Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Tamil:

அத த்வாதஶோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
ஏவம் ஸததயுக்தா யே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாஸதே |
யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோகவித்தமாஃ || 1 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
மய்யாவேஶ்ய மனோ யே மாம் னித்யயுக்தா உபாஸதே |
ஶ்ரத்தயா பரயோபேதாஸ்தே மே யுக்ததமா மதாஃ || 2 ||

யே த்வக்ஷரமனிர்தேஶ்யமவ்யக்தம் பர்யுபாஸதே |
ஸர்வத்ரகமசின்த்யம் ச கூடஸ்தமசலம் த்ருவம் || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ஸம்னியம்யேன்த்ரியக்ராமம் ஸர்வத்ர ஸமபுத்தயஃ |
தே ப்ராப்னுவன்தி மாமேவ ஸர்வபூதஹிதே ரதாஃ || 4 ||

க்லேஶோ‌உதிகதரஸ்தேஷாமவ்யக்தாஸக்தசேதஸாம் |
அவ்யக்தா ஹி கதிர்துஃகம் தேஹவத்பிரவாப்யதே || 5 ||

யே து ஸர்வாணி கர்மாணி மயி ஸம்ன்யஸ்ய மத்பராஃ |
அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயன்த உபாஸதே || 6 ||

தேஷாமஹம் ஸமுத்தர்தா ம்றுத்யுஸம்ஸாரஸாகராத் |
பவாமின சிராத்பார்த மய்யாவேஶிதசேதஸாம் || 7 ||

மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் னிவேஶய |
னிவஸிஷ்யஸி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ன ஸம்ஶயஃ || 8 ||

அத சித்தம் ஸமாதாதும் ன ஶக்னோஷி மயி ஸ்திரம் |
அப்யாஸயோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனம்ஜய || 9 ||

அப்யாஸே‌உப்யஸமர்தோ‌உஸி மத்கர்மபரமோ பவ |
மதர்தமபி கர்மாணி குர்வன்ஸித்திமவாப்ஸ்யஸி || 10 ||

அதைததப்யஶக்தோ‌உஸி கர்தும் மத்யோகமாஶ்ரிதஃ |
ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ததஃ குரு யதாத்மவான் || 11 ||

ஶ்ரேயோ ஹி ஜ்ஞானமப்யாஸாஜ்ஜ்ஞானாத்த்யானம் விஶிஷ்யதே |
த்யானாத்கர்மபலத்யாகஸ்த்யாகாச்சான்திரனன்தரம் || 12 ||

அத்வேஷ்டா ஸர்வபூதானாம் மைத்ரஃ கருண ஏவ ச |
னிர்மமோ னிரஹம்காரஃ ஸமதுஃகஸுகஃ க்ஷமீ || 13 ||

ஸம்துஷ்டஃ ஸததம் யோகீ யதாத்மா த்றுடனிஶ்சயஃ |
மய்யர்பிதமனோபுத்திர்யோ மத்பக்தஃ ஸ மே ப்ரியஃ || 14 ||

யஸ்மான்னோத்விஜதே லோகோ லோகான்னோத்விஜதே ச யஃ |
ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர்முக்தோ யஃ ஸ ச மே ப்ரியஃ || 15 ||

அனபேக்ஷஃ ஶுசிர்தக்ஷ உதாஸீனோ கதவ்யதஃ |
ஸர்வாரம்பபரித்யாகீ யோ மத்பக்தஃ ஸ மே ப்ரியஃ || 16 ||

யோ ன ஹ்றுஷ்யதி ன த்வேஷ்டி ன ஶோசதி ன காங்க்ஷதி |
ஶுபாஶுபபரித்யாகீ பக்திமான்யஃ ஸ மே ப்ரியஃ || 17 ||

ஸமஃ ஶத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா மானாபமானயோஃ |
ஶீதோஷ்ணஸுகதுஃகேஷு ஸமஃ ஸங்கவிவர்ஜிதஃ || 18 ||

துல்யனின்தாஸ்துதிர்மௌனீ ஸம்துஷ்டோ யேன கேனசித் |
அனிகேதஃ ஸ்திரமதிர்பக்திமான்மே ப்ரியோ னரஃ || 19 ||

யே து தர்ம்யாம்றுதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாஸதே |
ஶ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே‌உதீவ மே ப்ரியாஃ || 20 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

பக்தியோகோ னாம த்வாதஶோ‌உத்யாயஃ ||12 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in English:

atha dvadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate |
ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate |
sraddhaya parayopetaste me yuktatama matah || 2 ||

ye tvaksaramanirdesyamavyaktam paryupasate |
sarvatragamacintyam ca kutasthamacalam dhruvam || 3 ||

samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah |
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah || 4 ||

kleso‌உdhikatarastesamavyaktasaktacetasam |
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate || 5 ||

ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah |
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate || 6 ||

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat |
bhavamina ciratpartha mayyavesitacetasam || 7 ||

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya |
nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah || 8 ||

atha cittam samadhatum na saknosi mayi sthiram |
abhyasayogena tato mamicchaptum dhanañjaya || 9 ||

abhyase‌உpyasamartho‌உsi matkarmaparamo bhava |
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi || 10 ||

athaitadapyasakto‌உsi kartum madyogamasritah |
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan || 11 ||

sreyo hi ṅñanamabhyasajṅñanaddhyanam visisyate |
dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram || 12 ||

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca |
nirmamo nirahaṅkarah samaduhkhasukhah ksami || 13 ||

santustah satatam yogi yatatma drḍhaniscayah |
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah || 14 ||

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |
harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah || 15 ||

anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah |
sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah || 16 ||

yo na hrsyati na dvesti na socati na kaṅksati |
subhasubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah || 17 ||

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh |
sitosnasukhaduhkhesu samah saṅgavivarjitah || 18 ||

tulyanindastutirmauni santusto yena kenacit |
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah || 19 ||

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate |
sraddadhana matparama bhaktaste‌உtiva me priyah || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

bhaktiyogo nama dvadaso‌உdhyayah ||12 ||