Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Malayalam and English

393 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Malayalam:

അഥ ഷോഡശോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിര്ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ |
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവമ് || 1 ||

അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനമ് |
ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്ദവം ഹ്രീരചാപലമ് || 2 ||

തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ |
ഭവന്തി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത || 3 ||
Srimad Bhagavad Gita

ദമ്ഭോ ദര്പോ‌உഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച |
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്ഥ സംപദമാസുരീമ് || 4 ||

ദൈവീ സംപദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ |
മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവീമഭിജാതോ‌உസി പാംഡവ || 5 ||

ദ്വൗ ഭൂതസര്ഗൗ ലോകേ‌உസ്മിന്ദൈവ ആസുര ഏവ ച |
ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാര്ഥ മേ ശൃണു || 6 ||

പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ |
ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ || 7 ||

അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരമ് |
അപരസ്പരസംഭൂതം കിമന്യത്കാമഹൈതുകമ് || 8 ||

ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ‌உല്പബുദ്ധയഃ |
പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകര്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോ‌உഹിതാഃ || 9 ||

കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്ഭമാനമദാന്വിതാഃ |
മോഹാദ്ഗൃഹീത്വാസദ്ഗ്രാഹാന്പ്രവര്തന്തേ‌உശുചിവ്രതാഃ || 10 ||

ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രലയാന്താമുപാശ്രിതാഃ |
കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ || 11 ||

ആശാപാശശതൈര്ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ |
ഈഹന്തേ കാമഭോഗാര്ഥമന്യായേനാര്ഥസംചയാന് || 12 ||

ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥമ് |
ഇദമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനര്ധനമ് || 13 ||

അസൗ മയാ ഹതഃ ശത്രുര്ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി |
ഈശ്വരോ‌உഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോ‌உഹം ബലവാന്സുഖീ || 14 ||

ആഢ്യോ‌உഭിജനവാനസ്മി കോ‌உന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ |
യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ || 15 ||

അനേകചിത്തവിഭ്രാന്താ മോഹജാലസമാവൃതാഃ |
പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ‌உശുചൗ || 16 ||

ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ |
യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദമ്ഭേനാവിധിപൂര്വകമ് || 17 ||

അഹംകാരം ബലം ദര്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ |
മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ‌உഭ്യസൂയകാഃ || 18 ||

താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാന്സംസാരേഷു നരാധമാന് |
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു || 19 ||

ആസുരീം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി |
മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിമ് || 20 ||

ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ |
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്ത്രയം ത്യജേത് || 21 ||

ഏതൈര്വിമുക്തഃ കൗന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിര്നരഃ |
ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ് || 22 ||

യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വര്തതേ കാമകാരതഃ |
ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിമ് || 23 ||

തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ |
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കര്മ കര്തുമിഹാര്ഹസി || 24 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ദൈവാസുരസംപദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോ‌உധ്യായഃ ||16 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in English:

atha sodaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
abhayam sattvasamsuddhirnnanayogavyavasthitih |
danam damasca yannasca svadhyayastapa arjavam || 1 ||

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam |
daya bhutesvaloluptvam mardavam hriracapalam || 2 ||

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita |
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata || 3 ||

dambho darpo‌உbhimanasca krodhah parusyameva ca |
annanam cabhijatasya partha sampadamasurim || 4 ||

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata |
ma sucah sampadam daivimabhijato‌உsi pandava || 5 ||

dvau bhutasargau loke‌உsmindaiva asura eva ca |
daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu || 6 ||

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah |
na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate || 7 ||

asatyamapratistham te jagadahuranisvaram |
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam || 8 ||

etam drstimavastabhya nastatmano‌உlpabuddhayah |
prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato‌உhitah || 9 ||

kamamasritya duspuram dambhamanamadanvitah |
mohadgrhitvasadgrahanpravartante‌உsucivratah || 10 ||

cintamaparimeyam ca pralayantamupasritah |
kamopabhogaparama etavaditi niscitah || 11 ||

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah |
ihante kamabhogarthamanyayenarthasancayan || 12 ||

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham |
idamastidamapi me bhavisyati punardhanam || 13 ||

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi |
isvaro‌உhamaham bhogi siddho‌உham balavansukhi || 14 ||

adhyo‌உbhijanavanasmi ko‌உnyosti sadrso maya |
yaksye dasyami modisya ityannanavimohitah || 15 ||

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah |
prasaktah kamabhogesu patanti narake‌உsucau || 16 ||

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah |
yajante namayannaiste dambhenavidhipurvakam || 17 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham ca samsritah |
mamatmaparadehesu pradvisanto‌உbhyasuyakah || 18 ||

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman |
ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu || 19 ||

asurim yonimapanna mudha janmani janmani |
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim || 20 ||

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanah |
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet || 21 ||

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah |
acaratyatmanah sreyastato yati param gatim || 22 ||

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah |
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim || 23 ||

tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau |
nnatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi || 24 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

daivasurasampadvibhagayogo nama sodaso‌உdhyayah ||16 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *