Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Telugu and English

453 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Telugu:

సంజయ ఉవాచ |
తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ |
విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః || 1 ||

శ్రీభగవానువాచ |
కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ |
అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున || 2 ||

క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే |
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప || 3 ||

Srimad Bhagavad-Gita

అర్జున ఉవాచ |
కథం భీష్మమహం సాంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన |
ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన || 4 ||

గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే |
హత్వార్థకామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగాన్‌உరుధిరప్రదిగ్ధాన్ || 5 ||

న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః |
యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తే‌உవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః || 6 ||

కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసంమూఢచేతాః |
యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే‌உహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ || 7 ||

న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాద్యచ్ఛోకముచ్ఛోషణమింద్రియాణామ్ |
అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యమ్ || 8 ||

సంజయ ఉవాచ |
ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప |
న యోత్స్య ఇతి గోవిందముక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ || 9 ||

తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత |
సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః || 10 ||

శ్రీభగవానువాచ |
అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రఙ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే |
గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః || 11 ||

న త్వేవాహం జాతు నాసం న త్వం నేమే జనాధిపాః |
న చైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరమ్ || 12 ||

దేహినో‌உస్మిన్యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా |
తథా దేహాంతరప్రాప్తిర్ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి || 13 ||

మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః |
ఆగమాపాయినో‌உనిత్యాస్తాంస్తితిక్షస్వ భారత || 14 ||

యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ |
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సో‌உమృతత్వాయ కల్పతే || 15 ||

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః |
ఉభయోరపి దృష్టో‌உంతస్త్వనయోస్తత్త్వదర్శిభిః || 16 ||

అవినాశి తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతమ్ |
వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్కర్తుమర్హతి || 17 ||

అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తాః శరీరిణః |
అనాశినో‌உప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత || 18 ||

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ |
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే || 19 ||

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః |
అజో నిత్యః శాశ్వతో‌உయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే || 20 ||

వేదావినాశినం నిత్యం య ఏనమజమవ్యయమ్ |
అథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్ || 21||
వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరో‌உపరాణి |
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ || 22 ||

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః |
న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః || 23 ||

అచ్ఛేద్యో‌உయమదాహ్యో‌உయమక్లేద్యో‌உశోష్య ఏవ చ |
నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలో‌உయం సనాతనః || 24 ||

అవ్యక్తో‌உయమచింత్యో‌உయమవికార్యో‌உయముచ్యతే |
తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి || 25 ||

అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ |
తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి || 26 ||

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ |
తస్మాదపరిహార్యే‌உర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి || 27 ||

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత |
అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా || 28 ||

ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనమాశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః |
ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ || 29 ||

దేహీ నిత్యమవధ్యో‌உయం దేహే సర్వస్య భారత |
తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి || 30 ||

స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి |
ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాచ్ఛ్రేయో‌உన్యత్క్షత్రియస్య న విద్యతే || 31 ||

యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతమ్ |
సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశమ్ || 32 ||

అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి |
తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి || 33 ||

అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే‌உవ్యయామ్ |
సంభావితస్య చాకీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే || 34 ||

భయాద్రణాదుపరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః |
యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ || 35 ||

అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్వదిష్యంతి తవాహితాః |
నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ || 36 ||

హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్ |
తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః || 37 ||

సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ |
తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి || 38 ||

ఏషా తే‌உభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు |
బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి || 39 ||

నేహాభిక్రమనాశో‌உస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే |
స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ || 40 ||

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన |
బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో‌உవ్యవసాయినామ్ || 41 ||

యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్యవిపశ్చితః |
వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తీతి వాదినః || 42 ||

కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మకర్మఫలప్రదామ్ |
క్రియావిశేషబహులాం భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతి || 43 ||

భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసామ్ |
వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః సమాధౌ న విధీయతే || 44 ||

త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున |
నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ || 45 ||

యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే |
తావాన్సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః || 46 ||

కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన |
మా కర్మఫలహేతుర్భూర్మా తే సంగో‌உస్త్వకర్మణి || 47 ||

యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ |
సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే || 48 ||

దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాద్ధనంజయ |
బుద్ధౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః || 49 ||

బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే |
తస్మాద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలమ్ || 50 ||

కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః |
జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛంత్యనామయమ్ || 51 ||

యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి |
తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ || 52 ||

శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా |
సమాధావచలా బుద్ధిస్తదా యోగమవాప్స్యసి || 53 ||

అర్జున ఉవాచ |
స్థితప్రఙ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ |
స్థితధీః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిమ్ || 54 ||

శ్రీభగవానువాచ |
ప్రజహాతి యదా కామాన్సర్వాన్పార్థ మనోగతాన్ |
ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రఙ్ఞస్తదోచ్యతే || 55 ||

దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః |
వీతరాగభయక్రోధః స్థితధీర్మునిరుచ్యతే || 56 ||

యః సర్వత్రానభిస్నేహస్తత్తత్ప్రాప్య శుభాశుభమ్ |
నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రఙ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 57 ||

యదా సంహరతే చాయం కూర్మో‌உంగానీవ సర్వశః |
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రఙ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 58 ||

విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః |
రసవర్జం రసో‌உప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే || 59 ||

యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః |
ఇంద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః || 60 ||

తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః |
వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రఙ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 61 ||

ధ్యాయతో విషయాన్పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే |
సంగాత్సంజాయతే కామః కామాత్క్రోధో‌உభిజాయతే || 62 ||

క్రోధాద్భవతి సంమోహః సంమోహాత్స్మృతివిభ్రమః |
స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ప్రణశ్యతి || 63 ||

రాగద్వేషవిముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ |
ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్ఛతి || 64 ||

ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హానిరస్యోపజాయతే |
ప్రసన్నచేతసో హ్యాశు బుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతే || 65 ||

నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా |
న చాభావయతః శాంతిరశాంతస్య కుతః సుఖమ్ || 66 ||

ఇంద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనో‌உనువిధీయతే |
తదస్య హరతి ప్రఙ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి || 67 ||

తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః |
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రఙ్ఞా ప్రతిష్ఠితా || 68 ||

యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ |
యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః || 69 ||

ఆపూర్యమాణమచలప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్ |
తద్వత్కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతిమాప్నోతి న కామకామీ || 70 ||

విహాయ కామాన్యః సర్వాన్పుమాంశ్చరతి నిఃస్పృహః |
నిర్మమో నిరహంకారః స శాంతిమధిగచ్ఛతి || 71 ||

ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి |
స్థిత్వాస్యామంతకాలే‌உపి బ్రహ్మనిర్వాణమృచ్ఛతి || 72 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

సాంఖ్యయోగో నామ ద్వితీయో‌உధ్యాయః ||2 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in English:

sanjaya uvaca |
tam tatha krpayavistamasrupurnakuleksanam |
visidantamidam vakyamuvaca madhusudanah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
kutastva kasmalamidam visame samupasthitam |
anaryajustamasvargyamakirtikaramarjuna || 2 ||

klaibyam ma sma gamah partha naitattvayyupapadyate |
ksudram hrdayadaurbalyam tyaktvottistha parantapa || 3 ||

arjuna uvaca |
katham bhismamaham saṅkhye dronam ca madhusudana |
isubhih pratiyotsyami pujarhavarisudana || 4 ||

gurunahatva hi mahanubhavansreyo bhoktum bhaiksyamapiha loke |
hatvarthakamamstu gurunihaiva bhunjiya bhogan‌உrudhirapradigdhan || 5 ||

na caitadvidmah kataranno gariyo yadva jayema yadi va no jayeyuh |
yaneva hatva na jijivisamaste‌உvasthitah pramukhe dhartarastrah || 6 ||

karpanyadosopahatasvabhavah prcchami tvam dharmasammuḍhacetah |
yacchreyah syanniscitam bruhi tanme sisyaste‌உham sadhi mam tvam prapannam || 7 ||

na hi prapasyami mamapanudyadyacchokamucchosanamindriyanam |
avapya bhumavasapatnamrddham rajyam suranamapi cadhipatyam || 8 ||

sanjaya uvaca |
evamuktva hrsikesam guḍakesah parantapa |
na yotsya iti govindamuktva tusnim babhuva ha || 9 ||

tamuvaca hrsikesah prahasanniva bharata |
senayorubhayormadhye visidantamidam vacah || 10 ||

sribhagavanuvaca |
asocyananvasocastvam praṅnavadamsca bhasase |
gatasunagatasumsca nanusocanti panḍitah || 11 ||

na tvevaham jatu nasam na tvam neme janadhipah |
na caiva na bhavisyamah sarve vayamatah param || 12 ||

dehino‌உsminyatha dehe kaumaram yauvanam jara |
tatha dehantarapraptirdhirastatra na muhyati || 13 ||

matrasparsastu kaunteya sitosnasukhaduhkhadah |
agamapayino‌உnityastamstitiksasva bharata || 14 ||

yam hi na vyathayantyete purusam purusarsabha |
samaduhkhasukham dhiram so‌உmrtatvaya kalpate || 15 ||

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah |
ubhayorapi drsto‌உntastvanayostattvadarsibhih || 16 ||

avinasi tu tadviddhi yena sarvamidam tatam |
vinasamavyayasyasya na kascitkartumarhati || 17 ||

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah |
anasino‌உprameyasya tasmadyudhyasva bharata || 18 ||

ya enam vetti hantaram yascainam manyate hatam |
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate || 19 ||

na jayate mriyate va kadacinnayam bhutva bhavita va na bhuyah |
ajo nityah sasvato‌உyam purano na hanyate hanyamane sarire || 20 ||

vedavinasinam nityam ya enamajamavyayam |
atham sa purusah partha kam ghatayati hanti kam || 21||
vasamsi jirnani yatha vihaya navani grhnati naro‌உparani |
tatha sarirani vihaya jirnanyanyani samyati navani dehi || 22 ||

nainam chindanti sastrani nainam dahati pavakah |
na cainam kledayantyapo na sosayati marutah || 23 ||

acchedyo‌உyamadahyo‌உyamakledyo‌உsosya eva ca |
nityah sarvagatah sthanuracalo‌உyam sanatanah || 24 ||

avyakto‌உyamacintyo‌உyamavikaryo‌உyamucyate |
tasmadevam viditvainam nanusocitumarhasi || 25 ||

atha cainam nityajatam nityam va manyase mrtam |
tathapi tvam mahabaho naivam socitumarhasi || 26 ||

jatasya hi dhruvo mrtyurdhruvam janma mrtasya ca |
tasmadapariharye‌உrthe na tvam socitumarhasi || 27 ||

avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata |
avyaktanidhananyeva tatra ka paridevana || 28 ||

ascaryavatpasyati kascidenamascaryavadvadati tathaiva canyah |
ascaryavaccainamanyah srnoti srutvapyenam veda na caiva kascit || 29 ||

dehi nityamavadhyo‌உyam dehe sarvasya bharata |
tasmatsarvani bhutani na tvam socitumarhasi || 30 ||

svadharmamapi caveksya na vikampitumarhasi |
dharmyaddhi yuddhacchreyo‌உnyatksatriyasya na vidyate || 31 ||

yadrcchaya copapannam svargadvaramapavrtam |
sukhinah ksatriyah partha labhante yuddhamidrsam || 32 ||

atha cettvamimam dharmyam saṅgramam na karisyasi |
tatah svadharmam kirtim ca hitva papamavapsyasi || 33 ||

akirtim capi bhutani kathayisyanti te‌உvyayam |
sambhavitasya cakirtirmaranadatiricyate || 34 ||

bhayadranaduparatam mamsyante tvam maharathah |
yesam ca tvam bahumato bhutva yasyasi laghavam || 35 ||

avacyavadamsca bahunvadisyanti tavahitah |
nindantastava samarthyam tato duhkhataram nu kim || 36 ||

hato va prapsyasi svargam jitva va bhoksyase mahim |
tasmaduttistha kaunteya yuddhaya krtaniscayah || 37 ||

sukhaduhkhe same krtva labhalabhau jayajayau |
tato yuddhaya yujyasva naivam papamavapsyasi || 38 ||

esa te‌உbhihita saṅkhye buddhiryoge tvimam srnu |
buddhya yukto yaya partha karmabandham prahasyasi || 39 ||

nehabhikramanaso‌உsti pratyavayo na vidyate |
svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat || 40 ||

vyavasayatmika buddhirekeha kurunandana |
bahusakha hyanantasca buddhayo‌உvyavasayinam || 41 ||

yamimam puspitam vacam pravadantyavipascitah |
vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah || 42 ||

kamatmanah svargapara janmakarmaphalapradam |
kriyavisesabahulam bhogaisvaryagatim prati || 43 ||

bhogaisvaryaprasaktanam tayapahrtacetasam |
vyavasayatmika buddhih samadhau na vidhiyate || 44 ||

traigunyavisaya veda nistraigunyo bhavarjuna |
nirdvandvo nityasattvastho niryogaksema atmavan || 45 ||

yavanartha udapane sarvatah samplutodake |
tavansarvesu vedesu brahmanasya vijanatah || 46 ||

karmanyevadhikaraste ma phalesu kadacana |
ma karmaphalaheturbhurma te saṅgo‌உstvakarmani || 47 ||

yogasthah kuru karmani saṅgam tyaktva dhananjaya |
siddhyasiddhyoh samo bhutva samatvam yoga ucyate || 48 ||

durena hyavaram karma buddhiyogaddhananjaya |
buddhau saranamanviccha krpanah phalahetavah || 49 ||

buddhiyukto jahatiha ubhe sukrtaduskrte |
tasmadyogaya yujyasva yogah karmasu kausalam || 50 ||

karmajam buddhiyukta hi phalam tyaktva manisinah |
janmabandhavinirmuktah padam gacchantyanamayam || 51 ||

yada te mohakalilam buddhirvyatitarisyati |
tada gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca || 52 ||

srutivipratipanna te yada sthasyati niscala |
samadhavacala buddhistada yogamavapsyasi || 53 ||

arjuna uvaca |
sthitapraṅnasya ka bhasa samadhisthasya kesava |
sthitadhih kim prabhaseta kimasita vrajeta kim || 54 ||

sribhagavanuvaca |
prajahati yada kamansarvanpartha manogatan |
atmanyevatmana tustah sthitapraṅnastadocyate || 55 ||

duhkhesvanudvignamanah sukhesu vigatasprhah |
vitaragabhayakrodhah sthitadhirmunirucyate || 56 ||

yah sarvatranabhisnehastattatprapya subhasubham |
nabhinandati na dvesti tasya praṅna pratisthita || 57 ||

yada samharate cayam kurmo‌உṅganiva sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 58 ||

visaya vinivartante niraharasya dehinah |
rasavarjam raso‌உpyasya param drstva nivartate || 59 ||

yatato hyapi kaunteya purusasya vipascitah |
indriyani pramathini haranti prasabham manah || 60 ||

tani sarvani samyamya yukta asita matparah |
vase hi yasyendriyani tasya praṅna pratisthita || 61 ||

dhyayato visayanpumsah saṅgastesupajayate |
saṅgatsanjayate kamah kamatkrodho‌உbhijayate || 62 ||

krodhadbhavati sammohah sammohatsmrtivibhramah |
smrtibhramsadbuddhinaso buddhinasatpranasyati || 63 ||

ragadvesavimuktaistu visayanindriyaiscaran |
atmavasyairvidheyatma prasadamadhigacchati || 64 ||

prasade sarvaduhkhanam hanirasyopajayate |
prasannacetaso hyasu buddhih paryavatisthate || 65 ||

nasti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana |
na cabhavayatah santirasantasya kutah sukham || 66 ||

indriyanam hi caratam yanmano‌உnuvidhiyate |
tadasya harati praṅnam vayurnavamivambhasi || 67 ||

tasmadyasya mahabaho nigrhitani sarvasah |
indriyanindriyarthebhyastasya praṅna pratisthita || 68 ||

ya nisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami |
yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh || 69 ||

apuryamanamacalapratistham samudramapah pravisanti yadvat |
tadvatkama yam pravisanti sarve sa santimapnoti na kamakami || 70 ||

vihaya kamanyah sarvanpumamscarati nihsprhah |
nirmamo nirahaṅkarah sa santimadhigacchati || 71 ||

esa brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati |
sthitvasyamantakale‌உpi brahmanirvanamrcchati || 72 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

saṅkhyayogo nama dvitiyo‌உdhyayah ||2 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *