Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in Kannada:

ಅಥ ಚತುರ್ದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಙ್ಞಾನಾನಾಂ ಙ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ || 1 ||

ಇದಂ ಙ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ |
ಸರ್ಗೇ‌உಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ ಪ್ರಲಯೇ ನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ || 2 ||

ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ಗರ್ಭಂ ದಧಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸಂಭವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತತೋ ಭವತಿ ಭಾರತ || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೇಯ ಮೂರ್ತಯಃ ಸಂಭವಂತಿ ಯಾಃ |
ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹದ್ಯೋನಿರಹಂ ಬೀಜಪ್ರದಃ ಪಿತಾ || 4 ||

ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾಃ |
ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಮವ್ಯಯಮ್ || 5 ||

ತತ್ರ ಸತ್ತ್ವಂ ನಿರ್ಮಲತ್ವಾತ್ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಮ್ |
ಸುಖಸಂಗೇನ ಬಧ್ನಾತಿ ಙ್ಞಾನಸಂಗೇನ ಚಾನಘ || 6 ||

ರಜೋ ರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧಿ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗಸಮುದ್ಭವಮ್ |
ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಕೌಂತೇಯ ಕರ್ಮಸಂಗೇನ ದೇಹಿನಮ್ || 7 ||

ತಮಸ್ತ್ವಙ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಪ್ರಮಾದಾಲಸ್ಯನಿದ್ರಾಭಿಸ್ತನ್ನಿಬಧ್ನಾತಿ ಭಾರತ || 8 ||

ಸತ್ತ್ವಂ ಸುಖೇ ಸಂಜಯತಿ ರಜಃ ಕರ್ಮಣಿ ಭಾರತ |
ಙ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ತು ತಮಃ ಪ್ರಮಾದೇ ಸಂಜಯತ್ಯುತ || 9 ||

ರಜಸ್ತಮಶ್ಚಾಭಿಭೂಯ ಸತ್ತ್ವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ |
ರಜಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತಮಶ್ಚೈವ ತಮಃ ಸತ್ತ್ವಂ ರಜಸ್ತಥಾ || 10 ||

ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇ‌உಸ್ಮಿನ್ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೇ |
ಙ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾದ್ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ತ್ವಮಿತ್ಯುತ || 11 ||

ಲೋಭಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭಃ ಕರ್ಮಣಾಮಶಮಃ ಸ್ಪೃಹಾ |
ರಜಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ವಿವೃದ್ಧೇ ಭರತರ್ಷಭ || 12 ||

ಅಪ್ರಕಾಶೋ‌உಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದೋ ಮೋಹ ಏವ ಚ |
ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರುನಂದನ || 13 ||

ಯದಾ ಸತ್ತ್ವೇ ಪ್ರವೃದ್ಧೇ ತು ಪ್ರಲಯಂ ಯಾತಿ ದೇಹಭೃತ್ |
ತದೋತ್ತಮವಿದಾಂ ಲೋಕಾನಮಲಾನ್ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ || 14 ||

ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೇ |
ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೇ || 15 ||

ಕರ್ಮಣಃ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಹುಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಮ್ |
ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಮಙ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಮ್ || 16 ||

ಸತ್ತ್ವಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಙ್ಞಾನಂ ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವ ಚ |
ಪ್ರಮಾದಮೋಹೌ ತಮಸೋ ಭವತೋ‌உಙ್ಞಾನಮೇವ ಚ || 17 ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಃ |
ಜಘನ್ಯಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾ ಅಧೋ ಗಚ್ಛಂತಿ ತಾಮಸಾಃ || 18 ||

ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ |
ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋ‌உಧಿಗಚ್ಛತಿ || 19 ||

ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯ ತ್ರೀಂದೇಹೀ ದೇಹಸಮುದ್ಭವಾನ್ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾದುಃಖೈರ್ವಿಮುಕ್ತೋ‌உಮೃತಮಶ್ನುತೇ || 20 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಸ್ತ್ರೀನ್ಗುಣಾನೇತಾನತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ |
ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾಂಸ್ತ್ರೀನ್ಗುಣಾನತಿವರ್ತತೇ || 21 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ |
ತ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ || 22 ||

ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನೋ ಗುಣೈರ್ಯೋ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೇ |
ಗುಣಾ ವರ್ತಂತ ಇತ್ಯೇವ ಯೋ‌உವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೇ || 23 ||

ಸಮದುಃಖಸುಖಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಃ |
ತುಲ್ಯಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೋ ಧೀರಸ್ತುಲ್ಯನಿಂದಾತ್ಮಸಂಸ್ತುತಿಃ || 24 ||

ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಸ್ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ |
ಸರ್ವಾರಂಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || 25 ||

ಮಾಂ ಚ ಯೋ‌உವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೇ |
ಸ ಗುಣಾನ್ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || 26 ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಮಮೃತಸ್ಯಾವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ |
ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ || 27 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಯೋಗೋ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||14 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 14 in English:

atha caturdaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
param bhuyah pravaksyami nnananam nnanamuttamam |
yajnnatva munayah sarve param siddhimito gatah || 1 ||

idam nnanamupasritya mama sadharmyamagatah |
sarge‌உpi nopajayante pralaye na vyathanti ca || 2 ||

mama yonirmahadbrahma tasmingarbham dadhamyaham |
sambhavah sarvabhutanam tato bhavati bharata || 3 ||

sarvayonisu kaunteya murtayah sambhavanti yah |
tasam brahma mahadyoniraham bijapradah pita || 4 ||

sattvam rajastama iti gunah prakrtisambhavah |
nibadhnanti mahabaho dehe dehinamavyayam || 5 ||

tatra sattvam nirmalatvatprakasakamanamayam |
sukhasangena badhnati nnanasangena canagha || 6 ||

rajo ragatmakam viddhi trsnasangasamudbhavam |
tannibadhnati kaunteya karmasangena dehinam || 7 ||

tamastvannanajam viddhi mohanam sarvadehinam |
pramadalasyanidrabhistannibadhnati bharata || 8 ||

sattvam sukhe sanjayati rajah karmani bharata |
nnanamavrtya tu tamah pramade sanjayatyuta || 9 ||

rajastamascabhibhuya sattvam bhavati bharata |
rajah sattvam tamascaiva tamah sattvam rajastatha || 10 ||

sarvadvaresu dehe‌உsminprakasa upajayate |
nnanam yada tada vidyadvivrddham sattvamityuta || 11 ||

lobhah pravrttirarambhah karmanamasamah sprha |
rajasyetani jayante vivrddhe bharatarsabha || 12 ||

aprakaso‌உpravrttisca pramado moha eva ca |
tamasyetani jayante vivrddhe kurunandana || 13 ||

yada sattve pravrddhe tu pralayam yati dehabhrt |
tadottamavidam lokanamalanpratipadyate || 14 ||

rajasi pralayam gatva karmasangisu jayate |
tatha pralinastamasi muḍhayonisu jayate || 15 ||

karmanah sukrtasyahuh sattvikam nirmalam phalam |
rajasastu phalam duhkhamannanam tamasah phalam || 16 ||

sattvatsanjayate nnanam rajaso lobha eva ca |
pramadamohau tamaso bhavato‌உnnanameva ca || 17 ||

urdhvam gacchanti sattvastha madhye tisṭhanti rajasah |
jaghanyagunavrttistha adho gacchanti tamasah || 18 ||

nanyam gunebhyah kartaram yada drasṭanupasyati |
gunebhyasca param vetti madbhavam so‌உdhigacchati || 19 ||

gunanetanatitya trindehi dehasamudbhavan |
janmamrtyujaraduhkhairvimukto‌உmrtamasnute || 20 ||

arjuna uvaca |
kairlingaistringunanetanatito bhavati prabho |
kimacarah katham caitamstringunanativartate || 21 ||

sribhagavanuvaca |
prakasam ca pravrttim ca mohameva ca panḍava |
ta dvesṭi sampravrttani na nivrttani kanksati || 22 ||

udasinavadasino gunairyo na vicalyate |
guna vartanta ityeva yo‌உvatisṭhati nengate || 23 ||

samaduhkhasukhah svasthah samalosṭasmakancanah |
tulyapriyapriyo dhirastulyanindatmasamstutih || 24 ||

manapamanayostulyastulyo mitraripaksayoh |
sarvarambhaparityagi gunatitah sa ucyate || 25 ||

mam ca yo‌உvyabhicarena bhaktiyogena sevate |
sa gunansamatityaitanbrahmabhuyaya kalpate || 26 ||

brahmano hi pratisṭhahamamrtasyavyayasya ca |
sasvatasya ca dharmasya sukhasyaikantikasya ca || 27 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

gunatrayavibhagayogo nama caturdaso‌உdhyayah ||14 ||