Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Tamil:

அத ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
மதனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யமத்யாத்மஸம்ஜ்ஞிதம் |
யத்த்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோ‌உயம் விகதோ மம || 1 ||

பவாப்யயௌ ஹி பூதானாம் ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா |
த்வத்தஃ கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் || 2 ||

ஏவமேதத்யதாத்த த்வமாத்மானம் பரமேஶ்வர |
த்ரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபமைஶ்வரம் புருஷோத்தம || 3 ||

மன்யஸே யதி தச்சக்யம் மயா த்ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ |
யோகேஶ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஶயாத்மானமவ்யயம் || 4 ||

Gita Saar - Geeta Updesh

ஶ்ரீபகவானுவாச |
பஶ்ய மே பார்த ரூபாணி ஶதஶோ‌உத ஸஹஸ்ரஶஃ |
னானாவிதானி திவ்யானி னானாவர்ணாக்றுதீனி ச || 5 ||

பஶ்யாதித்யான்வஸூன்ருத்ரானஶ்வினௌ மருதஸ்ததா |
பஹூன்யத்றுஷ்டபூர்வாணி பஶ்யாஶ்சர்யாணி பாரத || 6 ||

இஹைகஸ்தம் ஜகத்க்றுத்ஸ்னம் பஶ்யாத்ய ஸசராசரம் |
மம தேஹே குடாகேஶ யச்சான்யத்த்ரஷ்டுமிச்சஸி || 7 ||

ன து மாம் ஶக்யஸே த்ரஷ்டுமனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா |
திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுஃ பஶ்ய மே யோகமைஶ்வரம் || 8 ||

ஸம்ஜய உவாச |
ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன்மஹாயோகேஶ்வரோ ஹரிஃ |
தர்ஶயாமாஸ பார்தாய பரமம் ரூபமைஶ்வரம் || 9 ||

அனேகவக்த்ரனயனமனேகாத்புததர்ஶனம் |
அனேகதிவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் || 10 ||

திவ்யமால்யாம்பரதரம் திவ்யகன்தானுலேபனம் |
ஸர்வாஶ்சர்யமயம் தேவமனன்தம் விஶ்வதோமுகம் || 11 ||

திவி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய பவேத்யுகபதுத்திதா |
யதி பாஃ ஸத்றுஶீ ஸா ஸ்யாத்பாஸஸ்தஸ்ய மஹாத்மனஃ || 12 ||

தத்ரைகஸ்தம் ஜகத்க்றுத்ஸ்னம் ப்ரவிபக்தமனேகதா |
அபஶ்யத்தேவதேவஸ்ய ஶரீரே பாம்டவஸ்ததா || 13 ||

ததஃ ஸ விஸ்மயாவிஷ்டோ ஹ்றுஷ்டரோமா தனம்ஜயஃ |
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தேவம் க்றுதாஞ்ஜலிரபாஷத || 14 ||

அர்ஜுன உவாச |
பஶ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவ தேஹே ஸர்வாம்ஸ்ததா பூதவிஶேஷஸம்கான் |
ப்ரஹ்மாணமீஶம் கமலாஸனஸ்தம்றுஷீம்ஶ்ச ஸர்வானுரகாம்ஶ்ச திவ்யான் || 15 ||

அனேகபாஹூதரவக்த்ரனேத்ரம் பஶ்யாமி த்வாம் ஸர்வதோ‌உனன்தரூபம் |
னான்தம் ன மத்யம் ன புனஸ்தவாதிம் பஶ்யாமி விஶ்வேஶ்வர விஶ்வரூப || 16 ||

கிரீடினம் கதினம் சக்ரிணம் ச தேஜோராஶிம் ஸர்வதோ தீப்திமன்தம் |
பஶ்யாமி த்வாம் துர்னிரீக்ஷ்யம் ஸமன்தாத்தீப்தானலார்கத்யுதிமப்ரமேயம் || 17 ||

த்வமக்ஷரம் பரமம் வேதிதவ்யம் த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் னிதானம் |
த்வமவ்யயஃ ஶாஶ்வததர்மகோப்தா ஸனாதனஸ்த்வம் புருஷோ மதோ மே || 18 ||

அனாதிமத்யான்தமனன்தவீர்யமனன்தபாஹும் ஶஶிஸூர்யனேத்ரம் |
பஶ்யாமி த்வாம் தீப்தஹுதாஶவக்த்ரம் ஸ்வதேஜஸா விஶ்வமிதம் தபன்தம் || 19 ||

த்யாவாப்றுதிவ்யோரிதமன்தரம் ஹி வ்யாப்தம் த்வயைகேன திஶஶ்ச ஸர்வாஃ |
த்றுஷ்ட்வாத்புதம் ரூபமுக்ரம் தவேதம் லோகத்ரயம் ப்ரவ்யதிதம் மஹாத்மன் || 20 ||

அமீ ஹி த்வாம் ஸுரஸங்கா விஶன்தி கேசித்பீதாஃ ப்ராஞ்ஜலயோ க்றுணன்தி |
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா மஹர்ஷிஸித்தஸம்காஃ ஸ்துவன்தி த்வாம் ஸ்துதிபிஃ புஷ்கலாபிஃ || 21 ||

ருத்ராதித்யா வஸவோ யே ச ஸாத்யா விஶ்வே‌உஶ்வினௌ மருதஶ்சோஷ்மபாஶ்ச |
கன்தர்வயக்ஷாஸுரஸித்தஸம்கா வீக்ஷன்தே த்வாம் விஸ்மிதாஶ்சைவ ஸர்வே || 22 ||

ரூபம் மஹத்தே பஹுவக்த்ரனேத்ரம் மஹாபாஹோ பஹுபாஹூருபாதம் |
பஹூதரம் பஹுதம்ஷ்ட்ராகராலம் த்றுஷ்ட்வா லோகாஃ ப்ரவ்யதிதாஸ்ததாஹம் || 23 ||

னபஃஸ்ப்றுஶம் தீப்தமனேகவர்ணம் வ்யாத்தானனம் தீப்தவிஶாலனேத்ரம் |
த்றுஷ்ட்வா ஹி த்வாம் ப்ரவ்யதிதான்தராத்மா த்றுதிம் ன வின்தாமி ஶமம் ச விஷ்ணோ || 24 ||

தம்ஷ்ட்ராகராலானி ச தே முகானி த்றுஷ்ட்வைவ காலானலஸம்னிபானி |
திஶோ ன ஜானே ன லபே ச ஶர்ம ப்ரஸீத தேவேஶ ஜகன்னிவாஸ || 25 ||

அமீ ச த்வாம் த்றுதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ராஃ ஸர்வே ஸஹைவாவனிபாலஸம்கைஃ |
பீஷ்மோ த்ரோணஃ ஸூதபுத்ரஸ்ததாஸௌ ஸஹாஸ்மதீயைரபி யோதமுக்யைஃ || 26 ||

வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஶன்தி தம்ஷ்ட்ராகராலானி பயானகானி |
கேசித்விலக்னா தஶனான்தரேஷு ஸம்த்றுஶ்யன்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஃ || 27 ||

யதா னதீனாம் பஹவோ‌உம்புவேகாஃ ஸமுத்ரமேவாபிமுகா த்ரவன்தி |
ததா தவாமீ னரலோகவீரா விஶன்தி வக்த்ராண்யபிவிஜ்வலன்தி || 28 ||

யதா ப்ரதீப்தம் ஜ்வலனம் பதம்கா விஶன்தி னாஶாய ஸம்றுத்தவேகாஃ |
ததைவ னாஶாய விஶன்தி லோகாஸ்தவாபி வக்த்ராணி ஸம்றுத்தவேகாஃ || 29 ||

லேலிஹ்யஸே க்ரஸமானஃ ஸமன்தால்லோகான்ஸமக்ரான்வதனைர்ஜ்வலத்பிஃ |
தேஜோபிராபூர்ய ஜகத்ஸமக்ரம் பாஸஸ்தவோக்ராஃ ப்ரதபன்தி விஷ்ணோ || 30 ||

ஆக்யாஹி மே கோ பவானுக்ரரூபோ னமோ‌உஸ்து தே தேவவர ப்ரஸீத |
விஜ்ஞாதுமிச்சாமி பவன்தமாத்யம் ன ஹி ப்ரஜானாமி தவ ப்ரவ்றுத்திம் || 31 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
காலோ‌உஸ்மி லோகக்ஷயக்றுத்ப்ரவ்றுத்தோ லோகான்ஸமாஹர்துமிஹ ப்ரவ்றுத்தஃ |
றுதே‌உபி த்வாம் ன பவிஷ்யன்தி ஸர்வே யே‌உவஸ்திதாஃ ப்ரத்யனீகேஷு யோதாஃ || 32 ||

தஸ்மாத்த்வமுத்திஷ்ட யஶோ லபஸ்வ ஜித்வா ஶத்ரூன்புங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் ஸம்றுத்தம் |
மயைவைதே னிஹதாஃ பூர்வமேவ னிமித்தமாத்ரம் பவ ஸவ்யஸாசின் || 33 ||

த்ரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யானபி யோதவீரான் |
மயா ஹதாம்ஸ்த்வம் ஜஹி மா வ்யதிஷ்டா யுத்யஸ்வ ஜேதாஸி ரணே ஸபத்னான் || 34 ||

ஸம்ஜய உவாச |
ஏதச்ச்ருத்வா வசனம் கேஶவஸ்ய க்றுதாஞ்ஜலிர்வேபமானஃ கிரீடீ |
னமஸ்க்றுத்வா பூய ஏவாஹ க்றுஷ்ணம் ஸகத்கதம் பீதபீதஃ ப்ரணம்ய || 35 ||

அர்ஜுன உவாச |
ஸ்தானே ஹ்றுஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜகத்ப்ரஹ்றுஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச |
ரக்ஷாம்ஸி பீதானி திஶோ த்ரவன்தி ஸர்வே னமஸ்யன்தி ச ஸித்தஸம்காஃ || 36 ||

கஸ்மாச்ச தே ன னமேரன்மஹாத்மன்கரீயஸே ப்ரஹ்மணோ‌உப்யாதிகர்த்ரே |
அனன்த தேவேஶ ஜகன்னிவாஸ த்வமக்ஷரம் ஸதஸத்தத்பரம் யத் || 37 ||

த்வமாதிதேவஃ புருஷஃ புராணஸ்த்வமஸ்ய விஶ்வஸ்ய பரம் னிதானம் |
வேத்தாஸி வேத்யம் ச பரம் ச தாம த்வயா ததம் விஶ்வமனன்தரூப || 38 ||

வாயுர்யமோ‌உக்னிர்வருணஃ ஶஶாங்கஃ ப்ரஜாபதிஸ்த்வம் ப்ரபிதாமஹஶ்ச |
னமோ னமஸ்தே‌உஸ்து ஸஹஸ்ரக்றுத்வஃ புனஶ்ச பூயோ‌உபி னமோ னமஸ்தே || 39 ||

னமஃ புரஸ்தாதத ப்றுஷ்டதஸ்தே னமோ‌உஸ்து தே ஸர்வத ஏவ ஸர்வ |
அனன்தவீர்யாமிதவிக்ரமஸ்த்வம் ஸர்வம் ஸமாப்னோஷி ததோ‌உஸி ஸர்வஃ || 40 ||

ஸகேதி மத்வா ப்ரஸபம் யதுக்தம் ஹே க்றுஷ்ண ஹே யாதவ ஹே ஸகேதி |
அஜானதா மஹிமானம் தவேதம் மயா ப்ரமாதாத்ப்ரணயேன வாபி || 41 ||

யச்சாவஹாஸார்தமஸத்க்றுதோ‌உஸி விஹாரஶய்யாஸனபோஜனேஷு |
ஏகோ‌உதவாப்யச்யுத தத்ஸமக்ஷம் தத்க்ஷாமயே த்வாமஹமப்ரமேயம் || 42 ||

பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய த்வமஸ்ய பூஜ்யஶ்ச குருர்கரீயான் |
ன த்வத்ஸமோ‌உஸ்த்யப்யதிகஃ குதோ‌உன்யோ லோகத்ரயே‌உப்யப்ரதிமப்ரபாவ || 43 ||

தஸ்மாத்ப்ரணம்ய ப்ரணிதாய காயம் ப்ரஸாதயே த்வாமஹமீஶமீட்யம் |
பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸகேவ ஸக்யுஃ ப்ரியஃ ப்ரியாயார்ஹஸி தேவ ஸோடும் || 44 ||

அத்றுஷ்டபூர்வம் ஹ்றுஷிதோ‌உஸ்மி த்றுஷ்ட்வா பயேன ச ப்ரவ்யதிதம் மனோ மே |
ததேவ மே தர்ஶய தேவரூபம் ப்ரஸீத தேவேஶ ஜகன்னிவாஸ || 45 ||

கிரீடினம் கதினம் சக்ரஹஸ்தமிச்சாமி த்வாம் த்ரஷ்டுமஹம் ததைவ |
தேனைவ ரூபேண சதுர்புஜேன ஸஹஸ்ரபாஹோ பவ விஶ்வமூர்தே || 46 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
மயா ப்ரஸன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் பரம் தர்ஶிதமாத்மயோகாத் |
தேஜோமயம் விஶ்வமனன்தமாத்யம் யன்மே த்வதன்யேன ன த்றுஷ்டபூர்வம் || 47 ||

ன வேதயஜ்ஞாத்யயனைர்ன தானைர்ன ச க்ரியாபிர்ன தபோபிருக்ரைஃ |
ஏவம்ரூபஃ ஶக்ய அஹம் ன்றுலோகே த்ரஷ்டும் த்வதன்யேன குருப்ரவீர || 48 ||

மா தே வ்யதா மா ச விமூடபாவோ த்றுஷ்ட்வா ரூபம் கோரமீத்றுங்மமேதம் |
வ்யபேதபீஃ ப்ரீதமனாஃ புனஸ்த்வம் ததேவ மே ரூபமிதம் ப்ரபஶ்ய || 49 ||

ஸம்ஜய உவாச |
இத்யர்ஜுனம் வாஸுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஶயாமாஸ பூயஃ |
ஆஶ்வாஸயாமாஸ ச பீதமேனம் பூத்வா புனஃ ஸௌம்யவபுர்மஹாத்மா || 50 ||

அர்ஜுன உவாச |
த்றுஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ ஸௌம்யம் ஜனார்தன |
இதானீமஸ்மி ஸம்வ்றுத்தஃ ஸசேதாஃ ப்ரக்றுதிம் கதஃ || 51 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ஸுதுர்தர்ஶமிதம் ரூபம் த்றுஷ்டவானஸி யன்மம |
தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய னித்யம் தர்ஶனகாங்க்ஷிணஃ || 52 ||

னாஹம் வேதைர்ன தபஸா ன தானேன ன சேஜ்யயா |
ஶக்ய ஏவம்விதோ த்ரஷ்டும் த்றுஷ்டவானஸி மாம் யதா || 53 ||

பக்த்யா த்வனன்யயா ஶக்ய அஹமேவம்விதோ‌உர்ஜுன |
ஜ்ஞாதும் த்ரஷ்டும் ச தத்த்வேன ப்ரவேஷ்டும் ச பரம்தப || 54 ||

மத்கர்மக்றுன்மத்பரமோ மத்பக்தஃ ஸங்கவர்ஜிதஃ |
னிர்வைரஃ ஸர்வபூதேஷு யஃ ஸ மாமேதி பாம்டவ || 55 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

விஶ்வரூபதர்ஶனயோகோ னாமைகாதஶோ‌உத்யாயஃ ||11 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in English:

atha ekadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasamnnitam |
yattvayoktam vacastena moho‌உyam vigato mama || 1 ||

bhavapyayau hi bhutanam srutau vistaraso maya |
tvattah kamalapatraksa mahatmyamapi cavyayam || 2 ||

evametadyathattha tvamatmanam paramesvara |
drastumicchami te rupamaisvaram purusottama || 3 ||

manyase yadi tacchakyam maya drastumiti prabho |
yogesvara tato me tvam darsayatmanamavyayam || 4 ||

sribhagavanuvaca |
pasya me partha rupani sataso‌உtha sahasrasah |
nanavidhani divyani nanavarnakrtini ca || 5 ||

pasyadityanvasunrudranasvinau marutastatha |
bahunyadrstapurvani pasyascaryani bharata || 6 ||

ihaikastham jagatkrtsnam pasyadya sacaracaram |
mama dehe gudakesa yaccanyaddrastumicchasi || 7 ||

na tu mam sakyase drastumanenaiva svacaksusa |
divyam dadami te caksuh pasya me yogamaisvaram || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva tato rajanmahayogesvaro harih |
darsayamasa parthaya paramam rupamaisvaram || 9 ||

anekavaktranayanamanekadbhutadarsanam |
anekadivyabharanam divyanekodyatayudham || 10 ||

divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam |
sarvascaryamayam devamanantam visvatomukham || 11 ||

divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita |
yadi bhah sadrsi sa syadbhasastasya mahatmanah || 12 ||

tatraikastham jagatkrtsnam pravibhaktamanekadha |
apasyaddevadevasya sarire pandavastada || 13 ||

tatah sa vismayavisto hrstaroma dhananjayah |
pranamya sirasa devam krtanjalirabhasata || 14 ||

arjuna uvaca |
pasyami devamstava deva dehe sarvamstatha bhutavisesasanghan |
brahmanamisam kamalasanasthamrsimsca sarvanuragamsca divyan || 15 ||

anekabahudaravaktranetram pasyami tvam sarvato‌உnantarupam |
nantam na madhyam na punastavadim pasyami visvesvara visvarupa || 16 ||

kiritinam gadinam cakrinam ca tejorasim sarvato diptimantam |
pasyami tvam durniriksyam samantaddiptanalarkadyutimaprameyam || 17 ||

tvamaksaram paramam veditavyam tvamasya visvasya param nidhanam |
tvamavyayah sasvatadharmagopta sanatanastvam puruso mato me || 18 ||

anadimadhyantamanantaviryamanantabahum sasisuryanetram |
pasyami tvam diptahutasavaktram svatejasa visvamidam tapantam || 19 ||

dyavaprthivyoridamantaram hi vyaptam tvayaikena disasca sarvah |
drstvadbhutam rupamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahatman || 20 ||

ami hi tvam surasangha visanti kecidbhitah pranjalayo grnanti |
svastityuktva maharsisiddhasanghah stuvanti tvam stutibhih puskalabhih || 21 ||

rudraditya vasavo ye ca sadhya visve‌உsvinau marutascosmapasca |
gandharvayaksasurasiddhasangha viksante tvam vismitascaiva sarve || 22 ||

rupam mahatte bahuvaktranetram mahabaho bahubahurupadam |
bahudaram bahudamstrakaralam drstva lokah pravyathitastathaham || 23 ||

nabhahsprsam diptamanekavarnam vyattananam diptavisalanetram |
drstva hi tvam pravyathitantaratma dhrtim na vindami samam ca visno || 24 ||

damstrakaralani ca te mukhani drstvaiva kalanalasamnibhani |
diso na jane na labhe ca sarma prasida devesa jagannivasa || 25 ||

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah sarve sahaivavanipalasanghaih |
bhismo dronah sutaputrastathasau sahasmadiyairapi yodhamukhyaih || 26 ||

vaktrani te tvaramana visanti damstrakaralani bhayanakani |
kecidvilagna dasanantaresu sandrsyante curnitairuttamangaih || 27 ||

yatha nadinam bahavo‌உmbuvegah samudramevabhimukha dravanti |
tatha tavami naralokavira visanti vaktranyabhivijvalanti || 28 ||

yatha pradiptam jvalanam patanga visanti nasaya samrddhavegah |
tathaiva nasaya visanti lokastavapi vaktrani samrddhavegah || 29 ||

lelihyase grasamanah samantallokansamagranvadanairjvaladbhih |
tejobhirapurya jagatsamagram bhasastavograh pratapanti visno || 30 ||

akhyahi me ko bhavanugrarupo namo‌உstu te devavara prasida |
vinnatumicchami bhavantamadyam na hi prajanami tava pravrttim || 31 ||

sribhagavanuvaca |
kalo‌உsmi lokaksayakrtpravrddho lokansamahartumiha pravrttah |
rte‌உpi tvam na bhavisyanti sarve ye‌உvasthitah pratyanikesu yodhah || 32 ||

tasmattvamuttistha yaso labhasva jitva satrunbhunksva rajyam samrddham |
mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram bhava savyasacin || 33 ||

dronam ca bhismam ca jayadratham ca karnam tathanyanapi yodhaviran |
maya hatamstvam jahi ma vyathistha yudhyasva jetasi rane sapatnan || 34 ||

sanjaya uvaca |
etacchrutva vacanam kesavasya krtanjalirvepamanah kiriti |
namaskrtva bhuya evaha krsnam sagadgadam bhitabhitah pranamya || 35 ||

arjuna uvaca |
sthane hrsikesa tava prakirtya jagatprahrsyatyanurajyate ca |
raksamsi bhitani diso dravanti sarve namasyanti ca siddhasanghah || 36 ||

kasmacca te na nameranmahatmangariyase brahmano‌உpyadikartre |
ananta devesa jagannivasa tvamaksaram sadasattatparam yat || 37 ||

tvamadidevah purusah puranastvamasya visvasya param nidhanam |
vettasi vedyam ca param ca dhama tvaya tatam visvamanantarupa || 38 ||

vayuryamo‌உgnirvarunah sasankah prajapatistvam prapitamahasca |
namo namaste‌உstu sahasrakrtvah punasca bhuyo‌உpi namo namaste || 39 ||

namah purastadatha prsthataste namo‌உstu te sarvata eva sarva |
anantaviryamitavikramastvam sarvam samapnosi tato‌உsi sarvah || 40 ||

sakheti matva prasabham yaduktam he krsna he yadava he sakheti |
ajanata mahimanam tavedam maya pramadatpranayena vapi || 41 ||

yaccavahasarthamasatkrto‌உsi viharasayyasanabhojanesu |
eko‌உthavapyacyuta tatsamaksam tatksamaye tvamahamaprameyam || 42 ||

pitasi lokasya caracarasya tvamasya pujyasca gururgariyan |
na tvatsamo‌உstyabhyadhikah kuto‌உnyo lokatraye‌உpyapratimaprabhava || 43 ||

tasmatpranamya pranidhaya kayam prasadaye tvamahamisamidyam |
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum || 44 ||

adrstapurvam hrsito‌உsmi drstva bhayena ca pravyathitam mano me |
tadeva me darsaya devarupam prasida devesa jagannivasa || 45 ||

kiritinam gadinam cakrahastamicchami tvam drastumaham tathaiva |
tenaiva rupena caturbhujena sahasrabaho bhava visvamurte || 46 ||

sribhagavanuvaca |
maya prasannena tavarjunedam rupam param darsitamatmayogat |
tejomayam visvamanantamadyam yanme tvadanyena na drstapurvam || 47 ||

na vedayannadhyayanairna danairna ca kriyabhirna tapobhirugraih |
evamrupah sakya aham nrloke drastum tvadanyena kurupravira || 48 ||

ma te vyatha ma ca vimudhabhavo drstva rupam ghoramidrnmamedam |
vyapetabhih pritamanah punastvam tadeva me rupamidam prapasya || 49 ||

sanjaya uvaca |
ityarjunam vasudevastathoktva svakam rupam darsayamasa bhuyah |
asvasayamasa ca bhitamenam bhutva punah saumyavapurmahatma || 50 ||

arjuna uvaca |
drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana |
idanimasmi samvrttah sacetah prakrtim gatah || 51 ||

sribhagavanuvaca |
sudurdarsamidam rupam drstavanasi yanmama |
deva apyasya rupasya nityam darsanakanksinah || 52 ||

naham vedairna tapasa na danena na cejyaya |
sakya evamvidho drastum drstavanasi mam yatha || 53 ||

bhaktya tvananyaya sakya ahamevamvidho‌உrjuna |
nnatum drastum ca tattvena pravestum ca parantapa || 54 ||

matkarmakrnmatparamo madbhaktah sangavarjitah |
nirvairah sarvabhutesu yah sa mameti pandava || 55 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

visvarupadarsanayogo namaikadaso‌உdhyayah ||11 ||