Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Kannada:

ಅಥ ಪಂಚದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಯಮ್ |
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್ || 1 ||

ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಸೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಗುಣಪ್ರವೃದ್ಧಾ ವಿಷಯಪ್ರವಾಲಾಃ |
ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ || 2 ||

ನ ರೂಪಮಸ್ಯೇಹ ತಥೋಪಲಭ್ಯತೇ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿರ್ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |
ಅಶ್ವತ್ಥಮೇನಂ ಸುವಿರೂಢಮೂಲಮಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಛಿತ್ತ್ವಾ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ತತಃ ಪದಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಗತಾ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ ಭೂಯಃ |
ತಮೇವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಸೃತಾ ಪುರಾಣೀ || 4 ||

ನಿರ್ಮಾನಮೋಹಾ ಜಿತಸಂಗದೋಷಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮನಿತ್ಯಾ ವಿನಿವೃತ್ತಕಾಮಾಃ |
ದ್ವಂದ್ವೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾಃ ಸುಖದುಃಖಸಂಙ್ಞೈರ್ಗಚ್ಛಂತ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್ || 5 ||

ನ ತದ್ಭಾಸಯತೇ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ |
ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ || 6 ||

ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ |
ಮನಃಷಷ್ಠಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ || 7 ||

ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಾಮತೀಶ್ವರಃ |
ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿವಾಶಯಾತ್ || 8 ||

ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ರಸನಂ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ |
ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಮನಶ್ಚಾಯಂ ವಿಷಯಾನುಪಸೇವತೇ || 9 ||

ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಮ್ |
ವಿಮೂಢಾ ನಾನುಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಙ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ || 10 ||

ಯತಂತೋ ಯೋಗಿನಶ್ಚೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾತ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯತಂತೋ‌உಪ್ಯಕೃತಾತ್ಮಾನೋ ನೈನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಚೇತಸಃ || 11 ||

ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೋ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೇ‌உಖಿಲಮ್ |
ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನೌ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮಕಮ್ || 12 ||

ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸಾ |
ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧೀಃ ಸರ್ವಾಃ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ || 13 ||

ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಮ್ || 14 ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಙ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ |
ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃದ್ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಮ್ || 15 ||

ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೇ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ |
ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋ‌உಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ || 16 ||

ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುಧಾಹೃತಃ |
ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತ್ಯವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ || 17 ||

ಯಸ್ಮಾತ್ಕ್ಷರಮತೀತೋ‌உಹಮಕ್ಷರಾದಪಿ ಚೋತ್ತಮಃ |
ಅತೋ‌உಸ್ಮಿ ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರಥಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || 18 ||

ಯೋ ಮಾಮೇವಮಸಂಮೂಢೋ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ || 19 ||

ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾನಘ |
ಏತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಸ್ಯಾತ್ಕೃತಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ || 20 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||15 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in English:

atha pancadaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam |
chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit || 1 ||

adhascordhvam prasrtastasya sakha gunapravrddha visayapravalah |
adhasca mulanyanusantatani karmanubandhini manusyaloke || 2 ||

na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na cadirna ca sampratistha |
asvatthamenam suvirudhamulamasangasastrena drdhena chittva || 3 ||

tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah |
tameva cadyam purusam prapadye yatah pravrttih prasrta purani || 4 ||

nirmanamoha jitasangadosa adhyatmanitya vinivrttakamah |
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasamnnairgacchantyamudhah padamavyayam tat || 5 ||

na tadbhasayate suryo na sasanko na pavakah |
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama || 6 ||

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah |
manahsasthanindriyani prakrtisthani karsati || 7 ||

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah |
grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat || 8 ||

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca |
adhisthaya manascayam visayanupasevate || 9 ||

utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam |
vimudha nanupasyanti pasyanti nnanacaksusah || 10 ||

yatanto yoginascainam pasyantyatmanyavasthitam |
yatanto‌உpyakrtatmano nainam pasyantyacetasah || 11 ||

yadadityagatam tejo jagadbhasayate‌உkhilam |
yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam || 12 ||

gamavisya ca bhutani dharayamyahamojasa |
pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah || 13 ||

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamasritah |
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham || 14 ||

sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtirnnanamapohanam ca |
vedaisca sarvairahameva vedyo vedantakrdvedavideva caham || 15 ||

dvavimau purusau loke ksarascaksara eva ca |
ksarah sarvani bhutani kutastho‌உksara ucyate || 16 ||

uttamah purusastvanyah paramatmetyudhahrtah |
yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah || 17 ||

yasmatksaramatito‌உhamaksaradapi cottamah |
ato‌உsmi loke vede ca prathitah purusottamah || 18 ||

yo mamevamasammudho janati purusottamam |
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata || 19 ||

iti guhyatamam sastramidamuktam mayanagha |
etadbuddhva buddhimansyatkrtakrtyasca bharata || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

purusottamayogo nama pancadaso‌உdhyayah ||15 ||