Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Telugu and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Telugu and English

631 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in Telugu:

అర్జున ఉవాచ |
జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన |
తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || 1 ||

వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే |
తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయో‌உహమాప్నుయామ్ || 2 ||

శ్రీభగవానువాచ |
లోకే‌உస్మింద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ |
ఙ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ || 3 ||

Srimad Bhagavad Gita

న కర్మణామనారంభాన్నైష్కర్మ్యం పురుషో‌உశ్నుతే |
న చ సంన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి || 4 ||

న హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్ |
కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః || 5 ||

కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ |
ఇంద్రియార్థాన్విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే || 6 ||

యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే‌உర్జున |
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగమసక్తః స విశిష్యతే || 7 ||

నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః |
శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేదకర్మణః || 8 ||

యఙ్ఞార్థాత్కర్మణో‌உన్యత్ర లోకో‌உయం కర్మబంధనః |
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్తసంగః సమాచర || 9 ||

సహయఙ్ఞాః ప్రజాః సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః |
అనేన ప్రసవిష్యధ్వమేష వో‌உస్త్విష్టకామధుక్ || 10 ||

దేవాన్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః |
పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ || 11 ||

ఇష్టాన్భోగాన్హి వో దేవా దాస్యంతే యఙ్ఞభావితాః |
తైర్దత్తానప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సః || 12 ||

యఙ్ఞశిష్టాశినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః |
భుంజతే తే త్వఘం పాపా యే పచంత్యాత్మకారణాత్ || 13 ||

అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్నసంభవః |
యఙ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యఙ్ఞః కర్మసముద్భవః || 14 ||

కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్ |
తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యఙ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ || 15 ||

ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః |
అఘాయురింద్రియారామో మోఘం పార్థ స జీవతి || 16 ||

యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాదాత్మతృప్తశ్చ మానవః |
ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే || 17 ||

నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చన |
న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః || 18 ||

తస్మాదసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచర |
అసక్తో హ్యాచరన్కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః || 19 ||

కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయః |
లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్కర్తుమర్హసి || 20 ||

యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠస్తత్తదేవేతరో జనః |
స యత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే || 21 ||

న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన |
నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి || 22 ||

యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః |
మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః || 23 ||

ఉత్సీదేయురిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహమ్ |
సంకరస్య చ కర్తా స్యాముపహన్యామిమాః ప్రజాః || 24 ||

సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత |
కుర్యాద్విద్వాంస్తథాసక్తశ్చికీర్షుర్లోకసంగ్రహమ్ || 25 ||

న బుద్ధిభేదం జనయేదఙ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ |
జోషయేత్సర్వకర్మాణి విద్వాన్యుక్తః సమాచరన్ || 26 ||

ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః |
అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే || 27 ||

తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మవిభాగయోః |
గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే || 28 ||

ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః సజ్జంతే గుణకర్మసు |
తానకృత్స్నవిదో మందాన్కృత్స్నవిన్న విచాలయేత్ || 29 ||

మయి సర్వాణి కర్మాణి సంన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా |
నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగతజ్వరః || 30 ||

యే మే మతమిదం నిత్యమనుతిష్ఠంతి మానవాః |
శ్రద్ధావంతో‌உనసూయంతో ముచ్యంతే తే‌உపి కర్మభిః || 31 ||

యే త్వేతదభ్యసూయంతో నానుతిష్ఠంతి మే మతమ్ |
సర్వఙ్ఞానవిమూఢాంస్తాన్విద్ధి నష్టానచేతసః || 32 ||

సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతేర్ఙ్ఞానవానపి |
ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి || 33 ||

ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ |
తయోర్న వశమాగచ్ఛేత్తౌ హ్యస్య పరిపంథినౌ || 34 ||

శ్రేయాన్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః || 35 ||

అర్జున ఉవాచ |
అథ కేన ప్రయుక్తో‌உయం పాపం చరతి పూరుషః |
అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః || 36 ||

శ్రీభగవానువాచ |
కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణసముద్భవః |
మహాశనో మహాపాప్మా విద్ధ్యేనమిహ వైరిణమ్ || 37 ||

ధూమేనావ్రియతే వహ్నిర్యథాదర్శో మలేన చ |
యథోల్బేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతమ్ || 38 ||

ఆవృతం ఙ్ఞానమేతేన ఙ్ఞానినో నిత్యవైరిణా |
కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చ || 39 ||

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిరస్యాధిష్ఠానముచ్యతే |
ఏతైర్విమోహయత్యేష ఙ్ఞానమావృత్య దేహినమ్ || 40 ||

తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ |
పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం ఙ్ఞానవిఙ్ఞాననాశనమ్ || 41 ||

ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహురింద్రియేభ్యః పరం మనః |
మనసస్తు పరా బుద్ధిర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః || 42 ||

ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా |
జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదమ్ || 43 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

కర్మయోగో నామ తృతీయో‌உధ్యాయః ||3 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 3 in English:

arjuna uvaca |
jyayasi cetkarmanaste mata buddhirjanardana |
tatkim karmani ghore mam niyojayasi kesava || 1 ||

vyamisreneva vakyena buddhim mohayasiva me |
tadekam vada niscitya yena sreyo‌உhamapnuyam || 2 ||

sribhagavanuvaca |
loke‌உsmindvividha nistha pura prokta mayanagha |
ṅnanayogena saṅkhyanam karmayogena yoginam || 3 ||

na karmanamanarambhannaiskarmyam puruso‌உsnute |
na ca samnyasanadeva siddhim samadhigacchati || 4 ||

na hi kascitksanamapi jatu tisthatyakarmakrt |
karyate hyavasah karma sarvah prakrtijairgunaih || 5 ||

karmendriyani samyamya ya aste manasa smaran |
indriyarthanvimudhatma mithyacarah sa ucyate || 6 ||

yastvindriyani manasa niyamyarabhate‌உrjuna |
karmendriyaih karmayogamasaktah sa visisyate || 7 ||

niyatam kuru karma tvam karma jyayo hyakarmanah |
sarirayatrapi ca te na prasiddhyedakarmanah || 8 ||

yaṅnarthatkarmano‌உnyatra loko‌உyam karmabandhanah |
tadartham karma kaunteya muktasaṅgah samacara || 9 ||

sahayaṅnah prajah srstva purovaca prajapatih |
anena prasavisyadhvamesa vo‌உstvistakamadhuk || 10 ||

devanbhavayatanena te deva bhavayantu vah |
parasparam bhavayantah sreyah paramavapsyatha || 11 ||

istanbhoganhi vo deva dasyante yaṅnabhavitah |
tairdattanapradayaibhyo yo bhuṅkte stena eva sah || 12 ||

yaṅnasistasinah santo mucyante sarvakilbisaih |
bhunjate te tvagham papa ye pacantyatmakaranat || 13 ||

annadbhavanti bhutani parjanyadannasambhavah |
yaṅnadbhavati parjanyo yaṅnah karmasamudbhavah || 14 ||

karma brahmodbhavam viddhi brahmaksarasamudbhavam |
tasmatsarvagatam brahma nityam yaṅne pratisthitam || 15 ||

evam pravartitam cakram nanuvartayatiha yah |
aghayurindriyaramo mogham partha sa jivati || 16 ||

yastvatmaratireva syadatmatrptasca manavah |
atmanyeva ca santustastasya karyam na vidyate || 17 ||

naiva tasya krtenartho nakrteneha kascana |
na casya sarvabhutesu kascidarthavyapasrayah || 18 ||

tasmadasaktah satatam karyam karma samacara |
asakto hyacarankarma paramapnoti purusah || 19 ||

karmanaiva hi samsiddhimasthita janakadayah |
lokasaṅgrahamevapi sampasyankartumarhasi || 20 ||

yadyadacarati sresthastattadevetaro janah |
sa yatpramanam kurute lokastadanuvartate || 21 ||

na me parthasti kartavyam trisu lokesu kincana |
nanavaptamavaptavyam varta eva ca karmani || 22 ||

yadi hyaham na varteyam jatu karmanyatandritah |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 23 ||

utsideyurime loka na kuryam karma cedaham |
saṅkarasya ca karta syamupahanyamimah prajah || 24 ||

saktah karmanyavidvamso yatha kurvanti bharata |
kuryadvidvamstathasaktascikirsurlokasaṅgraham || 25 ||

na buddhibhedam janayedaṅnanam karmasaṅginam |
josayetsarvakarmani vidvanyuktah samacaran || 26 ||

prakrteh kriyamanani gunaih karmani sarvasah |
ahaṅkaravimudhatma kartahamiti manyate || 27 ||

tattvavittu mahabaho gunakarmavibhagayoh |
guna gunesu vartanta iti matva na sajjate || 28 ||

prakrtergunasammudhah sajjante gunakarmasu |
tanakrtsnavido mandankrtsnavinna vicalayet || 29 ||

mayi sarvani karmani samnyasyadhyatmacetasa |
nirasirnirmamo bhutva yudhyasva vigatajvarah || 30 ||

ye me matamidam nityamanutisthanti manavah |
sraddhavanto‌உnasuyanto mucyante te‌உpi karmabhih || 31 ||

ye tvetadabhyasuyanto nanutisthanti me matam |
sarvaṅnanavimudhamstanviddhi nastanacetasah || 32 ||

sadrsam cestate svasyah prakrterṅnanavanapi |
prakrtim yanti bhutani nigrahah kim karisyati || 33 ||

indriyasyendriyasyarthe ragadvesau vyavasthitau |
tayorna vasamagacchettau hyasya paripanthinau || 34 ||

sreyansvadharmo vigunah paradharmatsvanusthitat |
svadharme nidhanam sreyah paradharmo bhayavahah || 35 ||

arjuna uvaca |
atha kena prayukto‌உyam papam carati purusah |
anicchannapi varsneya baladiva niyojitah || 36 ||

sribhagavanuvaca |
kama esa krodha esa rajogunasamudbhavah |
mahasano mahapapma viddhyenamiha vairinam || 37 ||

dhumenavriyate vahniryathadarso malena ca |
yatholbenavrto garbhastatha tenedamavrtam || 38 ||

avrtam ṅnanametena ṅnanino nityavairina |
kamarupena kaunteya duspurenanalena ca || 39 ||

indriyani mano buddhirasyadhisthanamucyate |
etairvimohayatyesa ṅnanamavrtya dehinam || 40 ||

tasmattvamindriyanyadau niyamya bharatarsabha |
papmanam prajahi hyenam ṅnanaviṅnananasanam || 41 ||

indriyani paranyahurindriyebhyah param manah |
manasastu para buddhiryo buddheh paratastu sah || 42 ||

evam buddheh param buddhva samstabhyatmanamatmana |
jahi satrum mahabaho kamarupam durasadam || 43 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmayogo nama trtiyo‌உdhyayah ||3 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *