Ganesh Stotram

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu and English

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:
మునిరువాచ
కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 ||

మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || 4 ||

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || 5 ||

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య |
గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధానిచ్ఛందాంసి |
హుమితి బీజమ్, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తిరితి కీలకమ్ |
సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ కరన్యాసః
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ||
బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
రక్తో రక్తాంబరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః
సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః |
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా |
సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుమ్ |
అష్టాంగయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అనంతశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బంధః |

అథ ధ్యానమ్
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

శ్రీగణపతిరువాచ
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || 1 ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || 2 ||

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || 3 ||

నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః || 4 ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రో‌உఘనాశనః || 5 ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || 6 ||

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోమితః || 7 ||

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః || 8 ||

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః || 9 ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || 10 ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః || 11 ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || 12 ||

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || 13 ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖసంస్థితః || 14 ||

చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రో హవిర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || 15 ||

గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || 16 ||

విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || 17 ||

ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || 18 ||

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || 19 ||

యఙ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః || 20 ||

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషో‌உగ్న్యర్కసోమదృక్ || 21 ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || 22 ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః |
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః || 23 ||

నదీనదభుజః సర్పాంగులీకస్తారకానఖః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠో‌உర్ణవోదరః || 24 ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || 25 ||

పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || 26 ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః || 27 ||

ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః || 28 ||

చింతామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || 29 ||

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః || 30 ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || 31 ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః || 32 ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || 33 ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || 34 ||

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || 35 ||

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయఙ్ఞోపవీతవాన్ || 36 ||

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః || 37 ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః |
రక్తేక్షనో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || 38 ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || 39 ||

సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || 40 ||

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణమ్ |
సర్వదేవవరః శార్ంగీ బీజపూరీ గదాధరః || 41 ||

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః |
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః || 42 ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || 43 ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో ఙ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || 44 ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః |
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || 45 ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || 46 ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || 47 ||

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || 48 ||

సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః |
దంతసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందలితాశ్రయః || 49 ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః || 50 ||

విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || 51 ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండనః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || 52 ||

వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః |
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః || 53 ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః || 54 ||

ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః || 55 ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః || 56 ||

అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానందవనస్థితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్యమండితః || 57 ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః |
ఙ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః || 58 ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః || 59 ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || 60 ||

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || 61 ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || 62 ||

ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః || 63 ||

అనపాయో‌உనంతదృష్టిరప్రమేయో‌உజరామరః |
అనావిలో‌உప్రతిహతిరచ్యుతో‌உమృతమక్షరః || 64 ||

అప్రతర్క్యో‌உక్షయో‌உజయ్యో‌உనాధారో‌உనామయోమలః |
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరో‌உగ్నిసమాననః || 65 ||

అనాకారో‌உబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నో‌உవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః || 66 ||

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || 67 ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || 68 ||

ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలమండితః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః || 69 ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా || 70 ||

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః || 71 ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || 72 ||

ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః |
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః || 73 ||

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || 74 ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || 75 ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః || 76 ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః || 77 ||

అంకుశః సురనాగానామంకుశాకారసంస్థితః |
అః సమస్తవిసర్గాంతపదేషు పరికీర్తితః || 78 ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || 79 ||

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || 80 ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || 81 ||

గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || 82 ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || 83 ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుండభృత్ || 84 ||

చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః |
చరాచరపితా చింతామణిశ్చర్వణలాలసః || 85 ||

ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః |
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః || 86 ||

జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః |
స్రవద్గండోల్లసద్ధానఝంకారిభ్రమరాకులః || 87 ||

టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః |
ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః || 88 ||

డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః |
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః || 89 ||

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః |
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః || 90 ||

స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ |
దక్షయఙ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా || 91 ||

దయావాందివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః |
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః || 92 ||

దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః |
ధనం ధనపతేర్బంధుర్ధనదో ధరణీధరః || 93 ||

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః |
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 94 ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || 95 ||

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ || 96 ||

పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః |
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః || 97 ||

పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాఙ్ఞాననాశనః |
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః || 98 ||

ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః |
బాణార్చితాంఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || 99 ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || 100 ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || 101 ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః || 102 ||

మేఖలాహీశ్వరో మందగతిర్మందనిభేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || 103 ||

యఙ్ఞో యఙ్ఞపతిర్యఙ్ఞగోప్తా యఙ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాఙ్ఞికో యాజకప్రియః || 104 ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || 105 ||

లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || 106 ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || 107 ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
వివస్వద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః || 108 ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః || 109 ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వఙ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ || 110 ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదకః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః || 111 ||

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || 112 ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || 113 ||

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || 114 ||

ధర్మప్రదో‌உర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || 115 ||

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || 116 ||

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || 117 ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః || 118 ||

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః || 119 ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || 120 ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ || 121 ||

భూరాపో‌உగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || 122 ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || 123 ||

సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || 124 ||

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || 125 ||

వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖంభైరవశాసనమ్ || 126 ||

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ || 127 ||

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషట్ వౌషట్ వషణ్ నమః 128 ||

ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్సమో‌உసమః |
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః || 129 ||

ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకో‌உనేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || 130 ||

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || 131 ||

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || 132 ||

చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః 133 ||

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ||
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః || 134 ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవమాతృకః || 135 ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్షప్రియః పంచబాణః పంచశిఖాత్మకః || 136 ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడంగధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || 137 ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || 138 ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || 139 ||

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః || 140 ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || 141 ||

సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ || 142 ||

అష్టాంగయోగఫలభృదష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః || 143 ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యో‌உష్టవసువంద్యో‌உష్టమూర్తిభృత్ || 144 ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః || 145 ||

నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః |
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః || 146 ||

నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోద్ధృతః || 147 ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || 148 ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః || 149 ||

ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దండాస్త్రనికేతనః |
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతమ్ || 150 ||

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః || 151 ||

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
తిథిపంచదశాకారస్తిథ్యా పంచదశార్చితః || 152 ||

షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః |
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః || 153 ||

కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః |
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ || 154 ||

అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః |
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిఙ్ఞానకోవిదః || 155 ||

అష్టాదశాన్నసంపత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ |
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యంగులిపల్లవః || 156 ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || 157 ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః || 158 ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీపంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || 159 ||

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృందవందితః |
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః || 160 ||

చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః |
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవందితః || 161 ||

చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః |
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః || 162 ||

శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః |
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః || 163 ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః || 164 ||

దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః || 165 ||

లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః |
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః || 166 ||

చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః || 167 ||

శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురంధరః |
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః || 168 ||

త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః |
అనంతదేవతాసేవ్యో హ్యనంతశుభదాయకః || 169 ||

అనంతనామానంతశ్రీరనంతో‌உనంతసౌఖ్యదః |
అనంతశక్తిసహితో హ్యనంతమునిసంస్తుతః || 170 ||

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ |
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః || 171 ||

కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః || 172 ||

మేధా ప్రఙ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా |
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా || 173 ||

జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవమ్ |
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ || 174 ||

ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా |
ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా || 175 ||

ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ |
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే || 176 ||

రాఙ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః |
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే || 177 ||

ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ |
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహమ్ || 178 ||

సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనమ్ |
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ || 179 ||

దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ |
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలఙ్ఞానకారణమ్ || 180 ||

పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనమ్ |
సంగ్రామమార్గే సవేషామిదమేకం జయావహమ్ || 181 ||

సర్వవంధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ |
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ || 182 ||

దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ |
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః || 183 ||

క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగందరవిషూచికాః |
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరమ్ || 184 ||

కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరమ్ |
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ || 185 ||

వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ |
ఆగంతువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ || 186 ||

ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసంభవమ్ |
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః || 187 ||

ప్రాప్యతే‌உస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి |
సహస్రనామమంత్రో‌உయం జపితవ్యః శుభాప్తయే || 188 ||

మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ |
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ || 189 ||

మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః |
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు || 190 ||

కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః |
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బంధుభిః || 191 ||

గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః |
నందీశ్వరాదిసానందైర్నందితః సకలైర్గణైః || 192 ||

శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః |
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః || 193 ||

జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమో‌உభిజాయతే |
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః || 194 ||

యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య ఙ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః |
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానందసంఙ్ఞితే || 195 ||

విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే |
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే || 196 ||

యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయే‌ఏన్నరః |
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ || 197 ||

తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః |
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ || 198 ||

నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని |
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ || 199 ||

అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః |
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః || 200 ||

భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖమ్ |
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || 201 ||

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || 202 ||

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః || 203 ||

లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || 204 ||

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశసహస్రనామస్మరణేన సద్యః || 205 ||

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహంప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || 206 ||

అకించనోప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః |
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః || 207 ||

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాఙ్ఞా పారమేశ్వరీ || 208 ||

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త –
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || 209 ||

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః || 210 ||

అమోఘసిద్ధిరమృతమంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః || 211 ||

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || 212 ||

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి |
వత్సరం విఘ్నరాజో‌உస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే || 213 ||

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || 214 ||

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే |
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || 215 ||

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా || 216 ||

|| ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వరగణేశసంవాదే
గణేశసహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోధ్యాయః ||

Ganesha Stotrams – Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics in English
muniruvaca
katham namnam sahasram tam ganesa upadistavan |
sivadam tanmamacaksva lokanugrahatatpara || 1 ||

brahmovaca
devah purvam puraratih puratrayajayodyame |
anarcanadganesasya jato vighnakulah kila || 2 ||

manasa sa vinirdharya dadrse vighnakaranam |
mahaganapatim bhaktya samabhyarcya yathavidhi || 3 ||

vighnaprasamanopayamaprcchadaparisramam |
santustah pujaya sambhormahaganapatih svayam || 4 ||

sarvavighnaprasamanam sarvakamaphalapradam |
tatastasmai svayam namnam sahasramidamabravit || 5 ||

asya srimahaganapatisahasranamastotramalamantrasya |
ganesa rsih, mahaganapatirdevata, nanavidhanicchandamsi |
humiti bijam, tungamiti saktih, svahasaktiriti kilakam |
sakalavighnavinasanadvara srimahaganapatiprasadasiddhyarthe jape viniyogah |

atha karanyasah
ganesvaro ganakrida ityangusthabhyam namah |
kumaragururisana iti tarjanibhyam namah ||
brahmandakumbhascidvyometi madhyamabhyam namah |
rakto raktambaradhara ityanamikabhyam namah
sarvasadgurusamsevya iti kanisthikabhyam namah |
luptavighnah svabhaktanamiti karatalakaraprsthabhyam namah ||

atha anganyasah
chandaschandodbhava iti hrdayaya namah |
niskalo nirmala iti sirase svaha |
srstisthitilayakrida iti sikhayai vasat |
nnanam vinnanamananda iti kavacaya hum |
astangayogaphalabhrditi netratrayaya vausat |
anantasaktisahita ityastraya phat |
bhurbhuvah svarom iti digbandhah |

atha dhyanam
gajavadanamacintyam tiksnadamstram trinetram
brhadudaramasesam bhutirajam puranam |
amaravarasupujyam raktavarnam suresam
pasupatisutamisam vighnarajam namami ||

sriganapatiruvaca
om ganesvaro ganakrido gananatho ganadhipah |
ekadanto vakratundo gajavaktro mahodarah || 1 ||

lambodaro dhumravarno vikato vighnanasanah |
sumukho durmukho buddho vighnarajo gajananah || 2 ||

bhimah pramoda amodah suranando madotkatah |
herambah sambarah sambhurlambakarno mahabalah || 3 ||

nandano lampato bhimo meghanado gananjayah |
vinayako virupakso virah suravarapradah || 4 ||

mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah |
rudrapriyo ganadhyaksa umaputro‌உghanasanah || 5 ||

kumaragururisanaputro musakavahanah |
siddhipriyah siddhipatih siddhah siddhivinayakah || 6 ||

avighnastumburuh simhavahano mohinipriyah |
katankato rajaputrah sakalah sammitomitah || 7 ||

kusmandasamasambhutirdurjayo dhurjayo jayah |
bhupatirbhuvanapatirbhutanam patiravyayah || 8 ||

visvakarta visvamukho visvarupo nidhirgunah |
kavih kavinamrsabho brahmanyo brahmavitpriyah || 9 ||

jyestharajo nidhipatirnidhipriyapatipriyah |
hiranmayapurantahsthah suryamandalamadhyagah || 10 ||

karahatidhvastasindhusalilah pusadantabhit |
umankakelikutuki muktidah kulapavanah || 11 ||

kiriti kundali hari vanamali manomayah |
vaimukhyahatadaityasrih padahatijitaksitih || 12 ||

sadyojatah svarnamunjamekhali durnimittahrt |
duhsvapnahrtprasahano guni nadapratisthitah || 13 ||

surupah sarvanetradhivaso virasanasrayah |
pitambarah khandaradah khandavaisakhasamsthitah || 14 ||

citrangah syamadasano bhalacandro havirbhujah |
yogadhipastarakasthah puruso gajakarnakah || 15 ||

ganadhirajo vijayah sthiro gajapatidhvaji |
devadevah smarah pranadipako vayukilakah || 16 ||

vipascidvarado nado nadabhinnamahacalah |
varaharadano mrtyunjayo vyaghrajinambarah || 17 ||

icchasaktibhavo devatrata daityavimardanah |
sambhuvaktrodbhavah sambhukopaha sambhuhasyabhuh || 18 ||

sambhutejah sivasokahari gaurisukhavahah |
umangamalajo gauritejobhuh svardhunibhavah || 19 ||

yannakayo mahanado girivarsma subhananah |
sarvatma sarvadevatma brahmamurdha kakupsrutih || 20 ||

brahmandakumbhascidvyomabhalahsatyasiroruhah |
jagajjanmalayonmesanimeso‌உgnyarkasomadrk || 21 ||

girindraikarado dharmadharmosthah samabrmhitah |
graharksadasano vanijihvo vasavanasikah || 22 ||

bhrumadhyasamsthitakaro brahmavidyamadodakah |
kulacalamsah somarkaghanto rudrasirodharah || 23 ||

nadinadabhujah sarpangulikastarakanakhah |
vyomanabhih srihrdayo meruprstho‌உrnavodarah || 24 ||

kuksisthayaksagandharvaraksahkinnaramanusah |
prthvikatih srstilingah sailorurdasrajanukah || 25 ||

patalajangho munipatkalangusthastrayitanuh |
jyotirmandalalangulo hrdayalananiscalah || 26 ||

hrtpadmakarnikasali viyatkelisarovarah |
sadbhaktadhyananigadah pujavarinivaritah || 27 ||

pratapi kasyapo manta ganako vistapi bali |
yasasvi dharmiko jeta prathamah pramathesvarah || 28 ||

cintamanirdvipapatih kalpadrumavanalayah |
ratnamandapamadhyastho ratnasimhasanasrayah || 29 ||

tivrasiroddhrtapado jvalinimaulilalitah |
nandananditapithasrirbhogado bhusitasanah || 30 ||

sakamadayinipithah sphuradugrasanasrayah |
tejovatisiroratnam satyanityavatamsitah || 31 ||

savighnanasinipithah sarvasaktyambujalayah |
lipipadmasanadharo vahnidhamatrayalayah || 32 ||

unnataprapado gudhagulphah samvrtaparsnikah |
pinajanghah slistajanuh sthuloruh pronnamatkatih || 33 ||

nimnanabhih sthulakuksih pinavaksa brhadbhujah |
pinaskandhah kambukantho lambostho lambanasikah || 34 ||

bhagnavamaradastungasavyadanto mahahanuh |
hrasvanetratrayah surpakarno nibidamastakah || 35 ||

stabakakarakumbhagro ratnamaulirnirankusah |
sarpaharakatisutrah sarpayannopavitavan || 36 ||

sarpakotirakatakah sarpagraiveyakangadah |
sarpakaksodarabandhah sarparajottaracchadah || 37 ||

rakto raktambaradharo raktamalavibhusanah |
rakteksano raktakaro raktatalvosthapallavah || 38 ||

svetah svetambaradharah svetamalavibhusanah |
svetatapatrarucirah svetacamaravijitah || 39 ||

sarvavayavasampurnah sarvalaksanalaksitah |
sarvabharanasobhadhyah sarvasobhasamanvitah || 40 ||

sarvamangalamangalyah sarvakaranakaranam |
sarvadevavarah sarngi bijapuri gadadharah || 41 ||

subhango lokasarangah sutantustantuvardhanah |
kiriti kundali hari vanamali subhangadah || 42 ||

iksucapadharah suli cakrapanih sarojabhrt |
pasi dhrtotpalah salimanjaribhrtsvadantabhrt || 43 ||

kalpavallidharo visvabhayadaikakaro vasi |
aksamaladharo nnanamudravan mudgarayudhah || 44 ||

purnapatri kambudharo vidhrtankusamulakah |
karasthamraphalascutakalikabhrtkutharavan || 45 ||

puskarasthasvarnaghatipurnaratnabhivarsakah |
bharatisundarinatho vinayakaratipriyah || 46 ||

mahalaksmipriyatamah siddhalaksmimanoramah |
ramaramesapurvango daksinomamahesvarah || 47 ||

mahivarahavamango ratikandarpapascimah |
amodamodajananah sapramodapramodanah || 48 ||

samvardhitamahavrddhirrddhisiddhipravardhanah |
dantasaumukhyasumukhah kantikandalitasrayah || 49 ||

madanavatyasritanghrih krtavaimukhyadurmukhah |
vighnasampallavah padmah sarvonnatamadadravah || 50 ||

vighnakrnnimnacarano dravinisaktisatkrtah |
tivraprasannanayano jvalinipalitaikadrk || 51 ||

mohinimohano bhogadayinikantimandanah |
kaminikantavaktrasriradhisthitavasundharah || 52 ||

vasudharamadonnado mahasankhanidhipriyah |
namadvasumatimali mahapadmanidhih prabhuh || 53 ||

sarvasadgurusamsevyah sociskesahrdasrayah |
isanamurdha devendrasikhah pavananandanah || 54 ||

pratyugranayano divyo divyastrasataparvadhrk |
airavatadisarvasavarano varanapriyah || 55 ||

vajradyastraparivaro ganacandasamasrayah |
jayajayaparikaro vijayavijayavahah || 56 ||

ajayarcitapadabjo nityanandavanasthitah |
vilasinikrtollasah saundi saundaryamanditah || 57 ||

anantanantasukhadah sumangalasumangalah |
nnanasrayah kriyadhara icchasaktinisevitah || 58 ||

subhagasamsritapado lalitalalitasrayah |
kaminipalanah kamakaminikelilalitah || 59 ||

sarasvatyasrayo gaurinandanah sriniketanah |
guruguptapado vacasiddho vagisvaripatih || 60 ||

nalinikamuko vamaramo jyesthamanoramah |
raudrimudritapadabjo humbijastungasaktikah || 61 ||

visvadijananatranah svahasaktih sakilakah |
amrtabdhikrtavaso madaghurnitalocanah || 62 ||

ucchistocchistaganako ganeso gananayakah |
sarvakalikasamsiddhirnityasevyo digambarah || 63 ||

anapayo‌உnantadrstiraprameyo‌உjaramarah |
anavilo‌உpratihatiracyuto‌உmrtamaksarah || 64 ||

apratarkyo‌உksayo‌உjayyo‌உnadharo‌உnamayomalah |
ameyasiddhiradvaitamaghoro‌உgnisamananah || 65 ||

anakaro‌உbdhibhumyagnibalaghno‌உvyaktalaksanah |
adharapithamadhara adharadheyavarjitah || 66 ||

akhuketana asapuraka akhumaharathah |
iksusagaramadhyastha iksubhaksanalalasah || 67 ||

iksucapatirekasririksucapanisevitah |
indragopasamanasririndranilasamadyutih || 68 ||

indivaradalasyama indumandalamanditah |
idhmapriya idabhaga idavanindirapriyah || 69 ||

iksvakuvighnavidhvamsi itikartavyatepsitah |
isanamaulirisana isanapriya itiha || 70 ||

isanatrayakalpanta ihamatravivarjitah |
upendra udubhrnmaulirudunathakarapriyah || 71 ||

unnatanana uttunga udarastridasagranih |
urjasvanusmalamada uhapohadurasadah || 72 ||

rgyajuhsamanayana rddhisiddhisamarpakah |
rjucittaikasulabho rnatrayavimocanah || 73 ||

luptavighnah svabhaktanam luptasaktih suradvisam |
luptasrirvimukharcanam lutavisphotanasanah || 74 ||

ekarapithamadhyastha ekapadakrtasanah |
ejitakhiladaityasriredhitakhilasamsrayah || 75 ||

aisvaryanidhiraisvaryamaihikamusmikapradah |
airammadasamonmesa airavatasamananah || 76 ||

onkaravacya onkara ojasvanosadhipatih |
audaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyanihsamah || 77 ||

ankusah suranaganamankusakarasamsthitah |
ah samastavisargantapadesu parikirtitah || 78 ||

kamandaludharah kalpah kapardi kalabhananah |
karmasaksi karmakarta karmakarmaphalapradah || 79 ||

kadambagolakakarah kusmandagananayakah |
karunyadehah kapilah kathakah katisutrabhrt || 80 ||

kharvah khadgapriyah khadgah khantantahsthah khanirmalah |
khalvatasrnganilayah khatvangi khadurasadah || 81 ||

gunadhyo gahano gadyo gadyapadyasudharnavah |
gadyaganapriyo garjo gitagirvanapurvajah || 82 ||

guhyacararato guhyo guhyagamanirupitah |
guhasayo gudabdhistho gurugamyo gururguruh || 83 ||

ghantaghargharikamali ghatakumbho ghatodarah |
nakaravacyo nakaro nakarakarasundabhrt || 84 ||

candascandesvarascandi candesascandavikramah |
caracarapita cintamaniscarvanalalasah || 85 ||

chandaschandodbhavaschando durlaksyaschandavigrahah |
jagadyonirjagatsaksi jagadiso jaganmayah || 86 ||

japyo japaparo japyo jihvasimhasanaprabhuh |
sravadgandollasaddhanajhankaribhramarakulah || 87 ||

tankaraspharasamravastankaramaninupurah |
thadvayipallavantasthasarvamantresu siddhidah || 88 ||

dindimundo dakiniso damaro dindimapriyah |
dhakkaninadamudito dhaunko dhundhivinayakah || 89 ||

tattvanam prakrtistattvam tattvampadanirupitah |
tarakantarasamsthanastarakastarakantakah || 90 ||

sthanuh sthanupriyah sthata sthavaram jangamam jagat |
daksayannapramathano data danam damo daya || 91 ||

dayavandivyavibhavo dandabhrddandanayakah |
dantaprabhinnabhramalo daityavaranadaranah || 92 ||

damstralagnadvipaghato devarthanrgajakrtih |
dhanam dhanapaterbandhurdhanado dharanidharah || 93 ||

dhyanaikaprakato dhyeyo dhyanam dhyanaparayanah |
dhvaniprakrticitkaro brahmandavalimekhalah || 94 ||

nandyo nandipriyo nado nadamadhyapratisthitah |
niskalo nirmalo nityo nityanityo niramayah || 95 ||

param vyoma param dhama paramatma param padam || 96 ||

paratparah pasupatih pasupasavimocanah |
purnanandah paranandah puranapurusottamah || 97 ||

padmaprasannavadanah pranatannananasanah |
pramanapratyayatitah pranatartinivaranah || 98 ||

phanihastah phanipatih phutkarah phanitapriyah |
banarcitanghriyugalo balakelikutuhali |
brahma brahmarcitapado brahmacari brhaspatih || 99 ||

brhattamo brahmaparo brahmanyo brahmavitpriyah |
brhannadagryacitkaro brahmandavalimekhalah || 100 ||

bhruksepadattalaksmiko bhargo bhadro bhayapahah |
bhagavan bhaktisulabho bhutido bhutibhusanah || 101 ||

bhavyo bhutalayo bhogadata bhrumadhyagocarah |
mantro mantrapatirmantri madamatto mano mayah || 102 ||

mekhalahisvaro mandagatirmandanibheksanah |
mahabalo mahaviryo mahaprano mahamanah || 103 ||

yanno yannapatiryannagopta yannaphalapradah |
yasaskaro yogagamyo yanniko yajakapriyah || 104 ||

raso rasapriyo rasyo ranjako ravanarcitah |
rajyaraksakaro ratnagarbho rajyasukhapradah || 105 ||

lakso laksapatirlaksyo layastho laddukapriyah |
lasapriyo lasyaparo labhakrllokavisrutah || 106 ||

varenyo vahnivadano vandyo vedantagocarah |
vikarta visvatascaksurvidhata visvatomukhah || 107 ||

vamadevo visvaneta vajrivajranivaranah |
vivasvadbandhano visvadharo visvesvaro vibhuh || 108 ||

sabdabrahma samaprapyah sambhusaktiganesvarah |
sasta sikhagranilayah saranyah sambaresvarah || 109 ||

sadrtukusumasragvi sadadharah sadaksarah |
samsaravaidyah sarvannah sarvabhesajabhesajam || 110 ||

srstisthitilayakridah surakunjarabhedakah |
sinduritamahakumbhah sadasadbhaktidayakah || 111 ||

saksi samudramathanah svayamvedyah svadaksinah |
svatantrah satyasankalpah samaganaratah sukhi || 112 ||

hamso hastipisaciso havanam havyakavyabhuk |
havyam hutapriyo hrsto hrllekhamantramadhyagah || 113 ||

ksetradhipah ksamabharta ksamaksamaparayanah |
ksipraksemakarah ksemanandah ksonisuradrumah || 114 ||

dharmaprado‌உrthadah kamadata saubhagyavardhanah |
vidyaprado vibhavado bhuktimuktiphalapradah || 115 ||

abhirupyakaro virasriprado vijayapradah |
sarvavasyakaro garbhadosaha putrapautradah || 116 ||

medhadah kirtidah sokahari daurbhagyanasanah |
prativadimukhastambho rustacittaprasadanah || 117 ||

parabhicarasamano duhkhaha bandhamoksadah |
lavastrutih kala kastha nimesastatparaksanah || 118 ||

ghati muhurtah praharo diva naktamaharnisam |
pakso masartvayanabdayugam kalpo mahalayah || 119 ||

rasistara tithiryogo varah karanamamsakam |
lagnam hora kalacakram meruh saptarsayo dhruvah || 120 ||

rahurmandah kavirjivo budho bhaumah sasi ravih |
kalah srstih sthitirvisvam sthavaram jangamam jagat || 121 ||

bhurapo‌உgnirmarudvyomahankrtih prakrtih puman |
brahma visnuh sivo rudra isah saktih sadasivah || 122 ||

tridasah pitarah siddha yaksa raksamsi kinnarah |
siddhavidyadhara bhuta manusyah pasavah khagah || 123 ||

samudrah saritah saila bhutam bhavyam bhavodbhavah |
sankhyam patanjalam yogam puranani srutih smrtih || 124 ||

vedangani sadacaro mimamsa nyayavistarah |
ayurvedo dhanurvedo gandharvam kavyanatakam || 125 ||

vaikhanasam bhagavatam manusam pancaratrakam |
saivam pasupatam kalamukhambhairavasasanam || 126 ||

saktam vainayakam sauram jainamarhatasamhita |
sadasadvyaktamavyaktam sacetanamacetanam || 127 ||

bandho moksah sukham bhogo yogah satyamanurmahan |
svasti humphat svadha svaha srausat vausat vasan namah 128 ||

nnanam vinnanamanando bodhah samvitsamo‌உsamah |
eka ekaksaradhara ekaksaraparayanah || 129 ||

ekagradhirekavira eko‌உnekasvarupadhrk |
dvirupo dvibhujo dvyakso dvirado dviparaksakah || 130 ||

dvaimaturo dvivadano dvandvahino dvayatigah |
tridhama trikarastreta trivargaphaladayakah || 131 ||

trigunatma trilokadistrisaktisastrilocanah |
caturvidhavacovrttiparivrttipravartakah || 132 ||

caturbahuscaturdantascaturatma caturbhujah |
caturvidhopayamayascaturvarnasramasrayah 133 ||

caturthipujanapritascaturthitithisambhavah ||
pancaksaratma pancatma pancasyah pancakrttamah || 134 ||

pancadharah pancavarnah pancaksaraparayanah |
pancatalah pancakarah pancapranavamatrkah || 135 ||

pancabrahmamayasphurtih pancavaranavaritah |
pancabhaksapriyah pancabanah pancasikhatmakah || 136 ||

satkonapithah satcakradhama sadgranthibhedakah |
sadangadhvantavidhvamsi sadangulamahahradah || 137 ||

sanmukhah sanmukhabhrata satsaktiparivaritah |
sadvairivargavidhvamsi sadurmibhayabhanjanah || 138 ||

sattarkadurah satkarma sadgunah sadrasasrayah |
saptapatalacaranah saptadviporumandalah || 139 ||

saptasvarlokamukutah saptasaptivarapradah |
saptangarajyasukhadah saptarsiganavanditah || 140 ||

saptacchandonidhih saptahotrah saptasvarasrayah |
saptabdhikelikasarah saptamatrnisevitah || 141 ||

saptacchando modamadah saptacchando makhaprabhuh |
astamurtirdhyeyamurtirastaprakrtikaranam || 142 ||

astangayogaphalabhrdastapatrambujasanah |
astasaktisamanasrirastaisvaryapravardhanah || 143 ||

astapithopapithasrirastamatrsamavrtah |
astabhairavasevyo‌உstavasuvandyo‌உstamurtibhrt || 144 ||

astacakrasphuranmurtirastadravyahavihpriyah |
astasrirastasamasrirastaisvaryapradayakah |
navanagasanadhyasi navanidhyanusasitah || 145 ||

navadvarapuravrtto navadvaraniketanah |
navanathamahanatho navanagavibhusitah || 146 ||

navanarayanastulyo navadurganisevitah |
navaratnavicitrango navasaktisiroddhrtah || 147 ||

dasatmako dasabhujo dasadikpativanditah |
dasadhyayo dasaprano dasendriyaniyamakah || 148 ||

dasaksaramahamantro dasasavyapivigrahah |
ekadasamaharudraihstutascaikadasaksarah || 149 ||

dvadasadvidasastadidordandastraniketanah |
trayodasabhidabhinno visvedevadhidaivatam || 150 ||

caturdasendravaradascaturdasamanuprabhuh |
caturdasadyavidyadhyascaturdasajagatpatih || 151 ||

samapancadasah pancadasisitamsunirmalah |
tithipancadasakarastithya pancadasarcitah || 152 ||

sodasadharanilayah sodasasvaramatrkah |
sodasantapadavasah sodasendukalatmakah || 153 ||

kalasaptadasi saptadasasaptadasaksarah |
astadasadvipapatirastadasapuranakrt || 154 ||

astadasausadhisrstirastadasavidhih smrtah |
astadasalipivyastisamastinnanakovidah || 155 ||

astadasannasampattirastadasavijatikrt |
ekavimsah pumanekavimsatyangulipallavah || 156 ||

caturvimsatitattvatma pancavimsakhyapurusah |
saptavimsatitaresah saptavimsatiyogakrt || 157 ||

dvatrimsadbhairavadhisascatustrimsanmahahradah |
sattrimsattattvasambhutirastatrimsatkalatmakah || 158 ||

pancasadvisnusaktisah pancasanmatrkalayah |
dvipancasadvapuhsrenitrisastyaksarasamsrayah |
pancasadaksarasrenipancasadrudravigrahah || 159 ||

catuhsastimahasiddhiyoginivrndavanditah |
namadekonapancasanmarudvarganirargalah || 160 ||

catuhsastyarthanirneta catuhsastikalanidhih |
astasastimahatirthaksetrabhairavavanditah || 161 ||

caturnavatimantratma sannavatyadhikaprabhuh |
satanandah satadhrtih satapatrayateksanah || 162 ||

satanikah satamakhah satadharavarayudhah |
sahasrapatranilayah sahasraphanibhusanah || 163 ||

sahasrasirsa purusah sahasraksah sahasrapat |
sahasranamasamstutyah sahasraksabalapahah || 164 ||

dasasahasraphanibhrtphanirajakrtasanah |
astasitisahasradyamaharsistotrapathitah || 165 ||

laksadharah priyadharo laksadharamanomayah |
caturlaksajapapritascaturlaksaprakasakah || 166 ||

caturasitilaksanam jivanam dehasamsthitah |
kotisuryapratikasah koticandramsunirmalah || 167 ||

sivodbhavadyastakotivainayakadhurandharah |
saptakotimahamantramantritavayavadyutih || 168 ||

trayastrimsatkotisurasrenipranatapadukah |
anantadevatasevyo hyanantasubhadayakah || 169 ||

anantanamanantasrirananto‌உnantasaukhyadah |
anantasaktisahito hyanantamunisamstutah || 170 ||

iti vainayakam namnam sahasramidamiritam |
idam brahme muhurte yah pathati pratyaham narah || 171 ||

karastham tasya sakalamaihikamusmikam sukham |
ayurarogyamaisvaryam dhairyam sauryam balam yasah || 172 ||

medha pranna dhrtih kantih saubhagyamabhirupata |
satyam daya ksama santirdaksinyam dharmasilata || 173 ||

jagatsamvananam visvasamvado vedapatavam |
sabhapandityamaudaryam gambhiryam brahmavarcasam || 174 ||

ojastejah kulam silam pratapo viryamaryata |
nnanam vinnanamastikyam sthairyam visvasata tatha || 175 ||

dhanadhanyadivrddhisca sakrdasya japadbhavet |
vasyam caturvidham visvam japadasya prajayate || 176 ||

ranno rajakalatrasya rajaputrasya mantrinah |
japyate yasya vasyarthe sa dasastasya jayate || 177 ||

dharmarthakamamoksanamanayasena sadhanam |
sakinidakiniraksoyaksagrahabhayapaham || 178 ||

samrajyasukhadam sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvamsi dagdhabijaprarohanam || 179 ||

duhsvapnasamanam kruddhasvamicittaprasadanam |
sadvargastamahasiddhitrikalannanakaranam || 180 ||

parakrtyaprasamanam paracakrapramardanam |
sangramamarge savesamidamekam jayavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadosaghnam garbharaksaikakaranam |
pathyate pratyaham yatra stotram ganapateridam || 182 ||

dese tatra na durbhiksamitayo duritani ca |
na tadgeham jahati sriryatrayam japyate stavah || 183 ||

ksayakusthaprameharsabhagandaravisucikah |
gulmam plihanamasamanamatisaram mahodaram || 184 ||

kasam svasamudavartam sulam sophamayodaram |
sirorogam vamim hikkam gandamalamarocakam || 185 ||

vatapittakaphadvandvatridosajanitajvaram |
agantuvisamam sitamusnam caikahikadikam || 186 ||

ityadyuktamanuktam va rogadosadisambhavam |
sarvam prasamayatyasu stotrasyasya sakrjjapah || 187 ||

prapyate‌உsya japatsiddhih strisudraih patitairapi |
sahasranamamantro‌உyam japitavyah subhaptaye || 188 ||

mahaganapateh stotram sakamah prajapannidam |
icchaya sakalan bhoganupabhujyeha parthivan || 189 ||

manorathaphalairdivyairvyomayanairmanoramaih |
candrendrabhaskaropendrabrahmasarvadisadmasu || 190 ||

kamarupah kamagatih kamadah kamadesvarah |
bhuktva yathepsitanbhoganabhistaih saha bandhubhih || 191 ||

ganesanucaro bhutva gano ganapatipriyah |
nandisvaradisanandairnanditah sakalairganaih || 192 ||

sivabhyam krpaya putranirvisesam ca lalitah |
sivabhaktah purnakamo ganesvaravaratpunah || 193 ||

jatismaro dharmaparah sarvabhaumo‌உbhijayate |
niskamastu japannityam bhaktya vighnesatatparah || 194 ||

yogasiddhim param prapya nnanavairagyasamyutah |
nirantare nirabadhe paramanandasamnnite || 195 ||

visvottirne pare purne punaravrttivarjite |
lino vainayake dhamni ramate nityanirvrte || 196 ||

yo namabhirhutairdattaih pujayedarcaye–ennarah |
rajano vasyatam yanti ripavo yanti dasatam || 197 ||

tasya sidhyanti mantranam durlabhascestasiddhayah |
mulamantradapi stotramidam priyatamam mama || 198 ||

nabhasye masi suklayam caturthyam mama janmani |
durvabhirnamabhih pujam tarpanam vidhivaccaret || 199 ||

astadravyairvisesena kuryadbhaktisusamyutah |
tasyepsitam dhanam dhanyamaisvaryam vijayo yasah || 200 ||

bhavisyati na sandehah putrapautradikam sukham |
idam prajapitam stotram pathitam sravitam srutam || 201 ||

vyakrtam carcitam dhyatam vimrstamabhivanditam |
ihamutra ca visvesam visvaisvaryapradayakam || 202 ||

svacchandacarinapyesa yena sandharyate stavah |
sa raksyate sivodbhutairganairadhyastakotibhih || 203 ||

likhitam pustakastotram mantrabhutam prapujayet |
tatra sarvottama laksmih sannidhatte nirantaram || 204 ||

danairasesairakhilairvrataisca tirthairasesairakhilairmakhaisca |
na tatphalam vindati yadganesasahasranamasmaranena sadyah || 205 ||

etannamnam sahasram pathati dinamanau pratyahamprojjihane
sayam madhyandine va trisavanamathava santatam va jano yah |
sa syadaisvaryadhuryah prabhavati vacasam kirtimuccaistanoti
daridryam hanti visvam vasayati suciram vardhate putrapautraih || 206 ||

akincanopyekacitto niyato niyatasanah |
prajapamscaturo masan ganesarcanatatparah || 207 ||

daridratam samunmulya saptajanmanugamapi |
labhate mahatim laksmimityanna paramesvari || 208 ||

ayusyam vitarogam kulamativimalam sampadascartinasah
kirtirnityavadata bhavati khalu nava kantiravyajabhavya |
putrah santah kalatram gunavadabhimatam yadyadanyacca tatta –
nnityam yah stotrametat pathati ganapatestasya haste samastam || 209 ||

gananjayo ganapatirherambo dharanidharah |
mahaganapatirbuddhipriyah ksipraprasadanah || 210 ||

amoghasiddhiramrtamantrascintamanirnidhih |
sumangalo bijamasapurako varadah kalah || 211 ||

kasyapo nandano vacasiddho dhundhirvinayakah |
modakairebhiratraikavimsatya namabhih puman || 212 ||

upayanam dadedbhaktya matprasadam cikirsati |
vatsaram vighnarajo‌உsya tathyamistarthasiddhaye || 213 ||

yah stauti madgatamana mamaradhanatatparah |
stuto namna sahasrena tenaham natra samsayah || 214 ||

namo namah suravarapujitanghraye
namo namo nirupamamangalatmane |
namo namo vipuladayaikasiddhaye
namo namah karikalabhananaya te || 215 ||

kinkiniganaracitacaranah
prakatitagurumitacarukaranah |
madajalalaharikalitakapolah
samayatu duritam ganapatinamna || 216 ||

|| iti sriganesapurane upasanakhande isvaraganesasamvade
ganesasahasranamastotram nama satcatvarimsodhyayah ||