Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Malayalam and English

638 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Malayalam:

അര്ജുന ഉവാച |
ജ്യായസീ ചേത്കര്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിര്ജനാര്ദന |
തത്കിം കര്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ || 1 ||

വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ |
തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ‌உഹമാപ്നുയാമ് || 2 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
ലോകേ‌உസ്മിന്ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാനഘ |
ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കര്മയോഗേന യോഗിനാമ് || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

ന കര്മണാമനാരമ്ഭാന്നൈഷ്കര്മ്യം പുരുഷോ‌உശ്നുതേ |
ന ച സംന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി || 4 ||

ന ഹി കശ്ചിത്ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യകര്മകൃത് |
കാര്യതേ ഹ്യവശഃ കര്മ സര്വഃ പ്രകൃതിജൈര്ഗുണൈഃ || 5 ||

കര്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരന് |
ഇന്ദ്രിയാര്ഥാന്വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ || 6 ||

യസ്ത്വിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ‌உര്ജുന |
കര്മേന്ദ്രിയൈഃ കര്മയോഗമസക്തഃ സ വിശിഷ്യതേ || 7 ||

നിയതം കുരു കര്മ ത്വം കര്മ ജ്യായോ ഹ്യകര്മണഃ |
ശരീരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധ്യേദകര്മണഃ || 8 ||

യജ്ഞാര്ഥാത്കര്മണോ‌உന്യത്ര ലോകോ‌உയം കര്മബന്ധനഃ |
തദര്ഥം കര്മ കൗന്തേയ മുക്തസങ്ഗഃ സമാചര || 9 ||

സഹയജ്ഞാഃ പ്രജാഃ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതിഃ |
അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷ വോ‌உസ്ത്വിഷ്ടകാമധുക് || 10 ||

ദേവാന്ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഃ |
പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയഃ പരമവാപ്സ്യഥ || 11 ||

ഇഷ്ടാന്ഭോഗാന്ഹി വോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ |
തൈര്ദത്താനപ്രദായൈഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേ സ്തേന ഏവ സഃ || 12 ||

യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സര്വകില്ബിഷൈഃ |
ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഘം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത് || 13 ||

അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പര്ജന്യാദന്നസംഭവഃ |
യജ്ഞാദ്ഭവതി പര്ജന്യോ യജ്ഞഃ കര്മസമുദ്ഭവഃ || 14 ||

കര്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷരസമുദ്ഭവമ് |
തസ്മാത്സര്വഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതമ് || 15 ||

ഏവം പ്രവര്തിതം ചക്രം നാനുവര്തയതീഹ യഃ |
അഘായുരിന്ദ്രിയാരാമോ മോഘം പാര്ഥ സ ജീവതി || 16 ||

യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ |
ആത്മന്യേവ ച സംതുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ || 17 ||

നൈവ തസ്യ കൃതേനാര്ഥോ നാകൃതേനേഹ കശ്ചന |
ന ചാസ്യ സര്വഭൂതേഷു കശ്ചിദര്ഥവ്യപാശ്രയഃ || 18 ||

തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കര്മ സമാചര |
അസക്തോ ഹ്യാചരന്കര്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ || 19 ||

കര്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ |
ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സംപശ്യന്കര്തുമര്ഹസി || 20 ||

യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ |
സ യത്പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവര്തതേ || 21 ||

ന മേ പാര്ഥാസ്തി കര്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിംചന |
നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വര്ത ഏവ ച കര്മണി || 22 ||

യദി ഹ്യഹം ന വര്തേയം ജാതു കര്മണ്യതന്ദ്രിതഃ |
മമ വര്ത്മാനുവര്തന്തേ മനുഷ്യാഃ പാര്ഥ സര്വശഃ || 23 ||

ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാ ന കുര്യാം കര്മ ചേദഹമ് |
സംകരസ്യ ച കര്താ സ്യാമുപഹന്യാമിമാഃ പ്രജാഃ || 24 ||

സക്താഃ കര്മണ്യവിദ്വാംസോ യഥാ കുര്വന്തി ഭാരത |
കുര്യാദ്വിദ്വാംസ്തഥാസക്തശ്ചികീര്ഷുര്ലോകസംഗ്രഹമ് || 25 ||

ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേദജ്ഞാനാം കര്മസങ്ഗിനാമ് |
ജോഷയേത്സര്വകര്മാണി വിദ്വാന്യുക്തഃ സമാചരന് || 26 ||

പ്രകൃതേഃ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഃ കര്മാണി സര്വശഃ |
അഹംകാരവിമൂഢാത്മാ കര്താഹമിതി മന്യതേ || 27 ||

തത്ത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകര്മവിഭാഗയോഃ |
ഗുണാ ഗുണേഷു വര്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ || 28 ||

പ്രകൃതേര്ഗുണസംമൂഢാഃ സജ്ജന്തേ ഗുണകര്മസു |
താനകൃത്സ്നവിദോ മന്ദാന്കൃത്സ്നവിന്ന വിചാലയേത് || 29 ||

മയി സര്വാണി കര്മാണി സംന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസാ |
നിരാശീര്നിര്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ || 30 ||

യേ മേ മതമിദം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ |
ശ്രദ്ധാവന്തോ‌உനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ‌உപി കര്മഭിഃ || 31 ||

യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതമ് |
സര്വജ്ഞാനവിമൂഢാംസ്താന്വിദ്ധി നഷ്ടാനചേതസഃ || 32 ||

സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യാഃ പ്രകൃതേര്ജ്ഞാനവാനപി |
പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹഃ കിം കരിഷ്യതി || 33 ||

ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാര്ഥേ രാഗദ്വേഷൗ വ്യവസ്ഥിതൗ |
തയോര്ന വശമാഗച്ഛേത്തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ || 34 ||

ശ്രേയാന്സ്വധര്മോ വിഗുണഃ പരധര്മാത്സ്വനുഷ്ഠിതാത് |
സ്വധര്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധര്മോ ഭയാവഹഃ || 35 ||

അര്ജുന ഉവാച |
അഥ കേന പ്രയുക്തോ‌உയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ |
അനിച്ഛന്നപി വാര്ഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ || 36 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോഗുണസമുദ്ഭവഃ |
മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്ധ്യേനമിഹ വൈരിണമ് || 37 ||

ധൂമേനാവ്രിയതേ വഹ്നിര്യഥാദര്ശോ മലേന ച |
യഥോല്ബേനാവൃതോ ഗര്ഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതമ് || 38 ||

ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണാ |
കാമരൂപേണ കൗന്തേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച || 39 ||

ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ |
ഏതൈര്വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനമ് || 40 ||

തസ്മാത്ത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതര്ഷഭ |
പാപ്മാനം പ്രജഹി ഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനമ് || 41 ||

ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ |
മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിര്യോ ബുദ്ധേഃ പരതസ്തു സഃ || 42 ||

ഏവം ബുദ്ധേഃ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മനാ |
ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദമ് || 43 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

കര്മയോഗോ നാമ തൃതീയോ‌உധ്യായഃ ||3 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in English:

arjuna uvaca |
jyayasi cetkarmanaste mata buddhirjanardana |
tatkim karmani ghore mam niyojayasi kesava || 1 ||

vyamisreneva vakyena buddhim mohayasiva me |
tadekam vada niscitya yena sreyo‌உhamapnuyam || 2 ||

sribhagavanuvaca |
loke‌உsmindvividha nistha pura prokta mayanagha |
ṅnanayogena saṅkhyanam karmayogena yoginam || 3 ||

na karmanamanarambhannaiskarmyam puruso‌உsnute |
na ca samnyasanadeva siddhim samadhigacchati || 4 ||

na hi kascitksanamapi jatu tisthatyakarmakrt |
karyate hyavasah karma sarvah prakrtijairgunaih || 5 ||

karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran |
indriyarthanvimudhatma mithyacarah sa ucyate || 6 ||

yastvindriyani manasa niyamyarabhate‌உrjuna |
karmendriyaih karmayogamasaktah sa visisyate || 7 ||

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanah |
sarirayatrapi ca te na prasiddhyedakarmanah || 8 ||

yaṅnarthatkarmano‌உnyatra loko‌உyam karmabandhanah |
tadartham karma kaunteya muktasaṅgah samacara || 9 ||

sahayaṅnah prajah srstva purovaca prajapatih |
anena prasavisyadhvamesa vo‌உstvistakamadhuk || 10 ||

devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah |
parasparam bhavayantah sreyah paramavapsyatha || 11 ||

istanbhoganhi vo deva dasyante yaṅnabhavitah |
tairdattanapradayaibhyo yo bhuṅkte stena eva sah || 12 ||

yaṅnasistasinah santo mucyante sarvakilbisaih |
bhunjate te tvagham papa ye pacantyatmakaranat || 13 ||

annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavah |
yaṅnadbhavati parjanyo yaṅnah karmasamudbhavah || 14 ||

karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam |
tasmatsarvagatam brahma nityam yaṅne pratisthitam || 15 ||

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah |
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati || 16 ||

yastvatmaratireva syadatmatrptasca manavah |
atmanyeva ca santustastasya karyam na vidyate || 17 ||

naiva tasya krtenartho nakrteneha kascana |
na casya sarvabhutesu kascidarthavyapasrayah || 18 ||

tasmadasaktah satatam karyam karma samacara |
asakto hyacarankarma paramapnoti purusah || 19 ||

karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah |
lokasaṅgrahamevapi sampasyankartumarhasi || 20 ||

yadyadacarati sresthastattadevetaro janah |
sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate || 21 ||

na me parthasti kartavyam trisu lokesu kincana |
nanavaptamavaptavyam varta eva ca karmani || 22 ||

yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 23 ||

utsideyurime loka na kuryam karma cedaham |
saṅkarasya ca karta syamupahanyamimah prajah || 24 ||

saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata |
kuryadvidvamstathasaktascikirsurlokasaṅgraham || 25 ||

na buddhibhedam janayedaṅnanam karmasaṅginam |
josayetsarvakarmani vidvanyuktah samacaran || 26 ||

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah |
ahaṅkaravimudhatma kartahamiti manyate || 27 ||

tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh |
guna gunesu vartanta iti matva na sajjate || 28 ||

prakrtergunasammudhah sajjante gunakarmasu |
tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicalayet || 29 ||

mayi sarvani karmani samnyasyadhyatmacetasa |
nirasirnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah || 30 ||

ye me matamidam nityamanutisthanti manavah |
sraddhavanto‌உnasuyanto mucyante te‌உpi karmabhih || 31 ||

ye tvetadabhyasuyanto nanutisthanti me matam |
sarvaṅnanavimudhamstanviddhi nastanacetasah || 32 ||

sadrsam cestate svasyah prakrterṅnanavanapi |
prakrtim yanti bhutani nigrahah kim karisyati || 33 ||

indriyasyendriyasyarthe ragadvesau vyavasthitau |
tayorna vasamagacchettau hyasya paripanthinau || 34 ||

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat |
svadharme nidhanam sreyah paradharmo bhayavahah || 35 ||

arjuna uvaca |
atha kena prayukto‌உyam papam carati purusah |
anicchannapi varsneya baladiva niyojitah || 36 ||

sribhagavanuvaca |
kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah |
mahasano mahapapma viddhyenamiha vairinam || 37 ||

dhumenavriyate vahniryathadarso malena ca |
yatholbenavrto garbhastatha tenedamavrtam || 38 ||

avrtam ṅnanametena ṅnanino nityavairina |
kamarupena kaunteya duspurenanalena ca || 39 ||

indriyani mano buddhirasyadhisthanamucyate |
etairvimohayatyesa ṅnanamavrtya dehinam || 40 ||

tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarsabha |
papmanam prajahi hyenam ṅnanaviṅnananasanam || 41 ||

indriyani paranyahurindriyebhyah param manah |
manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah || 42 ||

evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana |
jahi satrum mahabaho kamarupam durasadam || 43 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmayogo nama trtiyo‌உdhyayah ||3 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *