Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Hindi and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Hindi and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Hindi:

अथ चतुर्दशो‌உध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 1 ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
सर्गे‌உपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 2 ॥

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 3 ॥

Srimad Bhagavad Gita

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 4 ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ 5 ॥

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 6 ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ 7 ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ 8 ॥

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ 9 ॥

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 10 ॥

सर्वद्वारेषु देहे‌உस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ 11 ॥

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ 12 ॥

अप्रकाशो‌உप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 13 ॥

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 14 ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 15 ॥

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ 16 ॥

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतो‌உज्ञानमेव च ॥ 17 ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 18 ॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो‌உधिगच्छति ॥ 19 ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो‌உमृतमश्नुते ॥ 20 ॥

अर्जुन उवाच ।
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ 21 ॥

श्रीभगवानुवाच ।
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
त द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ 22 ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव यो‌உवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 23 ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 24 ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 25 ॥

मां च यो‌உव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 26 ॥

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 27 ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो‌உध्यायः ॥14 ॥

Srimad Bhagawad Gita Chapter 13 in English:

atha caturdaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
param bhuyah pravaksyami nnananam nnanamuttamam |
yajnnatva munayah sarve param siddhimito gatah || 1 ||

idam nnanamupasritya mama sadharmyamagatah |
sarge‌உpi nopajayante pralaye na vyathanti ca || 2 ||

mama yonirmahadbrahma tasmingarbham dadhamyaham |
sambhavah sarvabhutanam tato bhavati bharata || 3 ||

sarvayonisu kaunteya murtayah sambhavanti yah |
tasam brahma mahadyoniraham bijapradah pita || 4 ||

sattvam rajastama iti gunah prakrtisambhavah |
nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavyayam || 5 ||

tatra sattvam nirmalatvatprakasakamanamayam |
sukhasangena badhnati nnanasangena canagha || 6 ||

rajo ragatmakam viddhi trsnasangasamudbhavam |
tannibadhnati kaunteya karmasangena dehinam || 7 ||

tamastvannanajam viddhi mohanam sarvadehinam |
pramadalasyanidrabhistannibadhnati bharata || 8 ||

sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata |
nnanamavrtya tu tamah pramade sanjayatyuta || 9 ||

rajastamascabhibhuya sattvam bhavati bharata |
rajah sattvam tamascaiva tamah sattvam rajastatha || 10 ||

sarvadvaresu dehe‌உsminprakasa upajayate |
nnanam yada tada vidyadvivrddham sattvamityuta || 11 ||

lobhah pravrttirarambhah karmanamasamah sprha |
rajasyetani jayante vivrddhe bharatarsabha || 12 ||

aprakaso‌உpravrttisca pramado moha eva ca |
tamasyetani jayante vivrddhe kurunandana || 13 ||

yada sattve pravrddhe tu pralayam yati dehabhrt |
tadottamavidam lokanamalanpratipadyate || 14 ||

rajasi pralayam gatva karmasangisu jayate |
tatha pralinastamasi muḍhayonisu jayate || 15 ||

karmanah sukrtasyahuh sattvikam nirmalam phalam |
rajasastu phalam duhkhamannanam tamasah phalam || 16 ||

sattvatsanjayate nnanam rajaso lobha eva ca |
pramadamohau tamaso bhavato‌உnnanameva ca || 17 ||

urdhvam gacchanti sattvastha madhye tisṭhanti rajasah |
jaghanyagunavrttistha adho gacchanti tamasah || 18 ||

nanyam gunebhyah kartaram yada drasṭanupasyati |
gunebhyasca param vetti madbhavam so‌உdhigacchati || 19 ||

gunanetanatitya trindehi dehasamudbhavan |
janmamrtyujaraduhkhairvimukto‌உmrtamasnute || 20 ||

arjuna uvaca |
kairlingaistringunanetanatito bhavati prabho |
kimacarah katham caitamstringunanativartate || 21 ||

sribhagavanuvaca |
prakasam ca pravrttim ca mohameva ca panḍava |
ta dvesṭi sampravrttani na nivrttani kanksati || 22 ||

udasinavadasino gunairyo na vicalyate |
guna vartanta ityeva yo‌உvatisṭhati nengate || 23 ||

samaduhkhasukhah svasthah samalosṭasmakancanah |
tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih || 24 ||

manapamanayostulyastulyo mitraripaksayoh |
sarvarambhaparityagi gunatitah sa ucyate || 25 ||

mam ca yo‌உvyabhicarena bhaktiyogena sevate |
sa gunansamatityaitanbrahmabhuyaya kalpate || 26 ||

brahmano hi pratisṭhahamamrtasyavyayasya ca |
sasvatasya ca dharmasya sukhasyaikantikasya ca || 27 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

gunatrayavibhagayogo nama caturdaso‌உdhyayah ||14 ||

Add Comment

Click here to post a comment