Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in Telugu:

అథ దశమో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః |
యత్తే‌உహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా || 1 ||

న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః |
అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః || 2 ||

యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరమ్ |
అసంమూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

బుద్ధిర్ఙ్ఞానమసంమోహః క్షమా సత్యం దమః శమః |
సుఖం దుఃఖం భవో‌உభావో భయం చాభయమేవ చ || 4 ||

అహింసా సమతా తుష్టిస్తపో దానం యశో‌உయశః |
భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః || 5 ||

మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా |
మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః || 6 ||

ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః |
సో‌உవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః || 7 ||

అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే |
ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమన్వితాః || 8 ||

మచ్చిత్తా మద్గతప్రాణా బోధయంతః పరస్పరమ్ |
కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ || 9 ||

తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్ |
దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మాముపయాంతి తే || 10 ||

తేషామేవానుకంపార్థమహమఙ్ఞానజం తమః |
నాశయామ్యాత్మభావస్థో ఙ్ఞానదీపేన భాస్వతా || 11 ||

అర్జున ఉవాచ |
పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ |
పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాదిదేవమజం విభుమ్ || 12 ||

ఆహుస్త్వామృషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా |
అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే || 13 ||

సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ |
న హి తే భగవన్వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః || 14 ||

స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్థ త్వం పురుషోత్తమ |
భూతభావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే || 15 ||

వక్తుమర్హస్యశేషేణ దివ్యా హ్యాత్మవిభూతయః |
యాభిర్విభూతిభిర్లోకానిమాంస్త్వం వ్యాప్య తిష్ఠసి || 16 ||

కథం విద్యామహం యోగింస్త్వాం సదా పరిచింతయన్ |
కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యో‌உసి భగవన్మయా || 17 ||

విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన |
భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే‌உమృతమ్ || 18 ||

శ్రీభగవానువాచ |
హంత తే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మవిభూతయః |
ప్రాధాన్యతః కురుశ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే || 19 ||

అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః |
అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ || 20 ||

ఆదిత్యానామహం విష్ణుర్జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ |
మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశీ || 21 ||

వేదానాం సామవేదో‌உస్మి దేవానామస్మి వాసవః |
ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతనా || 22 ||

రుద్రాణాం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసామ్ |
వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరిణామహమ్ || 23 ||

పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిమ్ |
సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః || 24 ||

మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరమ్ |
యఙ్ఞానాం జపయఙ్ఞో‌உస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః || 25 ||

అశ్వత్థః సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః |
గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః || 26 ||

ఉచ్చైఃశ్రవసమశ్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవమ్ |
ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపమ్ || 27 ||

ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ |
ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణామస్మి వాసుకిః || 28 ||

అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహమ్ |
పితూణామర్యమా చాస్మి యమః సంయమతామహమ్ || 29 ||

ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహమ్ |
మృగాణాం చ మృగేంద్రో‌உహం వైనతేయశ్చ పక్షిణామ్ || 30 ||

పవనః పవతామస్మి రామః శస్త్రభృతామహమ్ |
ఝషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసామస్మి జాహ్నవీ || 31 ||

సర్గాణామాదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్జున |
అధ్యాత్మవిద్యా విద్యానాం వాదః ప్రవదతామహమ్ || 32 ||

అక్షరాణామకారో‌உస్మి ద్వంద్వః సామాసికస్య చ |
అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతోముఖః || 33 ||

మృత్యుః సర్వహరశ్చాహముద్భవశ్చ భవిష్యతామ్ |
కీర్తిః శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతిః క్షమా || 34 ||

బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసామహమ్ |
మాసానాం మార్గశీర్షో‌உహమృతూనాం కుసుమాకరః || 35 ||

ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ |
జయో‌உస్మి వ్యవసాయో‌உస్మి సత్త్వం సత్త్వవతామహమ్ || 36 ||

వృష్ణీనాం వాసుదేవో‌உస్మి పాండవానాం ధనంజయః |
మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాముశనా కవిః || 37 ||

దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతామ్ |
మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం ఙ్ఞానం ఙ్ఞానవతామహమ్ || 38 ||

యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున |
న తదస్తి వినా యత్స్యాన్మయా భూతం చరాచరమ్ || 39 ||

నాంతో‌உస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప |
ఏష తూద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా || 40 ||

యద్యద్విభూతిమత్సత్త్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా |
తత్తదేవావగచ్ఛ త్వం మమ తేజోం‌உశసంభవమ్ || 41 ||

అథవా బహునైతేన కిం ఙ్ఞాతేన తవార్జున |
విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నమేకాంశేన స్థితో జగత్ || 42 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

విభూతియోగో నామ దశమో‌உధ్యాయః ||10 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 10 in English:

atha dasamo‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
bhuya eva mahabaho srnu me paramam vacah |
yatte‌உham priyamanaya vaksyami hitakamyaya || 1 ||

na me viduh suraganah prabhavam na maharsayah |
ahamadirhi devanam maharsinam ca sarvasah || 2 ||

yo mamajamanadim ca vetti lokamahesvaram |
asammudhah sa martyesu sarvapapaih pramucyate || 3 ||

buddhirṅñanamasammohah ksama satyam damah samah |
sukham duhkham bhavo‌உbhavo bhayam cabhayameva ca || 4 ||

ahimsa samata tustistapo danam yaso‌உyasah |
bhavanti bhava bhutanam matta eva prthagvidhah || 5 ||

maharsayah sapta purve catvaro manavastatha |
madbhava manasa jata yesam loka imah prajah || 6 ||

etam vibhutim yogam ca mama yo vetti tattvatah |
so‌உvikampena yogena yujyate natra samsayah || 7 ||

aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate |
iti matva bhajante mam budha bhavasamanvitah || 8 ||

maccitta madgataprana bodhayantah parasparam |
kathayantasca mam nityam tusyanti ca ramanti ca || 9 ||

tesam satatayuktanam bhajatam pritipurvakam |
dadami buddhiyogam tam yena mamupayanti te || 10 ||

tesamevanukamparthamahamaṅñanajam tamah |
nasayamyatmabhavastho ṅñanadipena bhasvata || 11 ||

arjuna uvaca |
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan |
purusam sasvatam divyamadidevamajam vibhum || 12 ||

ahustvamrsayah sarve devarsirnaradastatha |
asito devalo vyasah svayam caiva bravisi me || 13 ||

sarvametadrtam manye yanmam vadasi kesava |
na hi te bhagavanvyaktim vidurdeva na danavah || 14 ||

svayamevatmanatmanam vettha tvam purusottama |
bhutabhavana bhutesa devadeva jagatpate || 15 ||

vaktumarhasyasesena divya hyatmavibhutayah |
yabhirvibhutibhirlokanimamstvam vyapya tisthasi || 16 ||

katham vidyamaham yogimstvam sada paricintayan |
kesu kesu ca bhavesu cintyo‌உsi bhagavanmaya || 17 ||

vistarenatmano yogam vibhutim ca janardana |
bhuyah kathaya trptirhi srnvato nasti me‌உmrtam || 18 ||

sribhagavanuvaca |
hanta te kathayisyami divya hyatmavibhutayah |
pradhanyatah kurusrestha nastyanto vistarasya me || 19 ||

ahamatma gudakesa sarvabhutasayasthitah |
ahamadisca madhyam ca bhutanamanta eva ca || 20 ||

adityanamaham visnurjyotisam raviramsuman |
maricirmarutamasmi naksatranamaham sasi || 21 ||

vedanam samavedo‌உsmi devanamasmi vasavah |
indriyanam manascasmi bhutanamasmi cetana || 22 ||

rudranam saṅkarascasmi vitteso yaksaraksasam |
vasunam pavakascasmi meruh sikharinamaham || 23 ||

purodhasam ca mukhyam mam viddhi partha brhaspatim |
senaninamaham skandah sarasamasmi sagarah || 24 ||

maharsinam bhrguraham giramasmyekamaksaram |
yaṅñanam japayaṅño‌உsmi sthavaranam himalayah || 25 ||

asvatthah sarvavrksanam devarsinam ca naradah |
gandharvanam citrarathah siddhanam kapilo munih || 26 ||

uccaihsravasamasvanam viddhi mamamrtodbhavam |
airavatam gajendranam naranam ca naradhipam || 27 ||

ayudhanamaham vajram dhenunamasmi kamadhuk |
prajanascasmi kandarpah sarpanamasmi vasukih || 28 ||

anantascasmi naganam varuno yadasamaham |
pitunamaryama casmi yamah samyamatamaham || 29 ||

prahladascasmi daityanam kalah kalayatamaham |
mrganam ca mrgendro‌உham vainateyasca paksinam || 30 ||

pavanah pavatamasmi ramah sastrabhrtamaham |
jhasanam makarascasmi srotasamasmi jahnavi || 31 ||

sarganamadirantasca madhyam caivahamarjuna |
adhyatmavidya vidyanam vadah pravadatamaham || 32 ||

aksaranamakaro‌உsmi dvandvah samasikasya ca |
ahamevaksayah kalo dhataham visvatomukhah || 33 ||

mrtyuh sarvaharascahamudbhavasca bhavisyatam |
kirtih srirvakca narinam smrtirmedha dhrtih ksama || 34 ||

brhatsama tatha samnam gayatri chandasamaham |
masanam margasirso‌உhamrtunam kusumakarah || 35 ||

dyutam chalayatamasmi tejastejasvinamaham |
jayo‌உsmi vyavasayo‌உsmi sattvam sattvavatamaham || 36 ||

vrsninam vasudevo‌உsmi pandavanam dhanañjayah |
muninamapyaham vyasah kavinamusana kavih || 37 ||

dando damayatamasmi nitirasmi jigisatam |
maunam caivasmi guhyanam ṅñanam ṅñanavatamaham || 38 ||

yaccapi sarvabhutanam bijam tadahamarjuna |
na tadasti vina yatsyanmaya bhutam caracaram || 39 ||

nanto‌உsti mama divyanam vibhutinam parantapa |
esa tuddesatah prokto vibhutervistaro maya || 40 ||

yadyadvibhutimatsattvam srimadurjitameva va |
tattadevavagaccha tvam mama tejom‌உsasambhavam || 41 ||

athava bahunaitena kim ṅñatena tavarjuna |
vistabhyahamidam krtsnamekamsena sthito jagat || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

vibhutiyogo nama dasamo‌உdhyayah ||10 ||