Information

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in Tamil:
அத ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ |

த்றுதராஷ்ட்ர உவாச |

தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ஸமவேதா யுயுத்ஸவஃ |
மாமகாஃ பாம்டவாஶ்சைவ கிமகுர்வத ஸம்ஜய || 1 ||

ஸம்ஜய உவாச |

த்றுஷ்ட்வா து பாம்டவானீகம் வ்யூடம் துர்யோதனஸ்ததா |
ஆசார்யமுபஸம்கம்ய ராஜா வசனமப்ரவீத் || 2 ||

Srimad Bhagawad Gita

பஶ்யைதாம் பாம்டுபுத்ராணாமாசார்ய மஹதீம் சமூம் |
வ்யூடாம் த்ருபதபுத்ரேண தவ ஶிஷ்யேண தீமதா || 3 ||

அத்ர ஶூரா மஹேஷ்வாஸா பீமார்ஜுனஸமா யுதி |
யுயுதானோ விராடஶ்ச த்ருபதஶ்ச மஹாரதஃ || 4 ||

த்றுஷ்டகேதுஶ்சேகிதானஃ காஶிராஜஶ்ச வீர்யவான் |
புருஜித்குன்திபோஜஶ்ச ஶைப்யஶ்ச னரபும்கவஃ || 5 ||

யுதாமன்யுஶ்ச விக்ரான்த உத்தமௌஜாஶ்ச வீர்யவான் |
ஸௌபத்ரோ த்ரௌபதேயாஶ்ச ஸர்வ ஏவ மஹாரதாஃ || 6 ||

அஸ்மாகம் து விஶிஷ்டா யே தான்னிபோத த்விஜோத்தம |
னாயகா மம ஸைன்யஸ்ய ஸம்ஜ்ஞார்தம் தான்ப்ரவீமி தே || 7 ||

பவான்பீஷ்மஶ்ச கர்ணஶ்ச க்றுபஶ்ச ஸமிதிம்ஜயஃ |
அஶ்வத்தாமா விகர்ணஶ்ச ஸௌமதத்திஸ்ததைவ ச || 8 ||

அன்யே ச பஹவஃ ஶூரா மதர்தே த்யக்தஜீவிதாஃ |
னானாஶஸ்த்ரப்ரஹரணாஃ ஸர்வே யுத்தவிஶாரதாஃ || 9 ||

அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் |
பர்யாப்தம் த்விதமேதேஷாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம் || 10 ||

அயனேஷு ச ஸர்வேஷு யதாபாகமவஸ்திதாஃ |
பீஷ்மமேவாபிரக்ஷன்து பவன்தஃ ஸர்வ ஏவ ஹி || 11 ||

தஸ்ய ஸம்ஜனயன்ஹர்ஷம் குருவ்றுத்தஃ பிதாமஹஃ |
ஸிம்ஹனாதம் வினத்யோச்சைஃ ஶம்கம் தத்மௌ ப்ரதாபவான் || 12 ||

ததஃ ஶம்காஶ்ச பேர்யஶ்ச பணவானககோமுகாஃ |
ஸஹஸைவாப்யஹன்யன்த ஸ ஶப்தஸ்துமுலோ‌உபவத் || 13 ||

ததஃ ஶ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யன்தனே ஸ்திதௌ |
மாதவஃ பாம்டவஶ்சைவ திவ்யௌ ஶம்கௌ ப்ரதக்மதுஃ || 14 ||

பாஞ்சஜன்யம் ஹ்றுஷீகேஶோ தேவதத்தம் தனம்ஜயஃ |
பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மஹாஶம்கம் பீமகர்மா வ்றுகோதரஃ || 15 ||

அனன்தவிஜயம் ராஜா குன்தீபுத்ரோ யுதிஷ்டிரஃ |
னகுலஃ ஸஹதேவஶ்ச ஸுகோஷமணிபுஷ்பகௌ || 16 ||

காஶ்யஶ்ச பரமேஷ்வாஸஃ ஶிகண்டீ ச மஹாரதஃ |
த்றுஷ்டத்யும்னோ விராடஶ்ச ஸாத்யகிஶ்சாபராஜிதஃ || 17 ||

த்ருபதோ த்ரௌபதேயாஶ்ச ஸர்வஶஃ ப்றுதிவீபதே |
ஸௌபத்ரஶ்ச மஹாபாஹுஃ ஶம்கான்தத்முஃ ப்றுதக்ப்றுதக் || 18 ||

ஸ கோஷோ தார்தராஷ்ட்ராணாம் ஹ்றுதயானி வ்யதாரயத் |
னபஶ்ச ப்றுதிவீம் சைவ துமுலோ வ்யனுனாதயன் || 19 ||

அத வ்யவஸ்திதான்த்றுஷ்ட்வா தார்தராஷ்ட்ரான்கபித்வஜஃ |
ப்ரவ்றுத்தே ஶஸ்த்ரஸம்பாதே தனுருத்யம்ய பாம்டவஃ || 20 ||

ஹ்றுஷீகேஶம் ததா வாக்யமிதமாஹ மஹீபதே |

அர்ஜுன உவாச |

ஸேனயோருபயோர்மத்யே ரதம் ஸ்தாபய மே‌உச்யுத || 21 ||

யாவதேதான்னிரீக்ஷே‌உஹம் யோத்துகாமானவஸ்திதான் |
கைர்மயா ஸஹ யோத்தவ்யமஸ்மின்ரணஸமுத்யமே || 22 ||

யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷே‌உஹம் ய ஏதே‌உத்ர ஸமாகதாஃ |
தார்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தேர்யுத்தே ப்ரியசிகீர்ஷவஃ || 23 ||

ஸம்ஜய உவாச |
ஏவமுக்தோ ஹ்றுஷீகேஶோ குடாகேஶேன பாரத |
ஸேனயோருபயோர்மத்யே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம் || 24 ||

பீஷ்மத்ரோணப்ரமுகதஃ ஸர்வேஷாம் ச மஹீக்ஷிதாம் |
உவாச பார்த பஶ்யைதான்ஸமவேதான்குரூனிதி || 25 ||

தத்ராபஶ்யத்ஸ்திதான்பார்தஃ பித்றூனத பிதாமஹான் |
ஆசார்யான்மாதுலான்ப்ராத்றூன்புத்ரான்பௌத்ரான்ஸகீம்ஸ்ததா || 26 ||

ஶ்வஶுரான்ஸுஹ்றுதஶ்சைவ ஸேனயோருபயோரபி |
தான்ஸமீக்ஷ்ய ஸ கௌன்தேயஃ ஸர்வான்பன்தூனவஸ்திதான் || 27 ||

க்றுபயா பரயாவிஷ்டோ விஷீதன்னிதமப்ரவீத் |

அர்ஜுன உவாச |

த்றுஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் க்றுஷ்ண யுயுத்ஸும் ஸமுபஸ்திதம் || 28 ||

ஸீதன்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஶுஷ்யதி |
வேபதுஶ்ச ஶரீரே மே ரோமஹர்ஷஶ்ச ஜாயதே || 29 ||

காண்டீவம் ஸ்ரம்ஸதே ஹஸ்தாத்த்வக்சைவ பரிதஹ்யதே |
ன ச ஶக்னோம்யவஸ்தாதும் ப்ரமதீவ ச மே மனஃ || 30 ||

னிமித்தானி ச பஶ்யாமி விபரீதானி கேஶவ |
ன ச ஶ்ரேயோ‌உனுபஶ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே || 31 ||

ன காங்க்ஷே விஜயம் க்றுஷ்ண ன ச ராஜ்யம் ஸுகானி ச |
கிம் னோ ராஜ்யேன கோவின்த கிம் போகைர்ஜீவிதேன வா || 32 ||

யேஷாமர்தே காங்க்ஷிதம் னோ ராஜ்யம் போகாஃ ஸுகானி ச |
த இமே‌உவஸ்திதா யுத்தே ப்ராணாம்ஸ்த்யக்த்வா தனானி ச || 33 ||

ஆசார்யாஃ பிதரஃ புத்ராஸ்ததைவ ச பிதாமஹாஃ |
மாதுலாஃ ஶ்வஶுராஃ பௌத்ராஃ ஶ்யாலாஃ ஸம்பன்தினஸ்ததா || 34 ||

ஏதான்ன ஹன்துமிச்சாமி க்னதோ‌உபி மதுஸூதன |
அபி த்ரைலோக்யராஜ்யஸ்ய ஹேதோஃ கிம் னு மஹீக்றுதே || 35 ||

னிஹத்ய தார்தராஷ்ட்ரான்னஃ கா ப்ரீதிஃ ஸ்யாஜ்ஜனார்தன |
பாபமேவாஶ்ரயேதஸ்மான்ஹத்வைதானாததாயினஃ || 36 ||

தஸ்மான்னார்ஹா வயம் ஹன்தும் தார்தராஷ்ட்ரான்ஸ்வபான்தவான் |
ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா ஸுகினஃ ஸ்யாம மாதவ || 37 ||

யத்யப்யேதே ன பஶ்யன்தி லோபோபஹதசேதஸஃ |
குலக்ஷயக்றுதம் தோஷம் மித்ரத்ரோஹே ச பாதகம் || 38 ||

கதம் ன ஜ்ஞேயமஸ்மாபிஃ பாபாதஸ்மான்னிவர்திதும் |
குலக்ஷயக்றுதம் தோஷம் ப்ரபஶ்யத்பிர்ஜனார்தன || 39 ||

குலக்ஷயே ப்ரணஶ்யன்தி குலதர்மாஃ ஸனாதனாஃ |
தர்மே னஷ்டே குலம் க்றுத்ஸ்னமதர்மோ‌உபிபவத்யுத || 40 ||

அதர்மாபிபவாத்க்றுஷ்ண ப்ரதுஷ்யன்தி குலஸ்த்ரியஃ |
ஸ்த்ரீஷு துஷ்டாஸு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணஸம்கரஃ || 41 ||

ஸம்கரோ னரகாயைவ குலக்னானாம் குலஸ்ய ச |
பதன்தி பிதரோ ஹ்யேஷாம் லுப்தபிண்டோதகக்ரியாஃ || 42 ||

தோஷைரேதைஃ குலக்னானாம் வர்ணஸம்கரகாரகைஃ |
உத்ஸாத்யன்தே ஜாதிதர்மாஃ குலதர்மாஶ்ச ஶாஶ்வதாஃ || 43 ||

உத்ஸன்னகுலதர்மாணாம் மனுஷ்யாணாம் ஜனார்தன |
னரகே‌உனியதம் வாஸோ பவதீத்யனுஶுஶ்ரும || 44 ||

அஹோ பத மஹத்பாபம் கர்தும் வ்யவஸிதா வயம் |
யத்ராஜ்யஸுகலோபேன ஹன்தும் ஸ்வஜனமுத்யதாஃ || 45 ||

யதி மாமப்ரதீகாரமஶஸ்த்ரம் ஶஸ்த்ரபாணயஃ |
தார்தராஷ்ட்ரா ரணே ஹன்யுஸ்தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத் || 46 ||

ஸம்ஜய உவாச |
ஏவமுக்த்வார்ஜுனஃ ஸம்க்யே ரதோபஸ்த உபாவிஶத் |
விஸ்றுஜ்ய ஸஶரம் சாபம் ஶோகஸம்விக்னமானஸஃ || 47 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

அர்ஜுனவிஷாதயோகோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ||1 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 1 in English:
atha prathamo‌உdhyayah |

dhrtarastra uvaca |

dharmaksetre kuruksetre samaveta yuyutsavah |
mamakah pandavascaiva kimakurvata sanjaya || 1 ||

sanjaya uvaca |

drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada |
acaryamupasangamya raja vacanamabravit || 2 ||

pasyaitam panduputranamacarya mahatim camum |
vyudham drupadaputrena tava sisyena dhimata || 3 ||

atra sura mahesvasa bhimarjunasama yudhi |
yuyudhano viratasca drupadasca maharathah || 4 ||

dhrstaketuscekitanah kasirajasca viryavan |
purujitkuntibhojasca saibyasca narapungavah || 5 ||

yudhamanyusca vikranta uttamaujasca viryavan |
saubhadro draupadeyasca sarva eva maharathah || 6 ||

asmakam tu visista ye tannibodha dvijottama |
nayaka mama sainyasya samnnartham tanbravimi te || 7 ||

bhavanbhismasca karnasca krpasca samitinjayah |
asvatthama vikarnasca saumadattistathaiva ca || 8 ||

anye ca bahavah sura madarthe tyaktajivitah |
nanasastrapraharanah sarve yuddhavisaradah || 9 ||

aparyaptam tadasmakam balam bhismabhiraksitam |
paryaptam tvidametesam balam bhimabhiraksitam || 10 ||

ayanesu ca sarvesu yathabhagamavasthitah |
bhismamevabhiraksantu bhavantah sarva eva hi || 11 ||

tasya sanjanayanharsam kuruvrddhah pitamahah |
simhanadam vinadyoccaih sankham dadhmau pratapavan || 12 ||

tatah sankhasca bheryasca panavanakagomukhah |
sahasaivabhyahanyanta sa sabdastumulo‌உbhavat || 13 ||

tatah svetairhayairyukte mahati syandane sthitau |
madhavah pandavascaiva divyau sankhau pradaghmatuh || 14 ||

pancajanyam hrsikeso devadattam dhananjayah |
paundram dadhmau mahasankham bhimakarma vrkodarah || 15 ||

anantavijayam raja kuntiputro yudhisthirah |
nakulah sahadevasca sughosamanipuspakau || 16 ||

kasyasca paramesvasah sikhandi ca maharathah |
dhrstadyumno viratasca satyakiscaparajitah || 17 ||

drupado draupadeyasca sarvasah prthivipate |
saubhadrasca mahabahuh sankhandadhmuh prthakprthak || 18 ||

sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat |
nabhasca prthivim caiva tumulo vyanunadayan || 19 ||

atha vyavasthitandrstva dhartarastrankapidhvajah |
pravrtte sastrasampate dhanurudyamya pandavah || 20 ||

hrsikesam tada vakyamidamaha mahipate |

arjuna uvaca |

senayorubhayormadhye ratham sthapaya me‌உcyuta || 21 ||

yavadetannirikse‌உham yoddhukamanavasthitan |
kairmaya saha yoddhavyamasminranasamudyame || 22 ||

yotsyamananavekse‌உham ya ete‌உtra samagatah |
dhartarastrasya durbuddheryuddhe priyacikirsavah || 23 ||

sanjaya uvaca |
evamukto hrsikeso gudakesena bharata |
senayorubhayormadhye sthapayitva rathottamam || 24 ||

bhismadronapramukhatah sarvesam ca mahiksitam |
uvaca partha pasyaitansamavetankuruniti || 25 ||

tatrapasyatsthitanparthah pitunatha pitamahan |
acaryanmatulanbhratunputranpautransakhimstatha || 26 ||

svasuransuhrdascaiva senayorubhayorapi |
tansamiksya sa kaunteyah sarvanbandhunavasthitan || 27 ||

krpaya parayavisto visidannidamabravit |

arjuna uvaca |

drstvemam svajanam krsna yuyutsum samupasthitam || 28 ||

sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati |
vepathusca sarire me romaharsasca jayate || 29 ||

gandivam sramsate hastattvakcaiva paridahyate |
na ca saknomyavasthatum bhramativa ca me manah || 30 ||

nimittani ca pasyami viparitani kesava |
na ca sreyo‌உnupasyami hatva svajanamahave || 31 ||

na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca |
kim no rajyena govinda kim bhogairjivitena va || 32 ||

yesamarthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca |
ta ime‌உvasthita yuddhe pranamstyaktva dhanani ca || 33 ||

acaryah pitarah putrastathaiva ca pitamahah |
matulah svasurah pautrah syalah sambandhinastatha || 34 ||

etanna hantumicchami ghnato‌உpi madhusudana |
api trailokyarajyasya hetoh kim nu mahikrte || 35 ||

nihatya dhartarastrannah ka pritih syajjanardana |
papamevasrayedasmanhatvaitanatatayinah || 36 ||

tasmannarha vayam hantum dhartarastransvabandhavan |
svajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava || 37 ||

yadyapyete na pasyanti lobhopahatacetasah |
kulaksayakrtam dosam mitradrohe ca patakam || 38 ||

katham na nneyamasmabhih papadasmannivartitum |
kulaksayakrtam dosam prapasyadbhirjanardana || 39 ||

kulaksaye pranasyanti kuladharmah sanatanah |
dharme naste kulam krtsnamadharmo‌உbhibhavatyuta || 40 ||

adharmabhibhavatkrsna pradusyanti kulastriyah |
strisu dustasu varsneya jayate varnasankarah || 41 ||

sankaro narakayaiva kulaghnanam kulasya ca |
patanti pitaro hyesam luptapindodakakriyah || 42 ||

dosairetaih kulaghnanam varnasankarakarakaih |
utsadyante jatidharmah kuladharmasca sasvatah || 43 ||

utsannakuladharmanam manusyanam janardana |
narake‌உniyatam vaso bhavatityanususruma || 44 ||

aho bata mahatpapam kartum vyavasita vayam |
yadrajyasukhalobhena hantum svajanamudyatah || 45 ||

yadi mamapratikaramasastram sastrapanayah |
dhartarastra rane hanyustanme ksemataram bhavet || 46 ||

sanjaya uvaca |
evamuktvarjunah sankhye rathopastha upavisat |
visrjya sasaram capam sokasamvignamanasah || 47 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

arjunavisadayogo nama prathamo‌உdhyayah ||1 ||