Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Sri Venkateswara Stotram Lyrics in Gujarati and English With Meaning

Sri Venkateswara Stotram Lyrics in Gujarati and English With Meaning

905 Views

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Stotram Gujarati Lyrics

કમલાકુચ ચૂચુક કુંકમતો
નિયતારુણિ તાતુલ નીલતનો |
કમલાયત લોચન લોકપતે
વિજયીભવ વેંકટ શૈલપતે ||

સચતુર્મુખ ષણ્મુખ પંચમુખે
પ્રમુખા ખિલદૈવત મૌળિમણે |
શરણાગત વત્સલ સારનિધે
પરિપાલય માં વૃષ શૈલપતે ||

અતિવેલતયા તવ દુર્વિષહૈ
રનુ વેલકૃતૈ રપરાધશતૈઃ |
ભરિતં ત્વરિતં વૃષ શૈલપતે
પરયા કૃપયા પરિપાહિ હરે ||

Sri Venkateswara Suprabhatam

અધિ વેંકટ શૈલ મુદારમતે-
ર્જનતાભિ મતાધિક દાનરતાત |
પરદેવતયા ગદિતાનિગમૈઃ
કમલાદયિતાન્ન પરંકલયે ||

કલ વેણુર વાવશ ગોપવધૂ
શત કોટિ વૃતાત્સ્મર કોટિ સમાત |
પ્રતિ પલ્લવિકાભિ મતાત-સુખદાત
વસુદેવ સુતાન્ન પરંકલયે ||

અભિરામ ગુણાકર દાશરધે
જગદેક ધનુર્થર ધીરમતે |
રઘુનાયક રામ રમેશ વિભો
વરદો ભવ દેવ દયા જલધે ||

અવની તનયા કમનીય કરં
રજનીકર ચારુ મુખાંબુરુહમ |
રજનીચર રાજત મોમિ હિરં
મહનીય મહં રઘુરામમયે ||

સુમુખં સુહૃદં સુલભં સુખદં
સ્વનુજં ચ સુકાયમ મોઘશરમ |
અપહાય રઘૂદ્વય મન્યમહં
ન કથંચન કંચન જાતુભજે ||

વિના વેંકટેશં ન નાથો ન નાથઃ
સદા વેંકટેશં સ્મરામિ સ્મરામિ |
હરે વેંકટેશ પ્રસીદ પ્રસીદ
પ્રિયં વેંકટેશ પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ ||

અહં દૂરદસ્તે પદાં ભોજયુગ્મ
પ્રણામેચ્છયા ગત્ય સેવાં કરોમિ |
સકૃત્સેવયા નિત્ય સેવાફલં ત્વં
પ્રયચ્છ પયચ્છ પ્રભો વેંકટેશ ||

અજ્ઞાનિના મયા દોષા ન શેષાન્વિહિતાન હરે |
ક્ષમસ્વ ત્વં ક્ષમસ્વ ત્વં શેષશૈલ શિખામણે ||

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Stotram Meaning:
Lotus like breasts of Lord are ever red with the colour of kumkum that is being sprinkled on his chest during daily worships, whereas his body is blue coloured. Victory to Thee, O Lord of Venkata hill, whose eyes are wide like lotus petals.

Including the four-faced Brahma, six-faced Kumaraswamy (Subrahmanya swami) and five-faced Hanuman, you are the greatest crown jewel among all angels. You are the abode of kindness to those who submit themselves at your feet. O Lord of Vrisha hill, save me.

Extremely trembling on being committed various sins and hundreds of wrong deeds, I came running speedily to submit myself at your feet. O Lord of Vrisha hill, shower mercy on me.

O bounteous Lord of Venkata hill, who gives away always more than your devotees desire, all the other angels (gods) salute to you, and none is equal to you.

With an enchanting music from your flute, you attracted the gopis and bestowed each one of them with their desired happiness that is equal to that obtained from hundred crore penances or crores of prayers. O Son of Vasudeva, none is equal to you.

You have been the lovely and virtuous son of Dasharatha, the only courageous and great archer of entire world, the chief of Raghukula, the pleasing and entertaining Lord. Please grant boon to me, O Lord and ocean of mercy.

Your pretty hands are held by daughter of Earth, Sita and you are beautiful with your lotus-like face resembling moon. You are the king dispelling darkness by walking in nights. Grant me refuge O Rama of Raghu clan.

You are pleasant faced, good hearted, easily reachable and provider of happiness; along with your brothers and with a never ending flow of arrows. So, I never pray anyone else even for a while except you, O Rama.

Without you, O Venkateshwara, I am an orphan. I always keep remembering your name. O Venkatesa be pleased with me, bestow me with your love and grace.

I have been far away from your lotus like feet and have come now with a wish to serve the feet; so, Lord Venkatesha, I request you again and again to please allow me the benefit of performing a good service to you.

The sins committed by me are all simply due to sheer ignorance of mine; so kindly please pardon me, pardon me, O jewel of Sesha saila mountain.

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Stotram Lyrics in English
Kamala kucha choochuka kumkumatho
Niyatharuni thaathula neela thano
Kamalayatha lochana loka pathe
Vijayee bhava venkata shaila pathe || 1 ||

Sa chaturmukha shanmukha panchamukha
Pramukhakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala sara nidhe
Paripalaya maam vrusha shaila pathe || 2 ||

Athivelathaya thava durvishahai
Anuvela kruthai , aparadha sathai
Bharitham thwaritham vrusha shaila pathe
Parayaa krupayaa pari pahi hare || 3 ||

Adhi venkata shailamudharamathe
Janathabhi mathaadhika dhana rathaath
Para devathaya gathi thaan nigamai
Kamala dayithaan param kalaye || 4 ||

Kalavenuravasa gopavadhoo
Sathakodi vruthaath,smarakodi samath
Prathi vallavikabhimadath sukhadath
Vasudeva suthaan na param kallaye || 5 ||

Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka dhanurdhara dheeramathe
Raghu nayaka rama, Ramesa Vibho
Varadho bhava , deva dayajaladhe || 6 ||

Avaneethanaya kamaneeya karam
Rajanikara charu mukhambhuruham
Rajanichara raja thamo mihiram
Mahaneeyam aham raghrama maye|| 7 ||

Sumukham suhrudham sulabham sukhadham
Savanujam cha sukhayam amogha saram
Apahaya raghudwaham anyam aham
Na kathanchana kanchana jaathu bhaje || 8 ||

Vina Venkatesam na natho na natha
Sada venkatesam smarami , smarami
Hare Venkatesa , praseedha praseedha
Priyam Venkatesa , prayacha prayacha || 9 ||

Aham dhooradasthe padambhoja yugma
Pranamechaya agathya sevam karomi
Sakruth sevaya nithya seva balam thwam
Prayacha praycha prabho Venkatesa ||10 ||

Agnaninam maya doshan
Aseshan vihithan hare
Kshamasva thwam, kshamasva thwam
Sesha shail shika mane ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *