Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Tamil and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Tamil and English

397 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Tamil:

ஸம்ஜய உவாச |
தம் ததா க்றுபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் |
விஷீதன்தமிதம் வாக்யமுவாச மதுஸூதனஃ || 1 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
குதஸ்த்வா கஶ்மலமிதம் விஷமே ஸமுபஸ்திதம் |
அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யமகீர்திகரமர்ஜுன || 2 ||

க்லைப்யம் மா ஸ்ம கமஃ பார்த னைதத்த்வய்யுபபத்யதே |
க்ஷுத்ரம் ஹ்றுதயதௌர்பல்யம் த்யக்த்வோத்திஷ்ட பரம்தப || 3 ||

Srimad Bhagavad-Gita

அர்ஜுன உவாச |
கதம் பீஷ்மமஹம் ஸாங்க்யே த்ரோணம் ச மதுஸூதன |
இஷுபிஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூதன || 4 ||

குரூனஹத்வா ஹி மஹானுபாவான்ஶ்ரேயோ போக்தும் பைக்ஷ்யமபீஹ லோகே |
ஹத்வார்தகாமாம்ஸ்து குருனிஹைவ புஞ்ஜீய போகான்‌உருதிரப்ரதிக்தான் || 5 ||

ன சைதத்வித்மஃ கதரன்னோ கரீயோ யத்வா ஜயேம யதி வா னோ ஜயேயுஃ |
யானேவ ஹத்வா ன ஜிஜீவிஷாமஸ்தே‌உவஸ்திதாஃ ப்ரமுகே தார்தராஷ்ட்ராஃ || 6 ||

கார்பண்யதோஷோபஹதஸ்வபாவஃ ப்றுச்சாமி த்வாம் தர்மஸம்மூடசேதாஃ |
யச்ச்ரேயஃ ஸ்யான்னிஶ்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே ஶிஷ்யஸ்தே‌உஹம் ஶாதி மாம் த்வாம் ப்ரபன்னம் || 7 ||

ன ஹி ப்ரபஶ்யாமி மமாபனுத்யாத்யச்சோகமுச்சோஷணமின்த்ரியாணாம் |
அவாப்ய பூமாவஸபத்னம்றுத்தம் ராஜ்யம் ஸுராணாமபி சாதிபத்யம் || 8 ||

ஸம்ஜய உவாச |
ஏவமுக்த்வா ஹ்றுஷீகேஶம் குடாகேஶஃ பரம்தப |
ன யோத்ஸ்ய இதி கோவின்தமுக்த்வா தூஷ்ணீம் பபூவ ஹ || 9 ||

தமுவாச ஹ்றுஷீகேஶஃ ப்ரஹஸன்னிவ பாரத |
ஸேனயோருபயோர்மத்யே விஷீதன்தமிதம் வசஃ || 10 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
அஶோச்யானன்வஶோசஸ்த்வம் ப்ரஜ்ஞாவாதாம்ஶ்ச பாஷஸே |
கதாஸூனகதாஸூம்ஶ்ச னானுஶோசன்தி பண்டிதாஃ || 11 ||

ன த்வேவாஹம் ஜாது னாஸம் ன த்வம் னேமே ஜனாதிபாஃ |
ன சைவ ன பவிஷ்யாமஃ ஸர்வே வயமதஃ பரம் || 12 ||

தேஹினோ‌உஸ்மின்யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா |
ததா தேஹான்தரப்ராப்திர்தீரஸ்தத்ர ன முஹ்யதி || 13 ||

மாத்ராஸ்பர்ஶாஸ்து கௌன்தேய ஶீதோஷ்ணஸுகதுஃகதாஃ |
ஆகமாபாயினோ‌உனித்யாஸ்தாம்ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத || 14 ||

யம் ஹி ன வ்யதயன்த்யேதே புருஷம் புருஷர்ஷப |
ஸமதுஃகஸுகம் தீரம் ஸோ‌உம்றுதத்வாய கல்பதே || 15 ||

னாஸதோ வித்யதே பாவோ னாபாவோ வித்யதே ஸதஃ |
உபயோரபி த்றுஷ்டோ‌உன்தஸ்த்வனயோஸ்தத்த்வதர்ஶிபிஃ || 16 ||

அவினாஶி து தத்வித்தி யேன ஸர்வமிதம் ததம் |
வினாஶமவ்யயஸ்யாஸ்ய ன கஶ்சித்கர்துமர்ஹதி || 17 ||

அன்தவன்த இமே தேஹா னித்யஸ்யோக்தாஃ ஶரீரிணஃ |
அனாஶினோ‌உப்ரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத || 18 ||

ய ஏனம் வேத்தி ஹன்தாரம் யஶ்சைனம் மன்யதே ஹதம் |
உபௌ தௌ ன விஜானீதோ னாயம் ஹன்தி ன ஹன்யதே || 19 ||

ன ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசின்னாயம் பூத்வா பவிதா வா ன பூயஃ |
அஜோ னித்யஃ ஶாஶ்வதோ‌உயம் புராணோ ன ஹன்யதே ஹன்யமானே ஶரீரே || 20 ||

வேதாவினாஶினம் னித்யம் ய ஏனமஜமவ்யயம் |
அதம் ஸ புருஷஃ பார்த கம் காதயதி ஹன்தி கம் || 21||
வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா விஹாய னவானி க்றுஹ்ணாதி னரோ‌உபராணி |
ததா ஶரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்யன்யானி ஸம்யாதி னவானி தேஹீ || 22 ||

னைனம் சின்தன்தி ஶஸ்த்ராணி னைனம் தஹதி பாவகஃ |
ன சைனம் க்லேதயன்த்யாபோ ன ஶோஷயதி மாருதஃ || 23 ||

அச்சேத்யோ‌உயமதாஹ்யோ‌உயமக்லேத்யோ‌உஶோஷ்ய ஏவ ச |
னித்யஃ ஸர்வகதஃ ஸ்தாணுரசலோ‌உயம் ஸனாதனஃ || 24 ||

அவ்யக்தோ‌உயமசின்த்யோ‌உயமவிகார்யோ‌உயமுச்யதே |
தஸ்மாதேவம் விதித்வைனம் னானுஶோசிதுமர்ஹஸி || 25 ||

அத சைனம் னித்யஜாதம் னித்யம் வா மன்யஸே ம்றுதம் |
ததாபி த்வம் மஹாபாஹோ னைவம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 26 ||

ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ ம்றுத்யுர்த்ருவம் ஜன்ம ம்றுதஸ்ய ச |
தஸ்மாதபரிஹார்யே‌உர்தே ன த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 27 ||

அவ்யக்தாதீனி பூதானி வ்யக்தமத்யானி பாரத |
அவ்யக்தனிதனான்யேவ தத்ர கா பரிதேவனா || 28 ||

ஆஶ்சர்யவத்பஶ்யதி கஶ்சிதேனமாஶ்சர்யவத்வததி ததைவ சான்யஃ |
ஆஶ்சர்யவச்சைனமன்யஃ ஶ்றுணோதி ஶ்ருத்வாப்யேனம் வேத ன சைவ கஶ்சித் || 29 ||

தேஹீ னித்யமவத்யோ‌உயம் தேஹே ஸர்வஸ்ய பாரத |
தஸ்மாத்ஸர்வாணி பூதானி ன த்வம் ஶோசிதுமர்ஹஸி || 30 ||

ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய ன விகம்பிதுமர்ஹஸி |
தர்ம்யாத்தி யுத்தாச்ச்ரேயோ‌உன்யத்க்ஷத்ரியஸ்ய ன வித்யதே || 31 ||

யத்றுச்சயா சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரமபாவ்றுதம் |
ஸுகினஃ க்ஷத்ரியாஃ பார்த லபன்தே யுத்தமீத்றுஶம் || 32 ||

அத சேத்த்வமிமம் தர்ம்யம் ஸம்க்ராமம் ன கரிஷ்யஸி |
ததஃ ஸ்வதர்மம் கீர்திம் ச ஹித்வா பாபமவாப்ஸ்யஸி || 33 ||

அகீர்திம் சாபி பூதானி கதயிஷ்யன்தி தே‌உவ்யயாம் |
ஸம்பாவிதஸ்ய சாகீர்திர்மரணாததிரிச்யதே || 34 ||

பயாத்ரணாதுபரதம் மம்ஸ்யன்தே த்வாம் மஹாரதாஃ |
யேஷாம் ச த்வம் பஹுமதோ பூத்வா யாஸ்யஸி லாகவம் || 35 ||

அவாச்யவாதாம்ஶ்ச பஹூன்வதிஷ்யன்தி தவாஹிதாஃ |
னின்தன்தஸ்தவ ஸாமர்த்யம் ததோ துஃகதரம் னு கிம் || 36 ||

ஹதோ வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போக்ஷ்யஸே மஹீம் |
தஸ்மாதுத்திஷ்ட கௌன்தேய யுத்தாய க்றுதனிஶ்சயஃ || 37 ||

ஸுகதுஃகே ஸமே க்றுத்வா லாபாலாபௌ ஜயாஜயௌ |
ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ னைவம் பாபமவாப்ஸ்யஸி || 38 ||

ஏஷா தே‌உபிஹிதா ஸாங்க்யே புத்திர்யோகே த்விமாம் ஶ்றுணு |
புத்த்யா யுக்தோ யயா பார்த கர்மபன்தம் ப்ரஹாஸ்யஸி || 39 ||

னேஹாபிக்ரமனாஶோ‌உஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ன வித்யதே |
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத் || 40 ||

வ்யவஸாயாத்மிகா புத்திரேகேஹ குருனன்தன |
பஹுஶாகா ஹ்யனன்தாஶ்ச புத்தயோ‌உவ்யவஸாயினாம் || 41 ||

யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் ப்ரவதன்த்யவிபஶ்சிதஃ |
வேதவாதரதாஃ பார்த னான்யதஸ்தீதி வாதினஃ || 42 ||

காமாத்மானஃ ஸ்வர்கபரா ஜன்மகர்மபலப்ரதாம் |
க்ரியாவிஶேஷபஹுலாம் போகைஶ்வர்யகதிம் ப்ரதி || 43 ||

போகைஶ்வர்யப்ரஸக்தானாம் தயாபஹ்றுதசேதஸாம் |
வ்யவஸாயாத்மிகா புத்திஃ ஸமாதௌ ன விதீயதே || 44 ||

த்ரைகுண்யவிஷயா வேதா னிஸ்த்ரைகுண்யோ பவார்ஜுன |
னிர்த்வன்த்வோ னித்யஸத்த்வஸ்தோ னிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான் || 45 ||

யாவானர்த உதபானே ஸர்வதஃ ஸம்ப்லுதோதகே |
தாவான்ஸர்வேஷு வேதேஷு ப்ராஹ்மணஸ்ய விஜானதஃ || 46 ||

கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன |
மா கர்மபலஹேதுர்பூர்மா தே ஸங்கோ‌உஸ்த்வகர்மணி || 47 ||

யோகஸ்தஃ குரு கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா தனம்ஜய |
ஸித்த்யஸித்த்யோஃ ஸமோ பூத்வா ஸமத்வம் யோக உச்யதே || 48 ||

தூரேண ஹ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத்தனம்ஜய |
புத்தௌ ஶரணமன்விச்ச க்றுபணாஃ பலஹேதவஃ || 49 ||

புத்தியுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே ஸுக்றுததுஷ்க்றுதே |
தஸ்மாத்யோகாய யுஜ்யஸ்வ யோகஃ கர்மஸு கௌஶலம் || 50 ||

கர்மஜம் புத்தியுக்தா ஹி பலம் த்யக்த்வா மனீஷிணஃ |
ஜன்மபன்தவினிர்முக்தாஃ பதம் கச்சன்த்யனாமயம் || 51 ||

யதா தே மோஹகலிலம் புத்திர்வ்யதிதரிஷ்யதி |
ததா கன்தாஸி னிர்வேதம் ஶ்ரோதவ்யஸ்ய ஶ்ருதஸ்ய ச || 52 ||

ஶ்ருதிவிப்ரதிபன்னா தே யதா ஸ்தாஸ்யதி னிஶ்சலா |
ஸமாதாவசலா புத்திஸ்ததா யோகமவாப்ஸ்யஸி || 53 ||

அர்ஜுன உவாச |
ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா ஸமாதிஸ்தஸ்ய கேஶவ |
ஸ்திததீஃ கிம் ப்ரபாஷேத கிமாஸீத வ்ரஜேத கிம் || 54 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ப்ரஜஹாதி யதா காமான்ஸர்வான்பார்த மனோகதான் |
ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டஃ ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே || 55 ||

துஃகேஷ்வனுத்விக்னமனாஃ ஸுகேஷு விகதஸ்ப்றுஹஃ |
வீதராகபயக்ரோதஃ ஸ்திததீர்முனிருச்யதே || 56 ||

யஃ ஸர்வத்ரானபிஸ்னேஹஸ்தத்தத்ப்ராப்ய ஶுபாஶுபம் |
னாபினன்ததி ன த்வேஷ்டி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 57 ||

யதா ஸம்ஹரதே சாயம் கூர்மோ‌உங்கானீவ ஸர்வஶஃ |
இன்த்ரியாணீன்த்ரியார்தேப்யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 58 ||

விஷயா வினிவர்தன்தே னிராஹாரஸ்ய தேஹினஃ |
ரஸவர்ஜம் ரஸோ‌உப்யஸ்ய பரம் த்றுஷ்ட்வா னிவர்ததே || 59 ||

யததோ ஹ்யபி கௌன்தேய புருஷஸ்ய விபஶ்சிதஃ |
இன்த்ரியாணி ப்ரமாதீனி ஹரன்தி ப்ரஸபம் மனஃ || 60 ||

தானி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய யுக்த ஆஸீத மத்பரஃ |
வஶே ஹி யஸ்யேன்த்ரியாணி தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 61 ||

த்யாயதோ விஷயான்பும்ஸஃ ஸங்கஸ்தேஷூபஜாயதே |
ஸங்காத்ஸம்ஜாயதே காமஃ காமாத்க்ரோதோ‌உபிஜாயதே || 62 ||

க்ரோதாத்பவதி ஸம்மோஹஃ ஸம்மோஹாத்ஸ்ம்றுதிவிப்ரமஃ |
ஸ்ம்றுதிப்ரம்ஶாத்புத்தினாஶோ புத்தினாஶாத்ப்ரணஶ்யதி || 63 ||

ராகத்வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயானின்த்ரியைஶ்சரன் |
ஆத்மவஶ்யைர்விதேயாத்மா ப்ரஸாதமதிகச்சதி || 64 ||

ப்ரஸாதே ஸர்வதுஃகானாம் ஹானிரஸ்யோபஜாயதே |
ப்ரஸன்னசேதஸோ ஹ்யாஶு புத்திஃ பர்யவதிஷ்டதே || 65 ||

னாஸ்தி புத்திரயுக்தஸ்ய ன சாயுக்தஸ்ய பாவனா |
ன சாபாவயதஃ ஶான்திரஶான்தஸ்ய குதஃ ஸுகம் || 66 ||

இன்த்ரியாணாம் ஹி சரதாம் யன்மனோ‌உனுவிதீயதே |
ததஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாம் வாயுர்னாவமிவாம்பஸி || 67 ||

தஸ்மாத்யஸ்ய மஹாபாஹோ னிக்றுஹீதானி ஸர்வஶஃ |
இன்த்ரியாணீன்த்ரியார்தேப்யஸ்தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டிதா || 68 ||

யா னிஶா ஸர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்தி ஸம்யமீ |
யஸ்யாம் ஜாக்ரதி பூதானி ஸா னிஶா பஶ்யதோ முனேஃ || 69 ||

ஆபூர்யமாணமசலப்ரதிஷ்டம் ஸமுத்ரமாபஃ ப்ரவிஶன்தி யத்வத் |
தத்வத்காமா யம் ப்ரவிஶன்தி ஸர்வே ஸ ஶான்திமாப்னோதி ன காமகாமீ || 70 ||

விஹாய காமான்யஃ ஸர்வான்புமாம்ஶ்சரதி னிஃஸ்ப்றுஹஃ |
னிர்மமோ னிரஹம்காரஃ ஸ ஶான்திமதிகச்சதி || 71 ||

ஏஷா ப்ராஹ்மீ ஸ்திதிஃ பார்த னைனாம் ப்ராப்ய விமுஹ்யதி |
ஸ்தித்வாஸ்யாமன்தகாலே‌உபி ப்ரஹ்மனிர்வாணம்றுச்சதி || 72 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

ஸாம்க்யயோகோ னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ ||2 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in English:

sanjaya uvaca |
tam tatha krpayavistamasrupurnakuleksanam |
visidantamidam vakyamuvaca madhusudanah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
kutastva kasmalamidam visame samupasthitam |
anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna || 2 ||

klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate |
ksudram hrdayadaurbalyam tyaktvottistha parantapa || 3 ||

arjuna uvaca |
katham bhismamaham saṅkhye dronam ca madhusudana |
isubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana || 4 ||

gurunahatva hi mahanubhavansreyo bhoktum bhaiksyamapiha loke |
hatvarthakamamstu gurunihaiva bhunjiya bhogan‌உrudhirapradigdhan || 5 ||

na caitadvidmah kataranno gariyo yadva jayema yadi va no jayeyuh |
yaneva hatva na jijivisamaste‌உvasthitah pramukhe dhartarastrah || 6 ||

karpanyadosopahatasvabhavah prcchami tvam dharmasammuḍhacetah |
yacchreyah syanniscitam bruhi tanme sisyaste‌உham sadhi mam tvam prapannam || 7 ||

na hi prapasyami mamapanudyadyacchokamucchosanamindriyanam |
avapya bhumavasapatnamrddham rajyam suranamapi cadhipatyam || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva hrsikesam guḍakesah parantapa |
na yotsya iti govindamuktva tusnim babhuva ha || 9 ||

tamuvaca hrsikesah prahasanniva bharata |
senayorubhayormadhye visidantamidam vacah || 10 ||

sribhagavanuvaca |
asocyananvasocastvam praṅnavadamsca bhasase |
gatasunagatasumsca nanusocanti panḍitah || 11 ||

na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah |
na caiva na bhavisyamah sarve vayamatah param || 12 ||

dehino‌உsminyatha dehe kaumaram yauvanam jara |
tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati || 13 ||

matrasparsastu kaunteya sitosnasukhaduhkhadah |
agamapayino‌உnityastamstitiksasva bharata || 14 ||

yam hi na vyathayantyete purusam purusarsabha |
samaduhkhasukham dhiram so‌உmrtatvaya kalpate || 15 ||

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah |
ubhayorapi drsto‌உntastvanayostattvadarsibhih || 16 ||

avinasi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam |
vinasamavyayasyasya na kascitkartumarhati || 17 ||

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah |
anasino‌உprameyasya tasmadyudhyasva bharata || 18 ||

ya enam vetti hantaram yascainam manyate hatam |
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate || 19 ||

na jayate mriyate va kadacinnayam bhutva bhavita va na bhuyah |
ajo nityah sasvato‌உyam purano na hanyate hanyamane sarire || 20 ||

vedavinasinam nityam ya enamajamavyayam |
atham sa purusah partha kam ghatayati hanti kam || 21||
vasamsi jirnani yatha vihaya navani grhnati naro‌உparani |
tatha sarirani vihaya jirnanyanyani samyati navani dehi || 22 ||

nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah |
na cainam kledayantyapo na sosayati marutah || 23 ||

acchedyo‌உyamadahyo‌உyamakledyo‌உsosya eva ca |
nityah sarvagatah sthanuracalo‌உyam sanatanah || 24 ||

avyakto‌உyamacintyo‌உyamavikaryo‌உyamucyate |
tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi || 25 ||

atha cainam nityajatam nityam va manyase mrtam |
tathapi tvam mahabaho naivam socitumarhasi || 26 ||

jatasya hi dhruvo mrtyurdhruvam janma mrtasya ca |
tasmadapariharye‌உrthe na tvam socitumarhasi || 27 ||

avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata |
avyaktanidhananyeva tatra ka paridevana || 28 ||

ascaryavatpasyati kascidenamascaryavadvadati tathaiva canyah |
ascaryavaccainamanyah srnoti srutvapyenam veda na caiva kascit || 29 ||

dehi nityamavadhyo‌உyam dehe sarvasya bharata |
tasmatsarvani bhutani na tvam socitumarhasi || 30 ||

svadharmamapi caveksya na vikampitumarhasi |
dharmyaddhi yuddhacchreyo‌உnyatksatriyasya na vidyate || 31 ||

yadrcchaya copapannam svargadvaramapavrtam |
sukhinah ksatriyah partha labhante yuddhamidrsam || 32 ||

atha cettvamimam dharmyam saṅgramam na karisyasi |
tatah svadharmam kirtim ca hitva papamavapsyasi || 33 ||

akirtim capi bhutani kathayisyanti te‌உvyayam |
sambhavitasya cakirtirmaranadatiricyate || 34 ||

bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah |
yesam ca tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam || 35 ||

avacyavadamsca bahunvadisyanti tavahitah |
nindantastava samarthyam tato duhkhataram nu kim || 36 ||

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim |
tasmaduttistha kaunteya yuddhaya krtaniscayah || 37 ||

sukhaduhkhe same krtva labhalabhau jayajayau |
tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi || 38 ||

esa te‌உbhihita saṅkhye buddhiryoge tvimam srnu |
buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi || 39 ||

nehabhikramanaso‌உsti pratyavayo na vidyate |
svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat || 40 ||

vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana |
bahusakha hyanantasca buddhayo‌உvyavasayinam || 41 ||

yamimam puspitam vacam pravadantyavipascitah |
vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah || 42 ||

kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam |
kriyavisesabahulam bhogaisvaryagatim prati || 43 ||

bhogaisvaryaprasaktanam tayapahrtacetasam |
vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate || 44 ||

traigunyavisaya veda nistraigunyo bhavarjuna |
nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan || 45 ||

yavanartha udapane sarvatah samplutodake |
tavansarvesu vedesu brahmanasya vijanatah || 46 ||

karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana |
ma karmaphalaheturbhurma te saṅgo‌உstvakarmani || 47 ||

yogasthah kuru karmani saṅgam tyaktva dhananjaya |
siddhyasiddhyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate || 48 ||

durena hyavaram karma buddhiyogaddhananjaya |
buddhau saranamanviccha krpanah phalahetavah || 49 ||

buddhiyukto jahatiha ubhe sukrtaduskrte |
tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kausalam || 50 ||

karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manisinah |
janmabandhavinirmuktah padam gacchantyanamayam || 51 ||

yada te mohakalilam buddhirvyatitarisyati |
tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca || 52 ||

srutivipratipanna te yada sthasyati niscala |
samadhavacala buddhistada yogamavapsyasi || 53 ||

arjuna uvaca |
sthitapraṅnasya ka bhasa samadhisthasya kesava |
sthitadhih kim prabhaseta kimasita vrajeta kim || 54 ||

sribhagavanuvaca |
prajahati yada kamansarvanpartha manogatan |
atmanyevatmana tustah sthitapraṅnastadocyate || 55 ||

duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasprhah |
vitaragabhayakrodhah sthitadhirmunirucyate || 56 ||

yah sarvatranabhisnehastattatprapya subhasubham |
nabhinandati na dvesti tasya praṅna pratisthita || 57 ||

yada samharate cayam kurmo‌உṅganiva sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 58 ||

visaya vinivartante niraharasya dehinah |
rasavarjam raso‌உpyasya param drstva nivartate || 59 ||

yatato hyapi kaunteya purusasya vipascitah |
indriyani pramathini haranti prasabham manah || 60 ||

tani sarvani samyamya yukta asita matparah |
vase hi yasyendriyani tasya praṅna pratisthita || 61 ||

dhyayato visayanpumsah saṅgastesupajayate |
saṅgatsanjayate kamah kamatkrodho‌உbhijayate || 62 ||

krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah |
smrtibhramsadbuddhinaso buddhinasatpranasyati || 63 ||

ragadvesavimuktaistu visayanindriyaiscaran |
atmavasyairvidheyatma prasadamadhigacchati || 64 ||

prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate |
prasannacetaso hyasu buddhih paryavatisthate || 65 ||

nasti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana |
na cabhavayatah santirasantasya kutah sukham || 66 ||

indriyanam hi caratam yanmano‌உnuvidhiyate |
tadasya harati praṅnam vayurnavamivambhasi || 67 ||

tasmadyasya mahabaho nigrhitani sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 68 ||

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami |
yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh || 69 ||

apuryamanamacalapratistham samudramapah pravisanti yadvat |
tadvatkama yam pravisanti sarve sa santimapnoti na kamakami || 70 ||

vihaya kamanyah sarvanpumamscarati nihsprhah |
nirmamo nirahaṅkarah sa santimadhigacchati || 71 ||

esa brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati |
sthitvasyamantakale‌உpi brahmanirvanamrcchati || 72 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

saṅkhyayogo nama dvitiyo‌உdhyayah ||2 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *