Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Kannada:

ಅಥ ಏಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಙ್ಞಿತಮ್ |
ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋ‌உಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ || 1 ||

ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋ ಮಯಾ |
ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಮ್ || 2 ||

ಏವಮೇತದ್ಯಥಾತ್ಥ ತ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ |
ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ || 3 ||

ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತಚ್ಛಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ |
ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್ || 4 ||

Gita Saar - Geeta Updesh

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಪಶ್ಯ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ರೂಪಾಣಿ ಶತಶೋ‌உಥ ಸಹಸ್ರಶಃ |
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನಾನಾವರ್ಣಾಕೃತೀನಿ ಚ || 5 ||

ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ವಸೂನ್ರುದ್ರಾನಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ |
ಬಹೂನ್ಯದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ || 6 ||

ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಮ್ |
ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ || 7 ||

ನ ತು ಮಾಂ ಶಕ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟುಮನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾ |
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಮ್ || 8 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ರಾಜನ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ |
ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮ್ || 9 ||

ಅನೇಕವಕ್ತ್ರನಯನಮನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಮ್ |
ಅನೇಕದಿವ್ಯಾಭರಣಂ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಮ್ || 10 ||

ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಮನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ || 11 ||

ದಿವಿ ಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತಾ |
ಯದಿ ಭಾಃ ಸದೃಶೀ ಸಾ ಸ್ಯಾದ್ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || 12 ||

ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮನೇಕಧಾ |
ಅಪಶ್ಯದ್ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡವಸ್ತದಾ || 13 ||

ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ || 14 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವ ದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಥಾ ಭೂತವಿಶೇಷಸಂಘಾನ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಮೃಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನುರಗಾಂಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನ್ || 15 ||

ಅನೇಕಬಾಹೂದರವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋ‌உನಂತರೂಪಮ್ |
ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ || 16 ||

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂ ಚ ತೇಜೋರಾಶಿಂ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಮ್ |
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಂತಾದ್ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಪ್ರಮೇಯಮ್ || 17 ||

ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್ |
ತ್ವಮವ್ಯಯಃ ಶಾಶ್ವತಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋ ಮೇ || 18 ||

ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮನಂತವೀರ್ಯಮನಂತಬಾಹುಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಮ್ |
ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದೀಪ್ತಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಮ್ || 19 ||

ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮಹಾತ್ಮನ್ || 20 ||

ಅಮೀ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಸುರಸಂಘಾ ವಿಶಂತಿ ಕೇಚಿದ್ಭೀತಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ |
ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ || 21 ||

ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ‌உಶ್ವಿನೌ ಮರುತಶ್ಚೋಷ್ಮಪಾಶ್ಚ |
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾ ವೀಕ್ಷಂತೇ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ || 22 ||

ರೂಪಂ ಮಹತ್ತೇ ಬಹುವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಮ್ |
ಬಹೂದರಂ ಬಹುದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಸ್ತಥಾಹಮ್ || 23 ||

ನಭಃಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮಾ ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂ ಚ ವಿಷ್ಣೋ || 24 ||

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲಸಂನಿಭಾನಿ |
ದಿಶೋ ನ ಜಾನೇ ನ ಲಭೇ ಚ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ || 25 ||

ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲಸಂಘೈಃ |
ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ || 26 ||

ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣಾ ವಿಶಂತಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ |
ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು ಸಂದೃಶ್ಯಂತೇ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ || 27 ||

ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋ‌உಂಬುವೇಗಾಃ ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ |
ತಥಾ ತವಾಮೀ ನರಲೋಕವೀರಾ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ || 28 ||

ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾ ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧವೇಗಾಃ |
ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಸ್ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧವೇಗಾಃ || 29 ||

ಲೇಲಿಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ಸಮಗ್ರಾನ್ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ |
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ಸಮಗ್ರಂ ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ || 30 ||

ಆಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ ಕೋ ಭವಾನುಗ್ರರೂಪೋ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ ದೇವವರ ಪ್ರಸೀದ |
ವಿಙ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭವಂತಮಾದ್ಯಂ ನ ಹಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿ ತವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮ್ || 31 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಕಾಲೋ‌உಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ಲೋಕಾನ್ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತಃ |
ಋತೇ‌உಪಿ ತ್ವಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಯೇ‌உವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಷು ಯೋಧಾಃ || 32 ||

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ಭುಂಕ್ಷ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಮ್ |
ಮಯೈವೈತೇ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ || 33 ||

ದ್ರೋಣಂ ಚ ಭೀಷ್ಮಂ ಚ ಜಯದ್ರಥಂ ಚ ಕರ್ಣಂ ತಥಾನ್ಯಾನಪಿ ಯೋಧವೀರಾನ್ |
ಮಯಾ ಹತಾಂಸ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಮಾ ವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ || 34 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿರ್ವೇಪಮಾನಃ ಕಿರೀಟೀ |
ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಗದ್ಗದಂ ಭೀತಭೀತಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ || 35 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷೀಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಪ್ರಹೃಷ್ಯತ್ಯನುರಜ್ಯತೇ ಚ |
ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋ ದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ || 36 ||

ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇ ನ ನಮೇರನ್ಮಹಾತ್ಮನ್ಗರೀಯಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ‌உಪ್ಯಾದಿಕರ್ತ್ರೇ |
ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ತತ್ಪರಂ ಯತ್ || 37 ||

ತ್ವಮಾದಿದೇವಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಮ್ |
ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧಾಮ ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನಂತರೂಪ || 38 ||

ವಾಯುರ್ಯಮೋ‌உಗ್ನಿರ್ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋ‌உಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || 39 ||

ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೇ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ |
ಅನಂತವೀರ್ಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋ‌உಸಿ ಸರ್ವಃ || 40 ||

ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ |
ಅಜಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ || 41 ||

ಯಚ್ಚಾವಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋ‌உಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನಭೋಜನೇಷು |
ಏಕೋ‌உಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಮ್ || 42 ||

ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ |
ನ ತ್ವತ್ಸಮೋ‌உಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋ‌உನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇ‌உಪ್ಯಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವ || 43 ||

ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಮಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಮ್ |
ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಮ್ || 44 ||

ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋ‌உಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ |
ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ || 45 ||

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ |
ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || 46 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಮಾತ್ಮಯೋಗಾತ್ |
ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಮ್ || 47 ||

ನ ವೇದಯಙ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈರ್ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ |
ಏವಂರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರುಪ್ರವೀರ || 48 ||

ಮಾ ತೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾ ಚ ವಿಮೂಢಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದೃಙ್ಮಮೇದಮ್ |
ವ್ಯಪೇತಭೀಃ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ || 49 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ |
ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ || 50 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ |
ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗತಃ || 51 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ |
ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ || 52 ||

ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯಾ |
ಶಕ್ಯ ಏವಂವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ || 53 ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂವಿಧೋ‌உರ್ಜುನ |
ಙ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ || 54 ||

ಮತ್ಕರ್ಮಕೃನ್ಮತ್ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ |
ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಃ ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ || 55 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಯೋಗೋ ನಾಮೈಕಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||11 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in English:

atha ekadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasamnnitam |
yattvayoktam vacastena moho‌உyam vigato mama || 1 ||

bhavapyayau hi bhutanam srutau vistaraso maya |
tvattah kamalapatraksa mahatmyamapi cavyayam || 2 ||

evametadyathattha tvamatmanam paramesvara |
drastumicchami te rupamaisvaram purusottama || 3 ||

manyase yadi tacchakyam maya drastumiti prabho |
yogesvara tato me tvam darsayatmanamavyayam || 4 ||

sribhagavanuvaca |
pasya me partha rupani sataso‌உtha sahasrasah |
nanavidhani divyani nanavarnakrtini ca || 5 ||

pasyadityanvasunrudranasvinau marutastatha |
bahunyadrstapurvani pasyascaryani bharata || 6 ||

ihaikastham jagatkrtsnam pasyadya sacaracaram |
mama dehe gudakesa yaccanyaddrastumicchasi || 7 ||

na tu mam sakyase drastumanenaiva svacaksusa |
divyam dadami te caksuh pasya me yogamaisvaram || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva tato rajanmahayogesvaro harih |
darsayamasa parthaya paramam rupamaisvaram || 9 ||

anekavaktranayanamanekadbhutadarsanam |
anekadivyabharanam divyanekodyatayudham || 10 ||

divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam |
sarvascaryamayam devamanantam visvatomukham || 11 ||

divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita |
yadi bhah sadrsi sa syadbhasastasya mahatmanah || 12 ||

tatraikastham jagatkrtsnam pravibhaktamanekadha |
apasyaddevadevasya sarire pandavastada || 13 ||

tatah sa vismayavisto hrstaroma dhananjayah |
pranamya sirasa devam krtanjalirabhasata || 14 ||

arjuna uvaca |
pasyami devamstava deva dehe sarvamstatha bhutavisesasanghan |
brahmanamisam kamalasanasthamrsimsca sarvanuragamsca divyan || 15 ||

anekabahudaravaktranetram pasyami tvam sarvato‌உnantarupam |
nantam na madhyam na punastavadim pasyami visvesvara visvarupa || 16 ||

kiritinam gadinam cakrinam ca tejorasim sarvato diptimantam |
pasyami tvam durniriksyam samantaddiptanalarkadyutimaprameyam || 17 ||

tvamaksaram paramam veditavyam tvamasya visvasya param nidhanam |
tvamavyayah sasvatadharmagopta sanatanastvam puruso mato me || 18 ||

anadimadhyantamanantaviryamanantabahum sasisuryanetram |
pasyami tvam diptahutasavaktram svatejasa visvamidam tapantam || 19 ||

dyavaprthivyoridamantaram hi vyaptam tvayaikena disasca sarvah |
drstvadbhutam rupamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahatman || 20 ||

ami hi tvam surasangha visanti kecidbhitah pranjalayo grnanti |
svastityuktva maharsisiddhasanghah stuvanti tvam stutibhih puskalabhih || 21 ||

rudraditya vasavo ye ca sadhya visve‌உsvinau marutascosmapasca |
gandharvayaksasurasiddhasangha viksante tvam vismitascaiva sarve || 22 ||

rupam mahatte bahuvaktranetram mahabaho bahubahurupadam |
bahudaram bahudamstrakaralam drstva lokah pravyathitastathaham || 23 ||

nabhahsprsam diptamanekavarnam vyattananam diptavisalanetram |
drstva hi tvam pravyathitantaratma dhrtim na vindami samam ca visno || 24 ||

damstrakaralani ca te mukhani drstvaiva kalanalasamnibhani |
diso na jane na labhe ca sarma prasida devesa jagannivasa || 25 ||

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah sarve sahaivavanipalasanghaih |
bhismo dronah sutaputrastathasau sahasmadiyairapi yodhamukhyaih || 26 ||

vaktrani te tvaramana visanti damstrakaralani bhayanakani |
kecidvilagna dasanantaresu sandrsyante curnitairuttamangaih || 27 ||

yatha nadinam bahavo‌உmbuvegah samudramevabhimukha dravanti |
tatha tavami naralokavira visanti vaktranyabhivijvalanti || 28 ||

yatha pradiptam jvalanam patanga visanti nasaya samrddhavegah |
tathaiva nasaya visanti lokastavapi vaktrani samrddhavegah || 29 ||

lelihyase grasamanah samantallokansamagranvadanairjvaladbhih |
tejobhirapurya jagatsamagram bhasastavograh pratapanti visno || 30 ||

akhyahi me ko bhavanugrarupo namo‌உstu te devavara prasida |
vinnatumicchami bhavantamadyam na hi prajanami tava pravrttim || 31 ||

sribhagavanuvaca |
kalo‌உsmi lokaksayakrtpravrddho lokansamahartumiha pravrttah |
rte‌உpi tvam na bhavisyanti sarve ye‌உvasthitah pratyanikesu yodhah || 32 ||

tasmattvamuttistha yaso labhasva jitva satrunbhunksva rajyam samrddham |
mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram bhava savyasacin || 33 ||

dronam ca bhismam ca jayadratham ca karnam tathanyanapi yodhaviran |
maya hatamstvam jahi ma vyathistha yudhyasva jetasi rane sapatnan || 34 ||

sanjaya uvaca |
etacchrutva vacanam kesavasya krtanjalirvepamanah kiriti |
namaskrtva bhuya evaha krsnam sagadgadam bhitabhitah pranamya || 35 ||

arjuna uvaca |
sthane hrsikesa tava prakirtya jagatprahrsyatyanurajyate ca |
raksamsi bhitani diso dravanti sarve namasyanti ca siddhasanghah || 36 ||

kasmacca te na nameranmahatmangariyase brahmano‌உpyadikartre |
ananta devesa jagannivasa tvamaksaram sadasattatparam yat || 37 ||

tvamadidevah purusah puranastvamasya visvasya param nidhanam |
vettasi vedyam ca param ca dhama tvaya tatam visvamanantarupa || 38 ||

vayuryamo‌உgnirvarunah sasankah prajapatistvam prapitamahasca |
namo namaste‌உstu sahasrakrtvah punasca bhuyo‌உpi namo namaste || 39 ||

namah purastadatha prsthataste namo‌உstu te sarvata eva sarva |
anantaviryamitavikramastvam sarvam samapnosi tato‌உsi sarvah || 40 ||

sakheti matva prasabham yaduktam he krsna he yadava he sakheti |
ajanata mahimanam tavedam maya pramadatpranayena vapi || 41 ||

yaccavahasarthamasatkrto‌உsi viharasayyasanabhojanesu |
eko‌உthavapyacyuta tatsamaksam tatksamaye tvamahamaprameyam || 42 ||

pitasi lokasya caracarasya tvamasya pujyasca gururgariyan |
na tvatsamo‌உstyabhyadhikah kuto‌உnyo lokatraye‌உpyapratimaprabhava || 43 ||

tasmatpranamya pranidhaya kayam prasadaye tvamahamisamidyam |
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum || 44 ||

adrstapurvam hrsito‌உsmi drstva bhayena ca pravyathitam mano me |
tadeva me darsaya devarupam prasida devesa jagannivasa || 45 ||

kiritinam gadinam cakrahastamicchami tvam drastumaham tathaiva |
tenaiva rupena caturbhujena sahasrabaho bhava visvamurte || 46 ||

sribhagavanuvaca |
maya prasannena tavarjunedam rupam param darsitamatmayogat |
tejomayam visvamanantamadyam yanme tvadanyena na drstapurvam || 47 ||

na vedayannadhyayanairna danairna ca kriyabhirna tapobhirugraih |
evamrupah sakya aham nrloke drastum tvadanyena kurupravira || 48 ||

ma te vyatha ma ca vimudhabhavo drstva rupam ghoramidrnmamedam |
vyapetabhih pritamanah punastvam tadeva me rupamidam prapasya || 49 ||

sanjaya uvaca |
ityarjunam vasudevastathoktva svakam rupam darsayamasa bhuyah |
asvasayamasa ca bhitamenam bhutva punah saumyavapurmahatma || 50 ||

arjuna uvaca |
drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana |
idanimasmi samvrttah sacetah prakrtim gatah || 51 ||

sribhagavanuvaca |
sudurdarsamidam rupam drstavanasi yanmama |
deva apyasya rupasya nityam darsanakanksinah || 52 ||

naham vedairna tapasa na danena na cejyaya |
sakya evamvidho drastum drstavanasi mam yatha || 53 ||

bhaktya tvananyaya sakya ahamevamvidho‌உrjuna |
nnatum drastum ca tattvena pravestum ca parantapa || 54 ||

matkarmakrnmatparamo madbhaktah sangavarjitah |
nirvairah sarvabhutesu yah sa mameti pandava || 55 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

visvarupadarsanayogo namaikadaso‌உdhyayah ||11 ||