Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Malayalam and English

364 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Malayalam:

അഥ സപ്തദശോ‌உധ്യായഃ |

അര്ജുന ഉവാച |
യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ |
തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വമാഹോ രജസ്തമഃ || 1 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജാ |
സാത്ത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു || 2 ||

സത്ത്വാനുരൂപാ സര്വസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത |
ശ്രദ്ധാമയോ‌உയം പുരുഷോ യോ യച്ഛ്രദ്ധഃ സ ഏവ സഃ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

യജന്തേ സാത്ത്വികാ ദേവാന്യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ |
പ്രേതാന്ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഃ || 4 ||

അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോ ജനാഃ |
ദമ്ഭാഹംകാരസംയുക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ || 5 ||

കര്ഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ |
മാം ചൈവാന്തഃശരീരസ്ഥം താന്വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാന് || 6 ||

ആഹാരസ്ത്വപി സര്വസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ |
യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു || 7 ||

ആയുഃസത്ത്വബലാരോഗ്യസുഖപ്രീതിവിവര്ധനാഃ |
രസ്യാഃ സ്നിഗ്ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വികപ്രിയാഃ || 8 ||

കട്വമ്ലലവണാത്യുഷ്ണതീക്ഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ |
ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ടാ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഃ || 9 ||

യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ച യത് |
ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയമ് || 10 ||

അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യ ഇജ്യതേ |
യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ || 11 ||

അഭിസംധായ തു ഫലം ദമ്ഭാര്ഥമപി ചൈവ യത് |
ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസമ് || 12 ||

വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണമ് |
ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ || 13 ||

ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം ശൗചമാര്ജവമ് |
ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ || 14 ||

അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് |
സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ || 15 ||

മനഃ പ്രസാദഃ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ |
ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത്തപോ മാനസമുച്യതേ || 16 ||

ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്ത്രിവിധം നരൈഃ |
അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യുക്തൈഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ || 17 ||

സത്കാരമാനപൂജാര്ഥം തപോ ദമ്ഭേന ചൈവ യത് |
ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവമ് || 18 ||

മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ |
പരസ്യോത്സാദനാര്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതമ് || 19 ||

ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേ‌உനുപകാരിണേ |
ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം സ്മൃതമ് || 20 ||

യത്തു പ്രത്ത്യുപകാരാര്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ |
ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതമ് || 21 ||

അദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ |
അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതമ് || 22 ||

ഓം തത്സദിതി നിര്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ |
ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ || 23 ||

തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃക്രിയാഃ |
പ്രവര്തന്തേ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാമ് || 24 ||

തദിത്യനഭിസംധായ ഫലം യജ്ഞതപഃക്രിയാഃ |
ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാങ്ക്ഷിഭിഃ || 25 ||

സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത്പ്രയുജ്യതേ |
പ്രശസ്തേ കര്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാര്ഥ യുജ്യതേ || 26 ||

യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ |
കര്മ ചൈവ തദര്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ || 27 ||

അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ച യത് |
അസദിത്യുച്യതേ പാര്ഥ ന ച തത്പ്രേപ്യ നോ ഇഹ || 28 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗോ നാമ സപ്തദശോ‌உധ്യായഃ ||17 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English:

atha saptadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |
sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 2 ||

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |
sraddhamayo‌உyam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 3 ||

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 4 ||

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 5 ||

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 6 ||

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |
yannastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 7 ||

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 8 ||

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 9 ||

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 10 ||

aphalakanksibhiryanno vidhidrsto ya ijyate |
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 11 ||

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |
ijyate bharatasrestha tam yannam viddhi rajasam || 12 ||

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |
sraddhavirahitam yannam tamasam paricaksate || 13 ||

devadvijaguruprannapujanam saucamarjavam |
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 14 ||

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |
svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 15 ||

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 16 ||

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |
aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17 ||

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 18 ||

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |
parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 19 ||

datavyamiti yaddanam diyate‌உnupakarine |
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 20 ||

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 21 ||

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |
asatkrtamavannatam tattamasamudahrtam || 22 ||

om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |
brahmanastena vedasca yannasca vihitah pura || 23 ||

tasmadomityudahrtya yannadanatapahkriyah |
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 24 ||

tadityanabhisandhaya phalam yannatapahkriyah |
danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 25 ||

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 26 ||

yanne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 27 ||

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |
asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso‌உdhyayah ||17 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *