന്വിനനൊല്ലകുംഡിതിനൊ നിന്നേ ദിക്കുഗാം ജൂഡനോ
യേമീ ഇട്ടിവൃധാപരാധിനഗു നന്നീ ദുഃഖവാരാശിവീ
ചീ മധ്യംബുന മുംചി യുംപദഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 6 ||

ദിവിജക്ഷ്മാ രുഹ ധേനു രത്ന ഘനഭൂതി പ്രസ്ഫുരദ്രത്നസാ
നുവു നീ വില്ലു നിധീശ്വരുംഡു സഖും ഡര്ണോരാശികന്യാവിഭും
ഡുവിശേഷാര്ചകും ഡിംക നീകെന ഘനുംഡും ഗല്ഗുനേ നീവു ചൂ
ചി വിചാരിംപവു ലേമി നെവ്വംഡുഡുപുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 7 ||
നീതോ യുധ്ധമു ചേയ നോംപം ഗവിതാ നിര്മാണശക്തി ന്നിനും
ബ്രീതുംജേയഗലേനു നീകൊറകു ദംഡ്രിംജംപഗാംജാല നാ
ചേതന് രോകട നിന്നുമൊത്തവെറതുംജീകാകു നാഭക്തി യേ
രീതിന്നാകിംക നിന്നു ജൂഡഗലുഗന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 8 ||

ആലുംബിഡ്ഡലു ദല്ലിദംഡ്രുലു ധനംബംചു ന്മഹാബംധനം
ബേലാ നാമെഡ ഗട്ടിനാഡവിക നിന്നേവേളം ജിംതിംതു നി
ര്മൂലംബൈന മനംബുലോ നെഗഡു ദുര്മോഹാബ്ധിലോം ഗ്രുംകി യീ
ശീലാമാലപു ജിംത നെട്ലുഡിപെദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 9 ||
നിപ്പൈ പാതകതൂലശൈല മഡചുന് നീനാമമുന് മാനവുല്
തപ്പന് ദവ്വുല വിന്ന നംതക ഭുജാദര്പോദ്ധതക്ലേശമുല്
തപ്പുംദാരുനു മുക്തു ലൗദു രവി ശാസ്ത്രംബുല്മഹാപംഡിതുല്
ചെപ്പംഗാ ദമകിംക ശംക വലെനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 10 ||

വീഡെംബബ്ബിന യപ്പുഡും ദമ നുതുല് വിന്നപ്പുഡുംബൊട്ടലോം
ഗൂഡുന്നപ്പുഡു ശ്രീവിലാസമുലു പൈകൊന്നപ്പുഡും ഗായകുല്
പാഡംഗ വിനുനപ്പുഡുന് ജെലംഗു ദംഭപ്രായവിശ്രാണന
ക്രീഡാസക്തുല നേമി ചെപ്പവലെനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 11 ||

നിനു സേവിംപഗ നാപദല് വൊഡമനീ നിത്യോത്സവം ബബ്ബനീ
ജനമാത്രുംഡനനീ മഹാത്മു ഡനനീ സംസാരമോഹംബു പൈ
കൊനനീ ജ്ഞാനമു ഗല്ഗനീ ഗ്രഹഗനുല് ഗുംദിംപനീ മേലുവ
ച്ചിന രാനീ യവി നാകു ഭൂഷണമുലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 12 ||
ഏ വേദംബു ബഠിംചെ ലൂത ഭുജംഗം ബേശാസ്ത്രമുല്സൂചെ ദാ
നേ വിദ്യാഭ്യസനംബൊനര്ചെം ഗരി ചെംചേമംത്ര മൂഹിംചെ ബോ
ധാവിര്ഭാവനിദാനമുല് ചദുവുലയ്യാ! കാവു! മീപാദസം
സേവാസക്തിയെ കാക ജംതുതതികിന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 13 ||

കായല് ഗാചെ വധൂനഖാഗ്രമുലചേ ഗായംബു വക്ഷോജമുല്
രായന് രാപഡെ റൊമ്മു മന്മധ വിഹാരക്ലേശവിഭ്രാംതിചേ
ബ്രായം ബായെനു ബട്ടഗട്ടെ ദലചെപ്പന് രോത സംസാരമേം
ജേയംജാല വിരക്തും ജേയംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 14 ||

നിന്നേരൂപമുഗാ ഭജിംതു മദിലോ നീരൂപു മോകാലൊ സ്ത്രീ
ചന്നോ കുംചമു മേകപെംടികയൊ യീ സംദേഹമുല്മാന്പി നാ
കന്നാര ന്ഭവദീയമൂര്തി സഗുണാ കാരംബുഗാ ജൂപവേ
ചിന്നീരേജവിഹാരമത്തമധുപാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 15 ||

നിനു നാവാംകിലി ഗാവുമംടിനൊ മരുന്നീലാകാഭ്രാംതിം ഗും
ടെന പൊമ്മംടിനൊ യെംഗിലിച്ചി തിനു തിംടേംഗാനി കാദംടിനോ
നിനു നെമ്മിംദഗ വിശ്വസിംചുസുജനാനീകംബു രക്ഷിംപംജേ
സിന നാവിന്നപമേല ഗൈകൊനവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 16 ||

റാലന് റുവ്വഗം ജേതുലാഡവു കുമാരാ! രമ്മു രമ്മ്ംചുനേം
ജാലന് ജംപംഗ നേത്രമു ന്ദിവിയംഗാശക്തുംഡനേം ഗാനു നാ
ശീലം ബേമനി ചെപ്പനുന്നദിംക നീ ചിത്തംബു നാ ഭാഗ്യമോ
ശ്രീലക്ഷ്മീപതിസേവിതാംഘ്രിയുഗളാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 17 ||

രാജുല് മത്തുലു വാരിസേവ നരകപ്രായംബു വാരിച്ചുനം
ഭോജാക്ഷീചതുരംതയാനതുരഗീ ഭൂഷാദു ലാത്മവ്യധാ
ബീജംബുല് തദപേക്ഷ ചാലു മരിതൃപ്തിം ബൊംദിതിന് ജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീജാഗ്രത്പരിണാമ മിമ്മു ദയതോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 18 ||
നീരൂപംബു ദലംപംഗാം ദുദമൊദല് നേഗാന നീവൈനചോ
രാരാ രമ്മനി യംചും ജെപ്പവു പൃധാരംഭംബു ലിംകേടികിന്!
നീര ന്മുംപുമു പാല മുംപു മിംക നിന്നേ നമ്മിനാംഡം ജുമീ
ശ്രീരാമാര്ചിത പാദപദ്മയുഗളാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 19 ||

നീകു ന്മാംസമു വാംഛയേനി കറവാ നീചേത ലേഡുംഡംഗാം
ജോകൈനട്ടി കുഠാരമുംഡ നനല ജ്യോതുംഡ നീരുംഡംഗാ
ബാകം ബൊപ്പ ഘടിംചി ചേതിപുനുകന് ഭക്ഷിംപകാബോയചേം
ജേകൊം ടെംഗിലിമാംസമിട്ലു ദഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 20 ||

രാജൈ ദുഷ്കൃതിം ജെംദെം ജംദുരുംഡു രാരാജൈ കുബേരുംഡു ദൃ
ഗ്രാജീവംബുനം ഗാംചെ ദുഃഖമു കുരുക്ഷ്മാപാലും ഡാമാടനേ
യാജിം ഗൂലെ സമസ്തബംധുവുലതോ നാ രാജശബ്ധംബു ചീ
ഛീ ജന്മാംതരമംദു നൊല്ലനുജുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 21 ||

രാജര്ധാതുംഡൈനചോ നെചട ധര്മംബുംഡു നേരീതി നാ
നാജാതിക്രിയ ലേര്പഡുന് സുഖമു മാന്യശ്രേണി കെട്ലബ്ബു രൂ
പാജീവാളികി നേദി ദിക്കു ധൃതിനീ ഭക്തുല് ഭവത്പാദനീ
രേജംബുല് ഭജിയിംതു രേതെറംഗുനന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 22 ||

തരംഗല് പിപ്പലപത്രമുല് മെറംഗു ടദ്ദംബുല് മരുദ്ദീപമുല്
കരികര്ണാംതമു ലെംഡമാവുല തതുല് ഖദ്യോത്കീടപ്രഭല്
സുരവീധീലിഖിതാക്ഷരംബു ലസുവുല് ജ്യോത്സ്നാപഃപിംഡമുല്
സിരുലംദേല മദാംധുലൗദുരു ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 23 ||

നിന്നുന്നമ്മിന രീതി നമ്മ നൊരുലന് നീകന്ന നാകെന്നലേ
രന്നല്ദമ്മുലു തല്ലിദംഡ്രുലു ഗുരുംദാപത്സഹായുംദു നാ
യന്നാ! യെന്നഡു നന്നു സംസ്കൃതിവിഷാദാംഭോധി ദാടിംചി യ
ഛ്ചിന്നാനംദസുഖാബ്ധിം ദേല്ചെദൊ കദേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 24 ||

നീ പംചം ബഡിയുംഡഗാം ഗലിഗിനന് ഭിക്ഷാന്നമേ ചാലു ന്
ക്ഷേപം ബബ്ബിന രാജകീടമുല നേസേവിംപ്ംഗാനോപ നാ
ശാപാശംബുലം ജുട്ടി ത്രിപ്പകുമു സംസാരാര്ധമൈ ബംടുഗാം
ജേപട്ടം ദയ ഗല്ഗേനേനി മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 25 ||

നീ പേരുന് ഭവദംഘ്രിതീര്ധമു ഭവന്നിഷ്ഠ്യൂത താംബൂലമുന്
നീ പള്ലെംബു പ്രസാദമും ഗൊനികദാ നേ ബിഡ്ഡനൈനാംഡ ന
ന്നീപാടിം ഗരുണിംപു മോംപ നിംക നീനെവ്വാരികിം ബിഡ്ഡഗാം
ജേപട്ടം ദഗും ബട്ടി മാനം ദഗദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 26 ||
അമ്മാ യയ്യ യടംചു നെവ്വരിനി നേനന്നന്ശിവാ! നിന്നുനേ
സുമ്മീ! നീ മദിം ദല്ലിദംഡ്രുലനടംചു ന്ജൂഡംഗാംബോകു നാ
കിമ്മൈം ദല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് ഗുരുംഡു നീവേ കാക സംസാരപും
ജിമ്മംജീകംടി ഗപ്പിന ന്ഗഡവു നന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 27 ||

കൊഡുകുല് പുട്ട രടംചു നേഡ്തു രവിവേകുല് ജീവനഭ്രാംതുലൈ
കൊഡുകുല് പുട്ടരെ കൗരവേംദ്രുന കനേകുല് വാരിചേ നേഗതുല്
വഡസെം ബുത്രുലു ലേനി യാ ശുകുനകുന് ബാടില്ലെനേ ദുര്ഗതുല്!
ചെഡുനേ മോക്ഷപദം മപുത്രകുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 28 ||

ഗ്രഹദോഷംബുലു ദുര്നിമിത്തമുലു നീകള്യാണനാമംബു പ്ര
ത്യഹമും ബേര്കൊനുത്തമോത്തമുല ബാധംബെട്ടഗാനോപുനേ?
ദഹനും ഗപ്പംഗംജാലുനേ ശലഭസംതാനംബു നീ സേവം ജേ
സി ഹതക്ലേസുലു ഗാരുഗാക മനുജുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 29 ||

അഡുഗംമോനിക നന്യമാര്ഗരതുലംബ്രാണാവനോത്സാഹിനൈ
യഡുഗംബോയിന മോദു നീദു പദപദ്മാരാധകശ്രേണിയു
ന്നെഡകു ന്നിന്നു ഭജിംപംഗാംഗനിയു നാകേലാ പരാപേക്ഷ കോ
രെഡി ദിംകേമി ഭവത്പ്രസാദമെ തഗുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 30 ||
മദമാതംഗമു ലംദലംബുല ഹരുല് മാണിക്യമു ല്പല്ലകുല്
മുദിതല് ചിത്രദുകൂലമു ല്പരിമളംബു ല്മോക്ഷമീംജാലുനേ?
മദിലോ വീനി നപേക്ഷസേസി നൃപധാമദ്വാരദേശംബും ഗാ
ചി ദിനംബുല് വൃധപുത്തുരജ്ഞുലകടാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 31 ||

രോസീ രോയദു കാമിനീജനുല താരുണ്യോരുസൗഖ്യംബുലന്
പാസീ പായരു പുത്രമിത്രജന സംപദ്ഭ്രാംതി വാംഛാലതല്
കോസീ കോയദു നാമനം ബകട നീകും ബ്രീതിഗാ സത് ക്രിയല്
ചേസീ ചേയദു ദീനി ത്രുള്ളണപവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 32 ||

എന്നേള്ളുംദു നേമി ഗംദു നിംകനേനെവ്വാരി രക്ഷിംചെദന്
നിന്നേ നിഷ്ഠ ഭജിംചെദ ന്നിരുപമോന്നിദ്രപ്രമോദംബു നാ
കെന്നംഡബ്ബെഡു ന്ംതകാലമിംക നേനിട്ലുന്ന നേമയ്യെഡിം?
ജിന്നംബുച്ചക നന്നു നേലുകൊലവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 33 ||

ചാവം ഗാലമു ചേരുവൗ ടെറിംഗിയും ജാലിംപംഗാ ലേക ന
ന്നെവൈദ്യുംഡു ചികിത്സം ബ്രോവംഗലംഡോ യേമംദു രക്ഷിംചുനോ
ഏ വേല്പുല് കൃപംജൂതുരോ യനുചു നിന്നിംതൈനം ജിംതിംപംഡാ
ജീവച്ഛ്രാധ്ധമും ജേസികൊന്ന യതിയുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 34 ||

ദിനമും ജിത്തമുലോ സുവര്ണമുഖരീ തീരപ്രദേശാമ്രകാ
നനമധ്യോപല വേദികാഗ്രമുന നാനംദംബുനം ബംകജാ
നനനിഷ്ഥ ന്നുനും ജൂഡം ഗന്നനദിവോ സൗഖ്യംബു ലക്ഷ്മീവിലാ
സിനിമായാനടനല് സുഖംബു ലഗുനേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 35 ||

ആലംചു ന്മെഡം ഗട്ടി ദാനികി നവത്യശ്രേണിം ഗല്പിംചി ത
ദ്ഭാലവ്രാതമു നിച്ചിപുച്ചുടനു സംബംധംബു ഗാവിംചി യാ
മാലര്മംബുന ബാംധവം ബനെഡി പ്രേമം ഗൊംദറം ദ്രിപ്പംഗാം
സീലന്സീല യമര്ചിന ട്ലൊസംഗിതോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 36 ||

തനുവേ നിത്യമുഗാ നൊനര്ചു മദിലേദാ ചച്ചി ജന്മിംപകും
ഡ നുപായംബു ഘടിംപു മാഗതുല രെംട ന്നേര്പു ലേകുന്ന ലേ
ദനി നാകിപ്പുഡ ചെപ്പു ചേയംഗല കാര്യംബുന്ന സംസേവം ജേ
സി നിനും ഗാംചെദംഗാക കാലമുനനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 37 ||

പദുനാല്ഗേലെ മഹായുഗംബു ലൊക ഭൂപാലുംഡു; ചെല്ലിംചെ ന
യ്യുദയാസ്താചലസംധി നാജ്ഞ നൊകം ഡായുഷ്മംതുംഡൈ വീരിയ
ഭ്യുദയം ബെവ്വരു ചെപ്പംഗാ വിനരൊ യല്പുല്മത്തുലൈ യേല ച
ച്ചെദരോ രാജുല മംചു നക്കടകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 38 ||

രാജന്നംതനെ പോവുനാ കൃപയു ധര്മംബാഭിജാത്യംബു വി
ദ്യാജാതക്ഷമ സത്യഭാഷണമു വിദ്വന്മിത്രസംരക്ഷയുന്
സൗഗന്യംബു കൃതംബെറുംഗടയു വിശ്വാസംബു ഗാകുന്ന ദു
ര്ബീജശ്രേഷ്ഥുലു ഗാം ഗതംബു ഗലദേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 39 ||

മുനു നീചേ നപവര്ഗരാജ്യപദവീ മൂര്ധാഭിഷേകംബു ഗാം
ചിന പുണ്യാത്മുലു നേനു നൊക്കസരിവോ ചിംതിംചി ചൂഡംഗ നെ
ട്ലനിനം ഗീടഫണീംദ്രപോതമദവേ ദംഡോഗ്രഹിംസാവിചാ
രിനി ഗാംഗാം നിനു ഗാനംഗാക മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 40 ||

പവമാനാശനഭൂഷണപ്രകരമുന് ഭദ്രേഭചര്മംബു നാ-
ടവികത്വംബും പ്രിയംബുലൈ ഭുഗഹശുംഡാലാതവീചാരുലന്
ഭവദുഃഖംബുലം ബാപു ടൊപ്പും ജെലംദിംബാടിംചി കൈവല്യമി-
ച്ചി വിനോദിംചുട കേമി കാരണമയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 41 ||

അമരസ്ത്രീല രമിംചിനം ജെഡദു മോഹം ബിംതയുന് ബ്രഹ്മപ-
ട്ടമു സിധ്ധിംചിന നാസ ദീറദു നിരൂഢക്രോധമുന് സര്വലോ-
കമുല ന്മ്രിംഗിന മാന ദിംദും ഗല സൗ-ഖ്യം ബൊല്ല നീസേവം ജേ-
സി മഹാപാതകവാരിരാശിം ഗഡതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 42 ||

ചനുവാരിം ഗനി യേദ്ചുവാരു ജമുംഡാ സത്യംബുഗാ വത്തു മേ
മനുമാനംബിംക ലേദു നമ്മമനി താരാവേള നാരേവുനന്
മുനുംഗംബോവുചു ബാസ സേയുട സുമീ മുമ്മാടികിം ജൂഡഗാം
ജെനടു ല്ഗാനരു ദീനിഭാവമിദിവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 43 ||

ഭവദുഃഖംബുലു രാജകീടമുല നേബ്രാര്ധിംചിനം ബായുനേ
ഭവദംഘ്രിസ്തുതിചേതംഗാക വിലസദ്ബാലക്ഷുധാക്ലേശദു
ഷ്ടവിധുല്മാനുനെ ചൂഡ മേംകമെഡചംടംദല്ലി കാരുണ്യദ്ബ
ഷ്ഥിവിശേഷംബുന നിച്ചി ചംടംബലെ നോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 44 ||

പവി പുഷ്പംബഗു നഗ്നി മംചഗു നകൂപാരംബു ഭൂമീസ്ഥലം
ബവു ശത്രും ഡതിമിത്രുംഡൗ വിഷമു ദിവ്യാഹാരമൗ നെന്നംഗാ
നവനീമംഡലിലോപലന് ശിവ ശിവേ ത്യാഭാഷണോല്ലാസികിന്
ശിവ നീ നാമമു സര്വവശ്യകരമൗ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 45 ||

ലേവോ കാനലം ഗംധമൂലഫലമുല് ലേവോ ഗുഹല് തോയമുല്
ലേവോ യേറുലം ബല്ലവാസ്തരണമുല് ലേവോ സദാ യാത്മലോ
ലേവോ നീവു വിരക്തുല ന്മനുപ ജാലിം ബൊംദി ഭൂപാലുരന്
സേവല് സേയംഗം ബോദു രേലൊകൊ ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 46 ||

മുനു നേം ബുട്ടിന പുട്ടു ലെന്നി ഗലവോ മോഹംബുചേ നംദുംജേ
സിന കര്മംബുല പ്രോവു ലെന്നി ഗലവോ ചിംതിംചിനന് ഗാന നീ
ജനനംബേ യനി യുന്ന വാഡ നിദിയേ ചാലിംപവേ നിന്നും ഗൊ
ല്ചിന പുണ്യംബുനകും ഗൃപാരതുംഡവൈ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 47 ||

തനു വെംദാക ധരിത്രി നുംഡു നനു നംദാകന് മഹാരോഗദീ
പനദുഃഖാദുലം ബൊംദകുംഡ നനുകംപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി യാ
വെനുകന് നീപദപദ്മമുല് ദലംചുചുന് വിശ്വപ്രപംചംബും ബാ
സിന ചിത്തംബുന നുംഡംജേയംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 48 ||

മലഭൂയിഷ്ട മനോജധാമമു സുഷുമ്നാദ്വാരമോ യാരു കും
ഡലിയോ പാദകരാക്ഷിയുഗ്മംബുലു ഷട്കംജംബുലോ മോമു ദാ
ജലജംബോ നിടലംബു ചംദ്രകളയോ സംഗംബു യോഗംബൊ ഗാ
സിലി സേവിംതുരു കാംതലന് ഭുവി ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 49 ||

ജലകംബുല് രസമുല് പ്രസൂനമുലു വാചാബംധമുല് വാദ്യമു
ല്കലശബ്ധധ്വനു ലംചിതാംബര മലംകാരംബു ദീപ്തു ല്മെറും
ഗുലു നൈവേദ്യമു മാധുരീ മഹിമഗാം ഗൊല്തുന്നിനുന് ഭക്തിരം
ജില ദിവ്യാര്ചന ഗൂര്ചി നേര്ചിന ക്രിയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 50 ||

ഏലീല ന്നുതിയിംപവച്ചു നുപമോത്പ്രേക്ഷാധ്വനിവ്യംഗ്യശ
ബ്ധാലംകാരവിശേഷഭാഷല കലഭ്യംബൈന നീരൂപമും
ജാലുംജാലും ഗവിത്വമുല്നിലുചുനേ സത്യംബു വര്ണിംചുചോ
ചീ! ലജ്ജിംപരുഗാക മാദൃശകവുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 51 ||

പാലും ബുവ്വയും ബെട്ടെദം ഗുഡുവരാ പാപന്ന രാ യന്ന ലേ
ലേലെമ്മന്ന നരംടിപംഡ്ലും ഗൊനി തേലേകുന്ന നേനൊല്ലനം
ടേ ലാലിംപരേ തല്ലിദംഡ്രുലപു ഡട്ലേ തെച്ചി വാത്സല്യ ല
ക്ഷ്മീലീലാവചനംബുലം ഗുഡുപരാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 52 ||

കലലംചുന് ശകുനംബുലംചു ഗ്രഹയോഗം ബംചു സാമുദ്രികം
ബു ലടംചും ദെവുലംചു ദിഷ്ട്മനുചുന് ഭൂതംബുലംചു ന്വിഷാ
ദുലടംചു ന്നിമിഷാര്ധ ജീവനമുലംചും ബ്രീതിം ബുട്ടിംചി യീ
സിലുഗുല് പ്രാണുലകെന്നി ചേസിതിവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 53 ||

തലമീംദം ഗുസുമപ്രസാദ മലികസ്ഥാനംബുപൈ ഭൂതിയുന്
ഗളസീമംബുന ദംഡ നാസികതുദന് ഗംധപ്രസാരംബു ലോ
പല നൈവേദ്യമും ജേര്ചു നേ മനുജ്ം ഡാഭക്തുംഡു നീകെപ്പുഡും
ജെലികാഡൈ വിഹരിംചു രൗപ്യഗിരിപൈ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 54 ||

ആലും ബിഡ്ഡലു മിത്രുലുന് ഹിതുലു നിഷ്ടര്ധംബു ലീനേര്തുരേ
വേള ന്വാരി ഭജിംപം ജാലിപഡ കാവിര്ഭൂത മോദംബുനം
ഗാലംബെല്ല സുഖംബു നീകു നിംക ഭക്തശ്രേണി രക്ഷിംപകേ
ശ്രീലെവ്വാരികിം ഗൂഡംബെട്ടെദവയാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 55 ||

സുലഭുല്മൂര്ഖു ലനുത്തമോത്തമുല രാജുല്ഗല്ഗിയേവേള ന
ന്നലംതലബെട്ടിന നീ പദാബ്ധമുലം ബായംജാല നേമിച്ചിനം
ഗലധൗതാചല മേലു ടംബുനിധിലോം ഗാപുംഡു ടബ്ജംബു പൈം
ജെലുവൊപ്പുന് സുഖിയിംപം ഗാംചുട സുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 56 ||

കലധൗതാദ്രിയു നസ്ഥിമാലികയു ഗോഗംധര്വമുന് ബുന്കയും
ബുലിതോലു ന്ഭസിതംബും ബാംപതൊദവുല് പോകുംഡം ദോംബുട്ലകൈ
തൊലി നേവാരലതോഡം ബുട്ടക കളാദുല്ഗല്ഗെ മേലയ്യെനാ
സിലുവുല്ദൂരമുചേസികൊം ടെറിംഗിയേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 57 ||

ശ്രുതുലഭ്യാസമുചേസി ശാസ്ത്രഗരിമല് ശോധിംചി തത്ത്വംബുലന്
മതി നൂഹിംചി ശരീര മസ്ഥിരമു ബ്രഹ്മംബെന്ന സത്യംബു ഗാം
ചിതി മംചുന് സഭലന് വൃധാവചനമു ല്ചെപ്പംഗനേ കാനി നി
ര്ജിതചിത്തസ്ഥിര സൗഖ്യമുല് ദെലിയരോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 58 ||

ഗതി നീവംചു ഭജിംചുവാര ലപവര്ഗം ബൊംദഗാനേല സം
തതമും ഗൂടികിനൈ ചരിംപ വിനലേദാ ’യായു രന്നം പ്രയ
ച്ഛതി’ യംചുന്മൊറവെട്ടഗാ ശ്രുതുലു സംസാരാംധകാരാഭി ദൂ
ഷിതദുര്മാര്ഗുല് ഗാനം ഗാനംബഡവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 59 ||

രതിരാ ജുദ്ധതി മീറ നൊക്കപരി ഗോരാജാശ്വുനി ന്നൊത്തം ബോ
നതം ഡാദര്പകു വേഗ നൊത്ത ഗവയം ബാംബോതുനും ദാംകി യു
ഗ്രതം ബോരാഡംഗനുന്ന യുന്നഡിമി ലേംഗല്വോലെ ശോകാനല
സ്ഥിതിപാലൈ മൊറപെട്ടുനന് മനുപവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 60 ||
അംതാ സംശയമേ ശരീരഘടനംബംതാ വിചാരംബെ ലോ
നംതാ ദുഃഖപരംപരാനിവിതമെ മേനംതാ ഭയഭ്രാംതമേ
യംതാനംതശരീരശോഷണമെ ദുര്വ്യാപാരമേ ദേഹികിന്
ജിംതന് നിന്നും ദലംചി പൊംദരു നരുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 61 ||

സംതോഷിംചിതിനിം ജാലുംജാലു രതിരാജദ്വാരസൗഖ്യംബുലന്
ശാംതിന് ബൊംദിതിം ജാലുംജാലു ബഹുരാജദ്വാരസൗഖ്യംബുലന്
ശാംതിം ബൊംദെദം ജൂപു ബ്രഹ്മപദരാജദ്വാരസൗഖ്യംബു നി
ശ്ചിംതന് ശാംതുംഡ നൗദു നീ കരുണചേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 62 ||

സ്തോത്രം ബന്യുലം ജേയനൊല്ലനി വ്രതസ്ഥുല്വോലെ വേസംബുതോം
ബുത്രീ പുത്ര കലത്ര രക്ഷണ കളാബുധ്ധിന് നൃപാലാ(അ)ധമന്
ബാത്രം ബംചു ഭജിംപംബോദു രിതിയുന് ഭാഷ്യംബെ യിവ്വാരിചാ
രിത്രം ബെന്നംഡു മെച്ച നെംച മദിലോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 63 ||

അകലംകസ്ഥിതി നില്പി നാഡ മനു ഘംടാ(ആ)രാവമുന് ബിംദുദീ
പകളാശ്രേണി വിവേകസാധനമുലൊപ്പന് ബൂനി യാനംദതാ
രകദുര്ഗാടവിലോ മനോമൃഗമുഗര്വസ്ഫൂര്തി വാരിംചുവാ
രികിംഗാ വീഡു ഭവോഗ്രബംധലതികല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 64 ||

ഒകയര്ധംബു നിന്നു നേ നഡുഗംഗാ നൂഹിംചി നെട്ലൈനം ബൊ
മ്മു കവിത്വംബുലു നാകും ജെംദനിവി യേമോ യംടിവാ നാദുജി
ഹ്വകു നൈസര്ഗിക കൃത്യ മിംതിയ സുമീ പ്രാര്ധിംചുടേ കാദു കോ
രികല ന്നിന്നുനുഗാന നാകു വശമാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 65 ||
ശുകമുല് കിംശുകപുഷ്പമുല് ഗനി ഫലസ്തോമം ബടംചുന്സമു
ത്സുകതം ദേരംഗം ബോവു നച്ചട മഹാ ദുഃഖംബു സിദ്ധിംചും; ഗ
ര്മകളാഭാഷലകെല്ലം ബ്രാപുലഗു ശാസ്ത്രംബു ല്വിലോകിംചുവാ
രികി നിത്യത്വമനീഷ ദൂരമഗുംജൂ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 66 ||

ഒകരിം ജംപി പദസ്ഥുലൈ ബ്രതുകം ദാമൊക്കൊക്ക രൂഹിംതുരേ
ലൊകൊ താമെന്നംഡും ജാവരോ തമകും ബോവോ സംപദല് പുത്രമി
ത്രകളത്രാദുലതോഡ നിത്യ സുഖമംദം ഗംദുരോ യുന്നവാ
രികി ലേദോ മൃതി യെന്നംഡും ഗടകട ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 67 ||

നീ കാരുണ്യമും ഗല്ഗിനട്ടി നരും ഡേനീചാലയംബുല ജൊരം
ഡേകാര്പണ്യപു മാടലാഡ നരുഗം ഡെവ്വാരിതോ വേഷമുല്
ഗൈകോഡേ മതമുല് ഭജിംപം ഡിലനേകഷ്ടപ്രകാരംബുലന്
ജീകാകൈ ചെഡിപോംദു ജീവനദശന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 68 ||

ജ്ഞാതുല് ദ്രോഹംബു വാംഡ്രു സേയുകപടേര്യാദി ക്രിയാദോഷമുല്
മാതംഡ്രാന സഹിംപരാദു പ്രതികര്മംബിംചുകേ ജേയഗാം
ബോതേ ദോസമു ഗാന മാനി യതിനൈ പോംഗോരിനന് സര്വദാ
ചേതഃക്രോധമു മാന ദെട്ലു നഡുതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 69 ||

ചദുവുല് നേര്ചിന പംഡിതാധമുലു സ്വേച്ഛാഭാഷണക്രീഡലന്
വദരന് സംശയഭീകരാടവുലം ദ്രോവല്ദപ്പി വര്തിംപംഗാ
മദനക്രോധകിരാതുലംദും ഗനി ഭീമപ്രൗഢിചേം ദാംകിനം
ജെദരും ജിത്തമു ചിത്തഗിംപംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 70 ||

രോസിം ദേംടിദി രോംത ദേംടിദി മനൊ രോഗസ്ഥുംഡൈ ദേഹി താം
ബൂസിംദേംടിദി പൂംത ലേംടിവി മദാ(അ)പൂതംബു ലീ ദേഹമുല്
മൂസിംദേംടിദി മൂംതലേംടിവി സദാമൂഢത്വമേ കാനി താം
ജേസിംദേംടിദി ചേംതലേംടിവി വൃധാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 71 ||

ശ്രീ ശൈലേശു ഭജിംതുനോ യഭവുംഗാംചീ നാധു സേവിംതുനോ
കാശീവല്ലഭും ഗൊല്വംബോദുനൊ മഹാ കാളേശും ബൂജിംതുനോ
നാശീലം ബണുവൈന മേരു വനുചുന് രക്ഷിംപവേ നീ കൃപാ
ശ്രീ ശൃംഗാരവിലാസഹാസമുലചേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 72 ||

അയവാരൈ ചരിയിംപവച്ചും ദന പാദാം(അ)ഭോജതീര്ധംബുലന്
ദയതോം ഗൊമ്മനവച്ചു സേവകുനി യര്ധപ്രാണദേഹാദുല
ന്നിയു നാ സൊമ്മനവച്ചുംഗാനി സിരുലന്നിംദിംചി നിന്നാത്മനി
ഷ്ക്രിയതം ഗാനംഗരാദു പംഡിതുലകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 73 ||

മായാ(അ) ജാംഡകരംഡകോടിം ബൊഡിഗാമര്ധിംചിരോ വിക്രമാ(അ)
ജേയും ഗായജും ജംപിരോ കപടലക്ഷ്മീ മോഹമും ബാസിരോ
യായുര്ദയഭുജംഗമൃത്യുവു നനായാസംബുനന് ഗെല്ചിരോ
ശ്രേയോദായക് ലൗദു രെട്ടു ലിതരുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 74 ||

ചവിഗാം ജൂഡ വിനംഗ മൂര്കൊനം ദനൂസംഘര്ഷണാസ്വാദമൊം
ദ വിനിര്മിംചെദ വേല ജംതുവുല നേതത്ക്രീഡലേ പാതക
വ്യവഹാരംബലു സേയുനേമിടികി മായാവിദ്യചേ ബ്രൊദ്ദുപു
ച്ചി വിനോദിംപംഗ ദീന നേമി ഫലമോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 75 ||

വെനുക്ം ജേസിന ഘോരദുര്ദശലു ഭാവിംപംഗ രോംതയ്യെഡുന്
വെനുകന് മുംദട വച്ചു ദുര്മരണമുല് വീക്ഷിംപ ഭീതയ്യെഡുന്
നനു നേംജൂഡഗ നാവിധുല്ദലംചിയുന് നാകേ ഭയം ബയ്യെഡും
ജെനകുംജീംകടിയായെം ഗാലമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 76 ||

പരിശീലിംചിതി മംത്രതംത്രമുലു ചെപ്പ ന്വിംടി സാംഖ്യാദിയോ
ഗ രഹസ്യംബുലു വേദ ശാസ്ത്രമുലു വക്കാണിംചിതിന് ശംകവോ
ദരയം ഗുമ്മഡികായലോനി യവഗിംജംതൈന നമ്മിച്ംചി സു
സ്ഥിരവിജ്ഞാനമു ത്രോവം ജെപ്പംഗദവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 77 ||

മൊദലം ജേസിനവാരി ധര്മമുലു നിര്മൂലംബുഗാം ജേസി ദു
ര്മദുലൈ യിപ്പുഡു വാരെ ധര്മമു ലൊനര്പം ദമ്മു ദൈവംബു ന
വ്വഡെ രാനുന്ന ദുരാത്മുലെല്ല ദമത്രോവം ബോവരേ ഏല ചേ
സെദരോ മീംദു ദലംചിചൂഡ കധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 78 ||
കാസംതൈന സുഖം ബൊനര്ചുനൊ മനഃകാമംബു ലീഡേര്ചുനോ
വീസംബൈനനു വെംടവച്ചുനൊ ജഗദ്വിഖ്യാതിം ഗാവിംചുനോ
ദോസംബു ല്ബെഡം ബൊപുനോ വലസിനംദോഡ്തോ മിമും ജൂപുനോ
ഛീ! സംസാരദുരാശ യേലുദുപവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 79 ||

ഒകപൂംടിംചുക കൂഡ തക്കുവഗുനേ നോര്വംഗലേം ഡെംഡകോ
പക നീഡന്വെദകും ജലിം ജഡിചി കുംപട്ലെത്തുകോംജൂചു വാ
നകു നിംഡിംഡ്ലുനു ദൂറു നീതനുവു ദീനന്വച്ചു സൗഖ്യംബു രോ
സി കഡാസിംപരുഗാക മര്ത്വുലകട ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 80 ||
കേദാരാദിസമസ്തതീര്ധമുലു കോര്മിംജൂഡം ബോനേംടികിന്
ഗാഡാ മുംഗിലി വാരണാസി! കഡുപേ കൈലാസശൈലംബു മീ
പാദധ്യാനമു സംഭവിംചുനപുഡേ ഭാവിംപ നജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീദാരിദ്ര്യുലു ഗാരെ ലോകു ലകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 81 ||

തമകൊം ബൊപ്പം ബരാംഗനാജനപര ദ്രവ്യംബുലന് മ്രുച്ചിലം
ഗ മഹോദ്യോഗമു സേയനെമ്മനമുദൊംഗം ബട്ടി വൈരാഗ്യപാ
ശമുലം ജുട്ടി ബിഗിമംചി നീദുചരണ സ്തംഭംജുനം ഗട്ടിവൈ
ചി മുദം ബെപ്പുഡും ഗല്ഗംജേയ ഗഡവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 82 ||

വേധം ദിട്ടഗരാദുഗാനി ഭുവിലോ വിദ്വാംസുലംജേയ നേ
ലാ ധീചാതുരിം ജേസെം ജേസിന ഗുലാമാപാടനേ പോക ക്ഷു
ദ്ബാധാദുല് ഗലിഗിംപനേല യദി കൃത്യംബൈന ദുര്മാര്ഗുലം
ജീ! ധാത്രീശുലം ജേയനേംടി കകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 83 ||

പുഡമി ന്നിന്നൊക ബില്വപത്രമുനനേം ബൂജിംചി പുണ്യംബുനും
ബഡയന്നേരക പെക്കുദൈവമുലകും ബപ്പുല് പ്രസാദംബുലം
ഗുഡുമുല് ദോസെലു സാരെസത്തുലഡുകുല് ഗുഗ്ഗിള്ളുനും ബേട്ടുചും
ജെഡി യെംദും ഗൊറഗാകപോദു രകടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 84 ||
വിത്തജ്ഞാനമു പാദു ചിത്തമു ഭവാവേശംബു രക്ഷാംബുവുല്
മത്തത്വംബു തദംകുരമ് ഐനൃതമുല് മാറാകു ലത്യംതദു
ദ്വൃത്തുല് പുവ്വുലും ബംഡ്ലു മന്മധമുഖാ വിര്ഭൂതദോഷംബുലും
ജിത്താധ്യുന്നതനിംബഭൂജമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 85 ||

നീപൈം ഗാപ്യമു ചെപ്പുചുന്ന യതംഡുന്നീപദ്യമുല് വ്രാസിയി
മ്മാ പാഠംമൊനരിംതുനന്ന യതംഡുന് മംജുപ്രബംധംബു നി
ഷ്ടാപൂര്തിം ബഠിയിംചുചുന്ന യതംഡുന് സദ്ബാംധവുല് ഗാക ചീ
ചീ! പൃഷ്ഠാഗതബാംധവംബു നിജമാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 86 ||

സംപദ്ഗര്വമും ബാറംദ്രോലി രിപുലന് ജംകിംചി യാകാംക്ഷലന്
ദംപുല്വെട്ടി കളംകമു ല്നറകി ബംധക്ലേശദോഷംബുലം
ജിംപുല്സേസി വയോവിലാസമുലു സംക്ഷേപിംചി ഭൂതംബുലം
ജെംപല്വേയക നിന്നും ഗാനനഗുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 87 ||

രാജശ്രേണികി ദാസുലൈ സിരുലം ഗോരം ജേരംഗാ സൗഖ്യമോ
യീ ജന്മംബു തരിംപംജേയഗല മിമ്മേ പ്രൊദ്ദു സേവിംചു നി
ര്വ്യാജാചാരമു സൗഖ്യമോ തെലിയലേരൗ മാനവു ല്പാപരാ
ജീജാതാതിമദാംധബുദ്ധു ലഗുചുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 88 ||
നിന്നം ജൂഡരൊ മൊന്നം ജൂഡരോ ജനുല് നിത്യംബു ജാവംഗ നാ
പന്നു ല്ഗന്നനിധാന മയ്യെഡി ധനഭ്രാംതിന് വിസര്ജിംപലേ
കുന്നാ രെന്നംഡു നിന്നു ഗംഡു രിക മര്ത്വുല് ഗൊല്വരേമോ നിനുന്
വിന്നം ബോവക യന്യദൈവരതുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 89 ||

നന്നേ യെനുംഗുതോലുദുപ്പടമു ബുവ്വാകാലകൂതംബു ചേ
ഗിന്നേ ബ്രഹ്മകപാല മുഗ്രമഗു ഭോഗേ കംഠഹാരംബു മേല്
നിന്നീലാഗുന നുംടയും ദെലിസിയുന് നീപാദപദ്മംബു ചേ
ര്ചെന് നാരയണും ഡെട്ലു മാനസമും ദാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 90 ||

ദ്വാരദ്വാരമുലംദും ജംചുകിജനവ്രാതംബു ദംഡംമുലന്
ദോരംത്സ്ഥലി ബഗ്ഗനം ബൊഡുചുചുന് ദുര്ഭാഷലാഡ ന്മറിന്
വാരിം ബ്രാര്ധനചേസി രാജുലകു സേവല്സേയംഗാംബോരുല
ക്ഷ്മീരാജ്യംബുനു ഗോരി നീമരിജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 91 ||

ഊരൂരം ജനുലെല്ല ബിക്ഷ മിദരോയുംദം ഗുഹല്ഗല്ഗവോ
ചീരാനീകമു വീധുലം ദൊരുകരോ ശീതാമൃതസ്വച്ഛവാഃ
പൂരം ബേരുലം ബാറദോ തപസുലംബ്രോവംഗ നീവോപവോ
ചേരം ബോവുദുരേല രാഗുല ജനുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 92 ||

ദയ ജൂഡുംഡനി ഗൊംദറാഡുദുരു നിത്യംബുന് നിനും ഗൊല്ചുചുന്
നിയമം ബെംതോ ഫലംബു നംതിയെകദാ നീവീയ പിംഡെംതോ അം
തിയകാ നിപ്പടിയും ദലംപനനു ബുദ്ധിം ജൂഡ; നേലബ്ബുനി
ഷ്ക്രിയതന് നിന്നു ഭജിംപ കിഷ്ടസുഖമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 93 ||

ആരാവം ബുദയിംചെം ദാരകമുഗ നാത്മാഭ്രവീധിന്മഹാ(അ)
കാരോകാരമകാരയുക്തമഗു നോംകാരാഭിധാനംബു ചെ
ന്നാരുന് വിശ്വ മനംഗം ദന്മഹിമചേ നാനാദബിംദുല് സുഖ
ശ്രീ രംജില്ലം ഗഡംഗു നീവദെ സുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 94 ||
നീഭക്തു ല്മദിവേല ഭംഗുല നിനുന്സേവിംബുചുന് വേഡംഗാ
ലോഭംബേടികി വാരി കോര്കുലു കൃപളുത്വംബുനം ദീര്മരാ
ദാ ഭവ്യംബും ദലംചി ചൂഡു പരമാര്ധം ബിച്ചി പൊമ്മന്ന നീ
ശ്രീ ഭാംഡരമുലോം ഗൊറംതപഡുനാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 95 ||

മൊദലന്ഭക്തുലകിച്ചിനാംഡവുഗദാ മോക്ഷംബു നേം ഡേമയാ
’മുദിയംഗാ മുദിയംഗം ബുട്ടു ഘനമൗ മോഹംബു ലോഭംബു’ ന
ന്നദി സത്യംബു കൃപം ദലംപ നൊകവുണ്യാത്മുംഡു നിന്നാത്മ ഗൊ
ല്ചി ദിനംബുന് മൊറവെട്ടംഗാം ഗടഗടാ! ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 96 ||

കാലദ്വാരകവാടബംധനമു ദുഷ്കാല്പ്രമാണക്രിയാ
ലോലാജാലകചിത്രഗുപ്തമുഖവ ല്മീകോഗ്രജിഹ്വാദ്ഭുത
വ്യളവ്യാളവിരോധി മൃത്യുമുഖദംഷ്ട്രാ(അ)ഹാര്യ വജ്രംബു ദി
ക്ചേലാലംകൃത! നീദുനാമ മരയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 97 ||
പദിവേലലൈനനു ലോകകംടകുലചേം ബ്രാപ്രിംചു സൗഖ്യംബു നാ
മദികിം ബഥ്യമു ഗാദു സര്വമുനകുന് മധ്യസ്ഥുംഡൈ സത്യദാ
നദയാദുല് ഗല രാജു നാകൊസംഗു മേനവ്വാനി നീ യട്ലചൂ
ചി ദിനംബുന് മുദമൊംദുദുന് ഗഡപടന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 98 ||

താതല് തല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് മറിയും ബെദ്ദല് ചാവഗാം ജൂഡരോ
ഭീതിം ബൊംദംഗനേല ചാവുനകുംഗാം ബെംഡ്ലാമുബിഡ്ഡല് ഹിത
വ്രാതംബുന് ബലവിംപ ജംതുവുലകുന് വാലായമൈയുംഡംഗാം
ജേതോവീധി നരുംഡു നിന്ഗൊലുവംഡോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 99 ||

ജാതുല് സെപ്പുട സേവസേയുട മൃഷല് സംധിംചു ടന്യായവി
ഖ്യാതിം ബൊംദുട കൊംഡെകാംഡവുട ഹിംസാരംഭകുംഡൗട മി
ധ്യാതാത്പര്യമുലാഡുടന്നിയും ബരദ്രവ്യംബുനാശിംചി യീ
ശ്രീ താ നെന്നിയുഗംബു ലുംഡംഗലദോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 100 ||

ചെഡുഗുല് കൊംദറു കൂഡി ചേയംഗംബനുല് ചീകട്ലു ദൂറംഗം മാ
ല്പഡിതിം ഗാന ഗ്രഹിംപരാനി നിനു നൊല്ലംജാലം ബൊമ്മംചു നില്
വെലംദ്രോചിനം ജൂരുപട്ടുകൊനി നേ വ്രേലാഡുദും ഗോര്കിം ഗോ
രെഡി യര്ധംബുലു നാകു നേല യിഡവോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 101 ||

ഭസിതോദ്ധൂളനധൂസരാംഗുലു ജടാഭാരോത്തമാംഗുല് തപോ
വ്യസനമുല് സാധിതപംചവര്ണരസമുല് വൈരാഗ്യവംതുല് നിതാം
തസുഖസ്വാംതുലു സത്യഭാഷണലു നുദ്യദ്രത്നരുദ്രാക്ഷരാ
ജിസമേതുല് തുദനെവ്വരൈന ഗൊലുതുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 102 ||

ജലജശ്രീ ഗല മംചിനീള്ളു ഗലവാചത്രാതിലോ ബാപുരേ!
വെലിവാഡ ന്മറി ബാംപനില്ലുഗലദാവേസാലുഗാ നക്കടാ!
നലി നാ രെംഡു ഗുണംബു ലെംചി മദിലോ നന്നേമി രോയംഗ നീ
ചെലുവംബൈന ഗുണംബു ലെംചുകൊനവേ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 103 ||

ഗഡിയല് രെംടികൊ മൂംടികോ ഗഡിയകോ കാദേനി നേംഡെല്ലിയോ
കഡ നേംഡാദികൊ യെന്നംഡോ യെറും ഗ മീകായംബു ലീഭൂമിപൈം
ബഡഗാ നുന്നവി ധര്മമാര്ഗമൊകടിം ബാടിംപ രീ മാനവുല്
ചെഡുഗുല് നീപദഭക്തിയും ദെലിയരോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 104 ||

ക്ഷിതിലോ ദൊഡ്ഡതുരംഗസാമജമു ലേചിത്രമ്മു ലാംദോളികാ
തതു ലേ ലെക്ക വിലാസിനീജനസുവസ്രവ്രാത ഭൂഷാകലാ
പതനൂജാദിക മേമിദുര്ലഭമു നീ പാദമ്മു ലര്ചിംചുചോ
ജിതപംകേരുഹപാദപദ്മയുഗളാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 105 ||
സലിലമ്മുല് ജുഖുകപ്രമാണ മൊക പുഷ്മമ്മുന് ഭവന്മൗളി നി
ശ്ചലബക്തിപ്രപത്തിചേ നരുംഡു പൂജല് സേയംഗാ ധന്യുംഡൗ
നില ഗംഗാജലചംദ്രഖംഡമുല ദാനിംദും ദുദിം ഗാംചു നീ
ചെലുവം ബംതയു നീ മഹത്ത്വ മിദിഗാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 106 ||

തമനേത്രദ്യുതിം ദാമെ ചൂഡ സുഖമൈതാദാത്മ്യമുന് ഗൂര്പംഗാ
വിമലമ്മുല് കമലാഭമുല് ജിതലസദ്വിദ്യുല്ലതാലാസ്യമുല്
സുമനോബാണജയപ്രദമ്മുലനുചുന് ജൂചുന് ജനംബൂനിഹാ
രിമൃഗാക്ഷീനിവഹമ്മുകന്നുഗവലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 107 ||

പടവദ്രജ്ജുഭുജംഗവദ്രജതവി ഭ്രാംതിസ്ഫുരച്ഛുക്തിവ
ദ്ഘടവച്ചംദ്രശിലാജപാകുസുമരു ക്സാംഗത്യവത്തംചുവാ
ക്പടിമല് നേര്തുരു ചിത്സുഖം ബനുഭവിംപന് ലേക ദുര്മേധനുല്
ചിടുകന്നം ദലപോയംജൂതു രധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 108 ||

നിനു നിംദിംചിന ദക്ഷുപൈം ദെഗവൊ വാണീനാധു ശാസിംപവോ
ചനുനാ നീ പാദപദ്മസേവകുലം ദുച്ഛം ബാഡു ദുര്മാര്ഗുലം
ബെനുപന് നീകുനു നീദുഭക്തതതികിന് ഭേദംബു ഗാനംഗ വ
ച്ചെനൊ ലേകുംഡിന നൂറകുംഡഗലവാ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 109 ||

കരിദൈത്യുന് ബൊരിഗൊന്ന ശൂലമു ക(രാ)രഗ്ര(സ്ഥ)സ്തംബു ഗാദോ രതീ
ശ്വരുനിന് ഗാല്ചിന ഫാലലോചനശിഖാ വര്ഗംബു ചല്ലാറെനോ
പരനിംദാപരുലന് വധിംപ വിദിയുന് ഭാഷ്യംബെ വാരേമി ചേ
സിരി നീകുന് ബരമോപകാര മരയന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 110 ||

ദുരമുന് ദുര്ഗമു രായബാരമു മറിന് ദൊംഗര്മമുന് വൈദ്യമുന്
നരനാധാശ്രയ മോഡബേരമുനു ബെന്മംത്രംബു സിദ്ധിംചിനന്
അരയന് ദൊഡ്ഡഫലംബു ഗല്ഗുനദിഗാ കാകാര്യമേ തപ്പിനന്
സിരിയും ബോവുനു ബ്രാണഹാനിയു നഗുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 111 ||

തനയും ഗാംചി ധനംബു നിംചി ദിവിജസ്ഥാനംബു ഗട്ടിംചി വി
പ്രുന കുദ്വാഹമു ജേസി സത്കൃതികിം ബാത്രുംഡൈ തടാകംബു നേ
ര്പുനം ദ്രവ്വിംചി വനംബു വെട്ടി മനനീ പോലേഡു നീസേവം ജേ
സിന പുണ്യാത്മുംഡു പോവു ലോകമുനകുന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 112 ||

ക്ഷിതിനാധോത്തമ! സത്കവീശ്വരുംഡ് വച്ചെന് മിമ്മുലം ജൂഡംഗാ
നതംഡേ മേടി കവിത്വവൈഖരിനി സദ്യഃകാവ്യനിര്മാത തത്
പ്രതിഭ ല്മംചിനി തിട്ടുപദ്യമുലു ചെപ്പും ദാതംഡൈനന് മമും
ഗ്രിതമേ ചൂചെനു ബൊമ്മടംചു രധമുല് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 113 ||

നീകും ഗാനി കവിത്വ മെവ്വരികി നേനീനംചു മീദെത്തിതിന്
ജേകൊംടിന് ബിരുദംബു കംകണമു മുംജേം ഗട്ടിതിം ബട്ടിതിന്
ലോകുല് മെച്ച വ്രതംബു നാതനുവു കീലുല് നേര്പുലും ഗാവു ഛീ
ഛീ കാലംബുലരീതി ദപ്പെഡു ജുമീ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 114 ||

നിച്ചല് നിന്നു ഭജിംചി ചിന്മയമഹാ നിര്വാണപീഠംബു പൈ
രച്ചല്സേയക യാര്ജവംബു കുജന വ്രാതംബുചേം ഗ്രാംഗി ഭൂ
ഭൃച്ചംഡാലുരം ഗൊല്ചി വാരു ദനും ഗോപിംമന് ബുധും ഡാര്തുംഡൈ
ചിച്ചാരം ജമു രെല്ലം ജല്ലുകൊനുനോ ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 115 ||

ദംതംബു ല്പഡനപ്പുഡേ തനുവുനംദാരൂഢി യുന്നപ്പുഡേ
കാംതാസംഘമു രോയനപ്പുഡേ ജരക്രാംതംബു ഗാനപ്പുഡേ
വിതല്മേന ജരിംചനപ്പുഡെ കുരുല്വെല്ലെല്ല ഗാനപ്പുഡേ
ചിംതിംപന്വലെ നീപദാംബുജമുലന് ശ്രീ കാളഹസ്തീശ്വരാ! || 116 ||

Lord Shiva Stotram – Sri Kalahastiswara Satakam Lyrics in English

srividyutkalita‌உjavanjavamaha-jimutapapambudha-
ravegambuna manmanobjasamudi-rnatvambum golpoyitin |
deva! mi karunasaratsamayamim-tem jalum jidbhavana-
sevam damaratamparai maniyedan- sri kalahastisvara! || 1 ||

vanivallabhadurlabhambagu bhavaddvarambuna nnilci ni
rvanasrim jerapattam jucina vicaradrohamo nitya ka
lyanakridalam basi durdasalapa lai rajalokadhama
srenidvaramu duranjesi tipudo sri kalahastisvara! || 2 ||

anta midhya talanci cucina narum datlau teringin sada
kanta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambancu moharnava
cibhrantim jendi jarincu gani paramardhambaina niyandum dam
jintakantayu jinta nilpandugada sri kalahastisvara! || 3 ||

ni na sandodambatumata vinuma niceta jitambu nem
ganim battaka santatambu madi vedkam goltu nantassapa
tnanikambuna koppagimpakumu nannapatiye calum de
jinollam gari nolla nolla sirulan sri kalahastisvara! || 4 ||

bhavakelimadiramadambuna maha papatmundai vidu na
nnu vivekimpam datancu nenu narakarnorasipalainam ba
ttavu; balundokacota natatamitoda nnutam gulangam dam
dri vicarimpaka yunduna katakata sri kalahastisvara! || 5 ||

svamidrohamum jesi yenokani golvambotino kaka ne
nimata nvinanollakunditino ninne dikkugam judano
yemi ittivrdhaparadhinagu nanni duhkhavarasivi
ci madhyambuna munci yumpadaguna sri kalahastisvara! || 6 ||

divijakṣma ruha dhenu ratna ghanabhuti prasphuradratnasa
nuvu ni villu nidhisvarundu sakhum darnorasikanyavibhum
duviseṣarcakum dinka nikena ghanundum galgune nivu cu
ci vicarimpavu lemi nevvandudupun sri kalahastisvara! || 7 ||

nito yudhdhamu ceya nompam gavita nirmanasakti nninum
britunjeyagalenu nikoraku dandrinjampaganjala na
cetan rokata ninnumottaveratunjikaku nabhakti ye
ritinnakinka ninnu judagalugan sri kalahastisvara! || 8 ||

alumbiddalu dallidandrulu dhanambancu nmahabandhanam
bela nameda gattinadavika ninnevelam jintintu ni
rmulambaina manambulo negadu durmohabdhilom grunki yi
silamalapu jinta netludipedo sri kalahastisvara! || 9 ||

nippai patakatulasaila madacun ninamamun manavul
tappan davvula vinna nantaka bhujadarpoddhataklesamul
tappundarunu muktu laudu ravi sastrambulmahapanditul
ceppanga damakinka sanka valena sri kalahastisvara! || 10 ||

vidembabbina yappudum dama nutul vinnappudumbottalom
gudunnappudu srivilasamulu paikonnappudum gayakul
padanga vinunappudun jelangu dambhaprayavisranana
kridasaktula nemi ceppavaleno sri kalahastisvara! || 11 ||

ninu sevimpaga napadal vodamani nityotsavam babbani
janamatrundanani mahatmu danani samsaramohambu pai
konani nnanamu galgani grahaganul gundimpani meluva
ccina rani yavi naku bhuṣanamulo sri kalahastisvara! || 12 ||

e vedambu bathince luta bhujangam besastramulsuce da
ne vidyabhyasanambonarcem gari cencemantra muhince bo
dhavirbhavanidanamul caduvulayya! kavu! mipadasam
sevasaktiye kaka jantutatikin sri kalahastisvara! || 13 ||

kayal gace vadhunakhagramulace gayambu vakṣojamul
rayan rapade rommu manmadha viharaklesavibhrantice
brayam bayenu battagatte dalaceppan rota samsaramem
jeyanjala viraktum jeyangadave sri kalahastisvara! || 14 ||

ninnerupamuga bhajintu madilo nirupu mokalo stri
canno kuncamu mekapentikayo yi sandehamulmanpi na
kannara nbhavadiyamurti saguna karambuga jupave
cinnirejaviharamattamadhupa sri kalahastisvara! || 15 ||

ninu navankili gavumantino marunnilakabhrantim gum
tena pommantino yengilicci tinu tintengani kadantino
ninu nemmindaga visvasincusujananikambu rakṣimpanje
sina navinnapamela gaikonavaya sri kalahastisvara! || 16 ||

ralan ruvvagam jetuladavu kumara! rammu rammncunem
jalan jampanga netramu ndiviyangasaktundanem ganu na
silam bemani ceppanunnadinka ni cittambu na bhagyamo
srilakṣmipatisevitanghriyugala! sri kalahastisvara! || 17 ||

rajul mattulu variseva narakaprayambu variccunam
bhojakṣicaturantayanaturagi bhuṣadu latmavyadha
bijambul tadapekṣa calu maritrptim bonditin nnanala
kṣmijagratparinama mimmu dayato sri kalahastisvara! || 18 ||

nirupambu dalampangam dudamodal negana nivainaco
rara rammani yancum jeppavu prdharambhambu linketikin!
nira nmumpumu pala mumpu minka ninne namminandam jumi
sriramarcita padapadmayugala sri kalahastisvara! || 19 ||

niku nmamsamu vamchayeni karava niceta ledundangam
jokainatti kutharamunda nanala jyotunda nirundanga
bakam boppa ghatinci cetipunukan bhakṣimpakaboyacem
jekom tengilimamsamitlu daguna sri kalahastisvara! || 20 ||

rajai duṣkrtim jendem jandurundu rarajai kuberundu dr
grajivambunam gance duhkhamu kurukṣmapalum damatane
yajim gule samastabandhuvulato na rajasabdhambu ci
chi janmantaramandu nollanujumi sri kalahastisvara! || 21 ||

rajardhatundainaco necata dharmambundu neriti na
najatikriya lerpadun sukhamu manyasreni ketlabbu ru
pajivaliki nedi dikku dhrtini bhaktul bhavatpadani
rejambul bhajiyintu reterangunan sri kalahastisvara! || 22 ||

tarangal pippalapatramul merangu taddambul maruddipamul
karikarnantamu lendamavula tatul khadyotkitaprabhal
suravidhilikhitakṣarambu lasuvul jyotsnapahpindamul
sirulandela madandhulauduru janul sri kalahastisvara! || 23 ||

ninnunnammina riti namma norulan nikanna nakennale
rannaldammulu tallidandrulu gurundapatsahayundu na
yanna! yennadu nannu samskrtiviṣadambhodhi datinci ya
chcinnanandasukhabdhim delcedo kade sri kalahastisvara! || 24 ||

ni pancam badiyundagam galiginan bhikṣanname calu n
kṣepam babbina rajakitamula nesevimpnganopa na
sapasambulam jutti trippakumu samsarardhamai bantugam
jepattam daya galgeneni madilo sri kalahastisvara! || 25 ||

ni perun bhavadanghritirdhamu bhavanniṣthyuta tambulamun
ni pallembu prasadamum gonikada ne biddanainanda na
nnipatim garunimpu mompa ninka ninevvarikim biddagam
jepattam dagum batti manam dagado sri kalahastisvara! || 26 ||

amma yayya yatancu nevvarini nenannansiva! ninnune
summi! ni madim dallidandrulanatancu njudangamboku na
kimmaim dalliyum dandriyun gurundu nive kaka samsarapum
jimmanjikanti gappina ngadavu nan sri kalahastisvara! || 27 ||

kodukul putta ratancu nedtu ravivekul jivanabhrantulai
kodukul puttare kauravendruna kanekul varice negatul
vadasem butrulu leni ya sukunakun batillene durgatul!
cedune mokṣapadam maputrakunakun sri kalahastisvara! || 28 ||

grahadoṣambulu durnimittamulu nikalyananamambu pra
tyahamum berkonuttamottamula badhambettaganopune?
dahanum gappanganjalune salabhasantanambu ni sevam je
si hataklesulu garugaka manujul sri kalahastisvara! || 29 ||

adugammonika nanyamargaratulambranavanotsahinai
yadugamboyina modu nidu padapadmaradhakasreniyu
nnedaku nninnu bhajimpanganganiyu nakela parapekṣa ko
redi dinkemi bhavatprasadame tagun sri kalahastisvara! || 30 ||
madamatangamu landalambula harul manikyamu lpallakul
mudital citradukulamu lparimalambu lmokṣaminjalune?
madilo vini napekṣasesi nrpadhamadvaradesambum ga
ci dinambul vrdhaputturannulakata sri kalahastisvara! || 31 ||

rosi royadu kaminijanula tarunyorusaukhyambulan
pasi payaru putramitrajana sampadbhranti vamchalatal
kosi koyadu namanam bakata nikum britiga sat kriyal
cesi ceyadu dini trullanapave sri kalahastisvara! || 32 ||

ennellundu nemi gandu ninkanenevvari rakṣincedan
ninne niṣtha bhajinceda nnirupamonnidrapramodambu na
kennandabbedu nntakalaminka nenitlunna nemayyedim?
jinnambuccaka nannu nelukolave sri kalahastisvara! || 33 ||

cavam galamu ceruvau teringiyum jalimpanga leka na
nnevaidyundu cikitsam brovangalando yemandu rakṣincuno
e velpul krpanjuturo yanucu ninnintainam jintimpanda
jivacchradhdhamum jesikonna yatiyun sri kalahastisvara! || 34 ||

dinamum jittamulo suvarnamukhari tirapradesamraka
nanamadhyopala vedikagramuna nanandambunam bankaja
nananiṣtha nnunum judam gannanadivo saukhyambu lakṣmivila
sinimayanatanal sukhambu lagune sri kalahastisvara! || 35 ||

alancu nmedam gatti daniki navatyasrenim galpinci ta
dbhalavratamu niccipuccutanu sambandhambu gavinci ya
malarmambuna bandhavam banedi premam gondaram drippangam
silansila yamarcina tlosangito sri kalahastisvara! || 36 ||

tanuve nityamuga nonarcu madileda cacci janmimpakum
da nupayambu ghatimpu magatula renta nnerpu lekunna le
dani nakippuda ceppu ceyangala karyambunna samsevam je
si ninum gancedangaka kalamunano sri kalahastisvara! || 37 ||

padunalgele mahayugambu loka bhupalundu; cellince na
yyudayastacalasandhi nanna nokam dayuṣmantundai viriya
bhyudayam bevvaru ceppanga vinaro yalpulmattulai yela ca
ccedaro rajula mancu nakkatakata! sri kalahastisvara! || 38 ||

rajannantane povuna krpayu dharmambabhijatyambu vi
dyajatakṣama satyabhaṣanamu vidvanmitrasamrakṣayun
sauganyambu krtamberungatayu visvasambu gakunna du
rbijasreṣthulu gam gatambu galade sri kalahastisvara! || 39 ||

munu nice napavargarajyapadavi murdhabhiṣekambu gam
cina punyatmulu nenu nokkasarivo cintinci cudanga ne
tlaninam gitaphanindrapotamadave dandograhimsavica
rini gangam ninu ganangaka madilo sri kalahastisvara! || 40 ||

pavamanasanabhuṣanaprakaramun bhadrebhacarmambu na-
tavikatvambum priyambulai bhugahasundalatavicarulan
bhavaduhkhambulam bapu toppum jelandimbatinci kaivalyami-
cci vinodincuta kemi karanamaya sri kalahastisvara! || 41 ||

amarastrila ramincinam jedadu moham bintayun brahmapa-
ttamu sidhdhincina nasa diradu nirudhakrodhamun sarvalo-
kamula nmringina mana dindum gala sau-khyam bolla nisevam je-
si mahapatakavarirasim gadatun sri kalahastisvara! || 42 ||

canuvarim gani yedcuvaru jamunda satyambuga vattu me
manumanambinka ledu nammamani taravela narevunan
munungambovucu basa seyuta sumi mummatikim judagam
jenatu lganaru dinibhavamidivo sri kalahastisvara! || 43 ||

bhavaduhkhambulu rajakitamula nebrardhincinam bayune
bhavadanghristuticetangaka vilasadbalakṣudhaklesadu
ṣtavidhulmanune cuda menkamedacantandalli karunyadba
ṣthiviseṣambuna nicci cantambale no sri kalahastisvara! || 44 ||

pavi puṣpambagu nagni mancagu nakuparambu bhumisthalam
bavu satrum datimitrundau viṣamu divyaharamau nennanga
navanimandalilopalan siva sive tyabhaṣanollasikin
siva ni namamu sarvavasyakaramau sri kalahastisvara! || 45 ||

levo kanalam gandhamulaphalamul levo guhal toyamul
levo yerulam ballavastaranamul levo sada yatmalo
levo nivu viraktula nmanupa jalim bondi bhupaluran
seval seyangam bodu reloko janul sri kalahastisvara! || 46 ||

munu nem buttina puttu lenni galavo mohambuce nandunje
sina karmambula provu lenni galavo cintincinan gana ni
jananambe yani yunna vada nidiye calimpave ninnum go
lcina punyambunakum grparatundavai sri kalahastisvara! || 47 ||

tanu vendaka dharitri nundu nanu nandakan maharogadi
panaduhkhadulam bondakunda nanukampadrṣti vikṣinci ya
venukan nipadapadmamul dalancucun visvaprapancambum ba
sina cittambuna nundanjeyangadave sri kalahastisvara! || 48 ||

malabhuyiṣta manojadhamamu suṣumnadvaramo yaru kum
daliyo padakarakṣiyugmambulu ṣatkanjambulo momu da
jalajambo nitalambu candrakalayo sangambu yogambo ga
sili sevinturu kantalan bhuvi janul sri kalahastisvara! || 49 ||

jalakambul rasamul prasunamulu vacabandhamul vadyamu
lkalasabdhadhvanu lancitambara malankarambu diptu lmerum
gulu naivedyamu madhuri mahimagam goltunninun bhaktiram
jila divyarcana gurci nercina kriyan sri kalahastisvara! || 50 ||

elila nnutiyimpavaccu nupamotprekṣadhvanivyangyasa
bdhalankaraviseṣabhaṣala kalabhyambaina nirupamum
jalunjalum gavitvamulnilucune satyambu varnincuco
ci! lajjimparugaka madrsakavul sri kalahastisvara! || 51 ||

palum buvvayum bettedam guduvara papanna ra yanna le
lelemmanna narantipandlum goni telekunna nenollanam
te lalimpare tallidandrulapu datle tecci vatsalya la
kṣmililavacanambulam gudupara sri kalahastisvara! || 52 ||

kalalancun sakunambulancu grahayogam bancu samudrikam
bu latancum devulancu diṣtmanucun bhutambulancu nviṣa
dulatancu nnimiṣardha jivanamulancum britim buttinci yi
silugul pranulakenni cesitivaya sri kalahastisvara! || 53 ||

talamindam gusumaprasada malikasthanambupai bhutiyun
galasimambuna danda nasikatudan gandhaprasarambu lo
pala naivedyamum jercu ne manujm dabhaktundu nikeppudum
jelikadai viharincu raupyagiripai sri kalahastisvara! || 54 ||

alum biddalu mitrulun hitulu niṣtardhambu linerture
vela nvari bhajimpam jalipada kavirbhuta modambunam
galambella sukhambu niku ninka bhaktasreni rakṣimpake
srilevvarikim gudambettedavaya sri kalahastisvara! || 55 ||

sulabhulmurkhu lanuttamottamula rajulgalgiyevela na
nnalantalabettina ni padabdhamulam bayanjala nemiccinam
galadhautacala melu tambunidhilom gapundu tabjambu paim
jeluvoppun sukhiyimpam gancuta sumi sri kalahastisvara! || 56 ||

kaladhautadriyu nasthimalikayu gogandharvamun bunkayum
bulitolu nbhasitambum bampatodavul pokundam dombutlakai
toli nevaralatodam buttaka kaladulgalge melayyena
siluvulduramucesikom teringiye sri kalahastisvara! || 57 ||

srutulabhyasamucesi sastragarimal sodhinci tattvambulan
mati nuhinci sarira masthiramu brahmambenna satyambu gam
citi mancun sabhalan vrdhavacanamu lceppangane kani ni
rjitacittasthira saukhyamul deliyaro sri kalahastisvara! || 58 ||

gati nivancu bhajincuvara lapavargam bondaganela sam
tatamum gutikinai carimpa vinaleda ’yayu rannam praya
cchati’ yancunmoravettaga srutulu samsarandhakarabhi du
ṣitadurmargul ganam ganambadavo sri kalahastisvara! || 59 ||

ratira juddhati mira nokkapari gorajasvuni nnottam bo
natam dadarpaku vega notta gavayam bambotunum danki yu
gratam boradanganunna yunnadimi lengalvole sokanala
sthitipalai morapettunan manupave sri kalahastisvara! || 60 ||

anta samsayame sariraghatanambanta vicarambe lo
nanta duhkhaparamparanivitame menanta bhayabhrantame
yantanantasarirasoṣaname durvyaparame dehikin
jintan ninnum dalanci pondaru narul sri kalahastisvara! || 61 ||

santoṣincitinim jalunjalu ratirajadvarasaukhyambulan
santin bonditim jalunjalu bahurajadvarasaukhyambulan
santim bondedam jupu brahmapadarajadvarasaukhyambu ni
scintan santunda naudu ni karunace sri kalahastisvara! || 62 ||

stotram banyulam jeyanollani vratasthulvole vesambutom
butri putra kalatra rakṣana kalabudhdhin nrpala(a)dhaman
batram bancu bhajimpambodu ritiyun bhaṣyambe yivvarica
ritram bennandu mecca nenca madilo sri kalahastisvara! || 63 ||

akalankasthiti nilpi nada manu ghanta(a)ravamun bindudi
pakalasreni vivekasadhanamuloppan buni yanandata
rakadurgatavilo manomrgamugarvasphurti varincuva
rikinga vidu bhavograbandhalatikal sri kalahastisvara! || 64 ||

okayardhambu ninnu ne naduganga nuhinci netlainam bo
mmu kavitvambulu nakum jendanivi yemo yantiva naduji
hvaku naisargika krtya mintiya sumi prardhincute kadu ko
rikala nninnunugana naku vasama sri kalahastisvara! || 65 ||

sukamul kimsukapuṣpamul gani phalastomam batancunsamu
tsukatam derangam bovu naccata maha duhkhambu siddhincum; ga
rmakalabhaṣalakellam brapulagu sastrambu lvilokincuva
riki nityatvamaniṣa duramagunju sri kalahastisvara! || 66 ||

okarim jampi padasthulai bratukam damokkokka ruhinture
loko tamennandum javaro tamakum bovo sampadal putrami
trakalatradulatoda nitya sukhamandam ganduro yunnava
riki ledo mrti yennandum gatakata sri kalahastisvara! || 67 ||

ni karunyamum galginatti narum denicalayambula joram
dekarpanyapu matalada narugam devvarito veṣamul
gaikode matamul bhajimpam dilanekaṣtaprakarambulan
jikakai cedipondu jivanadasan sri kalahastisvara! || 68 ||

nnatul drohambu vandru seyukapateryadi kriyadoṣamul
matandrana sahimparadu pratikarmambincuke jeyagam
bote dosamu gana mani yatinai pongorinan sarvada
cetahkrodhamu mana detlu nadutun sri kalahastisvara! || 69 ||

caduvul nercina panditadhamulu svecchabhaṣanakridalan
vadaran samsayabhikaratavulam drovaldappi vartimpanga
madanakrodhakiratulandum gani bhimapraudhicem dankinam
jedarum jittamu cittagimpangadave sri kalahastisvara! || 70 ||

rosim dentidi ronta dentidi mano rogasthundai dehi tam
busindentidi punta lentivi mada(a)putambu li dehamul
musindentidi muntalentivi sadamudhatvame kani tam
jesindentidi centalentivi vrdha sri kalahastisvara! || 71 ||

sri sailesu bhajintuno yabhavunganci nadhu sevintuno
kasivallabhum golvamboduno maha kalesum bujintuno
nasilam banuvaina meru vanucun rakṣimpave ni krpa
sri srngaravilasahasamulace sri kalahastisvara! || 72 ||

ayavarai cariyimpavaccum dana padam(a)bhojatirdhambulan
dayatom gommanavaccu sevakuni yardhapranadehadula
nniyu na sommanavaccungani sirulannindinci ninnatmani
ṣkriyatam ganangaradu panditulakun sri kalahastisvara! || 73 ||

maya(a) jandakarandakotim bodigamardhinciro vikrama(a)
jeyum gayajum jampiro kapatalakṣmi mohamum basiro
yayurdayabhujangamrtyuvu nanayasambunan gelciro
sreyodayak laudu rettu litarul sri kalahastisvara! || 74 ||

cavigam juda vinanga murkonam danusangharṣanasvadamom
da vinirminceda vela jantuvula netatkridale pataka
vyavaharambalu seyunemitiki mayavidyace broddupu
cci vinodimpanga dina nemi phalamo sri kalahastisvara! || 75 ||

venukm jesina ghoradurdasalu bhavimpanga rontayyedun
venukan mundata vaccu durmaranamul vikṣimpa bhitayyedun
nanu nenjudaga navidhuldalanciyun nake bhayam bayyedum
jenakunjinkatiyayem galamunakun sri kalahastisvara! || 76 ||

parisilinciti mantratantramulu ceppa nvinti sankhyadiyo
ga rahasyambulu veda sastramulu vakkanincitin sankavo
darayam gummadikayaloni yavaginjantaina nammicnci su
sthiravinnanamu trovam jeppangadave sri kalahastisvara! || 77 ||

modalam jesinavari dharmamulu nirmulambugam jesi du
rmadulai yippudu vare dharmamu lonarpam dammu daivambu na
vvade ranunna duratmulella damatrovam bovare ela ce
sedaro mindu dalancicuda kadhamul sri kalahastisvara! || 78 ||

kasantaina sukham bonarcuno manahkamambu lidercuno
visambainanu ventavaccuno jagadvikhyatim gavincuno
dosambu lbedam bopuno valasinandodto mimum jupuno
chi! samsaradurasa yeludupavo sri kalahastisvara! || 79 ||

okapuntincuka kuda takkuvagune norvangalem dendako
paka nidanvedakum jalim jadici kumpatlettukonjucu va
naku nindindlunu duru nitanuvu dinanvaccu saukhyambu ro
si kadasimparugaka martvulakata sri kalahastisvara! || 80 ||

kedaradisamastatirdhamulu korminjudam bonentikin
gada mungili varanasi! kadupe kailasasailambu mi
padadhyanamu sambhavincunapude bhavimpa nannanala
kṣmidaridryulu gare loku lakata! sri kalahastisvara! || 81 ||

tamakom boppam baranganajanapara dravyambulan mruccilam
ga mahodyogamu seyanemmanamudongam batti vairagyapa
samulam jutti bigimanci niducarana stambhanjunam gattivai
ci mudam beppudum galganjeya gadave sri kalahastisvara! || 82 ||

vedham dittagaradugani bhuvilo vidvamsulanjeya ne
la dhicaturim jesem jesina gulamapatane poka kṣu
dbadhadul galigimpanela yadi krtyambaina durmargulam
ji! dhatrisulam jeyanenti kakata! sri kalahastisvara! || 83 ||

pudami nninnoka bilvapatramunanem bujinci punyambunum
badayanneraka pekkudaivamulakum bappul prasadambulam
gudumul doselu saresattuladukul guggillunum bettucum
jedi yendum goragakapodu rakata! sri kalahastisvara! || 84 ||

vittannanamu padu cittamu bhavavesambu rakṣambuvul
mattatvambu tadankuram ainrtamul maraku latyantadu
dvrttul puvvulum bandlu manmadhamukha virbhutadoṣambulum
jittadhyunnatanimbabhujamunakun sri kalahastisvara! || 85 ||

nipaim gapyamu ceppucunna yatandunnipadyamul vrasiyi
mma pathammonarintunanna yatandun manjuprabandhambu ni
ṣtapurtim bathiyincucunna yatandun sadbandhavul gaka ci
ci! prṣthagatabandhavambu nijama! sri kalahastisvara! || 86 ||

sampadgarvamum barandroli ripulan jankinci yakankṣalan
dampulvetti kalankamu lnaraki bandhaklesadoṣambulam
jimpulsesi vayovilasamulu sankṣepinci bhutambulam
jempalveyaka ninnum gananaguna sri kalahastisvara! || 87 ||

rajasreniki dasulai sirulam goram jeranga saukhyamo
yi janmambu tarimpanjeyagala mimme proddu sevincu ni
rvyajacaramu saukhyamo teliyalerau manavu lpapara
jijatatimadandhabuddhu lagucun sri kalahastisvara! || 88 ||

ninnam judaro monnam judaro janul nityambu javanga na
pannu lgannanidhana mayyedi dhanabhrantin visarjimpale
kunna rennandu ninnu gandu rika martvul golvaremo ninun
vinnam bovaka yanyadaivaratulan sri kalahastisvara! || 89 ||

nanne yenungutoluduppatamu buvvakalakutambu ce
ginne brahmakapala mugramagu bhoge kanthaharambu mel
ninnilaguna nuntayum delisiyun nipadapadmambu ce
rcen narayanum detlu manasamum da sri kalahastisvara! || 90 ||

dvaradvaramulandum jancukijanavratambu dandammulan
dorantsthali bagganam boducucun durbhaṣalada nmarin
varim brardhanacesi rajulaku sevalseyangamborula
kṣmirajyambunu gori nimarijanul sri kalahastisvara! || 91 ||

ururam janulella bikṣa midaroyundam guhalgalgavo
ciranikamu vidhulam dorukaro sitamrtasvacchavah
puram berulam barado tapasulambrovanga nivopavo
ceram bovudurela ragula janul sri kalahastisvara! || 92 ||

daya judundani gondaraduduru nityambun ninum golcucun
niyamam bento phalambu nantiyekada niviya pindento am
tiyaka nippatiyum dalampananu buddhim juda; nelabbuni
ṣkriyatan ninnu bhajimpa kiṣtasukhamul sri kalahastisvara! || 93 ||

aravam budayincem darakamuga natmabhravidhinmaha(a)
karokaramakarayuktamagu nonkarabhidhanambu ce
nnarun visva manangam danmahimace nanadabindul sukha
sri ranjillam gadangu nivade sumi sri kalahastisvara! || 94 ||

nibhaktu lmadivela bhangula ninunsevimbucun vedanga
lobhambetiki vari korkulu krpalutvambunam dirmara
da bhavyambum dalanci cudu paramardham bicci pommanna ni
sri bhandaramulom gorantapaduna sri kalahastisvara! || 95 ||

modalanbhaktulakiccinandavugada mokṣambu nem demaya
’mudiyanga mudiyangam buttu ghanamau mohambu lobhambu’ na
nnadi satyambu krpam dalampa nokavunyatmundu ninnatma go
lci dinambun moravettangam gatagata! sri kalahastisvara! || 96 ||

kaladvarakavatabandhanamu duṣkalpramanakriya
lolajalakacitraguptamukhava lmikograjihvadbhuta
vyalavyalavirodhi mrtyumukhadamṣtra(a)harya vajrambu di
kcelalankrta! nidunama marayan sri kalahastisvara! || 97 ||

padivelalainanu lokakantakulacem braprincu saukhyambu na
madikim bathyamu gadu sarvamunakun madhyasthundai satyada
nadayadul gala raju nakosangu menavvani ni yatlacu
ci dinambun mudamondudun gadapatan sri kalahastisvara! || 98 ||

tatal talliyum dandriyun mariyum beddal cavagam judaro
bhitim bondanganela cavunakungam bendlamubiddal hita
vratambun balavimpa jantuvulakun valayamaiyundangam
jetovidhi narundu ningoluvando sri kalahastisvara! || 99 ||

jatul sepputa sevaseyuta mrṣal sandhincu tanyayavi
khyatim bonduta kondekandavuta himsarambhakundauta mi
dhyatatparyamuladutanniyum baradravyambunasinci yi
sri ta nenniyugambu lundangalado sri kalahastisvara! || 100 ||

cedugul kondaru kudi ceyangambanul cikatlu durangam ma
lpaditim gana grahimparani ninu nollanjalam bommancu nil
velandrocinam jurupattukoni ne vreladudum gorkim go
redi yardhambulu naku nela yidavo sri kalahastisvara! || 101 ||

bhasitoddhulanadhusarangulu jatabharottamangul tapo
vyasanamul sadhitapancavarnarasamul vairagyavantul nitam
tasukhasvantulu satyabhaṣanalu nudyadratnarudrakṣara
jisametul tudanevvaraina golutun sri kalahastisvara! || 102 ||

jalajasri gala mancinillu galavacatratilo bapure!
velivada nmari bampanillugaladavesaluga nakkata!
nali na rendu gunambu lenci madilo nannemi royanga ni
celuvambaina gunambu lencukonave sri kalahastisvara! || 103 ||

gadiyal rentiko muntiko gadiyako kadeni nendelliyo
kada nendadiko yennando yerum ga mikayambu libhumipaim
badaga nunnavi dharmamargamokatim batimpa ri manavul
cedugul nipadabhaktiyum deliyaro sri kalahastisvara! || 104 ||

kṣitilo doddaturangasamajamu lecitrammu landolika
tatu le lekka vilasinijanasuvasravrata bhuṣakala
patanujadika memidurlabhamu ni padammu larcincuco
jitapankeruhapadapadmayugala sri kalahastisvara! || 105 ||

salilammul jukhukapramana moka puṣmammun bhavanmauli ni
scalabaktiprapattice narundu pujal seyanga dhanyundau
nila gangajalacandrakhandamula danindum dudim gancu ni
celuvam bantayu ni mahattva midiga sri kalahastisvara! || 106 ||

tamanetradyutim dame cuda sukhamaitadatmyamun gurpanga
vimalammul kamalabhamul jitalasadvidyullatalasyamul
sumanobanajayapradammulanucun jucun janambuniha
rimrgakṣinivahammukannugavalan sri kalahastisvara! || 107 ||

patavadrajjubhujangavadrajatavi bhrantisphuracchuktiva
dghatavaccandrasilajapakusumaru ksangatyavattancuva
kpatimal nerturu citsukham banubhavimpan leka durmedhanul
citukannam dalapoyanjutu radhamul sri kalahastisvara! || 108 ||

ninu nindincina dakṣupaim degavo vaninadhu sasimpavo
canuna ni padapadmasevakulam duccham badu durmargulam
benupan nikunu nidubhaktatatikin bhedambu gananga va
cceno lekundina nurakundagalava sri kalahastisvara! || 109 ||

karidaityun borigonna sulamu ka(ra)ragra(stha)stambu gado rati
svarunin galcina phalalocanasikha vargambu callareno
paranindaparulan vadhimpa vidiyun bhaṣyambe varemi ce
siri nikun baramopakara marayan sri kalahastisvara! || 110 ||

duramun durgamu rayabaramu marin dongarmamun vaidyamun
naranadhasraya modaberamunu benmantrambu siddhincinan
arayan doddaphalambu galgunadiga kakaryame tappinan
siriyum bovunu branahaniyu nagun sri kalahastisvara! || 111 ||

tanayum ganci dhanambu ninci divijasthanambu gattinci vi
pruna kudvahamu jesi satkrtikim batrundai tatakambu ne
rpunam dravvinci vanambu vetti manani poledu nisevam je
sina punyatmundu povu lokamunakun sri kalahastisvara! || 112 ||
kṣitinadhottama! satkavisvarund vaccen mimmulam judanga
natande meti kavitvavaikharini sadyahkavyanirmata tat
pratibha lmancini tittupadyamulu ceppum datandainan mamum
gritame cucenu bommatancu radhamul sri kalahastisvara! || 113 ||
nikum gani kavitva mevvariki neninancu midettitin
jekontin birudambu kankanamu munjem gattitim battitin
lokul mecca vratambu natanuvu kilul nerpulum gavu chi
chi kalambulariti dappedu jumi sri kalahastisvara! || 114 ||

niccal ninnu bhajinci cinmayamaha nirvanapithambu pai
raccalseyaka yarjavambu kujana vratambucem grangi bhu
bhrccandaluram golci varu danum gopimman budhum dartundai
ciccaram jamu rellam jallukonuno sri kalahastisvara! || 115 ||

dantambu lpadanappude tanuvunandarudhi yunnappude
kantasanghamu royanappude jarakrantambu ganappude
vitalmena jarincanappude kurulvellella ganappude
cintimpanvale nipadambujamulan sri kalahastisvara! || 116 ||