Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Telugu and English

513 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in Telugu:

అథ షోడశో‌உధ్యాయః |

శ్రీభగవానువాచ |
అభయం సత్త్వసంశుద్ధిర్ఙ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః |
దానం దమశ్చ యఙ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ || 1 ||

అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతిరపైశునమ్ |
దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ || 2 ||

తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా |
భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

దంభో దర్పో‌உభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ |
అఙ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీమ్ || 4 ||

దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా |
మా శుచః సంపదం దైవీమభిజాతో‌உసి పాండవ || 5 ||

ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకే‌உస్మిందైవ ఆసుర ఏవ చ |
దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు || 6 ||

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః |
న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే || 7 ||

అసత్యమప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్ |
అపరస్పరసంభూతం కిమన్యత్కామహైతుకమ్ || 8 ||

ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో‌உల్పబుద్ధయః |
ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో‌உహితాః || 9 ||

కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః |
మోహాద్గృహీత్వాసద్గ్రాహాన్ప్రవర్తంతే‌உశుచివ్రతాః || 10 ||

చింతామపరిమేయాం చ ప్రలయాంతాముపాశ్రితాః |
కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః || 11 ||

ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః |
ఈహంతే కామభోగార్థమన్యాయేనార్థసంచయాన్ || 12 ||

ఇదమద్య మయా లబ్ధమిమం ప్రాప్స్యే మనోరథమ్ |
ఇదమస్తీదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనమ్ || 13 ||

అసౌ మయా హతః శత్రుర్హనిష్యే చాపరానపి |
ఈశ్వరో‌உహమహం భోగీ సిద్ధో‌உహం బలవాన్సుఖీ || 14 ||

ఆఢ్యో‌உభిజనవానస్మి కో‌உన్యోస్తి సదృశో మయా |
యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్యఙ్ఞానవిమోహితాః || 15 ||

అనేకచిత్తవిభ్రాంతా మోహజాలసమావృతాః |
ప్రసక్తాః కామభోగేషు పతంతి నరకే‌உశుచౌ || 16 ||

ఆత్మసంభావితాః స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితాః |
యజంతే నామయఙ్ఞైస్తే దంభేనావిధిపూర్వకమ్ || 17 ||

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః |
మామాత్మపరదేహేషు ప్రద్విషంతో‌உభ్యసూయకాః || 18 ||

తానహం ద్విషతః క్రూరాన్సంసారేషు నరాధమాన్ |
క్షిపామ్యజస్రమశుభానాసురీష్వేవ యోనిషు || 19 ||

ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని |
మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిమ్ || 20 ||

త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః |
కామః క్రోధస్తథా లోభస్తస్మాదేతత్త్రయం త్యజేత్ || 21 ||

ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః |
ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయస్తతో యాతి పరాం గతిమ్ || 22 ||

యః శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః |
న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిమ్ || 23 ||

తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ |
ఙ్ఞాత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి || 24 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

దైవాసురసంపద్విభాగయోగో నామ షోడశో‌உధ్యాయః ||16 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 16 in English

atha sodaso‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
abhayam sattvasamsuddhirnnanayogavyavasthitih |
danam damasca yannasca svadhyayastapa arjavam || 1 ||

ahimsa satyamakrodhastyagah santirapaisunam |
daya bhutesvaloluptvam mardavam hriracapalam || 2 ||

tejah ksama dhrtih saucamadroho natimanita |
bhavanti sampadam daivimabhijatasya bharata || 3 ||

dambho darpo‌உbhimanasca krodhah parusyameva ca |
annanam cabhijatasya partha sampadamasurim || 4 ||

daivi sampadvimoksaya nibandhayasuri mata |
ma sucah sampadam daivimabhijato‌உsi pandava || 5 ||

dvau bhutasargau loke‌உsmindaiva asura eva ca |
daivo vistarasah prokta asuram partha me srnu || 6 ||

pravrttim ca nivrttim ca jana na vidurasurah |
na saucam napi cacaro na satyam tesu vidyate || 7 ||

asatyamapratistham te jagadahuranisvaram |
aparasparasambhutam kimanyatkamahaitukam || 8 ||

etam drstimavastabhya nastatmano‌உlpabuddhayah |
prabhavantyugrakarmanah ksayaya jagato‌உhitah || 9 ||

kamamasritya duspuram dambhamanamadanvitah |
mohadgrhitvasadgrahanpravartante‌உsucivratah || 10 ||

cintamaparimeyam ca pralayantamupasritah |
kamopabhogaparama etavaditi niscitah || 11 ||

asapasasatairbaddhah kamakrodhaparayanah |
ihante kamabhogarthamanyayenarthasancayan || 12 ||

idamadya maya labdhamimam prapsye manoratham |
idamastidamapi me bhavisyati punardhanam || 13 ||

asau maya hatah satrurhanisye caparanapi |
isvaro‌உhamaham bhogi siddho‌உham balavansukhi || 14 ||

adhyo‌உbhijanavanasmi ko‌உnyosti sadrso maya |
yaksye dasyami modisya ityannanavimohitah || 15 ||

anekacittavibhranta mohajalasamavrtah |
prasaktah kamabhogesu patanti narake‌உsucau || 16 ||

atmasambhavitah stabdha dhanamanamadanvitah |
yajante namayannaiste dambhenavidhipurvakam || 17 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham ca samsritah |
mamatmaparadehesu pradvisanto‌உbhyasuyakah || 18 ||

tanaham dvisatah kruransamsaresu naradhaman |
ksipamyajasramasubhanasurisveva yonisu || 19 ||

asurim yonimapanna mudha janmani janmani |
mamaprapyaiva kaunteya tato yantyadhamam gatim || 20 ||

trividham narakasyedam dvaram nasanamatmanah |
kamah krodhastatha lobhastasmadetattrayam tyajet || 21 ||

etairvimuktah kaunteya tamodvaraistribhirnarah |
acaratyatmanah sreyastato yati param gatim || 22 ||

yah sastravidhimutsrjya vartate kamakaratah |
na sa siddhimavapnoti na sukham na param gatim || 23 ||

tasmacchastram pramanam te karyakaryavyavasthitau |
nnatva sastravidhanoktam karma kartumiharhasi || 24 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

daivasurasampadvibhagayogo nama sodaso‌உdhyayah ||16 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *