Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Malayalam and English

545 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Malayalam:

അഥ പഞ്ചദശോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ഊര്ധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയമ് |
ഛന്ദാംസി യസ്യ പര്ണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത് || 1 ||

അധശ്ചോര്ധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാലാഃ |
അധശ്ച മൂലാന്യനുസംതതാനി കര്മാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ || 2 ||

ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിര്ന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ |
അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലമസങ്ഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ഛിത്ത്വാ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

തതഃ പദം തത്പരിമാര്ഗിതവ്യം യസ്മിന്ഗതാ ന നിവര്തന്തി ഭൂയഃ |
തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യതഃ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണീ || 4 ||

നിര്മാനമോഹാ ജിതസങ്ഗദോഷാ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ |
ദ്വന്ദ്വൈര്വിമുക്താഃ സുഖദുഃഖസംജ്ഞൈര്ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത് || 5 ||

ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ |
യദ്ഗത്വാ ന നിവര്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ || 6 ||

മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ |
മനഃഷഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കര്ഷതി || 7 ||

ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ |
ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുര്ഗന്ധാനിവാശയാത് || 8 ||

ശ്രോത്രം ചക്ഷുഃ സ്പര്ശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച |
അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ || 9 ||

ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതമ് |
വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ || 10 ||

യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതമ് |
യതന്തോ‌உപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ || 11 ||

യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ‌உഖിലമ് |
യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകമ് || 12 ||

ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ |
പുഷ്ണാമി ചൗഷധീഃ സര്വാഃ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ || 13 ||

അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ |
പ്രാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ് || 14 ||

സര്വസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃ സ്മൃതിര്ജ്ഞാനമപോഹനം ച |
വേദൈശ്ച സര്വൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹമ് || 15 ||

ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച |
ക്ഷരഃ സര്വാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ‌உക്ഷര ഉച്യതേ || 16 ||

ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാത്മേത്യുധാഹൃതഃ |
യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭര്ത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ || 17 ||

യസ്മാത്ക്ഷരമതീതോ‌உഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ |
അതോ‌உസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിതഃ പുരുഷോത്തമഃ || 18 ||

യോ മാമേവമസംമൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമമ് |
സ സര്വവിദ്ഭജതി മാം സര്വഭാവേന ഭാരത || 19 ||

ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രമിദമുക്തം മയാനഘ |
ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാന്സ്യാത്കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത || 20 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചദശോ‌உധ്യായഃ ||15 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in English:

atha pancadaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam |
chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit || 1 ||

adhascordhvam prasrtastasya sakha gunapravrddha visayapravalah |
adhasca mulanyanusantatani karmanubandhini manusyaloke || 2 ||

na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na cadirna ca sampratistha |
asvatthamenam suvirudhamulamasangasastrena drdhena chittva || 3 ||

tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah |
tameva cadyam purusam prapadye yatah pravrttih prasrta purani || 4 ||

nirmanamoha jitasangadosa adhyatmanitya vinivrttakamah |
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasamnnairgacchantyamudhah padamavyayam tat || 5 ||

na tadbhasayate suryo na sasanko na pavakah |
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama || 6 ||

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah |
manahsasthanindriyani prakrtisthani karsati || 7 ||

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah |
grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat || 8 ||

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca |
adhisthaya manascayam visayanupasevate || 9 ||

utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam |
vimudha nanupasyanti pasyanti nnanacaksusah || 10 ||

yatanto yoginascainam pasyantyatmanyavasthitam |
yatanto‌உpyakrtatmano nainam pasyantyacetasah || 11 ||

yadadityagatam tejo jagadbhasayate‌உkhilam |
yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam || 12 ||

gamavisya ca bhutani dharayamyahamojasa |
pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah || 13 ||

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamasritah |
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham || 14 ||

sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtirnnanamapohanam ca |
vedaisca sarvairahameva vedyo vedantakrdvedavideva caham || 15 ||

dvavimau purusau loke ksarascaksara eva ca |
ksarah sarvani bhutani kutastho‌உksara ucyate || 16 ||

uttamah purusastvanyah paramatmetyudhahrtah |
yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah || 17 ||

yasmatksaramatito‌உhamaksaradapi cottamah |
ato‌உsmi loke vede ca prathitah purusottamah || 18 ||

yo mamevamasammudho janati purusottamam |
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata || 19 ||

iti guhyatamam sastramidamuktam mayanagha |
etadbuddhva buddhimansyatkrtakrtyasca bharata || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

purusottamayogo nama pancadaso‌உdhyayah ||15 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *