Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Kannada:

ಅಥ ಷೋಡಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಅಭಯಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿರ್ಙ್ಞಾನಯೋಗವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ |
ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಙ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ತಪ ಆರ್ಜವಮ್ || 1 ||

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಮ್ |
ದಯಾ ಭೂತೇಷ್ವಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಮಾರ್ದವಂ ಹ್ರೀರಚಾಪಲಮ್ || 2 ||

ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಶೌಚಮದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತಾ |
ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಮಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

ದಂಭೋ ದರ್ಪೋ‌உಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ |
ಅಙ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಮ್ || 4 ||

ದೈವೀ ಸಂಪದ್ವಿಮೋಕ್ಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯಾಸುರೀ ಮತಾ |
ಮಾ ಶುಚಃ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಮಭಿಜಾತೋ‌உಸಿ ಪಾಂಡವ || 5 ||

ದ್ವೌ ಭೂತಸರ್ಗೌ ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂದೈವ ಆಸುರ ಏವ ಚ |
ದೈವೋ ವಿಸ್ತರಶಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆಸುರಂ ಪಾರ್ಥ ಮೇ ಶೃಣು || 6 ||

ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಜನಾ ನ ವಿದುರಾಸುರಾಃ |
ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೇ || 7 ||

ಅಸತ್ಯಮಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ತೇ ಜಗದಾಹುರನೀಶ್ವರಮ್ |
ಅಪರಸ್ಪರಸಂಭೂತಂ ಕಿಮನ್ಯತ್ಕಾಮಹೈತುಕಮ್ || 8 ||

ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮವಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮಾನೋ‌உಲ್ಪಬುದ್ಧಯಃ |
ಪ್ರಭವಂತ್ಯುಗ್ರಕರ್ಮಾಣಃ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತೋ‌உಹಿತಾಃ || 9 ||

ಕಾಮಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದುಷ್ಪೂರಂ ದಂಭಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ |
ಮೋಹಾದ್ಗೃಹೀತ್ವಾಸದ್ಗ್ರಾಹಾನ್ಪ್ರವರ್ತಂತೇ‌உಶುಚಿವ್ರತಾಃ || 10 ||

ಚಿಂತಾಮಪರಿಮೇಯಾಂ ಚ ಪ್ರಲಯಾಂತಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಕಾಮೋಪಭೋಗಪರಮಾ ಏತಾವದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ || 11 ||

ಆಶಾಪಾಶಶತೈರ್ಬದ್ಧಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಪರಾಯಣಾಃ |
ಈಹಂತೇ ಕಾಮಭೋಗಾರ್ಥಮನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಥಸಂಚಯಾನ್ || 12 ||

ಇದಮದ್ಯ ಮಯಾ ಲಬ್ಧಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯೇ ಮನೋರಥಮ್ |
ಇದಮಸ್ತೀದಮಪಿ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪುನರ್ಧನಮ್ || 13 ||

ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತಃ ಶತ್ರುರ್ಹನಿಷ್ಯೇ ಚಾಪರಾನಪಿ |
ಈಶ್ವರೋ‌உಹಮಹಂ ಭೋಗೀ ಸಿದ್ಧೋ‌உಹಂ ಬಲವಾನ್ಸುಖೀ || 14 ||

ಆಢ್ಯೋ‌உಭಿಜನವಾನಸ್ಮಿ ಕೋ‌உನ್ಯೋಸ್ತಿ ಸದೃಶೋ ಮಯಾ |
ಯಕ್ಷ್ಯೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮೋದಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಙ್ಞಾನವಿಮೋಹಿತಾಃ || 15 ||

ಅನೇಕಚಿತ್ತವಿಭ್ರಾಂತಾ ಮೋಹಜಾಲಸಮಾವೃತಾಃ |
ಪ್ರಸಕ್ತಾಃ ಕಾಮಭೋಗೇಷು ಪತಂತಿ ನರಕೇ‌உಶುಚೌ || 16 ||

ಆತ್ಮಸಂಭಾವಿತಾಃ ಸ್ತಬ್ಧಾ ಧನಮಾನಮದಾನ್ವಿತಾಃ |
ಯಜಂತೇ ನಾಮಯಙ್ಞೈಸ್ತೇ ದಂಭೇನಾವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ || 17 ||

ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಚ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ |
ಮಾಮಾತ್ಮಪರದೇಹೇಷು ಪ್ರದ್ವಿಷಂತೋ‌உಭ್ಯಸೂಯಕಾಃ || 18 ||

ತಾನಹಂ ದ್ವಿಷತಃ ಕ್ರೂರಾನ್ಸಂಸಾರೇಷು ನರಾಧಮಾನ್ |
ಕ್ಷಿಪಾಮ್ಯಜಸ್ರಮಶುಭಾನಾಸುರೀಷ್ವೇವ ಯೋನಿಷು || 19 ||

ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಮಾಪನ್ನಾ ಮೂಢಾ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ |
ಮಾಮಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೇಯ ತತೋ ಯಾಂತ್ಯಧಮಾಂ ಗತಿಮ್ || 20 ||

ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ |
ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಸ್ತಥಾ ಲೋಭಸ್ತಸ್ಮಾದೇತತ್ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್ || 21 ||

ಏತೈರ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಕೌಂತೇಯ ತಮೋದ್ವಾರೈಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ನರಃ |
ಆಚರತ್ಯಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೇಯಸ್ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ || 22 ||

ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ವರ್ತತೇ ಕಾಮಕಾರತಃ |
ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ || 23 ||

ತಸ್ಮಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ತೇ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ |
ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಾನೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತುಮಿಹಾರ್ಹಸಿ || 24 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ದೈವಾಸುರಸಂಪದ್ವಿಭಾಗಯೋಗೋ ನಾಮ ಷೋಡಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||16 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in English:

atha sodaso‌உdhyayah |
sribhagavanuvaca |

abhayam sattvasamsuddhirnnanayogavyavasthitih |
danam damasca yannasca svadhyayastapa arjavam || 1 ||

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam |
daya bhutesvaloluptvam mardavam hriracapalam || 2 ||

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita |
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata || 3 ||

dambho darpo‌உbhimanasca krodhah parusyameva ca |
annanam cabhijatasya partha sampadamasurim || 4 ||

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata |
ma sucah sampadam daivimabhijato‌உsi pandava || 5 ||

dvau bhutasargau loke‌உsmindaiva asura eva ca |
daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu || 6 ||

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah |
na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate || 7 ||

asatyamapratistham te jagadahuranisvaram |
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam || 8 ||

etam drstimavastabhya nastatmano‌உlpabuddhayah |
prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato‌உhitah || 9 ||

kamamasritya duspuram dambhamanamadanvitah |
mohadgrhitvasadgrahanpravartante‌உsucivratah || 10 ||

cintamaparimeyam ca pralayantamupasritah |
kamopabhogaparama etavaditi niscitah || 11 ||

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah |
ihante kamabhogarthamanyayenarthasancayan || 12 ||

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham |
idamastidamapi me bhavisyati punardhanam || 13 ||

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi |
isvaro‌உhamaham bhogi siddho‌உham balavansukhi || 14 ||

adhyo‌உbhijanavanasmi ko‌உnyosti sadrso maya |
yaksye dasyami modisya ityannanavimohitah || 15 ||

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah |
prasaktah kamabhogesu patanti narake‌உsucau || 16 ||

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah |
yajante namayannaiste dambhenavidhipurvakam || 17 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham ca samsritah |
mamatmaparadehesu pradvisanto‌உbhyasuyakah || 18 ||

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman |
ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu || 19 ||

asurim yonimapanna mudha janmani janmani |
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim || 20 ||

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanah |
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet || 21 ||

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah |
acaratyatmanah sreyastato yati param gatim || 22 ||

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah |
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim || 23 ||

tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau |
nnatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi || 24 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

daivasurasampadvibhagayogo nama sodaso‌உdhyayah ||16 ||