Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Malayalam and English

673 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Malayalam:

അഥ ദ്വാദശോ‌உധ്യായഃ |

അര്ജുന ഉവാച |
ഏവം സതതയുക്താ യേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ |
യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ || 1 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ |
ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ || 2 ||

യേ ത്വക്ഷരമനിര്ദേശ്യമവ്യക്തം പര്യുപാസതേ |
സര്വത്രഗമചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവമ് || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സര്വത്ര സമബുദ്ധയഃ |
തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സര്വഭൂതഹിതേ രതാഃ || 4 ||

ക്ലേശോ‌உധികതരസ്തേഷാമവ്യക്താസക്തചേതസാമ് |
അവ്യക്താ ഹി ഗതിര്ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ || 5 ||

യേ തു സര്വാണി കര്മാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരാഃ |
അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ || 6 ||

തേഷാമഹം സമുദ്ധര്താ മൃത്യുസംസാരസാഗരാത് |
ഭവാമിന ചിരാത്പാര്ഥ മയ്യാവേശിതചേതസാമ് || 7 ||

മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ |
നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊര്ധ്വം ന സംശയഃ || 8 ||

അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരമ് |
അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനംജയ || 9 ||

അഭ്യാസേ‌உപ്യസമര്ഥോ‌உസി മത്കര്മപരമോ ഭവ |
മദര്ഥമപി കര്മാണി കുര്വന്സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി || 10 ||

അഥൈതദപ്യശക്തോ‌உസി കര്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ |
സര്വകര്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാന് || 11 ||

ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാജ്ജ്ഞാനാദ്ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ |
ധ്യാനാത്കര്മഫലത്യാഗസ്ത്യാഗാച്ഛാന്തിരനന്തരമ് || 12 ||

അദ്വേഷ്ടാ സര്വഭൂതാനാം മൈത്രഃ കരുണ ഏവ ച |
നിര്മമോ നിരഹംകാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ || 13 ||

സംതുഷ്ടഃ സതതം യോഗീ യതാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ |
മയ്യര്പിതമനോബുദ്ധിര്യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ || 14 ||

യസ്മാന്നോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിജതേ ച യഃ |
ഹര്ഷാമര്ഷഭയോദ്വേഗൈര്മുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ || 15 ||

അനപേക്ഷഃ ശുചിര്ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ |
സര്വാരമ്ഭപരിത്യാഗീ യോ മദ്ഭക്തഃ സ മേ പ്രിയഃ || 16 ||

യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാങ്ക്ഷതി |
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാന്യഃ സ മേ പ്രിയഃ || 17 ||

സമഃ ശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ |
ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു സമഃ സങ്ഗവിവര്ജിതഃ || 18 ||

തുല്യനിന്ദാസ്തുതിര്മൗനീ സംതുഷ്ടോ യേന കേനചിത് |
അനികേതഃ സ്ഥിരമതിര്ഭക്തിമാന്മേ പ്രിയോ നരഃ || 19 ||

യേ തു ധര്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ |
ശ്രദ്ദധാനാ മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ‌உതീവ മേ പ്രിയാഃ || 20 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ഭക്തിയോഗോ നാമ ദ്വാദശോ‌உധ്യായഃ ||12 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in English:

atha dvadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate |
ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate |
sraddhaya parayopetaste me yuktatama matah || 2 ||

ye tvaksaramanirdesyamavyaktam paryupasate |
sarvatragamacintyam ca kutasthamacalam dhruvam || 3 ||

samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah |
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah || 4 ||

kleso‌உdhikatarastesamavyaktasaktacetasam |
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate || 5 ||

ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah |
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate || 6 ||

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat |
bhavamina ciratpartha mayyavesitacetasam || 7 ||

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya |
nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah || 8 ||

atha cittam samadhatum na saknosi mayi sthiram |
abhyasayogena tato mamicchaptum dhanañjaya || 9 ||

abhyase‌உpyasamartho‌உsi matkarmaparamo bhava |
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi || 10 ||

athaitadapyasakto‌உsi kartum madyogamasritah |
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan || 11 ||

sreyo hi ṅñanamabhyasajṅñanaddhyanam visisyate |
dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram || 12 ||

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca |
nirmamo nirahaṅkarah samaduhkhasukhah ksami || 13 ||

santustah satatam yogi yatatma drḍhaniscayah |
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah || 14 ||

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |
harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah || 15 ||

anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah |
sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah || 16 ||

yo na hrsyati na dvesti na socati na kaṅksati |
subhasubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah || 17 ||

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh |
sitosnasukhaduhkhesu samah saṅgavivarjitah || 18 ||

tulyanindastutirmauni santusto yena kenacit |
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah || 19 ||

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate |
sraddadhana matparama bhaktaste‌உtiva me priyah || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

bhaktiyogo nama dvadaso‌உdhyayah ||12 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *