Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in Telugu:

అథ పంచదశో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్ |
ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || 1 ||

అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః |
అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే || 2 ||

న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా |
అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలమసంగశస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్త్వా || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్గతా న నివర్తంతి భూయః |
తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ || 4 ||

నిర్మానమోహా జితసంగదోషా అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః |
ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంఙ్ఞైర్గచ్ఛంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ || 5 ||

న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః |
యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || 6 ||

మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః |
మనఃషష్ఠానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి || 7 ||

శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః |
గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధానివాశయాత్ || 8 ||

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ |
అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే || 9 ||

ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితమ్ |
విమూఢా నానుపశ్యంతి పశ్యంతి ఙ్ఞానచక్షుషః || 10 ||

యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితమ్ |
యతంతో‌உప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః || 11 ||

యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే‌உఖిలమ్ |
యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకమ్ || 12 ||

గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా |
పుష్ణామి చౌషధీః సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః || 13 ||

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |
ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ || 14 ||

సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్ఙ్ఞానమపోహనం చ |
వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేదవిదేవ చాహమ్ || 15 ||

ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ |
క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థో‌உక్షర ఉచ్యతే || 16 ||

ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుధాహృతః |
యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః || 17 ||

యస్మాత్క్షరమతీతో‌உహమక్షరాదపి చోత్తమః |
అతో‌உస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః || 18 ||

యో మామేవమసంమూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్ |
స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత || 19 ||

ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రమిదముక్తం మయానఘ |
ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్స్యాత్కృతకృత్యశ్చ భారత || 20 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

పురుషోత్తమయోగో నామ పంచదశో‌உధ్యాయః ||15 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 15 in English:

atha pancadaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
urdhvamulamadhahsakhamasvattham prahuravyayam |
chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavit || 1 ||

adhascordhvam prasrtastasya sakha gunapravrddha visayapravalah |
adhasca mulanyanusantatani karmanubandhini manusyaloke || 2 ||

na rupamasyeha tathopalabhyate nanto na cadirna ca sampratistha |
asvatthamenam suvirudhamulamasangasastrena drdhena chittva || 3 ||

tatah padam tatparimargitavyam yasmingata na nivartanti bhuyah |
tameva cadyam purusam prapadye yatah pravrttih prasrta purani || 4 ||

nirmanamoha jitasangadosa adhyatmanitya vinivrttakamah |
dvandvairvimuktah sukhaduhkhasamnnairgacchantyamudhah padamavyayam tat || 5 ||

na tadbhasayate suryo na sasanko na pavakah |
yadgatva na nivartante taddhama paramam mama || 6 ||

mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah |
manahsasthanindriyani prakrtisthani karsati || 7 ||

sariram yadavapnoti yaccapyutkramatisvarah |
grhitvaitani samyati vayurgandhanivasayat || 8 ||

srotram caksuh sparsanam ca rasanam ghranameva ca |
adhisthaya manascayam visayanupasevate || 9 ||

utkramantam sthitam vapi bhunjanam va gunanvitam |
vimudha nanupasyanti pasyanti nnanacaksusah || 10 ||

yatanto yoginascainam pasyantyatmanyavasthitam |
yatanto‌உpyakrtatmano nainam pasyantyacetasah || 11 ||

yadadityagatam tejo jagadbhasayate‌உkhilam |
yaccandramasi yaccagnau tattejo viddhi mamakam || 12 ||

gamavisya ca bhutani dharayamyahamojasa |
pusnami causadhih sarvah somo bhutva rasatmakah || 13 ||

aham vaisvanaro bhutva praninam dehamasritah |
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham || 14 ||

sarvasya caham hrdi sannivisto mattah smrtirnnanamapohanam ca |
vedaisca sarvairahameva vedyo vedantakrdvedavideva caham || 15 ||

dvavimau purusau loke ksarascaksara eva ca |
ksarah sarvani bhutani kutastho‌உksara ucyate || 16 ||

uttamah purusastvanyah paramatmetyudhahrtah |
yo lokatrayamavisya bibhartyavyaya isvarah || 17 ||

yasmatksaramatito‌உhamaksaradapi cottamah |
ato‌உsmi loke vede ca prathitah purusottamah || 18 ||

yo mamevamasammudho janati purusottamam |
sa sarvavidbhajati mam sarvabhavena bharata || 19 ||

iti guhyatamam sastramidamuktam mayanagha |
etadbuddhva buddhimansyatkrtakrtyasca bharata || 20 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

purusottamayogo nama pancadaso‌உdhyayah ||15 ||