Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Telugu and English

768 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Telugu:

అథ సప్తదశో‌உధ్యాయః |

అర్జున ఉవాచ |
యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః |
తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || 1 ||

శ్రీభగవానువాచ |
త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా |
సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు || 2 ||

సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత |
శ్రద్ధామయో‌உయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః |
ప్రేతాన్భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః || 4 ||

అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యే తపో జనాః |
దంభాహంకారసంయుక్తాః కామరాగబలాన్వితాః || 5 ||

కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః |
మాం చైవాంతఃశరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసురనిశ్చయాన్ || 6 ||

ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః |
యఙ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు || 7 ||

ఆయుఃసత్త్వబలారోగ్యసుఖప్రీతివివర్ధనాః |
రస్యాః స్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారాః సాత్త్వికప్రియాః || 8 ||

కట్వమ్లలవణాత్యుష్ణతీక్ష్ణరూక్షవిదాహినః |
ఆహారా రాజసస్యేష్టా దుఃఖశోకామయప్రదాః || 9 ||

యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చ యత్ |
ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియమ్ || 10 ||

అఫలాకాంక్షిభిర్యఙ్ఞో విధిదృష్టో య ఇజ్యతే |
యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ స సాత్త్వికః || 11 ||

అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ |
ఇజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యఙ్ఞం విద్ధి రాజసమ్ || 12 ||

విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణమ్ |
శ్రద్ధావిరహితం యఙ్ఞం తామసం పరిచక్షతే || 13 ||

దేవద్విజగురుప్రాఙ్ఞపూజనం శౌచమార్జవమ్ |
బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే || 14 ||

అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చ యత్ |
స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాఙ్మయం తప ఉచ్యతే || 15 ||

మనః ప్రసాదః సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మవినిగ్రహః |
భావసంశుద్ధిరిత్యేతత్తపో మానసముచ్యతే || 16 ||

శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః |
అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్త్వికం పరిచక్షతే || 17 ||

సత్కారమానపూజార్థం తపో దంభేన చైవ యత్ |
క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువమ్ || 18 ||

మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః |
పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతమ్ || 19 ||

దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే‌உనుపకారిణే |
దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్త్వికం స్మృతమ్ || 20 ||

యత్తు ప్రత్త్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః |
దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతమ్ || 21 ||

అదేశకాలే యద్దానమపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే |
అసత్కృతమవఙ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతమ్ || 22 ||

ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధః స్మృతః |
బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యఙ్ఞాశ్చ విహితాః పురా || 23 ||

తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యఙ్ఞదానతపఃక్రియాః |
ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినామ్ || 24 ||

తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యఙ్ఞతపఃక్రియాః |
దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః || 25 ||

సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ప్రయుజ్యతే |
ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ యుజ్యతే || 26 ||

యఙ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిః సదితి చోచ్యతే |
కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే || 27 ||

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ |
అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేప్య నో ఇహ || 28 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

శ్రద్ధాత్రయవిభాగయోగో నామ సప్తదశో‌உధ్యాయః ||17 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English:

atha saptadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |
sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 2 ||

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |
sraddhamayo‌உyam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 3 ||

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 4 ||

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 5 ||

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 6 ||

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |
yannastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 7 ||

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 8 ||

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 9 ||

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 10 ||

aphalakanksibhiryanno vidhidrsto ya ijyate |
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 11 ||

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |
ijyate bharatasrestha tam yannam viddhi rajasam || 12 ||

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |
sraddhavirahitam yannam tamasam paricaksate || 13 ||

devadvijaguruprannapujanam saucamarjavam |
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 14 ||

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |
svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 15 ||

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 16 ||

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |
aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17 ||

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 18 ||

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |
parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 19 ||

datavyamiti yaddanam diyate‌உnupakarine |
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 20 ||

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 21 ||

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |
asatkrtamavannatam tattamasamudahrtam || 22 ||

om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |
brahmanastena vedasca yannasca vihitah pura || 23 ||

tasmadomityudahrtya yannadanatapahkriyah |
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 24 ||

tadityanabhisandhaya phalam yannatapahkriyah |
danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 25 ||

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 26 ||

yanne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 27 ||

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |
asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso‌உdhyayah ||17 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *