Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Kannada and English

480 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Kannada:

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ |
ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ || 1 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ || 2 ||

ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ |
ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ || 3 ||

Srimad Bhagavad-Gita

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಾಂಖ್ಯೇ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ |
ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹಾವರಿಸೂದನ || 4 ||

ಗುರೂನಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಮಪೀಹ ಲೋಕೇ |
ಹತ್ವಾರ್ಥಕಾಮಾಂಸ್ತು ಗುರುನಿಹೈವ ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್‌உರುಧಿರಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ || 5 ||

ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರೀಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ |
ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಸ್ತೇ‌உವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ || 6 ||

ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಂಮೂಢಚೇತಾಃ |
ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇ‌உಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ || 7 ||

ನ ಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾದ್ಯಚ್ಛೋಕಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ |
ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನಮೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಮ್ || 8 ||

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ |
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶಃ ಪರಂತಪ |
ನ ಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಮುಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವ ಹ || 9 ||

ತಮುವಾಚ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ |
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಚಃ || 10 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಙ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೇ |
ಗತಾಸೂನಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ || 11 ||

ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ |
ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಮ್ || 12 ||

ದೇಹಿನೋ‌உಸ್ಮಿನ್ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ |
ತಥಾ ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ || 13 ||

ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖದಾಃ |
ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ‌உನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ || 14 ||

ಯಂ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯೇತೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ |
ಸಮದುಃಖಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋ‌உಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || 15 ||

ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾವೋ ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೇ ಸತಃ |
ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋ‌உಂತಸ್ತ್ವನಯೋಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ || 16 ||

ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ |
ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ || 17 ||

ಅಂತವಂತ ಇಮೇ ದೇಹಾ ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಶರೀರಿಣಃ |
ಅನಾಶಿನೋ‌உಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ || 18 ||

ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೇ ಹತಮ್ |
ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ || 19 ||

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ |
ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ‌உಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ || 20 ||

ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ ಕಮ್ || 21||
ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋ‌உಪರಾಣಿ |
ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ || 22 ||

ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ |
ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ || 23 ||

ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋ‌உಯಮದಾಹ್ಯೋ‌உಯಮಕ್ಲೇದ್ಯೋ‌உಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ |
ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುರಚಲೋ‌உಯಂ ಸನಾತನಃ || 24 ||

ಅವ್ಯಕ್ತೋ‌உಯಮಚಿಂತ್ಯೋ‌உಯಮವಿಕಾರ್ಯೋ‌உಯಮುಚ್ಯತೇ |
ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನುಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || 25 ||

ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ |
ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || 26 ||

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ |
ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯೇ‌உರ್ಥೇ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || 27 ||

ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ |
ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನ್ಯೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ || 28 ||

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನಮಾಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ |
ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪ್ಯೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್ || 29 ||

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋ‌உಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ || 30 ||

ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ |
ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಧಿ ಯುದ್ಧಾಚ್ಛ್ರೇಯೋ‌உನ್ಯತ್ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ || 31 ||

ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಚೋಪಪನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತಮ್ |
ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಲಭಂತೇ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಮ್ || 32 ||

ಅಥ ಚೇತ್ತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || 33 ||

ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಂತಿ ತೇ‌உವ್ಯಯಾಮ್ |
ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿರ್ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ || 34 ||

ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ ಮಂಸ್ಯಂತೇ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ |
ಯೇಷಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತೋ ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಮ್ || 35 ||

ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ |
ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತೋ ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಮ್ || 36 ||

ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮಹೀಮ್ |
ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೇಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ || 37 ||

ಸುಖದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ |
ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || 38 ||

ಏಷಾ ತೇ‌உಭಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಶೃಣು |
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ || 39 ||

ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋ‌உಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ || 40 ||

ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿರೇಕೇಹ ಕುರುನಂದನ |
ಬಹುಶಾಖಾ ಹ್ಯನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ‌உವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ || 41 ||

ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯವಿಪಶ್ಚಿತಃ |
ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ || 42 ||

ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾ ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಮ್ |
ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ || 43 ||

ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹೃತಚೇತಸಾಮ್ |
ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೇ || 44 ||

ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾ ವೇದಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ |
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ || 45 ||

ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೇ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೇ |
ತಾವಾನ್ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ || 46 ||

ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ |
ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋ‌உಸ್ತ್ವಕರ್ಮಣಿ || 47 ||

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ |
ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ || 48 ||

ದೂರೇಣ ಹ್ಯವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾದ್ಧನಂಜಯ |
ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ || 49 ||

ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತೇ |
ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಮ್ || 50 ||

ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ |
ಜನ್ಮಬಂಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಛಂತ್ಯನಾಮಯಮ್ || 51 ||

ಯದಾ ತೇ ಮೋಹಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿರ್ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ |
ತದಾ ಗಂತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ || 52 ||

ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಲಾ |
ಸಮಾಧಾವಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || 53 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಸ್ಥಿತಪ್ರಙ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ |
ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಮ್ || 54 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ |
ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತಪ್ರಙ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ || 55 ||

ದುಃಖೇಷ್ವನುದ್ವಿಗ್ನಮನಾಃ ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹಃ |
ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೇ || 56 ||

ಯಃ ಸರ್ವತ್ರಾನಭಿಸ್ನೇಹಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭಾಶುಭಮ್ |
ನಾಭಿನಂದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಙ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || 57 ||

ಯದಾ ಸಂಹರತೇ ಚಾಯಂ ಕೂರ್ಮೋ‌உಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಙ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || 58 ||

ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತಂತೇ ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ |
ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋ‌உಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೇ || 59 ||

ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌಂತೇಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ ಹರಂತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ || 60 ||

ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ |
ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಙ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || 61 ||

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ |
ಸಂಗಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ಕ್ರೋಧೋ‌உಭಿಜಾಯತೇ || 62 ||

ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಂಮೋಹಃ ಸಂಮೋಹಾತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ |
ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾದ್ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ || 63 ||

ರಾಗದ್ವೇಷವಿಮುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ |
ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || 64 ||

ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ |
ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ || 65 ||

ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ |
ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿರಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ || 66 ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋ‌உನುವಿಧೀಯತೇ |
ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಙ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಮಿವಾಂಭಸಿ || 67 ||

ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಙ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ || 68 ||

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ || 69 ||

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ |
ತದ್ವತ್ಕಾಮಾ ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮೀ || 70 ||

ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ |
ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || 71 ||

ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ |
ಸ್ಥಿತ್ವಾಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇ‌உಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ || 72 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||2 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in English:

sanjaya uvaca |
tam tatha krpayavistamasrupurnakuleksanam |
visidantamidam vakyamuvaca madhusudanah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
kutastva kasmalamidam visame samupasthitam |
anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna || 2 ||

klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate |
ksudram hrdayadaurbalyam tyaktvottistha parantapa || 3 ||

arjuna uvaca |
katham bhismamaham saṅkhye dronam ca madhusudana |
isubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana || 4 ||

gurunahatva hi mahanubhavansreyo bhoktum bhaiksyamapiha loke |
hatvarthakamamstu gurunihaiva bhunjiya bhogan‌உrudhirapradigdhan || 5 ||

na caitadvidmah kataranno gariyo yadva jayema yadi va no jayeyuh |
yaneva hatva na jijivisamaste‌உvasthitah pramukhe dhartarastrah || 6 ||

karpanyadosopahatasvabhavah prcchami tvam dharmasammuḍhacetah |
yacchreyah syanniscitam bruhi tanme sisyaste‌உham sadhi mam tvam prapannam || 7 ||

na hi prapasyami mamapanudyadyacchokamucchosanamindriyanam |
avapya bhumavasapatnamrddham rajyam suranamapi cadhipatyam || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva hrsikesam guḍakesah parantapa |
na yotsya iti govindamuktva tusnim babhuva ha || 9 ||

tamuvaca hrsikesah prahasanniva bharata |
senayorubhayormadhye visidantamidam vacah || 10 ||

sribhagavanuvaca |
asocyananvasocastvam praṅnavadamsca bhasase |
gatasunagatasumsca nanusocanti panḍitah || 11 ||

na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah |
na caiva na bhavisyamah sarve vayamatah param || 12 ||

dehino‌உsminyatha dehe kaumaram yauvanam jara |
tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati || 13 ||

matrasparsastu kaunteya sitosnasukhaduhkhadah |
agamapayino‌உnityastamstitiksasva bharata || 14 ||

yam hi na vyathayantyete purusam purusarsabha |
samaduhkhasukham dhiram so‌உmrtatvaya kalpate || 15 ||

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah |
ubhayorapi drsto‌உntastvanayostattvadarsibhih || 16 ||

avinasi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam |
vinasamavyayasyasya na kascitkartumarhati || 17 ||

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah |
anasino‌உprameyasya tasmadyudhyasva bharata || 18 ||

ya enam vetti hantaram yascainam manyate hatam |
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate || 19 ||

na jayate mriyate va kadacinnayam bhutva bhavita va na bhuyah |
ajo nityah sasvato‌உyam purano na hanyate hanyamane sarire || 20 ||

vedavinasinam nityam ya enamajamavyayam |
atham sa purusah partha kam ghatayati hanti kam || 21||
vasamsi jirnani yatha vihaya navani grhnati naro‌உparani |
tatha sarirani vihaya jirnanyanyani samyati navani dehi || 22 ||

nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah |
na cainam kledayantyapo na sosayati marutah || 23 ||

acchedyo‌உyamadahyo‌உyamakledyo‌உsosya eva ca |
nityah sarvagatah sthanuracalo‌உyam sanatanah || 24 ||

avyakto‌உyamacintyo‌உyamavikaryo‌உyamucyate |
tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi || 25 ||

atha cainam nityajatam nityam va manyase mrtam |
tathapi tvam mahabaho naivam socitumarhasi || 26 ||

jatasya hi dhruvo mrtyurdhruvam janma mrtasya ca |
tasmadapariharye‌உrthe na tvam socitumarhasi || 27 ||

avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata |
avyaktanidhananyeva tatra ka paridevana || 28 ||

ascaryavatpasyati kascidenamascaryavadvadati tathaiva canyah |
ascaryavaccainamanyah srnoti srutvapyenam veda na caiva kascit || 29 ||

dehi nityamavadhyo‌உyam dehe sarvasya bharata |
tasmatsarvani bhutani na tvam socitumarhasi || 30 ||

svadharmamapi caveksya na vikampitumarhasi |
dharmyaddhi yuddhacchreyo‌உnyatksatriyasya na vidyate || 31 ||

yadrcchaya copapannam svargadvaramapavrtam |
sukhinah ksatriyah partha labhante yuddhamidrsam || 32 ||

atha cettvamimam dharmyam saṅgramam na karisyasi |
tatah svadharmam kirtim ca hitva papamavapsyasi || 33 ||

akirtim capi bhutani kathayisyanti te‌உvyayam |
sambhavitasya cakirtirmaranadatiricyate || 34 ||

bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah |
yesam ca tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam || 35 ||

avacyavadamsca bahunvadisyanti tavahitah |
nindantastava samarthyam tato duhkhataram nu kim || 36 ||

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim |
tasmaduttistha kaunteya yuddhaya krtaniscayah || 37 ||

sukhaduhkhe same krtva labhalabhau jayajayau |
tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi || 38 ||

esa te‌உbhihita saṅkhye buddhiryoge tvimam srnu |
buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi || 39 ||

nehabhikramanaso‌உsti pratyavayo na vidyate |
svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat || 40 ||

vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana |
bahusakha hyanantasca buddhayo‌உvyavasayinam || 41 ||

yamimam puspitam vacam pravadantyavipascitah |
vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah || 42 ||

kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam |
kriyavisesabahulam bhogaisvaryagatim prati || 43 ||

bhogaisvaryaprasaktanam tayapahrtacetasam |
vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate || 44 ||

traigunyavisaya veda nistraigunyo bhavarjuna |
nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan || 45 ||

yavanartha udapane sarvatah samplutodake |
tavansarvesu vedesu brahmanasya vijanatah || 46 ||

karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana |
ma karmaphalaheturbhurma te saṅgo‌உstvakarmani || 47 ||

yogasthah kuru karmani saṅgam tyaktva dhananjaya |
siddhyasiddhyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate || 48 ||

durena hyavaram karma buddhiyogaddhananjaya |
buddhau saranamanviccha krpanah phalahetavah || 49 ||

buddhiyukto jahatiha ubhe sukrtaduskrte |
tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kausalam || 50 ||

karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manisinah |
janmabandhavinirmuktah padam gacchantyanamayam || 51 ||

yada te mohakalilam buddhirvyatitarisyati |
tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca || 52 ||

srutivipratipanna te yada sthasyati niscala |
samadhavacala buddhistada yogamavapsyasi || 53 ||

arjuna uvaca |
sthitapraṅnasya ka bhasa samadhisthasya kesava |
sthitadhih kim prabhaseta kimasita vrajeta kim || 54 ||

sribhagavanuvaca |
prajahati yada kamansarvanpartha manogatan |
atmanyevatmana tustah sthitapraṅnastadocyate || 55 ||

duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasprhah |
vitaragabhayakrodhah sthitadhirmunirucyate || 56 ||

yah sarvatranabhisnehastattatprapya subhasubham |
nabhinandati na dvesti tasya praṅna pratisthita || 57 ||

yada samharate cayam kurmo‌உṅganiva sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 58 ||

visaya vinivartante niraharasya dehinah |
rasavarjam raso‌உpyasya param drstva nivartate || 59 ||

yatato hyapi kaunteya purusasya vipascitah |
indriyani pramathini haranti prasabham manah || 60 ||

tani sarvani samyamya yukta asita matparah |
vase hi yasyendriyani tasya praṅna pratisthita || 61 ||

dhyayato visayanpumsah saṅgastesupajayate |
saṅgatsanjayate kamah kamatkrodho‌உbhijayate || 62 ||

krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah |
smrtibhramsadbuddhinaso buddhinasatpranasyati || 63 ||

ragadvesavimuktaistu visayanindriyaiscaran |
atmavasyairvidheyatma prasadamadhigacchati || 64 ||

prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate |
prasannacetaso hyasu buddhih paryavatisthate || 65 ||

nasti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana |
na cabhavayatah santirasantasya kutah sukham || 66 ||

indriyanam hi caratam yanmano‌உnuvidhiyate |
tadasya harati praṅnam vayurnavamivambhasi || 67 ||

tasmadyasya mahabaho nigrhitani sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 68 ||

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami |
yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh || 69 ||

apuryamanamacalapratistham samudramapah pravisanti yadvat |
tadvatkama yam pravisanti sarve sa santimapnoti na kamakami || 70 ||

vihaya kamanyah sarvanpumamscarati nihsprhah |
nirmamo nirahaṅkarah sa santimadhigacchati || 71 ||

esa brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati |
sthitvasyamantakale‌உpi brahmanirvanamrcchati || 72 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

saṅkhyayogo nama dvitiyo‌உdhyayah ||2 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *