Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Kannada and English

720 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in Kannada:

ಅಥ ಚತುರ್ಥೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮವ್ಯಯಮ್ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೇ‌உಬ್ರವೀತ್ || 1 ||

ಏವಂ ಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಮಿಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ |
ಸ ಕಾಲೇನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಃ ಪರಂತಪ || 2 ||

ಸ ಏವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇ‌உದ್ಯ ಯೋಗಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಪುರಾತನಃ |
ಭಕ್ತೋ‌உಸಿ ಮೇ ಸಖಾ ಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹ್ಯೇತದುತ್ತಮಮ್ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ |
ಕಥಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾಂ ತ್ವಮಾದೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ || 4 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಬಹೂನಿ ಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಜುನ |
ತಾನ್ಯಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನ ತ್ವಂ ವೇತ್ಥ ಪರಂತಪ || 5 ||

ಅಜೋ‌உಪಿ ಸನ್ನವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರೋ‌உಪಿ ಸನ್ |
ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮ್ಯಾತ್ಮಮಾಯಯಾ || 6 ||

ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ |
ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಮ್ || 7 ||

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಮ್ |
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ || 8 ||

ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಮೇವಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ |
ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ‌உರ್ಜುನ || 9 ||

ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಾ ಮನ್ಮಯಾ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ |
ಬಹವೋ ಙ್ಞಾನತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದ್ಭಾವಮಾಗತಾಃ || 10 ||

ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ತಾಂಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ || 11 ||

ಕಾಂಕ್ಷಂತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾಃ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೇ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜಾ || 12 ||

ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಶಃ |
ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧ್ಯಕರ್ತಾರಮವ್ಯಯಮ್ || 13 ||

ನ ಮಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ನ ಮೇ ಕರ್ಮಫಲೇ ಸ್ಪೃಹಾ |
ಇತಿ ಮಾಂ ಯೋ‌உಭಿಜಾನಾತಿ ಕರ್ಮಭಿರ್ನ ಸ ಬಧ್ಯತೇ || 14 ||

ಏವಂ ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ |
ಕುರು ಕರ್ಮೈವ ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ಪೂರ್ವೈಃ ಪೂರ್ವತರಂ ಕೃತಮ್ || 15 ||

ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಮಕರ್ಮೇತಿ ಕವಯೋ‌உಪ್ಯತ್ರ ಮೋಹಿತಾಃ |
ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ‌உಶುಭಾತ್ || 16 ||

ಕರ್ಮಣೋ ಹ್ಯಪಿ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಚ ವಿಕರ್ಮಣಃ |
ಅಕರ್ಮಣಶ್ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿಃ || 17 ||

ಕರ್ಮಣ್ಯಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇದಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಯಃ |
ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸ ಯುಕ್ತಃ ಕೃತ್ಸ್ನಕರ್ಮಕೃತ್ || 18 ||

ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಂಭಾಃ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಃ |
ಙ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಂ ತಮಾಹುಃ ಪಂಡಿತಂ ಬುಧಾಃ || 19 ||

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರ್ಮಫಲಾಸಂಗಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ |
ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿಪ್ರವೃತ್ತೋ‌உಪಿ ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋತಿ ಸಃ || 20 ||

ನಿರಾಶೀರ್ಯತಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ತ್ಯಕ್ತಸರ್ವಪರಿಗ್ರಹಃ |
ಶಾರೀರಂ ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಮ್ || 21 ||

ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ |
ಸಮಃ ಸಿದ್ಧಾವಸಿದ್ಧೌ ಚ ಕೃತ್ವಾಪಿ ನ ನಿಬಧ್ಯತೇ || 22 ||

ಗತಸಂಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಙ್ಞಾನಾವಸ್ಥಿತಚೇತಸಃ |
ಯಙ್ಞಾಯಾಚರತಃ ಕರ್ಮ ಸಮಗ್ರಂ ಪ್ರವಿಲೀಯತೇ || 23 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹುತಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸಮಾಧಿನಾ || 24 ||

ದೈವಮೇವಾಪರೇ ಯಙ್ಞಂ ಯೋಗಿನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಾವಪರೇ ಯಙ್ಞಂ ಯಙ್ಞೇನೈವೋಪಜುಹ್ವತಿ || 25 ||

ಶ್ರೋತ್ರಾದೀನೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ಯೇ ಸಂಯಮಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ |
ಶಬ್ದಾದೀನ್ವಿಷಯಾನನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ್ನಿಷು ಜುಹ್ವತಿ || 26 ||

ಸರ್ವಾಣೀಂದ್ರಿಯಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚಾಪರೇ |
ಆತ್ಮಸಂಯಮಯೋಗಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವತಿ ಙ್ಞಾನದೀಪಿತೇ || 27 ||

ದ್ರವ್ಯಯಙ್ಞಾಸ್ತಪೋಯಙ್ಞಾ ಯೋಗಯಙ್ಞಾಸ್ತಥಾಪರೇ |
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಙ್ಞಾನಯಙ್ಞಾಶ್ಚ ಯತಯಃ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಃ || 28 ||

ಅಪಾನೇ ಜುಹ್ವತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಣೇ‌உಪಾನಂ ತಥಾಪರೇ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗತೀ ರುದ್ಧ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಃ || 29 ||

ಅಪರೇ ನಿಯತಾಹಾರಾಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ಪ್ರಾಣೇಷು ಜುಹ್ವತಿ |
ಸರ್ವೇ‌உಪ್ಯೇತೇ ಯಙ್ಞವಿದೋ ಯಙ್ಞಕ್ಷಪಿತಕಲ್ಮಷಾಃ || 30 ||

ಯಙ್ಞಶಿಷ್ಟಾಮೃತಭುಜೋ ಯಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಮ್ |
ನಾಯಂ ಲೋಕೋ‌உಸ್ತ್ಯಯಙ್ಞಸ್ಯ ಕುತೋ‌உನ್ಯಃ ಕುರುಸತ್ತಮ || 31 ||

ಏವಂ ಬಹುವಿಧಾ ಯಙ್ಞಾ ವಿತತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮುಖೇ |
ಕರ್ಮಜಾನ್ವಿದ್ಧಿ ತಾನ್ಸರ್ವಾನೇವಂ ಙ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ || 32 ||

ಶ್ರೇಯಾಂದ್ರವ್ಯಮಯಾದ್ಯಙ್ಞಾಜ್ಙ್ಞಾನಯಙ್ಞಃ ಪರಂತಪ |
ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಾಖಿಲಂ ಪಾರ್ಥ ಙ್ಞಾನೇ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೇ || 33 ||

ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ |
ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇ ಙ್ಞಾನಂ ಙ್ಞಾನಿನಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಃ || 34 ||

ಯಜ್ಙ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಮೇವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಪಾಂಡವ |
ಯೇನ ಭೂತಾನ್ಯಶೇಷೇಣ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮನ್ಯಥೋ ಮಯಿ || 35 ||

ಅಪಿ ಚೇದಸಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪಕೃತ್ತಮಃ |
ಸರ್ವಂ ಙ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ || 36 ||

ಯಥೈಧಾಂಸಿ ಸಮಿದ್ಧೋ‌உಗ್ನಿರ್ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕುರುತೇ‌உರ್ಜುನ |
ಙ್ಞಾನಾಗ್ನಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ಕುರುತೇ ತಥಾ || 37 ||

ನ ಹಿ ಙ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಯತೇ |
ತತ್ಸ್ವಯಂ ಯೋಗಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿಂದತಿ || 38 ||

ಶ್ರದ್ಧಾವಾಂಲ್ಲಭತೇ ಙ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರಃ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಙ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಮಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತಿ || 39 ||

ಅಙ್ಞಶ್ಚಾಶ್ರದ್ದಧಾನಶ್ಚ ಸಂಶಯಾತ್ಮಾ ವಿನಶ್ಯತಿ |
ನಾಯಂ ಲೋಕೋ‌உಸ್ತಿ ನ ಪರೋ ನ ಸುಖಂ ಸಂಶಯಾತ್ಮನಃ || 40 ||

ಯೋಗಸಂನ್ಯಸ್ತಕರ್ಮಾಣಂ ಙ್ಞಾನಸಂಛಿನ್ನಸಂಶಯಮ್ |
ಆತ್ಮವಂತಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಧನಂಜಯ || 41 ||

ತಸ್ಮಾದಙ್ಞಾನಸಂಭೂತಂ ಹೃತ್ಸ್ಥಂ ಙ್ಞಾನಾಸಿನಾತ್ಮನಃ |
ಛಿತ್ತ್ವೈನಂ ಸಂಶಯಂ ಯೋಗಮಾತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಭಾರತ || 42 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಙ್ಞಾನಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗೋ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||4 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 4 in English:

atha caturtho‌உdhyayah |

sribhagavanuvaca |
imam vivasvate yogam proktavanahamavyayam |
vivasvanmanave praha manuriksvakave‌உbravit || 1 ||

evam paramparapraptamimam rajarsayo viduh |
sa kaleneha mahata yogo nastah parantapa || 2 ||

sa evayam maya te‌உdya yogah proktah puratanah |
bhakto‌உsi me sakha ceti rahasyam hyetaduttamam || 3 ||

arjuna uvaca |
aparam bhavato janma param janma vivasvatah |
kathametadvijaniyam tvamadau proktavaniti || 4 ||

sribhagavanuvaca |
bahuni me vyatitani janmani tava carjuna |
tanyaham veda sarvani na tvam vettha parantapa || 5 ||

ajo‌உpi sannavyayatma bhutanamisvaro‌உpi san |
prakrtim svamadhisthaya sambhavamyatmamayaya || 6 ||

yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata |
abhyutthanamadharmasya tadatmanam srjamyaham || 7 ||

paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam |
dharmasamsthapanarthaya sambhavami yuge yuge || 8 ||

janma karma ca me divyamevam yo vetti tattvatah |
tyaktva deham punarjanma naiti mameti so‌உrjuna || 9 ||

vitaragabhayakrodha manmaya mamupasritah |
bahavo nnanatapasa puta madbhavamagatah || 10 ||

ye yatha mam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham |
mama vartmanuvartante manusyah partha sarvasah || 11 ||

kanksantah karmanam siddhim yajanta iha devatah |
ksipram hi manuse loke siddhirbhavati karmaja || 12 ||

caturvarnyam maya srstam gunakarmavibhagasah |
tasya kartaramapi mam viddhyakartaramavyayam || 13 ||

na mam karmani limpanti na me karmaphale sprha |
iti mam yo‌உbhijanati karmabhirna sa badhyate || 14 ||

evam nnatva krtam karma purvairapi mumuksubhih |
kuru karmaiva tasmattvam purvaih purvataram krtam || 15 ||

kim karma kimakarmeti kavayo‌உpyatra mohitah |
tatte karma pravaksyami yajnnatva moksyase‌உsubhat || 16 ||

karmano hyapi boddhavyam boddhavyam ca vikarmanah |
akarmanasca boddhavyam gahana karmano gatih || 17 ||

karmanyakarma yah pasyedakarmani ca karma yah |
sa buddhimanmanusyesu sa yuktah krtsnakarmakrt || 18 ||

yasya sarve samarambhah kamasankalpavarjitah |
nnanagnidagdhakarmanam tamahuh panḍitam budhah || 19 ||

tyaktva karmaphalasangam nityatrpto nirasrayah |
karmanyabhipravrtto‌உpi naiva kincitkaroti sah || 20 ||

nirasiryatacittatma tyaktasarvaparigrahah |
sariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisam || 21 ||

yadrcchalabhasantusto dvandvatito vimatsarah |
samah siddhavasiddhau ca krtvapi na nibadhyate || 22 ||

gatasangasya muktasya nnanavasthitacetasah |
yannayacaratah karma samagram praviliyate || 23 ||

brahmarpanam brahma havirbrahmagnau brahmana hutam |
brahmaiva tena gantavyam brahmakarmasamadhina || 24 ||

daivamevapare yannam yoginah paryupasate |
brahmagnavapare yannam yannenaivopajuhvati || 25 ||

srotradinindriyanyanye samyamagnisu juhvati |
sabdadinvisayananya indriyagnisu juhvati || 26 ||

sarvanindriyakarmani pranakarmani capare |
atmasamyamayogagnau juhvati nnanadipite || 27 ||

dravyayannastapoyanna yogayannastathapare |
svadhyayannanayannasca yatayah samsitavratah || 28 ||

apane juhvati pranam prane‌உpanam tathapare |
pranapanagati ruddhva pranayamaparayanah || 29 ||

apare niyataharah prananpranesu juhvati |
sarve‌உpyete yannavido yannaksapitakalmasah || 30 ||

yannasistamrtabhujo yanti brahma sanatanam |
nayam loko‌உstyayannasya kuto‌உnyah kurusattama || 31 ||

evam bahuvidha yanna vitata brahmano mukhe |
karmajanviddhi tansarvanevam nnatva vimoksyase || 32 ||

sreyandravyamayadyannajnnanayannah parantapa |
sarvam karmakhilam partha nnane parisamapyate || 33 ||

tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya |
upadeksyanti te nnanam nnaninastattvadarsinah || 34 ||

yajnnatva na punarmohamevam yasyasi panḍava |
yena bhutanyasesena draksyasyatmanyatho mayi || 35 ||

api cedasi papebhyah sarvebhyah papakrttamah |
sarvam nnanaplavenaiva vrjinam santarisyasi || 36 ||

yathaidhamsi samiddho‌உgnirbhasmasatkurute‌உrjuna |
nnanagnih sarvakarmani bhasmasatkurute tatha || 37 ||

na hi nnanena sadrsam pavitramiha vidyate |
tatsvayam yogasamsiddhah kalenatmani vindati || 38 ||

sraddhavamllabhate nnanam tatparah samyatendriyah |
nnanam labdhva param santimacirenadhigacchati || 39 ||

annascasraddadhanasca samsayatma vinasyati |
nayam loko‌உsti na paro na sukham samsayatmanah || 40 ||

yogasamnyastakarmanam nnanasamchinnasamsayam |
atmavantam na karmani nibadhnanti dhananjaya || 41 ||

tasmadannanasambhutam hrtstham nnanasinatmanah |
chittvainam samsayam yogamatisthottistha bharata || 42 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

nnanakarmasamnyasayogo nama caturtho‌உdhyayah ||4 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *