Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada and English

651 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Kannada:

ಅಥ ದಶಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ |
ಯತ್ತೇ‌உಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || 1 ||

ನ ಮೇ ವಿದುಃ ಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯಃ |
ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ || 2 ||

ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಮ್ |
ಅಸಂಮೂಢಃ ಸ ಮರ್ತ್ಯೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಬುದ್ಧಿರ್ಙ್ಞಾನಮಸಂಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ |
ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ‌உಭಾವೋ ಭಯಂ ಚಾಭಯಮೇವ ಚ || 4 ||

ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತಪೋ ದಾನಂ ಯಶೋ‌உಯಶಃ |
ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ || 5 ||

ಮಹರ್ಷಯಃ ಸಪ್ತ ಪೂರ್ವೇ ಚತ್ವಾರೋ ಮನವಸ್ತಥಾ |
ಮದ್ಭಾವಾ ಮಾನಸಾ ಜಾತಾ ಯೇಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ || 6 ||

ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ |
ಸೋ‌உವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || 7 ||

ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೇ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವಸಮನ್ವಿತಾಃ || 8 ||

ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ |
ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ || 9 ||

ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ |
ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ || 10 ||

ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಮಹಮಙ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ |
ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಙ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತಾ || 11 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ |
ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಮಾದಿದೇವಮಜಂ ವಿಭುಮ್ || 12 ||

ಆಹುಸ್ತ್ವಾಮೃಷಯಃ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷಿರ್ನಾರದಸ್ತಥಾ |
ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿ ಮೇ || 13 ||

ಸರ್ವಮೇತದೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ |
ನ ಹಿ ತೇ ಭಗವನ್ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾ ನ ದಾನವಾಃ || 14 ||

ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ಥ ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ಭೂತಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || 15 ||

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ |
ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನಿಮಾಂಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ || 16 ||

ಕಥಂ ವಿದ್ಯಾಮಹಂ ಯೋಗಿಂಸ್ತ್ವಾಂ ಸದಾ ಪರಿಚಿಂತಯನ್ |
ಕೇಷು ಕೇಷು ಚ ಭಾವೇಷು ಚಿಂತ್ಯೋ‌உಸಿ ಭಗವನ್ಮಯಾ || 17 ||

ವಿಸ್ತರೇಣಾತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ |
ಭೂಯಃ ಕಥಯ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ ಶೃಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ‌உಮೃತಮ್ || 18 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಹಂತ ತೇ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದಿವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿಭೂತಯಃ |
ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಸ್ತ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯ ಮೇ || 19 ||

ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ |
ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮಂತ ಏವ ಚ || 20 ||

ಆದಿತ್ಯಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ರವಿರಂಶುಮಾನ್ |
ಮರೀಚಿರ್ಮರುತಾಮಸ್ಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಹಂ ಶಶೀ || 21 ||

ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋ‌உಸ್ಮಿ ದೇವಾನಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸವಃ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಭೂತಾನಾಮಸ್ಮಿ ಚೇತನಾ || 22 ||

ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿತ್ತೇಶೋ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಮ್ |
ವಸೂನಾಂ ಪಾವಕಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಮೇರುಃ ಶಿಖರಿಣಾಮಹಮ್ || 23 ||

ಪುರೋಧಸಾಂ ಚ ಮುಖ್ಯಂ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ |
ಸೇನಾನೀನಾಮಹಂ ಸ್ಕಂದಃ ಸರಸಾಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರಃ || 24 ||

ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ಗಿರಾಮಸ್ಮ್ಯೇಕಮಕ್ಷರಮ್ |
ಯಙ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಙ್ಞೋ‌உಸ್ಮಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯಃ || 25 ||

ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸರ್ವವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ನಾರದಃ |
ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಚಿತ್ರರಥಃ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಃ || 26 ||

ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವಸಮಶ್ವಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಮೃತೋದ್ಭವಮ್ |
ಐರಾವತಂ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂ ಚ ನರಾಧಿಪಮ್ || 27 ||

ಆಯುಧಾನಾಮಹಂ ವಜ್ರಂ ಧೇನೂನಾಮಸ್ಮಿ ಕಾಮಧುಕ್ |
ಪ್ರಜನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಕಂದರ್ಪಃ ಸರ್ಪಾಣಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸುಕಿಃ || 28 ||

ಅನಂತಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ನಾಗಾನಾಂ ವರುಣೋ ಯಾದಸಾಮಹಮ್ |
ಪಿತೂಣಾಮರ್ಯಮಾ ಚಾಸ್ಮಿ ಯಮಃ ಸಂಯಮತಾಮಹಮ್ || 29 ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಕಾಲಃ ಕಲಯತಾಮಹಮ್ |
ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಮೃಗೇಂದ್ರೋ‌உಹಂ ವೈನತೇಯಶ್ಚ ಪಕ್ಷಿಣಾಮ್ || 30 ||

ಪವನಃ ಪವತಾಮಸ್ಮಿ ರಾಮಃ ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಮಹಮ್ |
ಝಷಾಣಾಂ ಮಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಸ್ರೋತಸಾಮಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವೀ || 31 ||

ಸರ್ಗಾಣಾಮಾದಿರಂತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚೈವಾಹಮರ್ಜುನ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾದಃ ಪ್ರವದತಾಮಹಮ್ || 32 ||

ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರೋ‌உಸ್ಮಿ ದ್ವಂದ್ವಃ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಯ ಚ |
ಅಹಮೇವಾಕ್ಷಯಃ ಕಾಲೋ ಧಾತಾಹಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ || 33 ||

ಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವಹರಶ್ಚಾಹಮುದ್ಭವಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಾಮ್ |
ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚ ನಾರೀಣಾಂ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾ || 34 ||

ಬೃಹತ್ಸಾಮ ತಥಾ ಸಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸಾಮಹಮ್ |
ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋ‌உಹಮೃತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ || 35 ||

ದ್ಯೂತಂ ಛಲಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಮ್ |
ಜಯೋ‌உಸ್ಮಿ ವ್ಯವಸಾಯೋ‌உಸ್ಮಿ ಸತ್ತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವವತಾಮಹಮ್ || 36 ||

ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವೋ‌உಸ್ಮಿ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯಃ |
ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಃ ಕವೀನಾಮುಶನಾ ಕವಿಃ || 37 ||

ದಂಡೋ ದಮಯತಾಮಸ್ಮಿ ನೀತಿರಸ್ಮಿ ಜಿಗೀಷತಾಮ್ |
ಮೌನಂ ಚೈವಾಸ್ಮಿ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಙ್ಞಾನಂ ಙ್ಞಾನವತಾಮಹಮ್ || 38 ||

ಯಚ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬೀಜಂ ತದಹಮರ್ಜುನ |
ನ ತದಸ್ತಿ ವಿನಾ ಯತ್ಸ್ಯಾನ್ಮಯಾ ಭೂತಂ ಚರಾಚರಮ್ || 39 ||

ನಾಂತೋ‌உಸ್ತಿ ಮಮ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ಪರಂತಪ |
ಏಷ ತೂದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವಿಭೂತೇರ್ವಿಸ್ತರೋ ಮಯಾ || 40 ||

ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ |
ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಛ ತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂ‌உಶಸಂಭವಮ್ || 41 ||

ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಙ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ |
ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ || 42 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ವಿಭೂತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ದಶಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||10 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in English:

atha dasamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah |
yatte‌உham priyamanaya vaksyami hitakamyaya || 1 ||

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayah |
ahamadirhi devanam maharsinam ca sarvasah || 2 ||

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram |
asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate || 3 ||

buddhirṅñanamasammohah ksama satyam damah samah |
sukham duhkham bhavo‌உbhavo bhayam cabhayameva ca || 4 ||

ahimsa samata tustistapo danam yaso‌உyasah |
bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah || 5 ||

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha |
madbhava manasa jata yesam loka imah prajah || 6 ||

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah |
so‌உvikampena yogena yujyate natra samsayah || 7 ||

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate |
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah || 8 ||

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam |
kathayantasca mam nityam tusyanti ca ramanti ca || 9 ||

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam |
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te || 10 ||

tesamevanukamparthamahamaṅñanajam tamah |
nasayamyatmabhavastho ṅñanadipena bhasvata || 11 ||

arjuna uvaca |
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan |
purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum || 12 ||

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha |
asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me || 13 ||

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava |
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah || 14 ||

svayamevatmanatmanam vettha tvam purusottama |
bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate || 15 ||

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah |
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi || 16 ||

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan |
kesu kesu ca bhavesu cintyo‌உsi bhagavanmaya || 17 ||

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana |
bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me‌உmrtam || 18 ||

sribhagavanuvaca |
hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah |
pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me || 19 ||

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah |
ahamadisca madhyam ca bhutanamanta eva ca || 20 ||

adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman |
maricirmarutamasmi naksatranamaham sasi || 21 ||

vedanam samavedo‌உsmi devanamasmi vasavah |
indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana || 22 ||

rudranam saṅkarascasmi vitteso yaksaraksasam |
vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham || 23 ||

purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim |
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah || 24 ||

maharsinam bhrguraham giramasmyekamaksaram |
yaṅñanam japayaṅño‌உsmi sthavaranam himalayah || 25 ||

asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah |
gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih || 26 ||

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam |
airavatam gajendranam naranam ca naradhipam || 27 ||

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk |
prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih || 28 ||

anantascasmi naganam varuno yadasamaham |
pitunamaryama casmi yamah samyamatamaham || 29 ||

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham |
mrganam ca mrgendro‌உham vainateyasca paksinam || 30 ||

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham |
jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi || 31 ||

sarganamadirantasca madhyam caivahamarjuna |
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham || 32 ||

aksaranamakaro‌உsmi dvandvah samasikasya ca |
ahamevaksayah kalo dhataham visvatomukhah || 33 ||

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisyatam |
kirtih srirvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama || 34 ||

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham |
masanam margasirso‌உhamrtunam kusumakarah || 35 ||

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham |
jayo‌உsmi vyavasayo‌உsmi sattvam sattvavatamaham || 36 ||

vrsninam vasudevo‌உsmi pandavanam dhanañjayah |
muninamapyaham vyasah kavinamusana kavih || 37 ||

dando damayatamasmi nitirasmi jigisatam |
maunam caivasmi guhyanam ṅñanam ṅñanavatamaham || 38 ||

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna |
na tadasti vina yatsyanmaya bhutam caracaram || 39 ||

nanto‌உsti mama divyanam vibhutinam parantapa |
esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya || 40 ||

yadyadvibhutimatsattvam srimadurjitameva va |
tattadevavagaccha tvam mama tejom‌உsasambhavam || 41 ||

athava bahunaitena kim ṅñatena tavarjuna |
vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

vibhutiyogo nama dasamo‌உdhyayah ||10 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *