Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Kannada and English

485 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Kannada:

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ |
ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ || 1 ||

ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ |
ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋ‌உಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ || 2 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ |
ಙ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾನ್ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋ‌உಶ್ನುತೇ |
ನ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || 4 ||

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯಕರ್ಮಕೃತ್ |
ಕಾರ್ಯತೇ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ || 5 ||

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೇ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ |
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || 6 ||

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇ‌உರ್ಜುನ |
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಮಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || 7 ||

ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ |
ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇದಕರ್ಮಣಃ || 8 ||

ಯಙ್ಞಾರ್ಥಾತ್ಕರ್ಮಣೋ‌உನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋ‌உಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ |
ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ || 9 ||

ಸಹಯಙ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮೇಷ ವೋ‌உಸ್ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಮಧುಕ್ || 10 ||

ದೇವಾನ್ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ |
ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ || 11 ||

ಇಷ್ಟಾನ್ಭೋಗಾನ್ಹಿ ವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೇ ಯಙ್ಞಭಾವಿತಾಃ |
ತೈರ್ದತ್ತಾನಪ್ರದಾಯೈಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸಃ || 12 ||

ಯಙ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ |
ಭುಂಜತೇ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ || 13 ||

ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನಸಂಭವಃ |
ಯಙ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಙ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ || 14 ||

ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಸಮುದ್ಭವಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಙ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || 15 ||

ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನುವರ್ತಯತೀಹ ಯಃ |
ಅಘಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ || 16 ||

ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮರತಿರೇವ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ |
ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸಂತುಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ || 17 ||

ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ ನಾಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ |
ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಶ್ಚಿದರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ || 18 ||

ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ |
ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ಕರ್ಮ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ || 19 ||

ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ |
ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ || 20 ||

ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಃ |
ಸ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೇ ಲೋಕಸ್ತದನುವರ್ತತೇ || 21 ||

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ |
ನಾನವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ || 22 ||

ಯದಿ ಹ್ಯಹಂ ನ ವರ್ತೇಯಂ ಜಾತು ಕರ್ಮಣ್ಯತಂದ್ರಿತಃ |
ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ || 23 ||

ಉತ್ಸೀದೇಯುರಿಮೇ ಲೋಕಾ ನ ಕುರ್ಯಾಂ ಕರ್ಮ ಚೇದಹಮ್ |
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮುಪಹನ್ಯಾಮಿಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ || 24 ||

ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ ಯಥಾ ಕುರ್ವಂತಿ ಭಾರತ |
ಕುರ್ಯಾದ್ವಿದ್ವಾಂಸ್ತಥಾಸಕ್ತಶ್ಚಿಕೀರ್ಷುರ್ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮ್ || 25 ||

ನ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಜನಯೇದಙ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ |
ಜೋಷಯೇತ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ || 26 ||

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ |
ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ || 27 ||

ತತ್ತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ |
ಗುಣಾ ಗುಣೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ || 28 ||

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಗುಣಸಂಮೂಢಾಃ ಸಜ್ಜಂತೇ ಗುಣಕರ್ಮಸು |
ತಾನಕೃತ್ಸ್ನವಿದೋ ಮಂದಾನ್ಕೃತ್ಸ್ನವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ || 29 ||

ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸಾ |
ನಿರಾಶೀರ್ನಿರ್ಮಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ವಿಗತಜ್ವರಃ || 30 ||

ಯೇ ಮೇ ಮತಮಿದಂ ನಿತ್ಯಮನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮಾನವಾಃ |
ಶ್ರದ್ಧಾವಂತೋ‌உನಸೂಯಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ತೇ‌உಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ || 31 ||

ಯೇ ತ್ವೇತದಭ್ಯಸೂಯಂತೋ ನಾನುತಿಷ್ಠಂತಿ ಮೇ ಮತಮ್ |
ಸರ್ವಙ್ಞಾನವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನಚೇತಸಃ || 32 ||

ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೃತೇರ್ಙ್ಞಾನವಾನಪಿ |
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಭೂತಾನಿ ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ || 33 ||

ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ |
ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಛೇತ್ತೌ ಹ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಪಂಥಿನೌ || 34 ||

ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ || 35 ||

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ‌உಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ |
ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ || 36 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ |
ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮಾ ವಿದ್ಧ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಮ್ || 37 ||

ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೇ ವಹ್ನಿರ್ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ |
ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ ಗರ್ಭಸ್ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಮ್ || 38 ||

ಆವೃತಂ ಙ್ಞಾನಮೇತೇನ ಙ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ |
ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೇಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ || 39 ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೇ |
ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಙ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಮ್ || 40 ||

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ |
ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹ್ಯೇನಂ ಙ್ಞಾನವಿಙ್ಞಾನನಾಶನಮ್ || 41 ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುರಿಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ |
ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ || 42 ||

ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ |
ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಮ್ || 43 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||3 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in English:

arjuna uvaca |
jyayasi cetkarmanaste mata buddhirjanardana |
tatkim karmani ghore mam niyojayasi kesava || 1 ||

vyamisreneva vakyena buddhim mohayasiva me |
tadekam vada niscitya yena sreyo‌உhamapnuyam || 2 ||

sribhagavanuvaca |
loke‌உsmindvividha nistha pura prokta mayanagha |
ṅnanayogena saṅkhyanam karmayogena yoginam || 3 ||

na karmanamanarambhannaiskarmyam puruso‌உsnute |
na ca samnyasanadeva siddhim samadhigacchati || 4 ||

na hi kascitksanamapi jatu tisthatyakarmakrt |
karyate hyavasah karma sarvah prakrtijairgunaih || 5 ||

karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran |
indriyarthanvimudhatma mithyacarah sa ucyate || 6 ||

yastvindriyani manasa niyamyarabhate‌உrjuna |
karmendriyaih karmayogamasaktah sa visisyate || 7 ||

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanah |
sarirayatrapi ca te na prasiddhyedakarmanah || 8 ||

yaṅnarthatkarmano‌உnyatra loko‌உyam karmabandhanah |
tadartham karma kaunteya muktasaṅgah samacara || 9 ||

sahayaṅnah prajah srstva purovaca prajapatih |
anena prasavisyadhvamesa vo‌உstvistakamadhuk || 10 ||

devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah |
parasparam bhavayantah sreyah paramavapsyatha || 11 ||

istanbhoganhi vo deva dasyante yaṅnabhavitah |
tairdattanapradayaibhyo yo bhuṅkte stena eva sah || 12 ||

yaṅnasistasinah santo mucyante sarvakilbisaih |
bhunjate te tvagham papa ye pacantyatmakaranat || 13 ||

annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavah |
yaṅnadbhavati parjanyo yaṅnah karmasamudbhavah || 14 ||

karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam |
tasmatsarvagatam brahma nityam yaṅne pratisthitam || 15 ||

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah |
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati || 16 ||

yastvatmaratireva syadatmatrptasca manavah |
atmanyeva ca santustastasya karyam na vidyate || 17 ||

naiva tasya krtenartho nakrteneha kascana |
na casya sarvabhutesu kascidarthavyapasrayah || 18 ||

tasmadasaktah satatam karyam karma samacara |
asakto hyacarankarma paramapnoti purusah || 19 ||

karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah |
lokasaṅgrahamevapi sampasyankartumarhasi || 20 ||

yadyadacarati sresthastattadevetaro janah |
sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate || 21 ||

na me parthasti kartavyam trisu lokesu kincana |
nanavaptamavaptavyam varta eva ca karmani || 22 ||

yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 23 ||

utsideyurime loka na kuryam karma cedaham |
saṅkarasya ca karta syamupahanyamimah prajah || 24 ||

saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata |
kuryadvidvamstathasaktascikirsurlokasaṅgraham || 25 ||

na buddhibhedam janayedaṅnanam karmasaṅginam |
josayetsarvakarmani vidvanyuktah samacaran || 26 ||

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah |
ahaṅkaravimudhatma kartahamiti manyate || 27 ||

tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh |
guna gunesu vartanta iti matva na sajjate || 28 ||

prakrtergunasammudhah sajjante gunakarmasu |
tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicalayet || 29 ||

mayi sarvani karmani samnyasyadhyatmacetasa |
nirasirnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah || 30 ||

ye me matamidam nityamanutisthanti manavah |
sraddhavanto‌உnasuyanto mucyante te‌உpi karmabhih || 31 ||

ye tvetadabhyasuyanto nanutisthanti me matam |
sarvaṅnanavimudhamstanviddhi nastanacetasah || 32 ||

sadrsam cestate svasyah prakrterṅnanavanapi |
prakrtim yanti bhutani nigrahah kim karisyati || 33 ||

indriyasyendriyasyarthe ragadvesau vyavasthitau |
tayorna vasamagacchettau hyasya paripanthinau || 34 ||

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat |
svadharme nidhanam sreyah paradharmo bhayavahah || 35 ||

arjuna uvaca |
atha kena prayukto‌உyam papam carati purusah |
anicchannapi varsneya baladiva niyojitah || 36 ||

sribhagavanuvaca |
kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah |
mahasano mahapapma viddhyenamiha vairinam || 37 ||

dhumenavriyate vahniryathadarso malena ca |
yatholbenavrto garbhastatha tenedamavrtam || 38 ||

avrtam ṅnanametena ṅnanino nityavairina |
kamarupena kaunteya duspurenanalena ca || 39 ||

indriyani mano buddhirasyadhisthanamucyate |
etairvimohayatyesa ṅnanamavrtya dehinam || 40 ||

tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarsabha |
papmanam prajahi hyenam ṅnanaviṅnananasanam || 41 ||

indriyani paranyahurindriyebhyah param manah |
manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah || 42 ||

evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana |
jahi satrum mahabaho kamarupam durasadam || 43 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmayogo nama trtiyo‌உdhyayah ||3 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *