Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Malayalam and English

939 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Malayalam:

അഥ അഷ്ടാദശോ‌உധ്യായഃ |

അര്ജുന ഉവാച |
സംന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്ത്വമിച്ഛാമി വേദിതുമ് |
ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശിനിഷൂദന || 1 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
കാമ്യാനാം കര്മണാം ന്യാസം സംന്യാസം കവയോ വിദുഃ |
സര്വകര്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ || 2 ||

ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കര്മ പ്രാഹുര്മനീഷിണഃ |
യജ്ഞദാനതപഃകര്മ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപരേ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരതസത്തമ |
ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധഃ സംപ്രകീര്തിതഃ || 4 ||

യജ്ഞദാനതപഃകര്മ ന ത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് |
യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാമ് || 5 ||

ഏതാന്യപി തു കര്മാണി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച |
കര്തവ്യാനീതി മേ പാര്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമമ് || 6 ||

നിയതസ്യ തു സംന്യാസഃ കര്മണോ നോപപദ്യതേ |
മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീര്തിതഃ || 7 ||

ദുഃഖമിത്യേവ യത്കര്മ കായക്ലേശഭയാത്ത്യജേത് |
സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത് || 8 ||

കാര്യമിത്യേവ യത്കര്മ നിയതം ക്രിയതേ‌உര്ജുന |
സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വികോ മതഃ || 9 ||

ന ദ്വേഷ്ട്യകുശലം കര്മ കുശലേ നാനുഷജ്ജതേ |
ത്യാഗീ സത്ത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവീ ഛിന്നസംശയഃ || 10 ||

ന ഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കര്മാണ്യശേഷതഃ |
യസ്തു കര്മഫലത്യാഗീ സ ത്യാഗീത്യഭിധീയതേ || 11 ||

അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കര്മണഃ ഫലമ് |
ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ ന തു സംന്യാസിനാം ക്വചിത് || 12 ||

പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധ മേ |
സാംഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സര്വകര്മണാമ് || 13 ||

അധിഷ്ഠാനം തഥാ കര്താ കരണം ച പൃഥഗ്വിധമ് |
വിവിധാശ്ച പൃഥക്ചേഷ്ടാ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമമ് || 14 ||

ശരീരവാങ്മനോഭിര്യത്കര്മ പ്രാരഭതേ നരഃ |
ന്യായ്യം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ || 15 ||

തത്രൈവം സതി കര്താരമാത്മാനം കേവലം തു യഃ |
പശ്യത്യകൃതബുദ്ധിത്വാന്ന സ പശ്യതി ദുര്മതിഃ || 16 ||

യസ്യ നാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിര്യസ്യ ന ലിപ്യതേ |
ഹത്വാ‌உപി സ ഇമാംല്ലോകാന്ന ഹന്തി ന നിബധ്യതേ || 17 ||

ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാതാ ത്രിവിധാ കര്മചോദനാ |
കരണം കര്മ കര്തേതി ത്രിവിധഃ കര്മസംഗ്രഹഃ || 18 ||

ജ്ഞാനം കര്മ ച കര്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ |
പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവച്ഛൃണു താന്യപി || 19 ||

സര്വഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ |
അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്വികമ് || 20 ||

പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ജ്ഞാനം നാനാഭാവാന്പൃഥഗ്വിധാന് |
വേത്തി സര്വേഷു ഭൂതേഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസമ് || 21 ||

യത്തു കൃത്സ്നവദേകസ്മിന്കാര്യേ സക്തമഹൈതുകമ് |
അതത്ത്വാര്ഥവദല്പം ച തത്താമസമുദാഹൃതമ് || 22 ||

നിയതം സങ്ഗരഹിതമരാഗദ്വേഷതഃ കൃതമ് |
അഫലപ്രേപ്സുനാ കര്മ യത്തത്സാത്ത്വികമുച്യതേ || 23 ||

യത്തു കാമേപ്സുനാ കര്മ സാഹംകാരേണ വാ പുനഃ |
ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതമ് || 24 ||

അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷമ് |
മോഹാദാരഭ്യതേ കര്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ || 25 ||

മുക്തസങ്ഗോ‌உനഹംവാദീ ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ |
സിദ്ധ്യസിദ്ധ്യോര്നിര്വികാരഃ കര്താ സാത്ത്വിക ഉച്യതേ || 26 ||

രാഗീ കര്മഫലപ്രേപ്സുര്ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ‌உശുചിഃ |
ഹര്ഷശോകാന്വിതഃ കര്താ രാജസഃ പരികീര്തിതഃ || 27 ||

അയുക്തഃ പ്രാകൃതഃ സ്തബ്ധഃ ശഠോ നൈഷ്കൃതികോ‌உലസഃ |
വിഷാദീ ദീര്ഘസൂത്രീ ച കര്താ താമസ ഉച്യതേ || 28 ||

ബുദ്ധേര്ഭേദം ധൃതേശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു |
പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനംജയ || 29 ||

പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയേ |
ബന്ധം മോക്ഷം ച യാ വേത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ സാത്ത്വികീ || 30 ||

യയാ ധര്മമധര്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച |
അയഥാവത്പ്രജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ രാജസീ || 31 ||

അധര്മം ധര്മമിതി യാ മന്യതേ തമസാവൃതാ |
സര്വാര്ഥാന്വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാര്ഥ താമസീ || 32 ||

ധൃത്യാ യയാ ധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയാഃ |
യോഗേനാവ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ സാത്ത്വികീ || 33 ||

യയാ തു ധര്മകാമാര്ഥാന്ധൃത്യാ ധാരയതേ‌உര്ജുന |
പ്രസങ്ഗേന ഫലാകാങ്ക്ഷീ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ രാജസീ || 34 ||

യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച |
ന വിമുഞ്ചതി ദുര്മേധാ ധൃതിഃ സാ പാര്ഥ താമസീ || 35 ||

സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതര്ഷഭ |
അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി || 36 ||

യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ‌உമൃതോപമമ് |
തത്സുഖം സാത്ത്വികം പ്രോക്തമാത്മബുദ്ധിപ്രസാദജമ് || 37 ||

വിഷയേന്ദ്രിയസംയോഗാദ്യത്തദഗ്രേ‌உമൃതോപമമ് |
പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസം സ്മൃതമ് || 38 ||

യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ |
നിദ്രാലസ്യപ്രമാദോത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതമ് || 39 ||

ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ |
സത്ത്വം പ്രകൃതിജൈര്മുക്തം യദേഭിഃ സ്യാത്ത്രിഭിര്ഗുണൈഃ || 40 ||

ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയവിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരംതപ |
കര്മാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവപ്രഭവൈര്ഗുണൈഃ || 41 ||

ശമോ ദമസ്തപഃ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാര്ജവമേവ ച |
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകര്മ സ്വഭാവജമ് || 42 ||

ശൗര്യം തേജോ ധൃതിര്ദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനമ് |
ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കര്മ സ്വഭാവജമ് || 43 ||

കൃഷിഗൗരക്ഷ്യവാണിജ്യം വൈശ്യകര്മ സ്വഭാവജമ് |
പരിചര്യാത്മകം കര്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജമ് || 44 ||

സ്വേ സ്വേ കര്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ |
സ്വകര്മനിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു || 45 ||

യതഃ പ്രവൃത്തിര്ഭൂതാനാം യേന സര്വമിദം തതമ് |
സ്വകര്മണാ തമഭ്യര്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ || 46 ||

ശ്രേയാന്സ്വധര്മോ വിഗുണഃ പരധര്മോത്സ്വനുഷ്ഠിതാത് |
സ്വഭാവനിയതം കര്മ കുര്വന്നാപ്നോതി കില്ബിഷമ് || 47 ||

സഹജം കര്മ കൗന്തേയ സദോഷമപി ന ത്യജേത് |
സര്വാരമ്ഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ || 48 ||

അസക്തബുദ്ധിഃ സര്വത്ര ജിതാത്മാ വിഗതസ്പൃഹഃ |
നൈഷ്കര്മ്യസിദ്ധിം പരമാം സംന്യാസേനാധിഗച്ഛതി || 49 ||

സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധ മേ |
സമാസേനൈവ കൗന്തേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ || 50 ||

ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച |
ശബ്ദാദീന്വിഷയാംസ്ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷൗ വ്യുദസ്യ ച || 51 ||

വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാശീ യതവാക്കായമാനസഃ |
ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ || 52 ||

അഹംകാരം ബലം ദര്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹമ് |
വിമുച്യ നിര്മമഃ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കല്പതേ || 53 ||

ബ്രഹ്മഭൂതഃ പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാങ്ക്ഷതി |
സമഃ സര്വേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാമ് || 54 ||

ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്ത്വതഃ |
തതോ മാം തത്ത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരമ് || 55 ||

സര്വകര്മാണ്യപി സദാ കുര്വാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ |
മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയമ് || 56 ||

ചേതസാ സര്വകര്മാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരഃ |
ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ || 57 ||

മച്ചിത്തഃ സര്വദുര്ഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി |
അഥ ചേത്ത്വമഹംകാരാന്ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ക്ഷ്യസി || 58 ||

യദഹംകാരമാശ്രിത്യ ന യോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ |
മിഥ്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി || 59 ||

സ്വഭാവജേന കൗന്തേയ നിബദ്ധഃ സ്വേന കര്മണാ |
കര്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത്കരിഷ്യസ്യവശോ‌உപി തത് || 60 ||

ഈശ്വരഃ സര്വഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ‌உര്ജുന തിഷ്ഠതി |
ഭ്രാമയന്സര്വഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ || 61 ||

തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സര്വഭാവേന ഭാരത |
തത്പ്രസാദാത്പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതമ് || 62 ||

ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ |
വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു || 63 ||

സര്വഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ |
ഇഷ്ടോ‌உസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതമ് || 64 ||

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു |
മാമേവൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോ‌உസി മേ || 65 ||

സര്വധര്മാന്പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ |
അഹം ത്വാ സര്വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ || 66 ||

ഇദം തേ നാതപസ്കായ നാഭക്തായ കദാചന |
ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോ‌உഭ്യസൂയതി || 67 ||

യ ഇമം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി |
ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യത്യസംശയഃ || 68 ||

ന ച തസ്മാന്മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ |
ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി || 69 ||

അധ്യേഷ്യതേ ച യ ഇമം ധര്മ്യം സംവാദമാവയോഃ |
ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹമിഷ്ടഃ സ്യാമിതി മേ മതിഃ || 70 ||

ശ്രദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ |
സോ‌உപി മുക്തഃ ശുഭാംല്ലോകാന്പ്രാപ്നുയാത്പുണ്യകര്മണാമ് || 71 ||

കച്ചിദേതച്ഛ്രുതം പാര്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസാ |
കച്ചിദജ്ഞാനസംമോഹഃ പ്രനഷ്ടസ്തേ ധനംജയ || 72 ||

അര്ജുന ഉവാച |
നഷ്ടോ മോഹഃ സ്മൃതിര്ലബ്ധാ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത |
സ്ഥിതോ‌உസ്മി ഗതസംദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ || 73 ||

സംജയ ഉവാച |
ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാര്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ |
സംവാദമിമമശ്രൗഷമദ്ഭുതം രോമഹര്ഷണമ് || 74 ||

വ്യാസപ്രസാദാച്ഛ്രുതവാനേതദ്ഗുഹ്യമഹം പരമ് |
യോഗം യോഗേശ്വരാത്കൃഷ്ണാത്സാക്ഷാത്കഥയതഃ സ്വയമ് || 75 ||

രാജന്സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃത്യ സംവാദമിമമദ്ഭുതമ് |
കേശവാര്ജുനയോഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുര്മുഹുഃ || 76 ||

തച്ച സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേഃ |
വിസ്മയോ മേ മഹാന്രാജന്ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ || 77 ||

യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാര്ഥോ ധനുര്ധരഃ |
തത്ര ശ്രീര്വിജയോ ഭൂതിര്ധ്രുവാ നീതിര്മതിര്മമ || 78 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

മോക്ഷസംന്യാസയോഗോ നാമാഷ്ടാദശോ‌உധ്യായഃ || 18 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in English:

atha asṭadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
samnyasasya mahabaho tattvamicchami veditum |
tyagasya ca hrsikesa prthakkesinisudana || 1 ||

sribhagavanuvaca |
kamyanam karmanam nyasam samnyasam kavayo viduh |
sarvakarmaphalatyagam prahustyagam vicaksanah || 2 ||

tyajyam dosavadityeke karma prahurmanisinah |
yannadanatapahkarma na tyajyamiti capare || 3 ||

niscayam srnu me tatra tyage bharatasattama |
tyago hi purusavyaghra trividhah samprakirtitah || 4 ||

yannadanatapahkarma na tyajyam karyameva tat |
yanno danam tapascaiva pavanani manisinam || 5 ||

etanyapi tu karmani sangam tyaktva phalani ca |
kartavyaniti me partha niscitam matamuttamam || 6 ||

niyatasya tu samnyasah karmano nopapadyate |
mohattasya parityagastamasah parikirtitah || 7 ||

duhkhamityeva yatkarma kayaklesabhayattyajet |
sa krtva rajasam tyagam naiva tyagaphalam labhet || 8 ||

karyamityeva yatkarma niyatam kriyate‌உrjuna |
sangam tyaktva phalam caiva sa tyagah sattviko matah || 9 ||

na dvesṭyakusalam karma kusale nanusajjate |
tyagi sattvasamavisṭo medhavi chinnasamsayah || 10 ||

na hi dehabhrta sakyam tyaktum karmanyasesatah |
yastu karmaphalatyagi sa tyagityabhidhiyate || 11 ||

anisṭamisṭam misram ca trividham karmanah phalam |
bhavatyatyaginam pretya na tu samnyasinam kvacit || 12 ||

pancaitani mahabaho karanani nibodha me |
sankhye krtante proktani siddhaye sarvakarmanam || 13 ||

adhisṭhanam tatha karta karanam ca prthagvidham |
vividhasca prthakcesṭa daivam caivatra pancamam || 14 ||

sariravanmanobhiryatkarma prarabhate narah |
nyayyam va viparitam va pancaite tasya hetavah || 15 ||

tatraivam sati kartaramatmanam kevalam tu yah |
pasyatyakrtabuddhitvanna sa pasyati durmatih || 16 ||

yasya nahankrto bhavo buddhiryasya na lipyate |
hatva‌உpi sa imamllokanna hanti na nibadhyate || 17 ||

nnanam nneyam parinnata trividha karmacodana |
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah || 18 ||

nnanam karma ca karta ca tridhaiva gunabhedatah |
procyate gunasankhyane yathavacchrnu tanyapi || 19 ||

sarvabhutesu yenaikam bhavamavyayamiksate |
avibhaktam vibhaktesu tajnnanam viddhi sattvikam || 20 ||

prthaktvena tu yajnnanam nanabhavanprthagvidhan |
vetti sarvesu bhutesu tajnnanam viddhi rajasam || 21 ||

yattu krtsnavadekasminkarye saktamahaitukam |
atattvarthavadalpam ca tattamasamudahrtam || 22 ||

niyatam sangarahitamaragadvesatah krtam |
aphalaprepsuna karma yattatsattvikamucyate || 23 ||

yattu kamepsuna karma sahankarena va punah |
kriyate bahulayasam tadrajasamudahrtam || 24 ||

anubandham ksayam himsamanapeksya ca paurusam |
mohadarabhyate karma yattattamasamucyate || 25 ||

muktasango‌உnahamvadi dhrtyutsahasamanvitah |
siddhyasiddhyornirvikarah karta sattvika ucyate || 26 ||

ragi karmaphalaprepsurlubdho himsatmako‌உsucih |
harsasokanvitah karta rajasah parikirtitah || 27 ||

ayuktah prakrtah stabdhah saṭho naiskrtiko‌உlasah |
visadi dirghasutri ca karta tamasa ucyate || 28 ||

buddherbhedam dhrtescaiva gunatastrividham srnu |
procyamanamasesena prthaktvena dhananjaya || 29 ||

pravrttim ca nivrttim ca karyakarye bhayabhaye |
bandham moksam ca ya vetti buddhih sa partha sattviki || 30 ||

yaya dharmamadharmam ca karyam cakaryameva ca |
ayathavatprajanati buddhih sa partha rajasi || 31 ||

adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrta |
sarvarthanviparitamsca buddhih sa partha tamasi || 32 ||

dhrtya yaya dharayate manahpranendriyakriyah |
yogenavyabhicarinya dhrtih sa partha sattviki || 33 ||

yaya tu dharmakamarthandhrtya dharayate‌உrjuna |
prasangena phalakanksi dhrtih sa partha rajasi || 34 ||

yaya svapnam bhayam sokam visadam madameva ca |
na vimuncati durmedha dhrtih sa partha tamasi || 35 ||

sukham tvidanim trividham srnu me bharatarsabha |
abhyasadramate yatra duhkhantam ca nigacchati || 36 ||

yattadagre visamiva pariname‌உmrtopamam |
tatsukham sattvikam proktamatmabuddhiprasadajam || 37 ||

visayendriyasamyogadyattadagre‌உmrtopamam |
pariname visamiva tatsukham rajasam smrtam || 38 ||

yadagre canubandhe ca sukham mohanamatmanah |
nidralasyapramadottham tattamasamudahrtam || 39 ||

na tadasti prthivyam va divi devesu va punah |
sattvam prakrtijairmuktam yadebhih syattribhirgunaih || 40 ||

brahmanaksatriyavisam sudranam ca parantapa |
karmani pravibhaktani svabhavaprabhavairgunaih || 41 ||

samo damastapah saucam ksantirarjavameva ca |
nnanam vinnanamastikyam brahmakarma svabhavajam || 42 ||

sauryam tejo dhrtirdaksyam yuddhe capyapalayanam |
danamisvarabhavasca ksatram karma svabhavajam || 43 ||

krsigauraksyavanijyam vaisyakarma svabhavajam |
paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam || 44 ||

sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah |
svakarmaniratah siddhim yatha vindati tacchrnu || 45 ||

yatah pravrttirbhutanam yena sarvamidam tatam |
svakarmana tamabhyarcya siddhim vindati manavah || 46 ||

sreyansvadharmo vigunah paradharmotsvanusṭhitat |
svabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisam || 47 ||

sahajam karma kaunteya sadosamapi na tyajet |
sarvarambha hi dosena dhumenagnirivavrtah || 48 ||

asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasprhah |
naiskarmyasiddhim paramam samnyasenadhigacchati || 49 ||

siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me |
samasenaiva kaunteya nisṭha nnanasya ya para || 50 ||

buddhya visuddhaya yukto dhrtyatmanam niyamya ca |
sabdadinvisayamstyaktva ragadvesau vyudasya ca || 51 ||

viviktasevi laghvasi yatavakkayamanasah |
dhyanayogaparo nityam vairagyam samupasritah || 52 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham |
vimucya nirmamah santo brahmabhuyaya kalpate || 53 ||

brahmabhutah prasannatma na socati na kanksati |
samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate param || 54 ||

bhaktya mamabhijanati yavanyascasmi tattvatah |
tato mam tattvato nnatva visate tadanantaram || 55 ||

sarvakarmanyapi sada kurvano madvyapasrayah |
matprasadadavapnoti sasvatam padamavyayam || 56 ||

cetasa sarvakarmani mayi samnyasya matparah |
buddhiyogamupasritya maccittah satatam bhava || 57 ||

maccittah sarvadurgani matprasadattarisyasi |
atha cettvamahankaranna srosyasi vinanksyasi || 58 ||

yadahankaramasritya na yotsya iti manyase |
mithyaisa vyavasayaste prakrtistvam niyoksyati || 59 ||

svabhavajena kaunteya nibaddhah svena karmana |
kartum necchasi yanmohatkarisyasyavaso‌உpi tat || 60 ||

isvarah sarvabhutanam hrddese‌உrjuna tisṭhati |
bhramayansarvabhutani yantrarudhani mayaya || 61 ||

tameva saranam gaccha sarvabhavena bharata |
tatprasadatparam santim sthanam prapsyasi sasvatam || 62 ||

iti te nnanamakhyatam guhyadguhyataram maya |
vimrsyaitadasesena yathecchasi tatha kuru || 63 ||

sarvaguhyatamam bhuyah srnu me paramam vacah |
isṭo‌உsi me drdhamiti tato vaksyami te hitam || 64 ||

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |
mamevaisyasi satyam te pratijane priyo‌உsi me || 65 ||

sarvadharmanparityajya mamekam saranam vraja |
aham tva sarvapapebhyo moksayisyami ma sucah || 66 ||

idam te natapaskaya nabhaktaya kadacana |
na casusrusave vacyam na ca mam yo‌உbhyasuyati || 67 ||

ya imam paramam guhyam madbhaktesvabhidhasyati |
bhaktim mayi param krtva mamevaisyatyasamsayah || 68 ||

na ca tasmanmanusyesu kascinme priyakrttamah |
bhavita na ca me tasmadanyah priyataro bhuvi || 69 ||

adhyesyate ca ya imam dharmyam samvadamavayoh |
nnanayannena tenahamisṭah syamiti me matih || 70 ||

sraddhavananasuyasca srnuyadapi yo narah |
so‌உpi muktah subhamllokanprapnuyatpunyakarmanam || 71 ||

kaccidetacchrutam partha tvayaikagrena cetasa |
kaccidannanasammohah pranasṭaste dhananjaya || 72 ||

arjuna uvaca |
nasṭo mohah smrtirlabdha tvatprasadanmayacyuta |
sthito‌உsmi gatasandehah karisye vacanam tava || 73 ||

sanjaya uvaca |
ityaham vasudevasya parthasya ca mahatmanah |
samvadamimamasrausamadbhutam romaharsanam || 74 ||

vyasaprasadacchrutavanetadguhyamaham param |
yogam yogesvaratkrsnatsaksatkathayatah svayam || 75 ||

rajansamsmrtya samsmrtya samvadamimamadbhutam |
kesavarjunayoh punyam hrsyami ca muhurmuhuh || 76 ||

tacca samsmrtya samsmrtya rupamatyadbhutam hareh |
vismayo me mahanrajanhrsyami ca punah punah || 77 ||

yatra yogesvarah krsno yatra partho dhanurdharah |
tatra srirvijayo bhutirdhruva nitirmatirmama || 78 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

moksasamnyasayogo namasṭadaso‌உdhyayah || 18 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *