Ganesh Stotram

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi and English

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi:
मुनिरुवाच
कथं नाम्नां सहस्रं तं गणेश उपदिष्टवान् ।
शिवदं तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥ 1 ॥

ब्रह्मोवाच
देवः पूर्वं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे ।
अनर्चनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ॥ 2 ॥

मनसा स विनिर्धार्य ददृशे विघ्नकारणम् ।
महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ 3 ॥

विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपरिश्रमम् ।
सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ॥ 4 ॥

सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वकामफलप्रदम् ।
ततस्तस्मै स्वयं नाम्नां सहस्रमिदमब्रवीत् ॥ 5 ॥

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram

अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य ।
गणेश ऋषिः, महागणपतिर्देवता, नानाविधानिच्छन्दांसि ।
हुमिति बीजम्, तुङ्गमिति शक्तिः, स्वाहाशक्तिरिति कीलकम् ।
सकलविघ्नविनाशनद्वारा श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

अथ करन्यासः
गणेश्वरो गणक्रीड इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
कुमारगुरुरीशान इति तर्जनीभ्यां नमः ॥
ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योमेति मध्यमाभ्यां नमः ।
रक्तो रक्ताम्बरधर इत्यनामिकाभ्यां नमः
सर्वसद्गुरुसंसेव्य इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
लुप्तविघ्नः स्वभक्तानामिति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अथ अङ्गन्यासः
छन्दश्छन्दोद्भव इति हृदयाय नमः ।
निष्कलो निर्मल इति शिरसे स्वाहा ।
सृष्टिस्थितिलयक्रीड इति शिखायै वषट् ।
ज्ञानं विज्ञानमानन्द इति कवचाय हुम् ।
अष्टाङ्गयोगफलभृदिति नेत्रत्रयाय वौषट् ।
अनन्तशक्तिसहित इत्यस्त्राय फट् ।
भूर्भुवः स्वरोम् इति दिग्बन्धः ।

अथ ध्यानम्
गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं त्रिनेत्रं
बृहदुदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् ।
अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं
पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि ॥

श्रीगणपतिरुवाच
ॐ गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपः ।
एकदन्तो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदरः ॥ 1 ॥

लम्बोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननाशनः ।
सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः ॥ 2 ॥

भीमः प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कटः ।
हेरम्बः शम्बरः शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः ॥ 3 ॥

नन्दनो लम्पटो भीमो मेघनादो गणञ्जयः ।
विनायको विरूपाक्षो वीरः शूरवरप्रदः ॥ 4 ॥

महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः ।
रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रो‌உघनाशनः ॥ 5 ॥

कुमारगुरुरीशानपुत्रो मूषकवाहनः ।
सिद्धिप्रियः सिद्धिपतिः सिद्धः सिद्धिविनायकः ॥ 6 ॥

अविघ्नस्तुम्बुरुः सिंहवाहनो मोहिनीप्रियः ।
कटङ्कटो राजपुत्रः शाकलः संमितोमितः ॥ 7 ॥

कूष्माण्डसामसम्भूतिर्दुर्जयो धूर्जयो जयः ।
भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरव्ययः ॥ 8 ॥

विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्गुणः ।
कविः कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः ॥ 9 ॥

ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः ।
हिरण्मयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥ 10 ॥

कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलः पूषदन्तभित् ।
उमाङ्ककेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपावनः ॥ 11 ॥

किरीटी कुण्डली हारी वनमाली मनोमयः ।
वैमुख्यहतदैत्यश्रीः पादाहतिजितक्षितिः ॥ 12 ॥

सद्योजातः स्वर्णमुञ्जमेखली दुर्निमित्तहृत् ।
दुःस्वप्नहृत्प्रसहनो गुणी नादप्रतिष्ठितः ॥ 13 ॥

सुरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः ।
पीताम्बरः खण्डरदः खण्डवैशाखसंस्थितः ॥ 14 ॥

चित्राङ्गः श्यामदशनो भालचन्द्रो हविर्भुजः ।
योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः ॥ 15 ॥

गणाधिराजो विजयः स्थिरो गजपतिध्वजी ।
देवदेवः स्मरः प्राणदीपको वायुकीलकः ॥ 16 ॥

विपश्चिद्वरदो नादो नादभिन्नमहाचलः ।
वराहरदनो मृत्युञ्जयो व्याघ्राजिनाम्बरः ॥ 17 ॥

इच्छाशक्तिभवो देवत्राता दैत्यविमर्दनः ।
शम्भुवक्त्रोद्भवः शम्भुकोपहा शम्भुहास्यभूः ॥ 18 ॥

शम्भुतेजाः शिवाशोकहारी गौरीसुखावहः ।
उमाङ्गमलजो गौरीतेजोभूः स्वर्धुनीभवः ॥ 19 ॥

यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभाननः ।
सर्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुप्श्रुतिः ॥ 20 ॥

ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योमभालःसत्यशिरोरुहः ।
जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषो‌உग्न्यर्कसोमदृक् ॥ 21 ॥

गिरीन्द्रैकरदो धर्माधर्मोष्ठः सामबृंहितः ।
ग्रहर्क्षदशनो वाणीजिह्वो वासवनासिकः ॥ 22 ॥

भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोदकः ।
कुलाचलांसः सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधरः ॥ 23 ॥

नदीनदभुजः सर्पाङ्गुलीकस्तारकानखः ।
व्योमनाभिः श्रीहृदयो मेरुपृष्ठो‌உर्णवोदरः ॥ 24 ॥

कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षःकिन्नरमानुषः ।
पृथ्वीकटिः सृष्टिलिङ्गः शैलोरुर्दस्रजानुकः ॥ 25 ॥

पातालजङ्घो मुनिपात्कालाङ्गुष्ठस्त्रयीतनुः ।
ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलो हृदयालाननिश्चलः ॥ 26 ॥

हृत्पद्मकर्णिकाशाली वियत्केलिसरोवरः ।
सद्भक्तध्याननिगडः पूजावारिनिवारितः ॥ 27 ॥

प्रतापी काश्यपो मन्ता गणको विष्टपी बली ।
यशस्वी धार्मिको जेता प्रथमः प्रमथेश्वरः ॥ 28 ॥

चिन्तामणिर्द्वीपपतिः कल्पद्रुमवनालयः ।
रत्नमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः ॥ 29 ॥

तीव्राशिरोद्धृतपदो ज्वालिनीमौलिलालितः ।
नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदो भूषितासनः ॥ 30 ॥

सकामदायिनीपीठः स्फुरदुग्रासनाश्रयः ।
तेजोवतीशिरोरत्नं सत्यानित्यावतंसितः ॥ 31 ॥

सविघ्ननाशिनीपीठः सर्वशक्त्यम्बुजालयः ।
लिपिपद्मासनाधारो वह्निधामत्रयालयः ॥ 32 ॥

उन्नतप्रपदो गूढगुल्फः संवृतपार्ष्णिकः ।
पीनजङ्घः श्लिष्टजानुः स्थूलोरुः प्रोन्नमत्कटिः ॥ 33 ॥

निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुजः ।
पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः ॥ 34 ॥

भग्नवामरदस्तुङ्गसव्यदन्तो महाहनुः ।
ह्रस्वनेत्रत्रयः शूर्पकर्णो निबिडमस्तकः ॥ 35 ॥

स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरङ्कुशः ।
सर्पहारकटीसूत्रः सर्पयज्ञोपवीतवान् ॥ 36 ॥

सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः ।
सर्पकक्षोदराबन्धः सर्पराजोत्तरच्छदः ॥ 37 ॥

रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमालाविभूषणः ।
रक्तेक्षनो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः ॥ 38 ॥

श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेतमालाविभूषणः ।
श्वेतातपत्ररुचिरः श्वेतचामरवीजितः ॥ 39 ॥

सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः ।
सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः ॥ 40 ॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् ।
सर्वदेववरः शार्ङ्गी बीजपूरी गदाधरः ॥ 41 ॥

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ।
किरीटी कुण्डली हारी वनमाली शुभाङ्गदः ॥ 42 ॥

इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् ।
पाशी धृतोत्पलः शालिमञ्जरीभृत्स्वदन्तभृत् ॥ 43 ॥

कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी ।
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः ॥ 44 ॥

पूर्णपात्री कम्बुधरो विधृताङ्कुशमूलकः ।
करस्थाम्रफलश्चूतकलिकाभृत्कुठारवान् ॥ 45 ॥

पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकः ।
भारतीसुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः ॥ 46 ॥

महालक्ष्मीप्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः ।
रमारमेशपूर्वाङ्गो दक्षिणोमामहेश्वरः ॥ 47 ॥

महीवराहवामाङ्गो रतिकन्दर्पपश्चिमः ।
आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः ॥ 48 ॥

संवर्धितमहावृद्धिरृद्धिसिद्धिप्रवर्धनः ।
दन्तसौमुख्यसुमुखः कान्तिकन्दलिताश्रयः ॥ 49 ॥

मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतवैमुख्यदुर्मुखः ।
विघ्नसम्पल्लवः पद्मः सर्वोन्नतमदद्रवः ॥ 50 ॥

विघ्नकृन्निम्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृतः ।
तीव्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालितैकदृक् ॥ 51 ॥

मोहिनीमोहनो भोगदायिनीकान्तिमण्डनः ।
कामिनीकान्तवक्त्रश्रीरधिष्ठितवसुन्धरः ॥ 52 ॥

वसुधारामदोन्नादो महाशङ्खनिधिप्रियः ।
नमद्वसुमतीमाली महापद्मनिधिः प्रभुः ॥ 53 ॥

सर्वसद्गुरुसंसेव्यः शोचिष्केशहृदाश्रयः ।
ईशानमूर्धा देवेन्द्रशिखः पवननन्दनः ॥ 54 ॥

प्रत्युग्रनयनो दिव्यो दिव्यास्त्रशतपर्वधृक् ।
ऐरावतादिसर्वाशावारणो वारणप्रियः ॥ 55 ॥

वज्राद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमाश्रयः ।
जयाजयपरिकरो विजयाविजयावहः ॥ 56 ॥

अजयार्चितपादाब्जो नित्यानन्दवनस्थितः ।
विलासिनीकृतोल्लासः शौण्डी सौन्दर्यमण्डितः ॥ 57 ॥

अनन्तानन्तसुखदः सुमङ्गलसुमङ्गलः ।
ज्ञानाश्रयः क्रियाधार इच्छाशक्तिनिषेवितः ॥ 58 ॥

सुभगासंश्रितपदो ललिताललिताश्रयः ।
कामिनीपालनः कामकामिनीकेलिलालितः ॥ 59 ॥

सरस्वत्याश्रयो गौरीनन्दनः श्रीनिकेतनः ।
गुरुगुप्तपदो वाचासिद्धो वागीश्वरीपतिः ॥ 60 ॥

नलिनीकामुको वामारामो ज्येष्ठामनोरमः ।
रौद्रीमुद्रितपादाब्जो हुम्बीजस्तुङ्गशक्तिकः ॥ 61 ॥

विश्वादिजननत्राणः स्वाहाशक्तिः सकीलकः ।
अमृताब्धिकृतावासो मदघूर्णितलोचनः ॥ 62 ॥

उच्छिष्टोच्छिष्टगणको गणेशो गणनायकः ।
सार्वकालिकसंसिद्धिर्नित्यसेव्यो दिगम्बरः ॥ 63 ॥

अनपायो‌உनन्तदृष्टिरप्रमेयो‌உजरामरः ।
अनाविलो‌உप्रतिहतिरच्युतो‌உमृतमक्षरः ॥ 64 ॥

अप्रतर्क्यो‌உक्षयो‌உजय्यो‌உनाधारो‌உनामयोमलः ।
अमेयसिद्धिरद्वैतमघोरो‌உग्निसमाननः ॥ 65 ॥

अनाकारो‌உब्धिभूम्यग्निबलघ्नो‌உव्यक्तलक्षणः ।
आधारपीठमाधार आधाराधेयवर्जितः ॥ 66 ॥

आखुकेतन आशापूरक आखुमहारथः ।
इक्षुसागरमध्यस्थ इक्षुभक्षणलालसः ॥ 67 ॥

इक्षुचापातिरेकश्रीरिक्षुचापनिषेवितः ।
इन्द्रगोपसमानश्रीरिन्द्रनीलसमद्युतिः ॥ 68 ॥

इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलमण्डितः ।
इध्मप्रिय इडाभाग इडावानिन्दिराप्रियः ॥ 69 ॥

इक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसी इतिकर्तव्यतेप्सितः ।
ईशानमौलिरीशान ईशानप्रिय ईतिहा ॥ 70 ॥

ईषणात्रयकल्पान्त ईहामात्रविवर्जितः ।
उपेन्द्र उडुभृन्मौलिरुडुनाथकरप्रियः ॥ 71 ॥

उन्नतानन उत्तुङ्ग उदारस्त्रिदशाग्रणीः ।
ऊर्जस्वानूष्मलमद ऊहापोहदुरासदः ॥ 72 ॥

ऋग्यजुःसामनयन ऋद्धिसिद्धिसमर्पकः ।
ऋजुचित्तैकसुलभो ऋणत्रयविमोचनः ॥ 73 ॥

लुप्तविघ्नः स्वभक्तानां लुप्तशक्तिः सुरद्विषाम् ।
लुप्तश्रीर्विमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशनः ॥ 74 ॥

एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासनः ।
एजिताखिलदैत्यश्रीरेधिताखिलसंश्रयः ॥ 75 ॥

ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमैहिकामुष्मिकप्रदः ।
ऐरंमदसमोन्मेष ऐरावतसमाननः ॥ 76 ॥

ओङ्कारवाच्य ॐकार ओजस्वानोषधीपतिः ।
औदार्यनिधिरौद्धत्यधैर्य औन्नत्यनिःसमः ॥ 77 ॥

अङ्कुशः सुरनागानामङ्कुशाकारसंस्थितः ।
अः समस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तितः ॥ 78 ॥

कमण्डलुधरः कल्पः कपर्दी कलभाननः ।
कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रदः ॥ 79 ॥

कदम्बगोलकाकारः कूष्माण्डगणनायकः ।
कारुण्यदेहः कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत् ॥ 80 ॥

खर्वः खड्गप्रियः खड्गः खान्तान्तःस्थः खनिर्मलः ।
खल्वाटशृङ्गनिलयः खट्वाङ्गी खदुरासदः ॥ 81 ॥

गुणाढ्यो गहनो गद्यो गद्यपद्यसुधार्णवः ।
गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपूर्वजः ॥ 82 ॥

गुह्याचाररतो गुह्यो गुह्यागमनिरूपितः ।
गुहाशयो गुडाब्धिस्थो गुरुगम्यो गुरुर्गुरुः ॥ 83 ॥

घण्टाघर्घरिकामाली घटकुम्भो घटोदरः ।
ङकारवाच्यो ङाकारो ङकाराकारशुण्डभृत् ॥ 84 ॥

चण्डश्चण्डेश्वरश्चण्डी चण्डेशश्चण्डविक्रमः ।
चराचरपिता चिन्तामणिश्चर्वणलालसः ॥ 85 ॥

छन्दश्छन्दोद्भवश्छन्दो दुर्लक्ष्यश्छन्दविग्रहः ।
जगद्योनिर्जगत्साक्षी जगदीशो जगन्मयः ॥ 86 ॥

जप्यो जपपरो जाप्यो जिह्वासिंहासनप्रभुः ।
स्रवद्गण्डोल्लसद्धानझङ्कारिभ्रमराकुलः ॥ 87 ॥

टङ्कारस्फारसंरावष्टङ्कारमणिनूपुरः ।
ठद्वयीपल्लवान्तस्थसर्वमन्त्रेषु सिद्धिदः ॥ 88 ॥

डिण्डिमुण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रियः ।
ढक्कानिनादमुदितो ढौङ्को ढुण्ढिविनायकः ॥ 89 ॥

तत्त्वानां प्रकृतिस्तत्त्वं तत्त्वम्पदनिरूपितः ।
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 90 ॥

स्थाणुः स्थाणुप्रियः स्थाता स्थावरं जङ्गमं जगत् ।
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानं दमो दया ॥ 91 ॥

दयावान्दिव्यविभवो दण्डभृद्दण्डनायकः ।
दन्तप्रभिन्नाभ्रमालो दैत्यवारणदारणः ॥ 92 ॥

दंष्ट्रालग्नद्वीपघटो देवार्थनृगजाकृतिः ।
धनं धनपतेर्बन्धुर्धनदो धरणीधरः ॥ 93 ॥

ध्यानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः ।
ध्वनिप्रकृतिचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः ॥ 94 ॥

नन्द्यो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिष्ठितः ।
निष्कलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामयः ॥ 95 ॥

परं व्योम परं धाम परमात्मा परं पदम् ॥ 96 ॥
परात्परः पशुपतिः पशुपाशविमोचनः ।

पूर्णानन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः ॥ 97 ॥
पद्मप्रसन्नवदनः प्रणताज्ञाननाशनः ।

प्रमाणप्रत्ययातीतः प्रणतार्तिनिवारणः ॥ 98 ॥
फणिहस्तः फणिपतिः फूत्कारः फणितप्रियः ।

बाणार्चिताङ्घ्रियुगलो बालकेलिकुतूहली ।
ब्रह्म ब्रह्मार्चितपदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः ॥ 99 ॥

बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः ।
बृहन्नादाग्र्यचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः ॥ 100 ॥

भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापहः ।
भगवान् भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषणः ॥ 101 ॥

भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचरः ।
मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तो मनो मयः ॥ 102 ॥

मेखलाहीश्वरो मन्दगतिर्मन्दनिभेक्षणः ।
महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामनाः ॥ 103 ॥

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रदः ।
यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रियः ॥ 104 ॥

रसो रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणार्चितः ।
राज्यरक्षाकरो रत्नगर्भो राज्यसुखप्रदः ॥ 105 ॥

लक्षो लक्षपतिर्लक्ष्यो लयस्थो लड्डुकप्रियः ।
लासप्रियो लास्यपरो लाभकृल्लोकविश्रुतः ॥ 106 ॥

वरेण्यो वह्निवदनो वन्द्यो वेदान्तगोचरः ।
विकर्ता विश्वतश्चक्षुर्विधाता विश्वतोमुखः ॥ 107 ॥

वामदेवो विश्वनेता वज्रिवज्रनिवारणः ।
विवस्वद्बन्धनो विश्वाधारो विश्वेश्वरो विभुः ॥ 108 ॥

शब्दब्रह्म शमप्राप्यः शम्भुशक्तिगणेश्वरः ।
शास्ता शिखाग्रनिलयः शरण्यः शम्बरेश्वरः ॥ 109 ॥

षडृतुकुसुमस्रग्वी षडाधारः षडक्षरः ।
संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम् ॥ 110 ॥

सृष्टिस्थितिलयक्रीडः सुरकुञ्जरभेदकः ।
सिन्दूरितमहाकुम्भः सदसद्भक्तिदायकः ॥ 111 ॥

साक्षी समुद्रमथनः स्वयंवेद्यः स्वदक्षिणः ।
स्वतन्त्रः सत्यसङ्कल्पः सामगानरतः सुखी ॥ 112 ॥

हंसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभुक् ।
हव्यं हुतप्रियो हृष्टो हृल्लेखामन्त्रमध्यगः ॥ 113 ॥

क्षेत्राधिपः क्षमाभर्ता क्षमाक्षमपरायणः ।
क्षिप्रक्षेमकरः क्षेमानन्दः क्षोणीसुरद्रुमः ॥ 114 ॥

धर्मप्रदो‌உर्थदः कामदाता सौभाग्यवर्धनः ।
विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 115 ॥

आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रदः ।
सर्ववश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः ॥ 116 ॥

मेधादः कीर्तिदः शोकहारी दौर्भाग्यनाशनः ।
प्रतिवादिमुखस्तम्भो रुष्टचित्तप्रसादनः ॥ 117 ॥

पराभिचारशमनो दुःखहा बन्धमोक्षदः ।
लवस्त्रुटिः कला काष्ठा निमेषस्तत्परक्षणः ॥ 118 ॥

घटी मुहूर्तः प्रहरो दिवा नक्तमहर्निशम् ।
पक्षो मासर्त्वयनाब्दयुगं कल्पो महालयः ॥ 119 ॥

राशिस्तारा तिथिर्योगो वारः करणमंशकम् ।
लग्नं होरा कालचक्रं मेरुः सप्तर्षयो ध्रुवः ॥ 120 ॥

राहुर्मन्दः कविर्जीवो बुधो भौमः शशी रविः ।
कालः सृष्टिः स्थितिर्विश्वं स्थावरं जङ्गमं जगत् ॥ 121 ॥

भूरापो‌உग्निर्मरुद्व्योमाहङ्कृतिः प्रकृतिः पुमान् ।
ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्र ईशः शक्तिः सदाशिवः ॥ 122 ॥

त्रिदशाः पितरः सिद्धा यक्षा रक्षांसि किन्नराः ।
सिद्धविद्याधरा भूता मनुष्याः पशवः खगाः ॥ 123 ॥

समुद्राः सरितः शैला भूतं भव्यं भवोद्भवः ।
साङ्ख्यं पातञ्जलं योगं पुराणानि श्रुतिः स्मृतिः ॥ 124 ॥

वेदाङ्गानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं काव्यनाटकम् ॥ 125 ॥

वैखानसं भागवतं मानुषं पाञ्चरात्रकम् ।
शैवं पाशुपतं कालामुखम्भैरवशासनम् ॥ 126 ॥

शाक्तं वैनायकं सौरं जैनमार्हतसंहिता ।
सदसद्व्यक्तमव्यक्तं सचेतनमचेतनम् ॥ 127 ॥

बन्धो मोक्षः सुखं भोगो योगः सत्यमणुर्महान् ।
स्वस्ति हुम्फट् स्वधा स्वाहा श्रौषट् वौषट् वषण् नमः 128 ॥

ज्ञानं विज्ञानमानन्दो बोधः संवित्समो‌உसमः ।
एक एकाक्षराधार एकाक्षरपरायणः ॥ 129 ॥

एकाग्रधीरेकवीर एको‌உनेकस्वरूपधृक् ।
द्विरूपो द्विभुजो द्व्यक्षो द्विरदो द्वीपरक्षकः ॥ 130 ॥

द्वैमातुरो द्विवदनो द्वन्द्वहीनो द्वयातिगः ।
त्रिधामा त्रिकरस्त्रेता त्रिवर्गफलदायकः ॥ 131 ॥

त्रिगुणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तीशस्त्रिलोचनः ।
चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकः ॥ 132 ॥

चतुर्बाहुश्चतुर्दन्तश्चतुरात्मा चतुर्भुजः ।
चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः 133 ॥

चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसम्भवः ॥
पञ्चाक्षरात्मा पञ्चात्मा पञ्चास्यः पञ्चकृत्तमः ॥ 134 ॥

पञ्चाधारः पञ्चवर्णः पञ्चाक्षरपरायणः ।
पञ्चतालः पञ्चकरः पञ्चप्रणवमातृकः ॥ 135 ॥

पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तिः पञ्चावरणवारितः ।
पञ्चभक्षप्रियः पञ्चबाणः पञ्चशिखात्मकः ॥ 136 ॥

षट्कोणपीठः षट्चक्रधामा षड्ग्रन्थिभेदकः ।
षडङ्गध्वान्तविध्वंसी षडङ्गुलमहाह्रदः ॥ 137 ॥

षण्मुखः षण्मुखभ्राता षट्शक्तिपरिवारितः ।
षड्वैरिवर्गविध्वंसी षडूर्मिभयभञ्जनः ॥ 138 ॥

षट्तर्कदूरः षट्कर्मा षड्गुणः षड्रसाश्रयः ।
सप्तपातालचरणः सप्तद्वीपोरुमण्डलः ॥ 139 ॥

सप्तस्वर्लोकमुकुटः सप्तसप्तिवरप्रदः ।
सप्ताङ्गराज्यसुखदः सप्तर्षिगणवन्दितः ॥ 140 ॥

सप्तच्छन्दोनिधिः सप्तहोत्रः सप्तस्वराश्रयः ।
सप्ताब्धिकेलिकासारः सप्तमातृनिषेवितः ॥ 141 ॥

सप्तच्छन्दो मोदमदः सप्तच्छन्दो मखप्रभुः ।
अष्टमूर्तिर्ध्येयमूर्तिरष्टप्रकृतिकारणम् ॥ 142 ॥

अष्टाङ्गयोगफलभृदष्टपत्राम्बुजासनः ।
अष्टशक्तिसमानश्रीरष्टैश्वर्यप्रवर्धनः ॥ 143 ॥

अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमावृतः ।
अष्टभैरवसेव्यो‌உष्टवसुवन्द्यो‌உष्टमूर्तिभृत् ॥ 144 ॥

अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यहविःप्रियः ।
अष्टश्रीरष्टसामश्रीरष्टैश्वर्यप्रदायकः ।
नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासितः ॥ 145 ॥

नवद्वारपुरावृत्तो नवद्वारनिकेतनः ।
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषितः ॥ 146 ॥

नवनारायणस्तुल्यो नवदुर्गानिषेवितः ।
नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिशिरोद्धृतः ॥ 147 ॥

दशात्मको दशभुजो दशदिक्पतिवन्दितः ।
दशाध्यायो दशप्राणो दशेन्द्रियनियामकः ॥ 148 ॥

दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रहः ।
एकादशमहारुद्रैःस्तुतश्चैकादशाक्षरः ॥ 149 ॥

द्वादशद्विदशाष्टादिदोर्दण्डास्त्रनिकेतनः ।
त्रयोदशभिदाभिन्नो विश्वेदेवाधिदैवतम् ॥ 150 ॥

चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दशमनुप्रभुः ।
चतुर्दशाद्यविद्याढ्यश्चतुर्दशजगत्पतिः ॥ 151 ॥

सामपञ्चदशः पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलः ।
तिथिपञ्चदशाकारस्तिथ्या पञ्चदशार्चितः ॥ 152 ॥

षोडशाधारनिलयः षोडशस्वरमातृकः ।
षोडशान्तपदावासः षोडशेन्दुकलात्मकः ॥ 153 ॥

कलासप्तदशी सप्तदशसप्तदशाक्षरः ।
अष्टादशद्वीपपतिरष्टादशपुराणकृत् ॥ 154 ॥

अष्टादशौषधीसृष्टिरष्टादशविधिः स्मृतः ।
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः ॥ 155 ॥

अष्टादशान्नसम्पत्तिरष्टादशविजातिकृत् ।
एकविंशः पुमानेकविंशत्यङ्गुलिपल्लवः ॥ 156 ॥

चतुर्विंशतितत्त्वात्मा पञ्चविंशाख्यपूरुषः ।
सप्तविंशतितारेशः सप्तविंशतियोगकृत् ॥ 157 ॥

द्वात्रिंशद्भैरवाधीशश्चतुस्त्रिंशन्महाह्रदः ।
षट्त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतिरष्टत्रिंशत्कलात्मकः ॥ 158 ॥

पञ्चाशद्विष्णुशक्तीशः पञ्चाशन्मातृकालयः ।
द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेणीत्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयः ।
पञ्चाशदक्षरश्रेणीपञ्चाशद्रुद्रविग्रहः ॥ 159 ॥

चतुःषष्टिमहासिद्धियोगिनीवृन्दवन्दितः ।
नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलः ॥ 160 ॥

चतुःषष्ट्यर्थनिर्णेता चतुःषष्टिकलानिधिः ।
अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरववन्दितः ॥ 161 ॥

चतुर्नवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः ।
शतानन्दः शतधृतिः शतपत्रायतेक्षणः ॥ 162 ॥

शतानीकः शतमखः शतधारावरायुधः ।
सहस्रपत्रनिलयः सहस्रफणिभूषणः ॥ 163 ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
सहस्रनामसंस्तुत्यः सहस्राक्षबलापहः ॥ 164 ॥

दशसाहस्रफणिभृत्फणिराजकृतासनः ।
अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षिस्तोत्रपाठितः ॥ 165 ॥

लक्षाधारः प्रियाधारो लक्षाधारमनोमयः ।
चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशकः ॥ 166 ॥

चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थितः ।
कोटिसूर्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रांशुनिर्मलः ॥ 167 ॥

शिवोद्भवाद्यष्टकोटिवैनायकधुरन्धरः ।
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतिः ॥ 168 ॥

त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकः ।
अनन्तदेवतासेव्यो ह्यनन्तशुभदायकः ॥ 169 ॥

अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तो‌உनन्तसौख्यदः ।
अनन्तशक्तिसहितो ह्यनन्तमुनिसंस्तुतः ॥ 170 ॥

इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम् ।
इदं ब्राह्मे मुहूर्ते यः पठति प्रत्यहं नरः ॥ 171 ॥

करस्थं तस्य सकलमैहिकामुष्मिकं सुखम् ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यशः ॥ 172 ॥

मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमभिरूपता ।
सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता ॥ 173 ॥

जगत्संवननं विश्वसंवादो वेदपाटवम् ।
सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्यं ब्रह्मवर्चसम् ॥ 174 ॥

ओजस्तेजः कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वासता तथा ॥ 175 ॥

धनधान्यादिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद्भवेत् ।
वश्यं चतुर्विधं विश्वं जपादस्य प्रजायते ॥ 176 ॥

राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः ।
जप्यते यस्य वश्यार्थे स दासस्तस्य जायते ॥ 177 ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनम् ।
शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षग्रहभयापहम् ॥ 178 ॥

साम्राज्यसुखदं सर्वसपत्नमदमर्दनम् ।
समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम् ॥ 179 ॥

दुःस्वप्नशमनं क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम् ।
षड्वर्गाष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानकारणम् ॥ 180 ॥

परकृत्यप्रशमनं परचक्रप्रमर्दनम् ।
सङ्ग्राममार्गे सवेषामिदमेकं जयावहम् ॥ 181 ॥

सर्ववन्ध्यत्वदोषघ्नं गर्भरक्षैककारणम् ।
पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम् ॥ 182 ॥

देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च ।
न तद्गेहं जहाति श्रीर्यत्रायं जप्यते स्तवः ॥ 183 ॥

क्षयकुष्ठप्रमेहार्शभगन्दरविषूचिकाः ।
गुल्मं प्लीहानमशमानमतिसारं महोदरम् ॥ 184 ॥

कासं श्वासमुदावर्तं शूलं शोफामयोदरम् ।
शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम् ॥ 185 ॥

वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् ।
आगन्तुविषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम् ॥ 186 ॥

इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् ।
सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः ॥ 187 ॥

प्राप्यते‌உस्य जपात्सिद्धिः स्त्रीशूद्रैः पतितैरपि ।
सहस्रनाममन्त्रो‌உयं जपितव्यः शुभाप्तये ॥ 188 ॥

महागणपतेः स्तोत्रं सकामः प्रजपन्निदम् ।
इच्छया सकलान् भोगानुपभुज्येह पार्थिवान् ॥ 189 ॥

मनोरथफलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः ।
चन्द्रेन्द्रभास्करोपेन्द्रब्रह्मशर्वादिसद्मसु ॥ 190 ॥

कामरूपः कामगतिः कामदः कामदेश्वरः ।
भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगानभीष्टैः सह बन्धुभिः ॥ 191 ॥

गणेशानुचरो भूत्वा गणो गणपतिप्रियः ।
नन्दीश्वरादिसानन्दैर्नन्दितः सकलैर्गणैः ॥ 192 ॥

शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालितः ।
शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात्पुनः ॥ 193 ॥

जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमो‌உभिजायते ।
निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेशतत्परः ॥ 194 ॥

योगसिद्धिं परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंयुतः ।
निरन्तरे निराबाधे परमानन्दसञ्ज्ञिते ॥ 195 ॥

विश्वोत्तीर्णे परे पूर्णे पुनरावृत्तिवर्जिते ।
लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृते ॥ 196 ॥

यो नामभिर्हुतैर्दत्तैः पूजयेदर्चये‌एन्नरः ।
राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम् ॥ 197 ॥

तस्य सिध्यन्ति मन्त्राणां दुर्लभाश्चेष्टसिद्धयः ।
मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतमं मम ॥ 198 ॥

नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि ।
दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् ॥ 199 ॥

अष्टद्रव्यैर्विशेषेण कुर्याद्भक्तिसुसंयुतः ।
तस्येप्सितं धनं धान्यमैश्वर्यं विजयो यशः ॥ 200 ॥

भविष्यति न सन्देहः पुत्रपौत्रादिकं सुखम् ।
इदं प्रजपितं स्तोत्रं पठितं श्रावितं श्रुतम् ॥ 201 ॥

व्याकृतं चर्चितं ध्यातं विमृष्टमभिवन्दितम् ।
इहामुत्र च विश्वेषां विश्वैश्वर्यप्रदायकम् ॥ 202 ॥

स्वच्छन्दचारिणाप्येष येन सन्धार्यते स्तवः ।
स रक्ष्यते शिवोद्भूतैर्गणैरध्यष्टकोटिभिः ॥ 203 ॥

लिखितं पुस्तकस्तोत्रं मन्त्रभूतं प्रपूजयेत् ।
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम् ॥ 204 ॥

दानैरशेषैरखिलैर्व्रतैश्च तीर्थैरशेषैरखिलैर्मखैश्च ।
न तत्फलं विन्दति यद्गणेशसहस्रनामस्मरणेन सद्यः ॥ 205 ॥

एतन्नाम्नां सहस्रं पठति दिनमणौ प्रत्यहम्प्रोज्जिहाने
सायं मध्यन्दिने वा त्रिषवणमथवा सन्ततं वा जनो यः ।
स स्यादैश्वर्यधुर्यः प्रभवति वचसां कीर्तिमुच्चैस्तनोति
दारिद्र्यं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वर्धते पुत्रपौत्रैः ॥ 206 ॥

अकिञ्चनोप्येकचित्तो नियतो नियतासनः ।
प्रजपंश्चतुरो मासान् गणेशार्चनतत्परः ॥ 207 ॥

दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगामपि ।
लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 208 ॥

आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं सम्पदश्चार्तिनाशः
कीर्तिर्नित्यावदाता भवति खलु नवा कान्तिरव्याजभव्या ।

पुत्राः सन्तः कलत्रं गुणवदभिमतं यद्यदन्यच्च तत्त –
न्नित्यं यः स्तोत्रमेतत् पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम् ॥ 209 ॥

गणञ्जयो गणपतिर्हेरम्बो धरणीधरः ।
महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः ॥ 210 ॥

अमोघसिद्धिरमृतमन्त्रश्चिन्तामणिर्निधिः ।
सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरदः कलः ॥ 211 ॥

काश्यपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्ढिर्विनायकः ।
मोदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभिः पुमान् ॥ 212 ॥

उपायनं ददेद्भक्त्या मत्प्रसादं चिकीर्षति ।
वत्सरं विघ्नराजो‌உस्य तथ्यमिष्टार्थसिद्धये ॥ 213 ॥

यः स्तौति मद्गतमना ममाराधनतत्परः ।
स्तुतो नाम्ना सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः ॥ 214 ॥

नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये
नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने ।
नमो नमो विपुलदयैकसिद्धये
नमो नमः करिकलभाननाय ते ॥ 215 ॥

किङ्किणीगणरचितचरणः
प्रकटितगुरुमितचारुकरणः ।
मदजललहरीकलितकपोलः
शमयतु दुरितं गणपतिनाम्ना ॥ 216 ॥

॥ इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे ईश्वरगणेशसंवादे
गणेशसहस्रनामस्तोत्रं नाम षट्चत्वारिंशोध्यायः ॥

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in English
muniruvaca
katham namnam sahasram tam ganesa upadistavan |
sivadam tanmamacaksva lokanugrahatatpara || 1 ||

brahmovaca
devah purvam puraratih puratrayajayodyame |
anarcanadganesasya jato vighnakulah kila || 2 ||

manasa sa vinirdharya dadrse vighnakaranam |
mahaganapatim bhaktya samabhyarcya yathavidhi || 3 ||

vighnaprasamanopayamaprcchadaparisramam |
santustah pujaya sambhormahaganapatih svayam || 4 ||

sarvavighnaprasamanam sarvakamaphalapradam |
tatastasmai svayam namnam sahasramidamabravit || 5 ||

asya srimahaganapatisahasranamastotramalamantrasya |
ganesa rsih, mahaganapatirdevata, nanavidhanicchandamsi |
humiti bijam, tungamiti saktih, svahasaktiriti kilakam |
sakalavighnavinasanadvara srimahaganapatiprasadasiddhyarthe jape viniyogah |

atha karanyasah
ganesvaro ganakrida ityangusthabhyam namah |
kumaragururisana iti tarjanibhyam namah ||
brahmandakumbhascidvyometi madhyamabhyam namah |
rakto raktambaradhara ityanamikabhyam namah
sarvasadgurusamsevya iti kanisthikabhyam namah |
luptavighnah svabhaktanamiti karatalakaraprsthabhyam namah ||

atha anganyasah
chandaschandodbhava iti hrdayaya namah |
niskalo nirmala iti sirase svaha |
srstisthitilayakrida iti sikhayai vasat |
nnanam vinnanamananda iti kavacaya hum |
astangayogaphalabhrditi netratrayaya vausat |
anantasaktisahita ityastraya phat |
bhurbhuvah svarom iti digbandhah |

atha dhyanam
gajavadanamacintyam tiksnadamstram trinetram
brhadudaramasesam bhutirajam puranam |
amaravarasupujyam raktavarnam suresam
pasupatisutamisam vighnarajam namami ||

sriganapatiruvaca
om ganesvaro ganakrido gananatho ganadhipah |
ekadanto vakratundo gajavaktro mahodarah || 1 ||

lambodaro dhumravarno vikato vighnanasanah |
sumukho durmukho buddho vighnarajo gajananah || 2 ||

bhimah pramoda amodah suranando madotkatah |
herambah sambarah sambhurlambakarno mahabalah || 3 ||

nandano lampato bhimo meghanado gananjayah |
vinayako virupakso virah suravarapradah || 4 ||

mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah |
rudrapriyo ganadhyaksa umaputro‌உghanasanah || 5 ||

kumaragururisanaputro musakavahanah |
siddhipriyah siddhipatih siddhah siddhivinayakah || 6 ||

avighnastumburuh simhavahano mohinipriyah |
katankato rajaputrah sakalah sammitomitah || 7 ||

kusmandasamasambhutirdurjayo dhurjayo jayah |
bhupatirbhuvanapatirbhutanam patiravyayah || 8 ||

visvakarta visvamukho visvarupo nidhirgunah |
kavih kavinamrsabho brahmanyo brahmavitpriyah || 9 ||

jyestharajo nidhipatirnidhipriyapatipriyah |
hiranmayapurantahsthah suryamandalamadhyagah || 10 ||

karahatidhvastasindhusalilah pusadantabhit |
umankakelikutuki muktidah kulapavanah || 11 ||

kiriti kundali hari vanamali manomayah |
vaimukhyahatadaityasrih padahatijitaksitih || 12 ||

sadyojatah svarnamunjamekhali durnimittahrt |
duhsvapnahrtprasahano guni nadapratisthitah || 13 ||

surupah sarvanetradhivaso virasanasrayah |
pitambarah khandaradah khandavaisakhasamsthitah || 14 ||

citrangah syamadasano bhalacandro havirbhujah |
yogadhipastarakasthah puruso gajakarnakah || 15 ||

ganadhirajo vijayah sthiro gajapatidhvaji |
devadevah smarah pranadipako vayukilakah || 16 ||

vipascidvarado nado nadabhinnamahacalah |
varaharadano mrtyunjayo vyaghrajinambarah || 17 ||

icchasaktibhavo devatrata daityavimardanah |
sambhuvaktrodbhavah sambhukopaha sambhuhasyabhuh || 18 ||

sambhutejah sivasokahari gaurisukhavahah |
umangamalajo gauritejobhuh svardhunibhavah || 19 ||

yannakayo mahanado girivarsma subhananah |
sarvatma sarvadevatma brahmamurdha kakupsrutih || 20 ||

brahmandakumbhascidvyomabhalahsatyasiroruhah |
jagajjanmalayonmesanimeso‌உgnyarkasomadrk || 21 ||

girindraikarado dharmadharmosthah samabrmhitah |
graharksadasano vanijihvo vasavanasikah || 22 ||

bhrumadhyasamsthitakaro brahmavidyamadodakah |
kulacalamsah somarkaghanto rudrasirodharah || 23 ||

nadinadabhujah sarpangulikastarakanakhah |
vyomanabhih srihrdayo meruprstho‌உrnavodarah || 24 ||

kuksisthayaksagandharvaraksahkinnaramanusah |
prthvikatih srstilingah sailorurdasrajanukah || 25 ||

patalajangho munipatkalangusthastrayitanuh |
jyotirmandalalangulo hrdayalananiscalah || 26 ||

hrtpadmakarnikasali viyatkelisarovarah |
sadbhaktadhyananigadah pujavarinivaritah || 27 ||

pratapi kasyapo manta ganako vistapi bali |
yasasvi dharmiko jeta prathamah pramathesvarah || 28 ||

cintamanirdvipapatih kalpadrumavanalayah |
ratnamandapamadhyastho ratnasimhasanasrayah || 29 ||

tivrasiroddhrtapado jvalinimaulilalitah |
nandananditapithasrirbhogado bhusitasanah || 30 ||

sakamadayinipithah sphuradugrasanasrayah |
tejovatisiroratnam satyanityavatamsitah || 31 ||

savighnanasinipithah sarvasaktyambujalayah |
lipipadmasanadharo vahnidhamatrayalayah || 32 ||

unnataprapado gudhagulphah samvrtaparsnikah |
pinajanghah slistajanuh sthuloruh pronnamatkatih || 33 ||

nimnanabhih sthulakuksih pinavaksa brhadbhujah |
pinaskandhah kambukantho lambostho lambanasikah || 34 ||

bhagnavamaradastungasavyadanto mahahanuh |
hrasvanetratrayah surpakarno nibidamastakah || 35 ||

stabakakarakumbhagro ratnamaulirnirankusah |
sarpaharakatisutrah sarpayannopavitavan || 36 ||

sarpakotirakatakah sarpagraiveyakangadah |
sarpakaksodarabandhah sarparajottaracchadah || 37 ||

rakto raktambaradharo raktamalavibhusanah |
rakteksano raktakaro raktatalvosthapallavah || 38 ||

svetah svetambaradharah svetamalavibhusanah |
svetatapatrarucirah svetacamaravijitah || 39 ||

sarvavayavasampurnah sarvalaksanalaksitah |
sarvabharanasobhadhyah sarvasobhasamanvitah || 40 ||

sarvamangalamangalyah sarvakaranakaranam |
sarvadevavarah sarngi bijapuri gadadharah || 41 ||

subhango lokasarangah sutantustantuvardhanah |
kiriti kundali hari vanamali subhangadah || 42 ||

iksucapadharah suli cakrapanih sarojabhrt |
pasi dhrtotpalah salimanjaribhrtsvadantabhrt || 43 ||

kalpavallidharo visvabhayadaikakaro vasi |
aksamaladharo nnanamudravan mudgarayudhah || 44 ||

purnapatri kambudharo vidhrtankusamulakah |
karasthamraphalascutakalikabhrtkutharavan || 45 ||

puskarasthasvarnaghatipurnaratnabhivarsakah |
bharatisundarinatho vinayakaratipriyah || 46 ||

mahalaksmipriyatamah siddhalaksmimanoramah |
ramaramesapurvango daksinomamahesvarah || 47 ||

mahivarahavamango ratikandarpapascimah |
amodamodajananah sapramodapramodanah || 48 ||

samvardhitamahavrddhirrddhisiddhipravardhanah |
dantasaumukhyasumukhah kantikandalitasrayah || 49 ||

madanavatyasritanghrih krtavaimukhyadurmukhah |
vighnasampallavah padmah sarvonnatamadadravah || 50 ||

vighnakrnnimnacarano dravinisaktisatkrtah |
tivraprasannanayano jvalinipalitaikadrk || 51 ||

mohinimohano bhogadayinikantimandanah |
kaminikantavaktrasriradhisthitavasundharah || 52 ||

vasudharamadonnado mahasankhanidhipriyah |
namadvasumatimali mahapadmanidhih prabhuh || 53 ||

sarvasadgurusamsevyah sociskesahrdasrayah |
isanamurdha devendrasikhah pavananandanah || 54 ||

pratyugranayano divyo divyastrasataparvadhrk |
airavatadisarvasavarano varanapriyah || 55 ||

vajradyastraparivaro ganacandasamasrayah |
jayajayaparikaro vijayavijayavahah || 56 ||

ajayarcitapadabjo nityanandavanasthitah |
vilasinikrtollasah saundi saundaryamanditah || 57 ||

anantanantasukhadah sumangalasumangalah |
nnanasrayah kriyadhara icchasaktinisevitah || 58 ||

subhagasamsritapado lalitalalitasrayah |
kaminipalanah kamakaminikelilalitah || 59 ||

sarasvatyasrayo gaurinandanah sriniketanah |
guruguptapado vacasiddho vagisvaripatih || 60 ||

nalinikamuko vamaramo jyesthamanoramah |
raudrimudritapadabjo humbijastungasaktikah || 61 ||

visvadijananatranah svahasaktih sakilakah |
amrtabdhikrtavaso madaghurnitalocanah || 62 ||

ucchistocchistaganako ganeso gananayakah |
sarvakalikasamsiddhirnityasevyo digambarah || 63 ||

anapayo‌உnantadrstiraprameyo‌உjaramarah |
anavilo‌உpratihatiracyuto‌உmrtamaksarah || 64 ||

apratarkyo‌உksayo‌உjayyo‌உnadharo‌உnamayomalah |
ameyasiddhiradvaitamaghoro‌உgnisamananah || 65 ||

anakaro‌உbdhibhumyagnibalaghno‌உvyaktalaksanah |
adharapithamadhara adharadheyavarjitah || 66 ||

akhuketana asapuraka akhumaharathah |
iksusagaramadhyastha iksubhaksanalalasah || 67 ||

iksucapatirekasririksucapanisevitah |
indragopasamanasririndranilasamadyutih || 68 ||

indivaradalasyama indumandalamanditah |
idhmapriya idabhaga idavanindirapriyah || 69 ||

iksvakuvighnavidhvamsi itikartavyatepsitah |
isanamaulirisana isanapriya itiha || 70 ||

isanatrayakalpanta ihamatravivarjitah |
upendra udubhrnmaulirudunathakarapriyah || 71 ||

unnatanana uttunga udarastridasagranih |
urjasvanusmalamada uhapohadurasadah || 72 ||

rgyajuhsamanayana rddhisiddhisamarpakah |
rjucittaikasulabho rnatrayavimocanah || 73 ||

luptavighnah svabhaktanam luptasaktih suradvisam |
luptasrirvimukharcanam lutavisphotanasanah || 74 ||

ekarapithamadhyastha ekapadakrtasanah |
ejitakhiladaityasriredhitakhilasamsrayah || 75 ||

aisvaryanidhiraisvaryamaihikamusmikapradah |
airammadasamonmesa airavatasamananah || 76 ||

onkaravacya onkara ojasvanosadhipatih |
audaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyanihsamah || 77 ||

ankusah suranaganamankusakarasamsthitah |
ah samastavisargantapadesu parikirtitah || 78 ||

kamandaludharah kalpah kapardi kalabhananah |
karmasaksi karmakarta karmakarmaphalapradah || 79 ||

kadambagolakakarah kusmandagananayakah |
karunyadehah kapilah kathakah katisutrabhrt || 80 ||

kharvah khadgapriyah khadgah khantantahsthah khanirmalah |
khalvatasrnganilayah khatvangi khadurasadah || 81 ||

gunadhyo gahano gadyo gadyapadyasudharnavah |
gadyaganapriyo garjo gitagirvanapurvajah || 82 ||

guhyacararato guhyo guhyagamanirupitah |
guhasayo gudabdhistho gurugamyo gururguruh || 83 ||

ghantaghargharikamali ghatakumbho ghatodarah |
nakaravacyo nakaro nakarakarasundabhrt || 84 ||

candascandesvarascandi candesascandavikramah |
caracarapita cintamaniscarvanalalasah || 85 ||

chandaschandodbhavaschando durlaksyaschandavigrahah |
jagadyonirjagatsaksi jagadiso jaganmayah || 86 ||

japyo japaparo japyo jihvasimhasanaprabhuh |
sravadgandollasaddhanajhankaribhramarakulah || 87 ||

tankaraspharasamravastankaramaninupurah |
thadvayipallavantasthasarvamantresu siddhidah || 88 ||

dindimundo dakiniso damaro dindimapriyah |
dhakkaninadamudito dhaunko dhundhivinayakah || 89 ||

tattvanam prakrtistattvam tattvampadanirupitah |
tarakantarasamsthanastarakastarakantakah || 90 ||

sthanuh sthanupriyah sthata sthavaram jangamam jagat |
daksayannapramathano data danam damo daya || 91 ||

dayavandivyavibhavo dandabhrddandanayakah |
dantaprabhinnabhramalo daityavaranadaranah || 92 ||

damstralagnadvipaghato devarthanrgajakrtih |
dhanam dhanapaterbandhurdhanado dharanidharah || 93 ||

dhyanaikaprakato dhyeyo dhyanam dhyanaparayanah |
dhvaniprakrticitkaro brahmandavalimekhalah || 94 ||

nandyo nandipriyo nado nadamadhyapratisthitah |
niskalo nirmalo nityo nityanityo niramayah || 95 ||

param vyoma param dhama paramatma param padam || 96 ||

paratparah pasupatih pasupasavimocanah |
purnanandah paranandah puranapurusottamah || 97 ||

padmaprasannavadanah pranatannananasanah |
pramanapratyayatitah pranatartinivaranah || 98 ||

phanihastah phanipatih phutkarah phanitapriyah |
banarcitanghriyugalo balakelikutuhali |
brahma brahmarcitapado brahmacari brhaspatih || 99 ||

brhattamo brahmaparo brahmanyo brahmavitpriyah |
brhannadagryacitkaro brahmandavalimekhalah || 100 ||

bhruksepadattalaksmiko bhargo bhadro bhayapahah |
bhagavan bhaktisulabho bhutido bhutibhusanah || 101 ||

bhavyo bhutalayo bhogadata bhrumadhyagocarah |
mantro mantrapatirmantri madamatto mano mayah || 102 ||

mekhalahisvaro mandagatirmandanibheksanah |
mahabalo mahaviryo mahaprano mahamanah || 103 ||

yanno yannapatiryannagopta yannaphalapradah |
yasaskaro yogagamyo yanniko yajakapriyah || 104 ||

raso rasapriyo rasyo ranjako ravanarcitah |
rajyaraksakaro ratnagarbho rajyasukhapradah || 105 ||

lakso laksapatirlaksyo layastho laddukapriyah |
lasapriyo lasyaparo labhakrllokavisrutah || 106 ||

varenyo vahnivadano vandyo vedantagocarah |
vikarta visvatascaksurvidhata visvatomukhah || 107 ||

vamadevo visvaneta vajrivajranivaranah |
vivasvadbandhano visvadharo visvesvaro vibhuh || 108 ||

sabdabrahma samaprapyah sambhusaktiganesvarah |
sasta sikhagranilayah saranyah sambaresvarah || 109 ||

sadrtukusumasragvi sadadharah sadaksarah |
samsaravaidyah sarvannah sarvabhesajabhesajam || 110 ||

srstisthitilayakridah surakunjarabhedakah |
sinduritamahakumbhah sadasadbhaktidayakah || 111 ||

saksi samudramathanah svayamvedyah svadaksinah |
svatantrah satyasankalpah samaganaratah sukhi || 112 ||

hamso hastipisaciso havanam havyakavyabhuk |
havyam hutapriyo hrsto hrllekhamantramadhyagah || 113 ||

ksetradhipah ksamabharta ksamaksamaparayanah |
ksipraksemakarah ksemanandah ksonisuradrumah || 114 ||

dharmaprado‌உrthadah kamadata saubhagyavardhanah |
vidyaprado vibhavado bhuktimuktiphalapradah || 115 ||

abhirupyakaro virasriprado vijayapradah |
sarvavasyakaro garbhadosaha putrapautradah || 116 ||

medhadah kirtidah sokahari daurbhagyanasanah |
prativadimukhastambho rustacittaprasadanah || 117 ||

parabhicarasamano duhkhaha bandhamoksadah |
lavastrutih kala kastha nimesastatparaksanah || 118 ||

ghati muhurtah praharo diva naktamaharnisam |
pakso masartvayanabdayugam kalpo mahalayah || 119 ||

rasistara tithiryogo varah karanamamsakam |
lagnam hora kalacakram meruh saptarsayo dhruvah || 120 ||

rahurmandah kavirjivo budho bhaumah sasi ravih |
kalah srstih sthitirvisvam sthavaram jangamam jagat || 121 ||

bhurapo‌உgnirmarudvyomahankrtih prakrtih puman |
brahma visnuh sivo rudra isah saktih sadasivah || 122 ||

tridasah pitarah siddha yaksa raksamsi kinnarah |
siddhavidyadhara bhuta manusyah pasavah khagah || 123 ||

samudrah saritah saila bhutam bhavyam bhavodbhavah |
sankhyam patanjalam yogam puranani srutih smrtih || 124 ||

vedangani sadacaro mimamsa nyayavistarah |
ayurvedo dhanurvedo gandharvam kavyanatakam || 125 ||

vaikhanasam bhagavatam manusam pancaratrakam |
saivam pasupatam kalamukhambhairavasasanam || 126 ||

saktam vainayakam sauram jainamarhatasamhita |
sadasadvyaktamavyaktam sacetanamacetanam || 127 ||

bandho moksah sukham bhogo yogah satyamanurmahan |
svasti humphat svadha svaha srausat vausat vasan namah 128 ||

nnanam vinnanamanando bodhah samvitsamo‌உsamah |
eka ekaksaradhara ekaksaraparayanah || 129 ||

ekagradhirekavira eko‌உnekasvarupadhrk |
dvirupo dvibhujo dvyakso dvirado dviparaksakah || 130 ||

dvaimaturo dvivadano dvandvahino dvayatigah |
tridhama trikarastreta trivargaphaladayakah || 131 ||

trigunatma trilokadistrisaktisastrilocanah |
caturvidhavacovrttiparivrttipravartakah || 132 ||

caturbahuscaturdantascaturatma caturbhujah |
caturvidhopayamayascaturvarnasramasrayah 133 ||

caturthipujanapritascaturthitithisambhavah ||
pancaksaratma pancatma pancasyah pancakrttamah || 134 ||

pancadharah pancavarnah pancaksaraparayanah |
pancatalah pancakarah pancapranavamatrkah || 135 ||

pancabrahmamayasphurtih pancavaranavaritah |
pancabhaksapriyah pancabanah pancasikhatmakah || 136 ||

satkonapithah satcakradhama sadgranthibhedakah |
sadangadhvantavidhvamsi sadangulamahahradah || 137 ||

sanmukhah sanmukhabhrata satsaktiparivaritah |
sadvairivargavidhvamsi sadurmibhayabhanjanah || 138 ||

sattarkadurah satkarma sadgunah sadrasasrayah |
saptapatalacaranah saptadviporumandalah || 139 ||

saptasvarlokamukutah saptasaptivarapradah |
saptangarajyasukhadah saptarsiganavanditah || 140 ||

saptacchandonidhih saptahotrah saptasvarasrayah |
saptabdhikelikasarah saptamatrnisevitah || 141 ||

saptacchando modamadah saptacchando makhaprabhuh |
astamurtirdhyeyamurtirastaprakrtikaranam || 142 ||

astangayogaphalabhrdastapatrambujasanah |
astasaktisamanasrirastaisvaryapravardhanah || 143 ||

astapithopapithasrirastamatrsamavrtah |
astabhairavasevyo‌உstavasuvandyo‌உstamurtibhrt || 144 ||

astacakrasphuranmurtirastadravyahavihpriyah |
astasrirastasamasrirastaisvaryapradayakah |
navanagasanadhyasi navanidhyanusasitah || 145 ||

navadvarapuravrtto navadvaraniketanah |
navanathamahanatho navanagavibhusitah || 146 ||

navanarayanastulyo navadurganisevitah |
navaratnavicitrango navasaktisiroddhrtah || 147 ||

dasatmako dasabhujo dasadikpativanditah |
dasadhyayo dasaprano dasendriyaniyamakah || 148 ||

dasaksaramahamantro dasasavyapivigrahah |
ekadasamaharudraihstutascaikadasaksarah || 149 ||

dvadasadvidasastadidordandastraniketanah |
trayodasabhidabhinno visvedevadhidaivatam || 150 ||

caturdasendravaradascaturdasamanuprabhuh |
caturdasadyavidyadhyascaturdasajagatpatih || 151 ||

samapancadasah pancadasisitamsunirmalah |
tithipancadasakarastithya pancadasarcitah || 152 ||

sodasadharanilayah sodasasvaramatrkah |
sodasantapadavasah sodasendukalatmakah || 153 ||

kalasaptadasi saptadasasaptadasaksarah |
astadasadvipapatirastadasapuranakrt || 154 ||

astadasausadhisrstirastadasavidhih smrtah |
astadasalipivyastisamastinnanakovidah || 155 ||

astadasannasampattirastadasavijatikrt |
ekavimsah pumanekavimsatyangulipallavah || 156 ||

caturvimsatitattvatma pancavimsakhyapurusah |
saptavimsatitaresah saptavimsatiyogakrt || 157 ||

dvatrimsadbhairavadhisascatustrimsanmahahradah |
sattrimsattattvasambhutirastatrimsatkalatmakah || 158 ||

pancasadvisnusaktisah pancasanmatrkalayah |
dvipancasadvapuhsrenitrisastyaksarasamsrayah |
pancasadaksarasrenipancasadrudravigrahah || 159 ||

catuhsastimahasiddhiyoginivrndavanditah |
namadekonapancasanmarudvarganirargalah || 160 ||

catuhsastyarthanirneta catuhsastikalanidhih |
astasastimahatirthaksetrabhairavavanditah || 161 ||

caturnavatimantratma sannavatyadhikaprabhuh |
satanandah satadhrtih satapatrayateksanah || 162 ||

satanikah satamakhah satadharavarayudhah |
sahasrapatranilayah sahasraphanibhusanah || 163 ||

sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |
sahasranamasamstutyah sahasraksabalapahah || 164 ||

dasasahasraphanibhrtphanirajakrtasanah |
astasitisahasradyamaharsistotrapathitah || 165 ||

laksadharah priyadharo laksadharamanomayah |
caturlaksajapapritascaturlaksaprakasakah || 166 ||

caturasitilaksanam jivanam dehasamsthitah |
kotisuryapratikasah koticandramsunirmalah || 167 ||

sivodbhavadyastakotivainayakadhurandharah |
saptakotimahamantramantritavayavadyutih || 168 ||

trayastrimsatkotisurasrenipranatapadukah |
anantadevatasevyo hyanantasubhadayakah || 169 ||

anantanamanantasrirananto‌உnantasaukhyadah |
anantasaktisahito hyanantamunisamstutah || 170 ||

iti vainayakam namnam sahasramidamiritam |
idam brahme muhurte yah pathati pratyaham narah || 171 ||

karastham tasya sakalamaihikamusmikam sukham |
ayurarogyamaisvaryam dhairyam sauryam balam yasah || 172 ||

medha pranna dhrtih kantih saubhagyamabhirupata |
satyam daya ksama santirdaksinyam dharmasilata || 173 ||

jagatsamvananam visvasamvado vedapatavam |
sabhapandityamaudaryam gambhiryam brahmavarcasam || 174 ||

ojastejah kulam silam pratapo viryamaryata |
nnanam vinnanamastikyam sthairyam visvasata tatha || 175 ||

dhanadhanyadivrddhisca sakrdasya japadbhavet |
vasyam caturvidham visvam japadasya prajayate || 176 ||

ranno rajakalatrasya rajaputrasya mantrinah |
japyate yasya vasyarthe sa dasastasya jayate || 177 ||

dharmarthakamamoksanamanayasena sadhanam |
sakinidakiniraksoyaksagrahabhayapaham || 178 ||

samrajyasukhadam sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvamsi dagdhabijaprarohanam || 179 ||

duhsvapnasamanam kruddhasvamicittaprasadanam |
sadvargastamahasiddhitrikalannanakaranam || 180 ||

parakrtyaprasamanam paracakrapramardanam |
sangramamarge savesamidamekam jayavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadosaghnam garbharaksaikakaranam |
pathyate pratyaham yatra stotram ganapateridam || 182 ||

dese tatra na durbhiksamitayo duritani ca |
na tadgeham jahati sriryatrayam japyate stavah || 183 ||

ksayakusthaprameharsabhagandaravisucikah |
gulmam plihanamasamanamatisaram mahodaram || 184 ||

kasam svasamudavartam sulam sophamayodaram |
sirorogam vamim hikkam gandamalamarocakam || 185 ||

vatapittakaphadvandvatridosajanitajvaram |
agantuvisamam sitamusnam caikahikadikam || 186 ||

ityadyuktamanuktam va rogadosadisambhavam |
sarvam prasamayatyasu stotrasyasya sakrjjapah || 187 ||

prapyate‌உsya japatsiddhih strisudraih patitairapi |
sahasranamamantro‌உyam japitavyah subhaptaye || 188 ||

mahaganapateh stotram sakamah prajapannidam |
icchaya sakalan bhoganupabhujyeha parthivan || 189 ||

manorathaphalairdivyairvyomayanairmanoramaih |
candrendrabhaskaropendrabrahmasarvadisadmasu || 190 ||

kamarupah kamagatih kamadah kamadesvarah |
bhuktva yathepsitanbhoganabhistaih saha bandhubhih || 191 ||

ganesanucaro bhutva gano ganapatipriyah |
nandisvaradisanandairnanditah sakalairganaih || 192 ||

sivabhyam krpaya putranirvisesam ca lalitah |
sivabhaktah purnakamo ganesvaravaratpunah || 193 ||

jatismaro dharmaparah sarvabhaumo‌உbhijayate |
niskamastu japannityam bhaktya vighnesatatparah || 194 ||

yogasiddhim param prapya nnanavairagyasamyutah |
nirantare nirabadhe paramanandasamnnite || 195 ||

visvottirne pare purne punaravrttivarjite |
lino vainayake dhamni ramate nityanirvrte || 196 ||

yo namabhirhutairdattaih pujayedarcaye–ennarah |
rajano vasyatam yanti ripavo yanti dasatam || 197 ||

tasya sidhyanti mantranam durlabhascestasiddhayah |
mulamantradapi stotramidam priyatamam mama || 198 ||

nabhasye masi suklayam caturthyam mama janmani |
durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccaret || 199 ||

astadravyairvisesena kuryadbhaktisusamyutah |
tasyepsitam dhanam dhanyamaisvaryam vijayo yasah || 200 ||

bhavisyati na sandehah putrapautradikam sukham |
idam prajapitam stotram pathitam sravitam srutam || 201 ||

vyakrtam carcitam dhyatam vimrstamabhivanditam |
ihamutra ca visvesam visvaisvaryapradayakam || 202 ||

svacchandacarinapyesa yena sandharyate stavah |
sa raksyate sivodbhutairganairadhyastakotibhih || 203 ||

likhitam pustakastotram mantrabhutam prapujayet |
tatra sarvottama laksmih sannidhatte nirantaram || 204 ||

danairasesairakhilairvrataisca tirthairasesairakhilairmakhaisca |
na tatphalam vindati yadganesasahasranamasmaranena sadyah || 205 ||

etannamnam sahasram pathati dinamanau pratyahamprojjihane
sayam madhyandine va trisavanamathava santatam va jano yah |
sa syadaisvaryadhuryah prabhavati vacasam kirtimuccaistanoti
daridryam hanti visvam vasayati suciram vardhate putrapautraih || 206 ||

akincanopyekacitto niyato niyatasanah |
prajapamscaturo masan ganesarcanatatparah || 207 ||

daridratam samunmulya saptajanmanugamapi |
labhate mahatim laksmimityanna paramesvari || 208 ||

ayusyam vitarogam kulamativimalam sampadascartinasah
kirtirnityavadata bhavati khalu nava kantiravyajabhavya |
putrah santah kalatram gunavadabhimatam yadyadanyacca tatta –
nnityam yah stotrametat pathati ganapatestasya haste samastam || 209 ||

gananjayo ganapatirherambo dharanidharah |
mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah || 210 ||

amoghasiddhiramrtamantrascintamanirnidhih |
sumangalo bijamasapurako varadah kalah || 211 ||

kasyapo nandano vacasiddho dhundhirvinayakah |
modakairebhiratraikavimsatya namabhih puman || 212 ||

upayanam dadedbhaktya matprasadam cikirsati |
vatsaram vighnarajo‌உsya tathyamistarthasiddhaye || 213 ||

yah stauti madgatamana mamaradhanatatparah |
stuto namna sahasrena tenaham natra samsayah || 214 ||

namo namah suravarapujitanghraye
namo namo nirupamamangalatmane |
namo namo vipuladayaikasiddhaye
namo namah karikalabhananaya te || 215 ||

kinkiniganaracitacaranah
prakatitagurumitacarukaranah |
madajalalaharikalitakapolah
samayatu duritam ganapatinamna || 216 ||

|| iti sriganesapurane upasanakhande isvaraganesasamvade
ganesasahasranamastotram nama satcatvarimsodhyayah ||