Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Malayalam and English

411 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Malayalam:

അഥ ദശമോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ |
യത്തേ‌உഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ || 1 ||

ന മേ വിദുഃ സുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹര്ഷയഃ |
അഹമാദിര്ഹി ദേവാനാം മഹര്ഷീണാം ച സര്വശഃ || 2 ||

യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരമ് |
അസംമൂഢഃ സ മര്ത്യേഷു സര്വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ബുദ്ധിര്ജ്ഞാനമസംമോഹഃ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ |
സുഖം ദുഃഖം ഭവോ‌உഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച || 4 ||

അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ്തപോ ദാനം യശോ‌உയശഃ |
ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ || 5 ||

മഹര്ഷയഃ സപ്ത പൂര്വേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ |
മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോക ഇമാഃ പ്രജാഃ || 6 ||

ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്ത്വതഃ |
സോ‌உവികമ്പേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ || 7 ||

അഹം സര്വസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സര്വം പ്രവര്തതേ |
ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ || 8 ||

മച്ചിത്താ മദ്ഗതപ്രാണാ ബോധയന്തഃ പരസ്പരമ് |
കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച || 9 ||

തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂര്വകമ് |
ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ || 10 ||

തേഷാമേവാനുകമ്പാര്ഥമഹമജ്ഞാനജം തമഃ |
നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാ || 11 ||

അര്ജുന ഉവാച |
പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാന് |
പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭുമ് || 12 ||

ആഹുസ്ത്വാമൃഷയഃ സര്വേ ദേവര്ഷിര്നാരദസ്തഥാ |
അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ || 13 ||

സര്വമേതദൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ |
ന ഹി തേ ഭഗവന്വ്യക്തിം വിദുര്ദേവാ ന ദാനവാഃ || 14 ||

സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്ഥ ത്വം പുരുഷോത്തമ |
ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പതേ || 15 ||

വക്തുമര്ഹസ്യശേഷേണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ |
യാഭിര്വിഭൂതിഭിര്ലോകാനിമാംസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി || 16 ||

കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിംസ്ത്വാം സദാ പരിചിന്തയന് |
കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോ‌உസി ഭഗവന്മയാ || 17 ||

വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാര്ദന |
ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിര്ഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ‌உമൃതമ് || 18 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ഹന്ത തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ |
പ്രാധാന്യതഃ കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ || 19 ||

അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സര്വഭൂതാശയസ്ഥിതഃ |
അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച || 20 ||

ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുര്ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാന് |
മരീചിര്മരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശീ || 21 ||

വേദാനാം സാമവേദോ‌உസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ |
ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാ || 22 ||

രുദ്രാണാം ശംകരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാമ് |
വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഃ ശിഖരിണാമഹമ് || 23 ||

പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാര്ഥ ബൃഹസ്പതിമ് |
സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ || 24 ||

മഹര്ഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരമ് |
യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോ‌உസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ || 25 ||

അശ്വത്ഥഃ സര്വവൃക്ഷാണാം ദേവര്ഷീണാം ച നാരദഃ |
ഗന്ധര്വാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ || 26 ||

ഉച്ചൈഃശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമമൃതോദ്ഭവമ് |
ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപമ് || 27 ||

ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് |
പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദര്പഃ സര്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ || 28 ||

അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹമ് |
പിതൂണാമര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹമ് || 29 ||

പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലഃ കലയതാമഹമ് |
മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോ‌உഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാമ് || 30 ||

പവനഃ പവതാമസ്മി രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹമ് |
ഝഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവീ || 31 ||

സര്ഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമര്ജുന |
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹമ് || 32 ||

അക്ഷരാണാമകാരോ‌உസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമാസികസ്യ ച |
അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖഃ || 33 ||

മൃത്യുഃ സര്വഹരശ്ചാഹമുദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാമ് |
കീര്തിഃ ശ്രീര്വാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിര്മേധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ || 34 ||

ബൃഹത്സാമ തഥാ സാമ്നാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹമ് |
മാസാനാം മാര്ഗശീര്ഷോ‌உഹമൃതൂനാം കുസുമാകരഃ || 35 ||

ദ്യൂതം ഛലയതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹമ് |
ജയോ‌உസ്മി വ്യവസായോ‌உസ്മി സത്ത്വം സത്ത്വവതാമഹമ് || 36 ||

വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോ‌உസ്മി പാംഡവാനാം ധനംജയഃ |
മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ || 37 ||

ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാമ് |
മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹമ് || 38 ||

യച്ചാപി സര്വഭൂതാനാം ബീജം തദഹമര്ജുന |
ന തദസ്തി വിനാ യത്സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരമ് || 39 ||

നാന്തോ‌உസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരംതപ |
ഏഷ തൂദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേര്വിസ്തരോ മയാ || 40 ||

യദ്യദ്വിഭൂതിമത്സത്ത്വം ശ്രീമദൂര്ജിതമേവ വാ |
തത്തദേവാവഗച്ഛ ത്വം മമ തേജോം‌உശസംഭവമ് || 41 ||

അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാര്ജുന |
വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നമേകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത് || 42 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

വിഭൂതിയോഗോ നാമ ദശമോ‌உധ്യായഃ ||10 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in English:

atha dasamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah |
yatte‌உham priyamanaya vaksyami hitakamyaya || 1 ||

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayah |
ahamadirhi devanam maharsinam ca sarvasah || 2 ||

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram |
asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate || 3 ||

buddhirṅñanamasammohah ksama satyam damah samah |
sukham duhkham bhavo‌உbhavo bhayam cabhayameva ca || 4 ||

ahimsa samata tustistapo danam yaso‌உyasah |
bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah || 5 ||

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha |
madbhava manasa jata yesam loka imah prajah || 6 ||

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah |
so‌உvikampena yogena yujyate natra samsayah || 7 ||

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate |
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah || 8 ||

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam |
kathayantasca mam nityam tusyanti ca ramanti ca || 9 ||

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam |
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te || 10 ||

tesamevanukamparthamahamaṅñanajam tamah |
nasayamyatmabhavastho ṅñanadipena bhasvata || 11 ||

arjuna uvaca |
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan |
purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum || 12 ||

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha |
asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me || 13 ||

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava |
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah || 14 ||

svayamevatmanatmanam vettha tvam purusottama |
bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate || 15 ||

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah |
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi || 16 ||

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan |
kesu kesu ca bhavesu cintyo‌உsi bhagavanmaya || 17 ||

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana |
bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me‌உmrtam || 18 ||

sribhagavanuvaca |
hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah |
pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me || 19 ||

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah |
ahamadisca madhyam ca bhutanamanta eva ca || 20 ||

adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman |
maricirmarutamasmi naksatranamaham sasi || 21 ||

vedanam samavedo‌உsmi devanamasmi vasavah |
indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana || 22 ||

rudranam saṅkarascasmi vitteso yaksaraksasam |
vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham || 23 ||

purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim |
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah || 24 ||

maharsinam bhrguraham giramasmyekamaksaram |
yaṅñanam japayaṅño‌உsmi sthavaranam himalayah || 25 ||

asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah |
gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih || 26 ||

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam |
airavatam gajendranam naranam ca naradhipam || 27 ||

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk |
prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih || 28 ||

anantascasmi naganam varuno yadasamaham |
pitunamaryama casmi yamah samyamatamaham || 29 ||

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham |
mrganam ca mrgendro‌உham vainateyasca paksinam || 30 ||

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham |
jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi || 31 ||

sarganamadirantasca madhyam caivahamarjuna |
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham || 32 ||

aksaranamakaro‌உsmi dvandvah samasikasya ca |
ahamevaksayah kalo dhataham visvatomukhah || 33 ||

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisyatam |
kirtih srirvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama || 34 ||

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham |
masanam margasirso‌உhamrtunam kusumakarah || 35 ||

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham |
jayo‌உsmi vyavasayo‌உsmi sattvam sattvavatamaham || 36 ||

vrsninam vasudevo‌உsmi pandavanam dhanañjayah |
muninamapyaham vyasah kavinamusana kavih || 37 ||

dando damayatamasmi nitirasmi jigisatam |
maunam caivasmi guhyanam ṅñanam ṅñanavatamaham || 38 ||

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna |
na tadasti vina yatsyanmaya bhutam caracaram || 39 ||

nanto‌உsti mama divyanam vibhutinam parantapa |
esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya || 40 ||

yadyadvibhutimatsattvam srimadurjitameva va |
tattadevavagaccha tvam mama tejom‌உsasambhavam || 41 ||

athava bahunaitena kim ṅñatena tavarjuna |
vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

vibhutiyogo nama dasamo‌உdhyayah ||10 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *