Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Kannada:

ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ |
ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ || 1 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜಾ |
ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು || 2 ||

ಸತ್ತ್ವಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ |
ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋ‌உಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಯಜಂತೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ |
ಪ್ರೇತಾನ್ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೇ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ || 4 ||

ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೇ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ |
ದಂಭಾಹಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗಬಲಾನ್ವಿತಾಃ || 5 ||

ಕರ್ಷಯಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ |
ಮಾಂ ಚೈವಾಂತಃಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ವಿದ್ಧ್ಯಾಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್ || 6 ||

ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ |
ಯಙ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು || 7 ||

ಆಯುಃಸತ್ತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯಸುಖಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಾಃ |
ರಸ್ಯಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಾಃ || 8 ||

ಕಟ್ವಮ್ಲಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣತೀಕ್ಷ್ಣರೂಕ್ಷವಿದಾಹಿನಃ |
ಆಹಾರಾ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟಾ ದುಃಖಶೋಕಾಮಯಪ್ರದಾಃ || 9 ||

ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್ |
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಮ್ || 10 ||

ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಙ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಇಜ್ಯತೇ |
ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ || 11 ||

ಅಭಿಸಂಧಾಯ ತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವ ಯತ್ |
ಇಜ್ಯತೇ ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಙ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಮ್ || 12 ||

ವಿಧಿಹೀನಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಮದಕ್ಷಿಣಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಾವಿರಹಿತಂ ಯಙ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ || 13 ||

ದೇವದ್ವಿಜಗುರುಪ್ರಾಙ್ಞಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ || 14 ||

ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ |
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಙ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೇ || 15 ||

ಮನಃ ಪ್ರಸಾದಃ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ |
ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ತಪೋ ಮಾನಸಮುಚ್ಯತೇ || 16 ||

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಃ |
ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೇ || 17 ||

ಸತ್ಕಾರಮಾನಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋ ದಂಭೇನ ಚೈವ ಯತ್ |
ಕ್ರಿಯತೇ ತದಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಜಸಂ ಚಲಮಧ್ರುವಮ್ || 18 ||

ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತಪಃ |
ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಮ್ || 19 ||

ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೇ‌உನುಪಕಾರಿಣೇ |
ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || 20 ||

ಯತ್ತು ಪ್ರತ್ತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಫಲಮುದ್ದಿಶ್ಯ ವಾ ಪುನಃ |
ದೀಯತೇ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || 21 ||

ಅದೇಶಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಮಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೇ |
ಅಸತ್ಕೃತಮವಙ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಮ್ || 22 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಙ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾ || 23 ||

ತಸ್ಮಾದೋಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಙ್ಞದಾನತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ |
ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಮ್ || 24 ||

ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ಯಙ್ಞತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ |
ದಾನಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ರಿಯಂತೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ || 25 ||

ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ |
ಪ್ರಶಸ್ತೇ ಕರ್ಮಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬ್ದಃ ಪಾರ್ಥ ಯುಜ್ಯತೇ || 26 ||

ಯಙ್ಞೇ ತಪಸಿ ದಾನೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸದಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ |
ಕರ್ಮ ಚೈವ ತದರ್ಥೀಯಂ ಸದಿತ್ಯೇವಾಭಿಧೀಯತೇ || 27 ||

ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ |
ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಪಾರ್ಥ ನ ಚ ತತ್ಪ್ರೇಪ್ಯ ನೋ ಇಹ || 28 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯವಿಭಾಗಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||17 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English:

atha saptadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |
sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 2 ||

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |
sraddhamayo‌உyam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 3 ||

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 4 ||

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 5 ||

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 6 ||

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |
yannastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 7 ||

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 8 ||

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 9 ||

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 10 ||

aphalakanksibhiryanno vidhidrsto ya ijyate |
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 11 ||

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |
ijyate bharatasrestha tam yannam viddhi rajasam || 12 ||

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |
sraddhavirahitam yannam tamasam paricaksate || 13 ||

devadvijaguruprannapujanam saucamarjavam |
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 14 ||

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |
svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 15 ||

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 16 ||

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |
aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17 ||

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 18 ||

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |
parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 19 ||

datavyamiti yaddanam diyate‌உnupakarine |
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 20 ||

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 21 ||

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |
asatkrtamavannatam tattamasamudahrtam || 22 ||

om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |
brahmanastena vedasca yannasca vihitah pura || 23 ||

tasmadomityudahrtya yannadanatapahkriyah |
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 24 ||

tadityanabhisandhaya phalam yannatapahkriyah |
danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 25 ||

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 26 ||

yanne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 27 ||

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |
asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso‌உdhyayah ||17 ||

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts