Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Tamil:

அத பஞ்சதஶோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ஊர்த்வமூலமதஃஶாகமஶ்வத்தம் ப்ராஹுரவ்யயம் |
சன்தாம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ஸ வேதவித் || 1 ||

அதஶ்சோர்த்வம் ப்ரஸ்றுதாஸ்தஸ்ய ஶாகா குணப்ரவ்றுத்தா விஷயப்ரவாலாஃ |
அதஶ்ச மூலான்யனுஸம்ததானி கர்மானுபன்தீனி மனுஷ்யலோகே || 2 ||

ன ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே னான்தோ ன சாதிர்ன ச ஸம்ப்ரதிஷ்டா |
அஶ்வத்தமேனம் ஸுவிரூடமூலமஸங்கஶஸ்த்ரேண த்றுடேன சித்த்வா || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ததஃ பதம் தத்பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின்கதா ன னிவர்தன்தி பூயஃ |
தமேவ சாத்யம் புருஷம் ப்ரபத்யே யதஃ ப்ரவ்றுத்திஃ ப்ரஸ்றுதா புராணீ || 4 ||

னிர்மானமோஹா ஜிதஸங்கதோஷா அத்யாத்மனித்யா வினிவ்றுத்தகாமாஃ |
த்வன்த்வைர்விமுக்தாஃ ஸுகதுஃகஸம்ஜ்ஞைர்கச்சன்த்யமூடாஃ பதமவ்யயம் தத் || 5 ||

ன தத்பாஸயதே ஸூர்யோ ன ஶஶாங்கோ ன பாவகஃ |
யத்கத்வா ன னிவர்தன்தே தத்தாம பரமம் மம || 6 ||

மமைவாம்ஶோ ஜீவலோகே ஜீவபூதஃ ஸனாதனஃ |
மனஃஷஷ்டானீன்த்ரியாணி ப்ரக்றுதிஸ்தானி கர்ஷதி || 7 ||

ஶரீரம் யதவாப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஶ்வரஃ |
க்றுஹீத்வைதானி ஸம்யாதி வாயுர்கன்தானிவாஶயாத் || 8 ||

ஶ்ரோத்ரம் சக்ஷுஃ ஸ்பர்ஶனம் ச ரஸனம் க்ராணமேவ ச |
அதிஷ்டாய மனஶ்சாயம் விஷயானுபஸேவதே || 9 ||

உத்க்ராமன்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்ஜானம் வா குணான்விதம் |
விமூடா னானுபஶ்யன்தி பஶ்யன்தி ஜ்ஞானசக்ஷுஷஃ || 10 ||

யதன்தோ யோகினஶ்சைனம் பஶ்யன்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் |
யதன்தோ‌உப்யக்றுதாத்மானோ னைனம் பஶ்யன்த்யசேதஸஃ || 11 ||

யதாதித்யகதம் தேஜோ ஜகத்பாஸயதே‌உகிலம் |
யச்சன்த்ரமஸி யச்சாக்னௌ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம் || 12 ||

காமாவிஶ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹமோஜஸா |
புஷ்ணாமி சௌஷதீஃ ஸர்வாஃ ஸோமோ பூத்வா ரஸாத்மகஃ || 13 ||

அஹம் வைஶ்வானரோ பூத்வா ப்ராணினாம் தேஹமாஶ்ரிதஃ |
ப்ராணாபானஸமாயுக்தஃ பசாம்யன்னம் சதுர்விதம் || 14 ||

ஸர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்றுதி ஸன்னிவிஷ்டோ மத்தஃ ஸ்ம்றுதிர்ஜ்ஞானமபோஹனம் ச |
வேதைஶ்ச ஸர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதான்தக்றுத்வேதவிதேவ சாஹம் || 15 ||

த்வாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஶ்சாக்ஷர ஏவ ச |
க்ஷரஃ ஸர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ‌உக்ஷர உச்யதே || 16 ||

உத்தமஃ புருஷஸ்த்வன்யஃ பரமாத்மேத்யுதாஹ்றுதஃ |
யோ லோகத்ரயமாவிஶ்ய பிபர்த்யவ்யய ஈஶ்வரஃ || 17 ||

யஸ்மாத்க்ஷரமதீதோ‌உஹமக்ஷராதபி சோத்தமஃ |
அதோ‌உஸ்மி லோகே வேதே ச ப்ரதிதஃ புருஷோத்தமஃ || 18 ||

யோ மாமேவமஸம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் |
ஸ ஸர்வவித்பஜதி மாம் ஸர்வபாவேன பாரத || 19 ||

இதி குஹ்யதமம் ஶாஸ்த்ரமிதமுக்தம் மயானக |
ஏதத்புத்த்வா புத்திமான்ஸ்யாத்க்றுதக்றுத்யஶ்ச பாரத || 20 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

புருஷோத்தமயோகோ னாம பஞ்சதஶோ‌உத்யாயஃ ||15 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in English:

atha pancadaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam |
chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit || 1 ||

adhascordhvam prasrtastasya sakha gunapravrddha visayapravalah |
adhasca mulanyanusantatani karmanubandhini manusyaloke || 2 ||

na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na cadirna ca sampratistha |
asvatthamenam suvirudhamulamasangasastrena drdhena chittva || 3 ||

tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah |
tameva cadyam purusam prapadye yatah pravrttih prasrta purani || 4 ||

nirmanamoha jitasangadosa adhyatmanitya vinivrttakamah |
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasamnnairgacchantyamudhah padamavyayam tat || 5 ||

na tadbhasayate suryo na sasanko na pavakah |
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama || 6 ||

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah |
manahsasthanindriyani prakrtisthani karsati || 7 ||

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah |
grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat || 8 ||

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca |
adhisthaya manascayam visayanupasevate || 9 ||

utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam |
vimudha nanupasyanti pasyanti nnanacaksusah || 10 ||

yatanto yoginascainam pasyantyatmanyavasthitam |
yatanto‌உpyakrtatmano nainam pasyantyacetasah || 11 ||

yadadityagatam tejo jagadbhasayate‌உkhilam |
yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam || 12 ||

gamavisya ca bhutani dharayamyahamojasa |
pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah || 13 ||

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamasritah |
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham || 14 ||

sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtirnnanamapohanam ca |
vedaisca sarvairahameva vedyo vedantakrdvedavideva caham || 15 ||

dvavimau purusau loke ksarascaksara eva ca |
ksarah sarvani bhutani kutastho‌உksara ucyate || 16 ||

uttamah purusastvanyah paramatmetyudhahrtah |
yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah || 17 ||

yasmatksaramatito‌உhamaksaradapi cottamah |
ato‌உsmi loke vede ca prathitah purusottamah || 18 ||

yo mamevamasammudho janati purusottamam |
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata || 19 ||

iti guhyatamam sastramidamuktam mayanagha |
etadbuddhva buddhimansyatkrtakrtyasca bharata || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

purusottamayogo nama pancadaso‌உdhyayah ||15 ||