Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Telugu and English

922 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Telugu:

అథ ద్వాదశో‌உధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |
ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే |
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః || 1 ||

శ్రీభగవానువాచ |
మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే |
శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః || 2 ||

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్యమవ్యక్తం పర్యుపాసతే |
సర్వత్రగమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

సంనియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః |
తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః || 4 ||

క్లేశో‌உధికతరస్తేషామవ్యక్తాసక్తచేతసామ్ |
అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే || 5 ||

యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరాః |
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే || 6 ||

తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్ |
భవామిన చిరాత్పార్థ మయ్యావేశితచేతసామ్ || 7 ||

మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ |
నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః || 8 ||

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్ |
అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ || 9 ||

అభ్యాసే‌உప్యసమర్థో‌உసి మత్కర్మపరమో భవ |
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్సిద్ధిమవాప్స్యసి || 10 ||

అథైతదప్యశక్తో‌உసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః |
సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ || 11 ||

శ్రేయో హి ఙ్ఞానమభ్యాసాజ్ఙ్ఞానాద్ధ్యానం విశిష్యతే |
ధ్యానాత్కర్మఫలత్యాగస్త్యాగాచ్ఛాంతిరనంతరమ్ || 12 ||

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ |
నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసుఖః క్షమీ || 13 ||

సంతుష్టః సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః |
మయ్యర్పితమనోబుద్ధిర్యో మద్భక్తః స మే ప్రియః || 14 ||

యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః |
హర్షామర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యః స చ మే ప్రియః || 15 ||

అనపేక్షః శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః |
సర్వారంభపరిత్యాగీ యో మద్భక్తః స మే ప్రియః || 16 ||

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి |
శుభాశుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన్యః స మే ప్రియః || 17 ||

సమః శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః |
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమః సంగవివర్జితః || 18 ||

తుల్యనిందాస్తుతిర్మౌనీ సంతుష్టో యేన కేనచిత్ |
అనికేతః స్థిరమతిర్భక్తిమాన్మే ప్రియో నరః || 19 ||

యే తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే |
శ్రద్దధానా మత్పరమా భక్తాస్తే‌உతీవ మే ప్రియాః || 20 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

భక్తియోగో నామ ద్వాదశో‌உధ్యాయః ||12 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in English:

atha dvadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
evam satatayukta ye bhaktastvam paryupasate |
ye capyaksaramavyaktam tesam ke yogavittamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
mayyavesya mano ye mam nityayukta upasate |
sraddhaya parayopetaste me yuktatama matah || 2 ||

ye tvaksaramanirdesyamavyaktam paryupasate |
sarvatragamacintyam ca kutasthamacalam dhruvam || 3 ||

samniyamyendriyagramam sarvatra samabuddhayah |
te prapnuvanti mameva sarvabhutahite ratah || 4 ||

kleso‌உdhikatarastesamavyaktasaktacetasam |
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate || 5 ||

ye tu sarvani karmani mayi samnyasya matparah |
ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate || 6 ||

tesamaham samuddharta mrtyusamsarasagarat |
bhavamina ciratpartha mayyavesitacetasam || 7 ||

mayyeva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya |
nivasisyasi mayyeva ata urdhvam na samsayah || 8 ||

atha cittam samadhatum na saknosi mayi sthiram |
abhyasayogena tato mamicchaptum dhanañjaya || 9 ||

abhyase‌உpyasamartho‌உsi matkarmaparamo bhava |
madarthamapi karmani kurvansiddhimavapsyasi || 10 ||

athaitadapyasakto‌உsi kartum madyogamasritah |
sarvakarmaphalatyagam tatah kuru yatatmavan || 11 ||

sreyo hi ṅñanamabhyasajṅñanaddhyanam visisyate |
dhyanatkarmaphalatyagastyagacchantiranantaram || 12 ||

advesta sarvabhutanam maitrah karuna eva ca |
nirmamo nirahaṅkarah samaduhkhasukhah ksami || 13 ||

santustah satatam yogi yatatma drḍhaniscayah |
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah sa me priyah || 14 ||

yasmannodvijate loko lokannodvijate ca yah |
harsamarsabhayodvegairmukto yah sa ca me priyah || 15 ||

anapeksah sucirdaksa udasino gatavyathah |
sarvarambhaparityagi yo madbhaktah sa me priyah || 16 ||

yo na hrsyati na dvesti na socati na kaṅksati |
subhasubhaparityagi bhaktimanyah sa me priyah || 17 ||

samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh |
sitosnasukhaduhkhesu samah saṅgavivarjitah || 18 ||

tulyanindastutirmauni santusto yena kenacit |
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyo narah || 19 ||

ye tu dharmyamrtamidam yathoktam paryupasate |
sraddadhana matparama bhaktaste‌உtiva me priyah || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

bhaktiyogo nama dvadaso‌உdhyayah ||12 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *