Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Telugu and English

1521 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in Telugu:

అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |
మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మసంఙ్ఞితమ్ |
యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహో‌உయం విగతో మమ || 1 ||

భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా |
త్వత్తః కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ || 2 ||

ఏవమేతద్యథాత్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర |
ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపమైశ్వరం పురుషోత్తమ || 3 ||

మన్యసే యది తచ్ఛక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో |
యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయమ్ || 4 ||

Gita Saar - Geeta Updesh

శ్రీభగవానువాచ |
పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశో‌உథ సహస్రశః |
నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ || 5 ||

పశ్యాదిత్యాన్వసూన్రుద్రానశ్వినౌ మరుతస్తథా |
బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత || 6 ||

ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరమ్ |
మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్ద్రష్టుమిచ్ఛసి || 7 ||

న తు మాం శక్యసే ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుషా |
దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ || 8 ||

సంజయ ఉవాచ |
ఏవముక్త్వా తతో రాజన్మహాయోగేశ్వరో హరిః |
దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరమ్ || 9 ||

అనేకవక్త్రనయనమనేకాద్భుతదర్శనమ్ |
అనేకదివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధమ్ || 10 ||

దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనమ్ |
సర్వాశ్చర్యమయం దేవమనంతం విశ్వతోముఖమ్ || 11 ||

దివి సూర్యసహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థితా |
యది భాః సదృశీ సా స్యాద్భాసస్తస్య మహాత్మనః || 12 ||

తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా |
అపశ్యద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా || 13 ||

తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః |
ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత || 14 ||

అర్జున ఉవాచ |
పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవ దేహే సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంఘాన్ |
బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థమృషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్ || 15 ||

అనేకబాహూదరవక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో‌உనంతరూపమ్ |
నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప || 16 ||

కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతమ్ |
పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాద్దీప్తానలార్కద్యుతిమప్రమేయమ్ || 17 ||

త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్ |
త్వమవ్యయః శాశ్వతధర్మగోప్తా సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే || 18 ||

అనాదిమధ్యాంతమనంతవీర్యమనంతబాహుం శశిసూర్యనేత్రమ్ |
పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతమ్ || 19 ||

ద్యావాపృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః |
దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్ || 20 ||

అమీ హి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి |
స్వస్తీత్యుక్త్వా మహర్షిసిద్ధసంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః || 21 ||

రుద్రాదిత్యా వసవో యే చ సాధ్యా విశ్వే‌உశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ |
గంధర్వయక్షాసురసిద్ధసంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే || 22 ||

రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదమ్ |
బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాలం దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యథితాస్తథాహమ్ || 23 ||

నభఃస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్తవిశాలనేత్రమ్ |
దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో || 24 ||

దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసంనిభాని |
దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస || 25 ||

అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాలసంఘైః |
భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః || 26 ||

వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాలాని భయానకాని |
కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః || 27 ||

యథా నదీనాం బహవో‌உంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి |
తథా తవామీ నరలోకవీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి || 28 ||

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః |
తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః || 29 ||

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతాల్లోకాన్సమగ్రాన్వదనైర్జ్వలద్భిః |
తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో || 30 ||

ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్రరూపో నమో‌உస్తు తే దేవవర ప్రసీద |
విఙ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్ || 31 ||

శ్రీభగవానువాచ |
కాలో‌உస్మి లోకక్షయకృత్ప్రవృద్ధో లోకాన్సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః |
ఋతే‌உపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యే‌உవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః || 32 ||

తస్మాత్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్ |
మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ || 33 ||

ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తథాన్యానపి యోధవీరాన్ |
మయా హతాంస్త్వం జహి మా వ్యథిష్ఠా యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్ || 34 ||

సంజయ ఉవాచ |
ఏతచ్ఛ్రుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమానః కిరీటీ |
నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీతభీతః ప్రణమ్య || 35 ||

అర్జున ఉవాచ |
స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ |
రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధసంఘాః || 36 ||

కస్మాచ్చ తే న నమేరన్మహాత్మన్గరీయసే బ్రహ్మణో‌உప్యాదికర్త్రే |
అనంత దేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదసత్తత్పరం యత్ || 37 ||

త్వమాదిదేవః పురుషః పురాణస్త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానమ్ |
వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంతరూప || 38 ||

వాయుర్యమో‌உగ్నిర్వరుణః శశాంకః ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ |
నమో నమస్తే‌உస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయో‌உపి నమో నమస్తే || 39 ||

నమః పురస్తాదథ పృష్ఠతస్తే నమో‌உస్తు తే సర్వత ఏవ సర్వ |
అనంతవీర్యామితవిక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతో‌உసి సర్వః || 40 ||

సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి |
అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ప్రణయేన వాపి || 41 ||

యచ్చావహాసార్థమసత్కృతో‌உసి విహారశయ్యాసనభోజనేషు |
ఏకో‌உథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహమప్రమేయమ్ || 42 ||

పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ |
న త్వత్సమో‌உస్త్యభ్యధికః కుతో‌உన్యో లోకత్రయే‌உప్యప్రతిమప్రభావ || 43 ||

తస్మాత్ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశమీడ్యమ్ |
పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియః ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుమ్ || 44 ||

అదృష్టపూర్వం హృషితో‌உస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యథితం మనో మే |
తదేవ మే దర్శయ దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస || 45 ||

కిరీటినం గదినం చక్రహస్తమిచ్ఛామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ |
తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే || 46 ||

శ్రీభగవానువాచ |
మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ |
తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వమ్ || 47 ||

న వేదయఙ్ఞాధ్యయనైర్న దానైర్న చ క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః |
ఏవంరూపః శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర || 48 ||

మా తే వ్యథా మా చ విమూఢభావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీదృఙ్మమేదమ్ |
వ్యపేతభీః ప్రీతమనాః పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య || 49 ||

సంజయ ఉవాచ |
ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః |
ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవపుర్మహాత్మా || 50 ||

అర్జున ఉవాచ |
దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన |
ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః || 51 ||

శ్రీభగవానువాచ |
సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ |
దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః || 52 ||

నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన న చేజ్యయా |
శక్య ఏవంవిధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా || 53 ||

భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవంవిధో‌உర్జున |
ఙ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప || 54 ||

మత్కర్మకృన్మత్పరమో మద్భక్తః సంగవర్జితః |
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యః స మామేతి పాండవ || 55 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

విశ్వరూపదర్శనయోగో నామైకాదశో‌உధ్యాయః ||11 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 11 in English:

atha ekadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
madanugrahaya paramam guhyamadhyatmasamnnitam |
yattvayoktam vacastena moho‌உyam vigato mama || 1 ||

bhavapyayau hi bhutanam srutau vistaraso maya |
tvattah kamalapatraksa mahatmyamapi cavyayam || 2 ||

evametadyathattha tvamatmanam paramesvara |
drastumicchami te rupamaisvaram purusottama || 3 ||

manyase yadi tacchakyam maya drastumiti prabho |
yogesvara tato me tvam darsayatmanamavyayam || 4 ||

sribhagavanuvaca |
pasya me partha rupani sataso‌உtha sahasrasah |
nanavidhani divyani nanavarnakrtini ca || 5 ||

pasyadityanvasunrudranasvinau marutastatha |
bahunyadrstapurvani pasyascaryani bharata || 6 ||

ihaikastham jagatkrtsnam pasyadya sacaracaram |
mama dehe gudakesa yaccanyaddrastumicchasi || 7 ||

na tu mam sakyase drastumanenaiva svacaksusa |
divyam dadami te caksuh pasya me yogamaisvaram || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva tato rajanmahayogesvaro harih |
darsayamasa parthaya paramam rupamaisvaram || 9 ||

anekavaktranayanamanekadbhutadarsanam |
anekadivyabharanam divyanekodyatayudham || 10 ||

divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam |
sarvascaryamayam devamanantam visvatomukham || 11 ||

divi suryasahasrasya bhavedyugapadutthita |
yadi bhah sadrsi sa syadbhasastasya mahatmanah || 12 ||

tatraikastham jagatkrtsnam pravibhaktamanekadha |
apasyaddevadevasya sarire pandavastada || 13 ||

tatah sa vismayavisto hrstaroma dhananjayah |
pranamya sirasa devam krtanjalirabhasata || 14 ||

arjuna uvaca |
pasyami devamstava deva dehe sarvamstatha bhutavisesasanghan |
brahmanamisam kamalasanasthamrsimsca sarvanuragamsca divyan || 15 ||

anekabahudaravaktranetram pasyami tvam sarvato‌உnantarupam |
nantam na madhyam na punastavadim pasyami visvesvara visvarupa || 16 ||

kiritinam gadinam cakrinam ca tejorasim sarvato diptimantam |
pasyami tvam durniriksyam samantaddiptanalarkadyutimaprameyam || 17 ||

tvamaksaram paramam veditavyam tvamasya visvasya param nidhanam |
tvamavyayah sasvatadharmagopta sanatanastvam puruso mato me || 18 ||

anadimadhyantamanantaviryamanantabahum sasisuryanetram |
pasyami tvam diptahutasavaktram svatejasa visvamidam tapantam || 19 ||

dyavaprthivyoridamantaram hi vyaptam tvayaikena disasca sarvah |
drstvadbhutam rupamugram tavedam lokatrayam pravyathitam mahatman || 20 ||

ami hi tvam surasangha visanti kecidbhitah pranjalayo grnanti |
svastityuktva maharsisiddhasanghah stuvanti tvam stutibhih puskalabhih || 21 ||

rudraditya vasavo ye ca sadhya visve‌உsvinau marutascosmapasca |
gandharvayaksasurasiddhasangha viksante tvam vismitascaiva sarve || 22 ||

rupam mahatte bahuvaktranetram mahabaho bahubahurupadam |
bahudaram bahudamstrakaralam drstva lokah pravyathitastathaham || 23 ||

nabhahsprsam diptamanekavarnam vyattananam diptavisalanetram |
drstva hi tvam pravyathitantaratma dhrtim na vindami samam ca visno || 24 ||

damstrakaralani ca te mukhani drstvaiva kalanalasamnibhani |
diso na jane na labhe ca sarma prasida devesa jagannivasa || 25 ||

ami ca tvam dhrtarastrasya putrah sarve sahaivavanipalasanghaih |
bhismo dronah sutaputrastathasau sahasmadiyairapi yodhamukhyaih || 26 ||

vaktrani te tvaramana visanti damstrakaralani bhayanakani |
kecidvilagna dasanantaresu sandrsyante curnitairuttamangaih || 27 ||

yatha nadinam bahavo‌உmbuvegah samudramevabhimukha dravanti |
tatha tavami naralokavira visanti vaktranyabhivijvalanti || 28 ||

yatha pradiptam jvalanam patanga visanti nasaya samrddhavegah |
tathaiva nasaya visanti lokastavapi vaktrani samrddhavegah || 29 ||

lelihyase grasamanah samantallokansamagranvadanairjvaladbhih |
tejobhirapurya jagatsamagram bhasastavograh pratapanti visno || 30 ||

akhyahi me ko bhavanugrarupo namo‌உstu te devavara prasida |
vinnatumicchami bhavantamadyam na hi prajanami tava pravrttim || 31 ||

sribhagavanuvaca |
kalo‌உsmi lokaksayakrtpravrddho lokansamahartumiha pravrttah |
rte‌உpi tvam na bhavisyanti sarve ye‌உvasthitah pratyanikesu yodhah || 32 ||

tasmattvamuttistha yaso labhasva jitva satrunbhunksva rajyam samrddham |
mayaivaite nihatah purvameva nimittamatram bhava savyasacin || 33 ||

dronam ca bhismam ca jayadratham ca karnam tathanyanapi yodhaviran |
maya hatamstvam jahi ma vyathistha yudhyasva jetasi rane sapatnan || 34 ||

sanjaya uvaca |
etacchrutva vacanam kesavasya krtanjalirvepamanah kiriti |
namaskrtva bhuya evaha krsnam sagadgadam bhitabhitah pranamya || 35 ||

arjuna uvaca |
sthane hrsikesa tava prakirtya jagatprahrsyatyanurajyate ca |
raksamsi bhitani diso dravanti sarve namasyanti ca siddhasanghah || 36 ||

kasmacca te na nameranmahatmangariyase brahmano‌உpyadikartre |
ananta devesa jagannivasa tvamaksaram sadasattatparam yat || 37 ||

tvamadidevah purusah puranastvamasya visvasya param nidhanam |
vettasi vedyam ca param ca dhama tvaya tatam visvamanantarupa || 38 ||

vayuryamo‌உgnirvarunah sasankah prajapatistvam prapitamahasca |
namo namaste‌உstu sahasrakrtvah punasca bhuyo‌உpi namo namaste || 39 ||

namah purastadatha prsthataste namo‌உstu te sarvata eva sarva |
anantaviryamitavikramastvam sarvam samapnosi tato‌உsi sarvah || 40 ||

sakheti matva prasabham yaduktam he krsna he yadava he sakheti |
ajanata mahimanam tavedam maya pramadatpranayena vapi || 41 ||

yaccavahasarthamasatkrto‌உsi viharasayyasanabhojanesu |
eko‌உthavapyacyuta tatsamaksam tatksamaye tvamahamaprameyam || 42 ||

pitasi lokasya caracarasya tvamasya pujyasca gururgariyan |
na tvatsamo‌உstyabhyadhikah kuto‌உnyo lokatraye‌உpyapratimaprabhava || 43 ||

tasmatpranamya pranidhaya kayam prasadaye tvamahamisamidyam |
piteva putrasya sakheva sakhyuh priyah priyayarhasi deva sodhum || 44 ||

adrstapurvam hrsito‌உsmi drstva bhayena ca pravyathitam mano me |
tadeva me darsaya devarupam prasida devesa jagannivasa || 45 ||

kiritinam gadinam cakrahastamicchami tvam drastumaham tathaiva |
tenaiva rupena caturbhujena sahasrabaho bhava visvamurte || 46 ||

sribhagavanuvaca |
maya prasannena tavarjunedam rupam param darsitamatmayogat |
tejomayam visvamanantamadyam yanme tvadanyena na drstapurvam || 47 ||

na vedayannadhyayanairna danairna ca kriyabhirna tapobhirugraih |
evamrupah sakya aham nrloke drastum tvadanyena kurupravira || 48 ||

ma te vyatha ma ca vimudhabhavo drstva rupam ghoramidrnmamedam |
vyapetabhih pritamanah punastvam tadeva me rupamidam prapasya || 49 ||

sanjaya uvaca |
ityarjunam vasudevastathoktva svakam rupam darsayamasa bhuyah |
asvasayamasa ca bhitamenam bhutva punah saumyavapurmahatma || 50 ||

arjuna uvaca |
drstvedam manusam rupam tava saumyam janardana |
idanimasmi samvrttah sacetah prakrtim gatah || 51 ||

sribhagavanuvaca |
sudurdarsamidam rupam drstavanasi yanmama |
deva apyasya rupasya nityam darsanakanksinah || 52 ||

naham vedairna tapasa na danena na cejyaya |
sakya evamvidho drastum drstavanasi mam yatha || 53 ||

bhaktya tvananyaya sakya ahamevamvidho‌உrjuna |
nnatum drastum ca tattvena pravestum ca parantapa || 54 ||

matkarmakrnmatparamo madbhaktah sangavarjitah |
nirvairah sarvabhutesu yah sa mameti pandava || 55 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

visvarupadarsanayogo namaikadaso‌உdhyayah ||11 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *