Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Lakshmi Stotram / Sri Suktam Lyrics in Malayalam and English With Meaning

Sri Suktam Lyrics in Malayalam and English With Meaning

5442 Views

Devi Stotram – Sri Suktam in Malayalam

ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജതസ്ര’ജാമ് | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹമ് ||

അശ്വപൂര്വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് |
ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ ദേവീര്ജു’ഷതാമ് ||

കാം സോ’സ്മിതാം ഹിര’ണ്യപ്രാകാരാ’മാര്ദ്രാം ജ്വലം’തീം തൃപ്താം തര്പയം’തീമ് |
പദ്മേ സ്ഥിതാം പദ്മവ’ര്ണാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

Sri Lakshmi Devi

ചംദ്രാം പ്ര’ഭാസാം യശസാ ജ്വലം’തീം ശ്രിയം’ ലോകേ ദേവജു’ഷ്ടാമുദാരാമ് |
താം പദ്മിനീ’മീം ശര’ണമഹം പ്രപ’ദ്യേ‌உലക്ഷ്മീര്മേ’ നശ്യതാം ത്വാം വൃ’ണേ ||

ആദിത്യവ’ര്ണേ തപസോ‌உധി’ജാതോ വനസ്പതിസ്തവ’ വൃക്ഷോ‌உഥ ബില്വഃ |
തസ്യ ഫലാ’നി തപസാനു’ദംതു മായാംത’രായാശ്ച’ ബാഹ്യാ അ’ലക്ഷ്മീഃ ||

ഉപൈതു മാം ദേവസഖഃ കീര്തിശ്ച മണി’നാ സഹ |
പ്രാദുര്ഭൂതോ‌உസ്മി’ രാഷ്ട്രേ‌உസ്മിന് കീര്തിമൃ’ദ്ധിം ദദാദു’ മേ ||

ക്ഷുത്പി’പാസാമ’ലാം ജ്യേഷ്ഠാമ’ലക്ഷീം നാ’ശയാമ്യഹമ് |
അഭൂ’തിമസ’മൃദ്ധിം ച സര്വാം നിര്ണു’ദ മേ ഗൃഹാത് ||

ഗംധദ്വാരാം ദു’രാധര്ഷാം നിത്യപു’ഷ്ടാം കരീഷിണീ’മ് |
ഈശ്വരീഗ്ം’ സര്വ’ഭൂതാനാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

മന’സഃ കാമമാകൂതിം വാചഃ സത്യമ’ശീമഹി |
പശൂനാം രൂപമന്യ’സ്യ മയി ശ്രീഃ ശ്ര’യതാം യശഃ’ ||

കര്ദമേ’ന പ്ര’ജാഭൂതാ മയി സംഭ’വ കര്ദമ |
ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ മാതരം’ പദ്മമാലി’നീമ് ||

ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചിക്ലീത വ’സ മേ ഗൃഹേ |
നി ച’ ദേവീം മാതരം ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ ||

ആര്ദ്രാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുവര്ണാമ് ഹേ’മമാലിനീമ് |
സൂര്യാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

ആര്ദ്രാം യഃ കരി’ണീം യഷ്ടിം പിംഗലാമ് പ’ദ്മമാലിനീമ് |
ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ ||

താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ്യാം ഹിര’ണ്യം പ്രഭൂ’തം ഗാവോ’ ദാസ്യോ‌உശ്വാ’ന്, വിംദേയം പുരു’ഷാനഹമ് ||

ഓം മഹാദേവ്യൈ ച’ വിദ്മഹേ’ വിഷ്ണുപത്നീ ച’ ധീമഹി | തന്നോ’ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ശ്രീ-ര്വര്ച’സ്വ-മായു’ഷ്യ-മാരോ’ഗ്യമാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയതേ’ | ധാന്യം ധനം പശും ബഹുപു’ത്രലാഭം ശതസം’വത്സരം ദീര്ഘമായുഃ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Devi Stotram – Sri Suktam Meaning

Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi, who shines like gold, yellow in hue, wearing gold and silver garlands, blooming like the moon, the embodiment of wealth. O Agni! Invoke for me that unfailing Lakshmi, being blessed by whom I shall win wealth, cattle, horses and men.

I invoke Shri (Lakshmi), who has a line of horses in front of her, a series of chariots in the middle, who is being awakened by the trumpeting of elephants, who is divinely resplendent. May that divine Lakshmi grace me. I hereby invoke that Shri (Lakshmi) who is an embodiment of Absolute Bliss; who is of pleasant smile on her face; whose lustre is like that of burnished gold; who is wet, as it were, (just from the milky ocean), who is blazing with splendour, and is the embodiment of the fulfilment of all wishes; who satisfies the desires of her votaries; who is seated on the lotus and is beautiful like the lotus.

For shelter in this world, I resort to that Lakshmi who is beautiful like the moon, who shines bright, who is blazing with renown, who is adored (even) by the gods, who is highly magnanimous, and grand like the lotus. May my misfortunes perish. I surrender myself to Thee. O Thou, resplendent like the Sun! By Thy power and glory have the plants, (like) the bael tree, grown up. May the fruits thereof destroy through Thy Grace all inauspiciousness rising from the inner organs and ignorance as well as from the outer senses.

O Lakshmi! I am born in this country with the heritage of wealth. May the friend of the Lord Siva (Kubera) and Kirti (fame) come to me. May these (having taken their abode with me) bestow on me fame and prosperity. I shall destroy the elder sister of Lakshmi, the embodiment of inauspiciousness and such evil as hunger, thirst, and the like. O Lakshmi! Drive out from my abode all misfortune and poverty.

I invoke hereby that Lakshmi (Shri), whose (main) avenue of perception is the odoriferous sense (i.e., who abides mainly in cows); who is incapable of defeat or threat from anyone; who is ever healthy (with such virtuous qualities as truth); whose grace is seen abundantly in the refuse of cows (the cows being sacred); and who is supreme over all created beings. O Lakshmi! May we obtain and enjoy the fulfilment of our desires and our volitions, the veracity of our speech, the wealth of cattle, the abundance of varieties of food to eat! May prosperity and fame reside in me (thy devotee)!

Lakshmi! You have progeny in Kardama. (Hence) O Kardama, may you reside in me. Make Mother Shri with garlands of lotuses, to have Her abode in my (ancestral) line. May the (holy) waters create friendship (they being of an adhesive nature). O Chiklita (Progeny of Shri), reside in my home; and arrange to make Divine Mother Shri to stay in my lineage!

Invoke for me, O Agni, Lakshmi who shines like gold, is brilliant like the sun, who is powerfully fragrant, who wields the rod of suzerainty, who is of the form of supreme rulership, who is radiant with ornaments and is the goddess of wealth. Invoke for me, O Agni, the Goddess Lakshmi who shines like gold, blooms like the moon, who is fresh with anointment (of fragrant scent), who is adorned with the lotuses (lifted up by celestial elephants in the act of worship), who is the presiding deity of nourishment, who is yellow in colour, and who wears garlands of lotuses.

Invoke for me, O Agni, that Goddess Lakshmi who is ever unfailing, being blessed by whom I shall win wealth in plenty, cattle, servants, horses, and men.

We commune ourselves with the Great Goddess, and meditate on the Consort of Vishnu. May that Lakshmi direct us (to the Great Goal).

Om. May there be Peace, Peace, Peace.

Devi Stotram – Sri Suktam in English

om || hira’nyavarnam hari’nim suvarna’rajatasra’jam | candram hiranma’yim laksmim jata’vedo ma ava’ha ||

tam ma ava’ha jata’vedo laksmimana’pagamini”m |
yasyam hira’nyam vindeyam gamasvam puru’sanaham ||

asvapurvam ra’thamadhyam hastina”da-prabodhi’nim |
sriya’m devimupa’hvaye srirma devirju’satam ||

kam so”smitam hira’nyaprakara’mardram jvala’ntim trptam tarpaya’ntim |
padme sthitam padmava’rnam tamihopa’hvaye sriyam ||

candram pra’bhasam yasasa jvala’ntim sriya’m loke devaju’stamudaram |
tam padmini’mim sara’namaham prapa’dye‌உlaksmirme’ nasyatam tvam vr’ne ||

adityava’rne tapaso‌உdhi’jato vanaspatistava’ vrkso‌உtha bilvah |
tasya phala’ni tapasanu’dantu mayanta’rayasca’ bahya a’laksmih ||

upaitu mam devasakhah kirtisca mani’na saha |
pradurbhuto‌உsmi’ rastre‌உsmin kirtimr’ddhim dadadu’ me ||

ksutpi’pasama’lam jyesthama’laksim na’sayamyaham |
abhu’timasa’mrddhim ca sarvam nirnu’da me grhat ||

gandhadvaram du’radharsam nityapu’stam karisini”m |
isvarig’m sarva’bhutanam tamihopa’hvaye sriyam ||

mana’sah kamamakutim vacah satyama’simahi |
pasunam rupamanya’sya mayi srih sra’yatam yasa’h ||

kardame’na pra’jabhuta mayi sambha’va kardama |
sriya’m vasaya’ me kule matara’m padmamali’nim ||

apa’h srjantu’ snigdani ciklita va’sa me grhe |
ni ca’ devim mataram sriya’m vasaya’ me kule ||

ardram puskari’nim pustim suvarnam he’mamalinim |
suryam hiranma’yim laksmim jata’vedo ma ava’ha ||

ardram yah kari’nim yastim piṅgalam pa’dmamalinim |
candram hiranma’yim laksmim jata’vedo ma ava’ha ||

tam ma ava’ha jata’vedo laksimana’pagamini”m |
yasyam hira’nyam prabhu’tam gavo’ dasyo‌உsva”n, vindeyam puru’sanaham ||

om mahadevyai ca’ vidmahe’ visnupatni ca’ dhimahi | tanno’ laksmih pracodaya”t ||

sri-rvarca’sva-mayu’sya-maro”gyamavi’dhat pava’manam mahiyate” | dhanyam dhanam pasum bahupu’tralabham satasa”mvatsaram dirghamayu’h ||

om santih santih santi’h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *