Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in Tamil:

அத அஷ்டாதஶோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
ஸம்ன்யாஸஸ்ய மஹாபாஹோ தத்த்வமிச்சாமி வேதிதும் |
த்யாகஸ்ய ச ஹ்றுஷீகேஶ ப்றுதக்கேஶினிஷூதன || 1 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
காம்யானாம் கர்மணாம் ன்யாஸம் ஸம்ன்யாஸம் கவயோ விதுஃ |
ஸர்வகர்மபலத்யாகம் ப்ராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாஃ || 2 ||

த்யாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே கர்ம ப்ராஹுர்மனீஷிணஃ |
யஜ்ஞதானதபஃகர்ம ன த்யாஜ்யமிதி சாபரே || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

னிஶ்சயம் ஶ்றுணு மே தத்ர த்யாகே பரதஸத்தம |
த்யாகோ ஹி புருஷவ்யாக்ர த்ரிவிதஃ ஸம்ப்ரகீர்திதஃ || 4 ||

யஜ்ஞதானதபஃகர்ம ன த்யாஜ்யம் கார்யமேவ தத் |
யஜ்ஞோ தானம் தபஶ்சைவ பாவனானி மனீஷிணாம் || 5 ||

ஏதான்யபி து கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச |
கர்தவ்யானீதி மே பார்த னிஶ்சிதம் மதமுத்தமம் || 6 ||

னியதஸ்ய து ஸம்ன்யாஸஃ கர்மணோ னோபபத்யதே |
மோஹாத்தஸ்ய பரித்யாகஸ்தாமஸஃ பரிகீர்திதஃ || 7 ||

துஃகமித்யேவ யத்கர்ம காயக்லேஶபயாத்த்யஜேத் |
ஸ க்றுத்வா ராஜஸம் த்யாகம் னைவ த்யாகபலம் லபேத் || 8 ||

கார்யமித்யேவ யத்கர்ம னியதம் க்ரியதே‌உர்ஜுன |
ஸங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ ஸ த்யாகஃ ஸாத்த்விகோ மதஃ || 9 ||

ன த்வேஷ்ட்யகுஶலம் கர்ம குஶலே னானுஷஜ்ஜதே |
த்யாகீ ஸத்த்வஸமாவிஷ்டோ மேதாவீ சின்னஸம்ஶயஃ || 10 ||

ன ஹி தேஹப்றுதா ஶக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யஶேஷதஃ |
யஸ்து கர்மபலத்யாகீ ஸ த்யாகீத்யபிதீயதே || 11 ||

அனிஷ்டமிஷ்டம் மிஶ்ரம் ச த்ரிவிதம் கர்மணஃ பலம் |
பவத்யத்யாகினாம் ப்ரேத்ய ன து ஸம்ன்யாஸினாம் க்வசித் || 12 ||

பஞ்சைதானி மஹாபாஹோ காரணானி னிபோத மே |
ஸாம்க்யே க்றுதான்தே ப்ரோக்தானி ஸித்தயே ஸர்வகர்மணாம் || 13 ||

அதிஷ்டானம் ததா கர்தா கரணம் ச ப்றுதக்விதம் |
விவிதாஶ்ச ப்றுதக்சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம் || 14 ||

ஶரீரவாங்மனோபிர்யத்கர்ம ப்ராரபதே னரஃ |
ன்யாய்யம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே தஸ்ய ஹேதவஃ || 15 ||

தத்ரைவம் ஸதி கர்தாரமாத்மானம் கேவலம் து யஃ |
பஶ்யத்யக்றுதபுத்தித்வான்ன ஸ பஶ்யதி துர்மதிஃ || 16 ||

யஸ்ய னாஹம்க்றுதோ பாவோ புத்திர்யஸ்ய ன லிப்யதே |
ஹத்வா‌உபி ஸ இமாம்ல்லோகான்ன ஹன்தி ன னிபத்யதே || 17 ||

ஜ்ஞானம் ஜ்ஞேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்மசோதனா |
கரணம் கர்ம கர்தேதி த்ரிவிதஃ கர்மஸம்க்ரஹஃ || 18 ||

ஜ்ஞானம் கர்ம ச கர்தா ச த்ரிதைவ குணபேததஃ |
ப்ரோச்யதே குணஸம்க்யானே யதாவச்ச்றுணு தான்யபி || 19 ||

ஸர்வபூதேஷு யேனைகம் பாவமவ்யயமீக்ஷதே |
அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஜ்ஞானம் வித்தி ஸாத்த்விகம் || 20 ||

ப்றுதக்த்வேன து யஜ்ஜ்ஞானம் னானாபாவான்ப்றுதக்விதான் |
வேத்தி ஸர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஜ்ஞானம் வித்தி ராஜஸம் || 21 ||

யத்து க்றுத்ஸ்னவதேகஸ்மின்கார்யே ஸக்தமஹைதுகம் |
அதத்த்வார்தவதல்பம் ச தத்தாமஸமுதாஹ்றுதம் || 22 ||

னியதம் ஸங்கரஹிதமராகத்வேஷதஃ க்றுதம் |
அபலப்ரேப்ஸுனா கர்ம யத்தத்ஸாத்த்விகமுச்யதே || 23 ||

யத்து காமேப்ஸுனா கர்ம ஸாஹம்காரேண வா புனஃ |
க்ரியதே பஹுலாயாஸம் தத்ராஜஸமுதாஹ்றுதம் || 24 ||

அனுபன்தம் க்ஷயம் ஹிம்ஸாமனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் |
மோஹாதாரப்யதே கர்ம யத்தத்தாமஸமுச்யதே || 25 ||

முக்தஸங்கோ‌உனஹம்வாதீ த்றுத்யுத்ஸாஹஸமன்விதஃ |
ஸித்த்யஸித்த்யோர்னிர்விகாரஃ கர்தா ஸாத்த்விக உச்யதே || 26 ||

ராகீ கர்மபலப்ரேப்ஸுர்லுப்தோ ஹிம்ஸாத்மகோ‌உஶுசிஃ |
ஹர்ஷஶோகான்விதஃ கர்தா ராஜஸஃ பரிகீர்திதஃ || 27 ||

அயுக்தஃ ப்ராக்றுதஃ ஸ்தப்தஃ ஶடோ னைஷ்க்றுதிகோ‌உலஸஃ |
விஷாதீ தீர்கஸூத்ரீ ச கர்தா தாமஸ உச்யதே || 28 ||

புத்தேர்பேதம் த்றுதேஶ்சைவ குணதஸ்த்ரிவிதம் ஶ்றுணு |
ப்ரோச்யமானமஶேஷேண ப்றுதக்த்வேன தனம்ஜய || 29 ||

ப்ரவ்றுத்திம் ச னிவ்றுத்திம் ச கார்யாகார்யே பயாபயே |
பன்தம் மோக்ஷம் ச யா வேத்தி புத்திஃ ஸா பார்த ஸாத்த்விகீ || 30 ||

யயா தர்மமதர்மம் ச கார்யம் சாகார்யமேவ ச |
அயதாவத்ப்ரஜானாதி புத்திஃ ஸா பார்த ராஜஸீ || 31 ||

அதர்மம் தர்மமிதி யா மன்யதே தமஸாவ்றுதா |
ஸர்வார்தான்விபரீதாம்ஶ்ச புத்திஃ ஸா பார்த தாமஸீ || 32 ||

த்றுத்யா யயா தாரயதே மனஃப்ராணேன்த்ரியக்ரியாஃ |
யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா த்றுதிஃ ஸா பார்த ஸாத்த்விகீ || 33 ||

யயா து தர்மகாமார்தான்த்றுத்யா தாரயதே‌உர்ஜுன |
ப்ரஸங்கேன பலாகாங்க்ஷீ த்றுதிஃ ஸா பார்த ராஜஸீ || 34 ||

யயா ஸ்வப்னம் பயம் ஶோகம் விஷாதம் மதமேவ ச |
ன விமுஞ்சதி துர்மேதா த்றுதிஃ ஸா பார்த தாமஸீ || 35 ||

ஸுகம் த்விதானீம் த்ரிவிதம் ஶ்றுணு மே பரதர்ஷப |
அப்யாஸாத்ரமதே யத்ர துஃகான்தம் ச னிகச்சதி || 36 ||

யத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே‌உம்றுதோபமம் |
தத்ஸுகம் ஸாத்த்விகம் ப்ரோக்தமாத்மபுத்திப்ரஸாதஜம் || 37 ||

விஷயேன்த்ரியஸம்யோகாத்யத்ததக்ரே‌உம்றுதோபமம் |
பரிணாமே விஷமிவ தத்ஸுகம் ராஜஸம் ஸ்ம்றுதம் || 38 ||

யதக்ரே சானுபன்தே ச ஸுகம் மோஹனமாத்மனஃ |
னித்ராலஸ்யப்ரமாதோத்தம் தத்தாமஸமுதாஹ்றுதம் || 39 ||

ன ததஸ்தி ப்றுதிவ்யாம் வா திவி தேவேஷு வா புனஃ |
ஸத்த்வம் ப்ரக்றுதிஜைர்முக்தம் யதேபிஃ ஸ்யாத்த்ரிபிர்குணைஃ || 40 ||

ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம் ஶூத்ராணாம் ச பரம்தப |
கர்மாணி ப்ரவிபக்தானி ஸ்வபாவப்ரபவைர்குணைஃ || 41 ||

ஶமோ தமஸ்தபஃ ஶௌசம் க்ஷான்திரார்ஜவமேவ ச |
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ப்ரஹ்மகர்ம ஸ்வபாவஜம் || 42 ||

ஶௌர்யம் தேஜோ த்றுதிர்தாக்ஷ்யம் யுத்தே சாப்யபலாயனம் |
தானமீஶ்வரபாவஶ்ச க்ஷாத்ரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம் || 43 ||

க்றுஷிகௌரக்ஷ்யவாணிஜ்யம் வைஶ்யகர்ம ஸ்வபாவஜம் |
பரிசர்யாத்மகம் கர்ம ஶூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம் || 44 ||

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்யபிரதஃ ஸம்ஸித்திம் லபதே னரஃ |
ஸ்வகர்மனிரதஃ ஸித்திம் யதா வின்ததி தச்ச்றுணு || 45 ||

யதஃ ப்ரவ்றுத்திர்பூதானாம் யேன ஸர்வமிதம் ததம் |
ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்ய ஸித்திம் வின்ததி மானவஃ || 46 ||

ஶ்ரேயான்ஸ்வதர்மோ விகுணஃ பரதர்மோத்ஸ்வனுஷ்டிதாத் |
ஸ்வபாவனியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம் || 47 ||

ஸஹஜம் கர்ம கௌன்தேய ஸதோஷமபி ன த்யஜேத் |
ஸர்வாரம்பா ஹி தோஷேண தூமேனாக்னிரிவாவ்றுதாஃ || 48 ||

அஸக்தபுத்திஃ ஸர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்ப்றுஹஃ |
னைஷ்கர்ம்யஸித்திம் பரமாம் ஸம்ன்யாஸேனாதிகச்சதி || 49 ||

ஸித்திம் ப்ராப்தோ யதா ப்ரஹ்ம ததாப்னோதி னிபோத மே |
ஸமாஸேனைவ கௌன்தேய னிஷ்டா ஜ்ஞானஸ்ய யா பரா || 50 ||

புத்த்யா விஶுத்தயா யுக்தோ த்றுத்யாத்மானம் னியம்ய ச |
ஶப்தாதீன்விஷயாம்ஸ்த்யக்த்வா ராகத்வேஷௌ வ்யுதஸ்ய ச || 51 ||

விவிக்தஸேவீ லக்வாஶீ யதவாக்காயமானஸஃ |
த்யானயோகபரோ னித்யம் வைராக்யம் ஸமுபாஶ்ரிதஃ || 52 ||

அஹம்காரம் பலம் தர்பம் காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் |
விமுச்ய னிர்மமஃ ஶான்தோ ப்ரஹ்மபூயாய கல்பதே || 53 ||

ப்ரஹ்மபூதஃ ப்ரஸன்னாத்மா ன ஶோசதி ன காங்க்ஷதி |
ஸமஃ ஸர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம் || 54 ||

பக்த்யா மாமபிஜானாதி யாவான்யஶ்சாஸ்மி தத்த்வதஃ |
ததோ மாம் தத்த்வதோ ஜ்ஞாத்வா விஶதே ததனன்தரம் || 55 ||

ஸர்வகர்மாண்யபி ஸதா குர்வாணோ மத்வ்யபாஶ்ரயஃ |
மத்ப்ரஸாதாதவாப்னோதி ஶாஶ்வதம் பதமவ்யயம் || 56 ||

சேதஸா ஸர்வகர்மாணி மயி ஸம்ன்யஸ்ய மத்பரஃ |
புத்தியோகமுபாஶ்ரித்ய மச்சித்தஃ ஸததம் பவ || 57 ||

மச்சித்தஃ ஸர்வதுர்காணி மத்ப்ரஸாதாத்தரிஷ்யஸி |
அத சேத்த்வமஹம்காரான்ன ஶ்ரோஷ்யஸி வினங்க்ஷ்யஸி || 58 ||

யதஹம்காரமாஶ்ரித்ய ன யோத்ஸ்ய இதி மன்யஸே |
மித்யைஷ வ்யவஸாயஸ்தே ப்ரக்றுதிஸ்த்வாம் னியோக்ஷ்யதி || 59 ||

ஸ்வபாவஜேன கௌன்தேய னிபத்தஃ ஸ்வேன கர்மணா |
கர்தும் னேச்சஸி யன்மோஹாத்கரிஷ்யஸ்யவஶோ‌உபி தத் || 60 ||

ஈஶ்வரஃ ஸர்வபூதானாம் ஹ்றுத்தேஶே‌உர்ஜுன திஷ்டதி |
ப்ராமயன்ஸர்வபூதானி யன்த்ராரூடானி மாயயா || 61 ||

தமேவ ஶரணம் கச்ச ஸர்வபாவேன பாரத |
தத்ப்ரஸாதாத்பராம் ஶான்திம் ஸ்தானம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஶாஶ்வதம் || 62 ||

இதி தே ஜ்ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத்குஹ்யதரம் மயா |
விம்றுஶ்யைததஶேஷேண யதேச்சஸி ததா குரு || 63 ||

ஸர்வகுஹ்யதமம் பூயஃ ஶ்றுணு மே பரமம் வசஃ |
இஷ்டோ‌உஸி மே த்றுடமிதி ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் || 64 ||

மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம் னமஸ்குரு |
மாமேவைஷ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோ‌உஸி மே || 65 ||

ஸர்வதர்மான்பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஶரணம் வ்ரஜ |
அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுசஃ || 66 ||

இதம் தே னாதபஸ்காய னாபக்தாய கதாசன |
ன சாஶுஶ்ரூஷவே வாச்யம் ன ச மாம் யோ‌உப்யஸூயதி || 67 ||

ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி |
பக்திம் மயி பராம் க்றுத்வா மாமேவைஷ்யத்யஸம்ஶயஃ || 68 ||

ன ச தஸ்மான்மனுஷ்யேஷு கஶ்சின்மே ப்ரியக்றுத்தமஃ |
பவிதா ன ச மே தஸ்மாதன்யஃ ப்ரியதரோ புவி || 69 ||

அத்யேஷ்யதே ச ய இமம் தர்ம்யம் ஸம்வாதமாவயோஃ |
ஜ்ஞானயஜ்ஞேன தேனாஹமிஷ்டஃ ஸ்யாமிதி மே மதிஃ || 70 ||

ஶ்ரத்தாவானனஸூயஶ்ச ஶ்றுணுயாதபி யோ னரஃ |
ஸோ‌உபி முக்தஃ ஶுபாம்ல்லோகான்ப்ராப்னுயாத்புண்யகர்மணாம் || 71 ||

கச்சிதேதச்ச்ருதம் பார்த த்வயைகாக்ரேண சேதஸா |
கச்சிதஜ்ஞானஸம்மோஹஃ ப்ரனஷ்டஸ்தே தனம்ஜய || 72 ||

அர்ஜுன உவாச |
னஷ்டோ மோஹஃ ஸ்ம்றுதிர்லப்தா த்வத்ப்ரஸாதான்மயாச்யுத |
ஸ்திதோ‌உஸ்மி கதஸம்தேஹஃ கரிஷ்யே வசனம் தவ || 73 ||

ஸம்ஜய உவாச |
இத்யஹம் வாஸுதேவஸ்ய பார்தஸ்ய ச மஹாத்மனஃ |
ஸம்வாதமிமமஶ்ரௌஷமத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் || 74 ||

வ்யாஸப்ரஸாதாச்ச்ருதவானேதத்குஹ்யமஹம் பரம் |
யோகம் யோகேஶ்வராத்க்றுஷ்ணாத்ஸாக்ஷாத்கதயதஃ ஸ்வயம் || 75 ||

ராஜன்ஸம்ஸ்ம்றுத்ய ஸம்ஸ்ம்றுத்ய ஸம்வாதமிமமத்புதம் |
கேஶவார்ஜுனயோஃ புண்யம் ஹ்றுஷ்யாமி ச முஹுர்முஹுஃ || 76 ||

தச்ச ஸம்ஸ்ம்றுத்ய ஸம்ஸ்ம்றுத்ய ரூபமத்யத்புதம் ஹரேஃ |
விஸ்மயோ மே மஹான்ராஜன்ஹ்றுஷ்யாமி ச புனஃ புனஃ || 77 ||

யத்ர யோகேஶ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |
தத்ர ஶ்ரீர்விஜயோ பூதிர்த்ருவா னீதிர்மதிர்மம || 78 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

மோக்ஷஸம்ன்யாஸயோகோ னாமாஷ்டாதஶோ‌உத்யாயஃ || 18 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 18 in English:

atha asṭadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
samnyasasya mahabaho tattvamicchami veditum |
tyagasya ca hrsikesa prthakkesinisudana || 1 ||

sribhagavanuvaca |
kamyanam karmanam nyasam samnyasam kavayo viduh |
sarvakarmaphalatyagam prahustyagam vicaksanah || 2 ||

tyajyam dosavadityeke karma prahurmanisinah |
yannadanatapahkarma na tyajyamiti capare || 3 ||

niscayam srnu me tatra tyage bharatasattama |
tyago hi purusavyaghra trividhah samprakirtitah || 4 ||

yannadanatapahkarma na tyajyam karyameva tat |
yanno danam tapascaiva pavanani manisinam || 5 ||

etanyapi tu karmani sangam tyaktva phalani ca |
kartavyaniti me partha niscitam matamuttamam || 6 ||

niyatasya tu samnyasah karmano nopapadyate |
mohattasya parityagastamasah parikirtitah || 7 ||

duhkhamityeva yatkarma kayaklesabhayattyajet |
sa krtva rajasam tyagam naiva tyagaphalam labhet || 8 ||

karyamityeva yatkarma niyatam kriyate‌உrjuna |
sangam tyaktva phalam caiva sa tyagah sattviko matah || 9 ||

na dvesṭyakusalam karma kusale nanusajjate |
tyagi sattvasamavisṭo medhavi chinnasamsayah || 10 ||

na hi dehabhrta sakyam tyaktum karmanyasesatah |
yastu karmaphalatyagi sa tyagityabhidhiyate || 11 ||

anisṭamisṭam misram ca trividham karmanah phalam |
bhavatyatyaginam pretya na tu samnyasinam kvacit || 12 ||

pancaitani mahabaho karanani nibodha me |
sankhye krtante proktani siddhaye sarvakarmanam || 13 ||

adhisṭhanam tatha karta karanam ca prthagvidham |
vividhasca prthakcesṭa daivam caivatra pancamam || 14 ||

sariravanmanobhiryatkarma prarabhate narah |
nyayyam va viparitam va pancaite tasya hetavah || 15 ||

tatraivam sati kartaramatmanam kevalam tu yah |
pasyatyakrtabuddhitvanna sa pasyati durmatih || 16 ||

yasya nahankrto bhavo buddhiryasya na lipyate |
hatva‌உpi sa imamllokanna hanti na nibadhyate || 17 ||

nnanam nneyam parinnata trividha karmacodana |
karanam karma karteti trividhah karmasangrahah || 18 ||

nnanam karma ca karta ca tridhaiva gunabhedatah |
procyate gunasankhyane yathavacchrnu tanyapi || 19 ||

sarvabhutesu yenaikam bhavamavyayamiksate |
avibhaktam vibhaktesu tajnnanam viddhi sattvikam || 20 ||

prthaktvena tu yajnnanam nanabhavanprthagvidhan |
vetti sarvesu bhutesu tajnnanam viddhi rajasam || 21 ||

yattu krtsnavadekasminkarye saktamahaitukam |
atattvarthavadalpam ca tattamasamudahrtam || 22 ||

niyatam sangarahitamaragadvesatah krtam |
aphalaprepsuna karma yattatsattvikamucyate || 23 ||

yattu kamepsuna karma sahankarena va punah |
kriyate bahulayasam tadrajasamudahrtam || 24 ||

anubandham ksayam himsamanapeksya ca paurusam |
mohadarabhyate karma yattattamasamucyate || 25 ||

muktasango‌உnahamvadi dhrtyutsahasamanvitah |
siddhyasiddhyornirvikarah karta sattvika ucyate || 26 ||

ragi karmaphalaprepsurlubdho himsatmako‌உsucih |
harsasokanvitah karta rajasah parikirtitah || 27 ||

ayuktah prakrtah stabdhah saṭho naiskrtiko‌உlasah |
visadi dirghasutri ca karta tamasa ucyate || 28 ||

buddherbhedam dhrtescaiva gunatastrividham srnu |
procyamanamasesena prthaktvena dhananjaya || 29 ||

pravrttim ca nivrttim ca karyakarye bhayabhaye |
bandham moksam ca ya vetti buddhih sa partha sattviki || 30 ||

yaya dharmamadharmam ca karyam cakaryameva ca |
ayathavatprajanati buddhih sa partha rajasi || 31 ||

adharmam dharmamiti ya manyate tamasavrta |
sarvarthanviparitamsca buddhih sa partha tamasi || 32 ||

dhrtya yaya dharayate manahpranendriyakriyah |
yogenavyabhicarinya dhrtih sa partha sattviki || 33 ||

yaya tu dharmakamarthandhrtya dharayate‌உrjuna |
prasangena phalakanksi dhrtih sa partha rajasi || 34 ||

yaya svapnam bhayam sokam visadam madameva ca |
na vimuncati durmedha dhrtih sa partha tamasi || 35 ||

sukham tvidanim trividham srnu me bharatarsabha |
abhyasadramate yatra duhkhantam ca nigacchati || 36 ||

yattadagre visamiva pariname‌உmrtopamam |
tatsukham sattvikam proktamatmabuddhiprasadajam || 37 ||

visayendriyasamyogadyattadagre‌உmrtopamam |
pariname visamiva tatsukham rajasam smrtam || 38 ||

yadagre canubandhe ca sukham mohanamatmanah |
nidralasyapramadottham tattamasamudahrtam || 39 ||

na tadasti prthivyam va divi devesu va punah |
sattvam prakrtijairmuktam yadebhih syattribhirgunaih || 40 ||

brahmanaksatriyavisam sudranam ca parantapa |
karmani pravibhaktani svabhavaprabhavairgunaih || 41 ||

samo damastapah saucam ksantirarjavameva ca |
nnanam vinnanamastikyam brahmakarma svabhavajam || 42 ||

sauryam tejo dhrtirdaksyam yuddhe capyapalayanam |
danamisvarabhavasca ksatram karma svabhavajam || 43 ||

krsigauraksyavanijyam vaisyakarma svabhavajam |
paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam || 44 ||

sve sve karmanyabhiratah samsiddhim labhate narah |
svakarmaniratah siddhim yatha vindati tacchrnu || 45 ||

yatah pravrttirbhutanam yena sarvamidam tatam |
svakarmana tamabhyarcya siddhim vindati manavah || 46 ||

sreyansvadharmo vigunah paradharmotsvanusṭhitat |
svabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisam || 47 ||

sahajam karma kaunteya sadosamapi na tyajet |
sarvarambha hi dosena dhumenagnirivavrtah || 48 ||

asaktabuddhih sarvatra jitatma vigatasprhah |
naiskarmyasiddhim paramam samnyasenadhigacchati || 49 ||

siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodha me |
samasenaiva kaunteya nisṭha nnanasya ya para || 50 ||

buddhya visuddhaya yukto dhrtyatmanam niyamya ca |
sabdadinvisayamstyaktva ragadvesau vyudasya ca || 51 ||

viviktasevi laghvasi yatavakkayamanasah |
dhyanayogaparo nityam vairagyam samupasritah || 52 ||

ahankaram balam darpam kamam krodham parigraham |
vimucya nirmamah santo brahmabhuyaya kalpate || 53 ||

brahmabhutah prasannatma na socati na kanksati |
samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate param || 54 ||

bhaktya mamabhijanati yavanyascasmi tattvatah |
tato mam tattvato nnatva visate tadanantaram || 55 ||

sarvakarmanyapi sada kurvano madvyapasrayah |
matprasadadavapnoti sasvatam padamavyayam || 56 ||

cetasa sarvakarmani mayi samnyasya matparah |
buddhiyogamupasritya maccittah satatam bhava || 57 ||

maccittah sarvadurgani matprasadattarisyasi |
atha cettvamahankaranna srosyasi vinanksyasi || 58 ||

yadahankaramasritya na yotsya iti manyase |
mithyaisa vyavasayaste prakrtistvam niyoksyati || 59 ||

svabhavajena kaunteya nibaddhah svena karmana |
kartum necchasi yanmohatkarisyasyavaso‌உpi tat || 60 ||

isvarah sarvabhutanam hrddese‌உrjuna tisṭhati |
bhramayansarvabhutani yantrarudhani mayaya || 61 ||

tameva saranam gaccha sarvabhavena bharata |
tatprasadatparam santim sthanam prapsyasi sasvatam || 62 ||

iti te nnanamakhyatam guhyadguhyataram maya |
vimrsyaitadasesena yathecchasi tatha kuru || 63 ||

sarvaguhyatamam bhuyah srnu me paramam vacah |
isṭo‌உsi me drdhamiti tato vaksyami te hitam || 64 ||

manmana bhava madbhakto madyaji mam namaskuru |
mamevaisyasi satyam te pratijane priyo‌உsi me || 65 ||

sarvadharmanparityajya mamekam saranam vraja |
aham tva sarvapapebhyo moksayisyami ma sucah || 66 ||

idam te natapaskaya nabhaktaya kadacana |
na casusrusave vacyam na ca mam yo‌உbhyasuyati || 67 ||

ya imam paramam guhyam madbhaktesvabhidhasyati |
bhaktim mayi param krtva mamevaisyatyasamsayah || 68 ||

na ca tasmanmanusyesu kascinme priyakrttamah |
bhavita na ca me tasmadanyah priyataro bhuvi || 69 ||

adhyesyate ca ya imam dharmyam samvadamavayoh |
nnanayannena tenahamisṭah syamiti me matih || 70 ||

sraddhavananasuyasca srnuyadapi yo narah |
so‌உpi muktah subhamllokanprapnuyatpunyakarmanam || 71 ||

kaccidetacchrutam partha tvayaikagrena cetasa |
kaccidannanasammohah pranasṭaste dhananjaya || 72 ||

arjuna uvaca |
nasṭo mohah smrtirlabdha tvatprasadanmayacyuta |
sthito‌உsmi gatasandehah karisye vacanam tava || 73 ||

sanjaya uvaca |
ityaham vasudevasya parthasya ca mahatmanah |
samvadamimamasrausamadbhutam romaharsanam || 74 ||

vyasaprasadacchrutavanetadguhyamaham param |
yogam yogesvaratkrsnatsaksatkathayatah svayam || 75 ||

rajansamsmrtya samsmrtya samvadamimamadbhutam |
kesavarjunayoh punyam hrsyami ca muhurmuhuh || 76 ||

tacca samsmrtya samsmrtya rupamatyadbhutam hareh |
vismayo me mahanrajanhrsyami ca punah punah || 77 ||

yatra yogesvarah krsno yatra partho dhanurdharah |
tatra srirvijayo bhutirdhruva nitirmatirmama || 78 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

moksasamnyasayogo namasṭadaso‌உdhyayah || 18 ||