Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Kannada and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Kannada and English

708 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Kannada:

ಅಥ ಪಂಚಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ |

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ |
ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ |
ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ || 1 ||

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ |
ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ |
ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾತ್ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || 2 ||

ಙ್ಞೇಯಃ ಸ ನಿತ್ಯಸಂನ್ಯಾಸೀ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ |
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಗ್ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ |
ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಗುಭಯೋರ್ವಿಂದತೇ ಫಲಮ್ || 4 ||

ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೇ |
ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ || 5 ||

ಸಂನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋಗತಃ |
ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಛತಿ || 6 ||

ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ || 7 ||

ನೈವ ಕಿಂಚಿತ್ಕರೋಮೀತಿ ಯುಕ್ತೋ ಮನ್ಯೇತ ತತ್ತ್ವವಿತ್ |
ಪಶ್ಯಞ್ಶೃಣ್ವನ್ಸ್ಪೃಶಂಜಿಘ್ರನ್ನಶ್ನನ್ಗಚ್ಛನ್ಸ್ವಪಞ್ಶ್ವಸನ್ || 8 ||

ಪ್ರಲಪನ್ವಿಸೃಜನ್ಗೃಹ್ಣನ್ನುನ್ಮಿಷನ್ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ |
ಇಂದ್ರಿಯಾಣೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವರ್ತಂತ ಇತಿ ಧಾರಯನ್ || 9 ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ಲಿಪ್ಯತೇ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ || 10 ||

ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕೇವಲೈರಿಂದ್ರಿಯೈರಪಿ |
ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ || 11 ||

ಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀಮ್ |
ಅಯುಕ್ತಃ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಫಲೇ ಸಕ್ತೋ ನಿಬಧ್ಯತೇ || 12 ||

ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ಸುಖಂ ವಶೀ |
ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ ದೇಹೀ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ನ ಕಾರಯನ್ || 13 ||

ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ |
ನ ಕರ್ಮಫಲಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೇ || 14 ||

ನಾದತ್ತೇ ಕಸ್ಯಚಿತ್ಪಾಪಂ ನ ಚೈವ ಸುಕೃತಂ ವಿಭುಃ |
ಅಙ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಙ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ || 15 ||

ಙ್ಞಾನೇನ ತು ತದಙ್ಞಾನಂ ಯೇಷಾಂ ನಾಶಿತಮಾತ್ಮನಃ |
ತೇಷಾಮಾದಿತ್ಯವಜ್ಙ್ಞಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತತ್ಪರಮ್ || 16 ||

ತದ್ಬುದ್ಧಯಸ್ತದಾತ್ಮಾನಸ್ತನ್ನಿಷ್ಠಾಸ್ತತ್ಪರಾಯಣಾಃ |
ಗಚ್ಛಂತ್ಯಪುನರಾವೃತ್ತಿಂ ಙ್ಞಾನನಿರ್ಧೂತಕಲ್ಮಷಾಃ || 17 ||

ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ |
ಶುನಿ ಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇ ಚ ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ || 18 ||

ಇಹೈವ ತೈರ್ಜಿತಃ ಸರ್ಗೋ ಯೇಷಾಂ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನಃ |
ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ || 19 ||

ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಪ್ರಿಯಮ್ |
ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಂಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ || 20 ||

ಬಾಹ್ಯಸ್ಪರ್ಶೇಷ್ವಸಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಂದತ್ಯಾತ್ಮನಿ ಯತ್ಸುಖಮ್ |
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸುಖಮಕ್ಷಯಮಶ್ನುತೇ || 21 ||

ಯೇ ಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜಾ ಭೋಗಾ ದುಃಖಯೋನಯ ಏವ ತೇ |
ಆದ್ಯಂತವಂತಃ ಕೌಂತೇಯ ನ ತೇಷು ರಮತೇ ಬುಧಃ || 22 ||

ಶಕ್ನೋತೀಹೈವ ಯಃ ಸೋಢುಂ ಪ್ರಾಕ್ಶರೀರವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ |
ಕಾಮಕ್ರೋಧೋದ್ಭವಂ ವೇಗಂ ಸ ಯುಕ್ತಃ ಸ ಸುಖೀ ನರಃ || 23 ||

ಯೋ‌உಂತಃಸುಖೋ‌உಂತರಾರಾಮಸ್ತಥಾಂತರ್ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಯಃ |
ಸ ಯೋಗೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ‌உಧಿಗಚ್ಛತಿ || 24 ||

ಲಭಂತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಷಯಃ ಕ್ಷೀಣಕಲ್ಮಷಾಃ |
ಛಿನ್ನದ್ವೈಧಾ ಯತಾತ್ಮಾನಃ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ || 25 ||

ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಮ್ |
ಅಭಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ವರ್ತತೇ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾಮ್ || 26 ||

ಸ್ಪರ್ಶಾನ್ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ಚೈವಾಂತರೇ ಭ್ರುವೋಃ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಸಮೌ ಕೃತ್ವಾ ನಾಸಾಭ್ಯಂತರಚಾರಿಣೌ || 27 ||

ಯತೇಂದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ಮುನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪರಾಯಣಃ |
ವಿಗತೇಚ್ಛಾಭಯಕ್ರೋಧೋ ಯಃ ಸದಾ ಮುಕ್ತ ಏವ ಸಃ || 28 ||

ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಙ್ಞತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಮ್ |
ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಙ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಮೃಚ್ಛತಿ || 29 ||

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ

ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋ‌உಧ್ಯಾಯಃ ||5 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in English:

atha pancamo‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
samnyasam karmanam krsna punaryogam ca samsasi |
yacchreya etayorekam tanme brūhi suniscitam || 1 ||

sribhagavanuvaca |
samnyasah karmayogasca nihsreyasakaravubhau |
tayostu karmasamnyasatkarmayogo visisyate || 2 ||

nneyah sa nityasamnyasi yo na dvesti na kanksati |
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramucyate || 3 ||

sankhyayogau prthagbalah pravadanti na panditah |
ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam || 4 ||

yatsankhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate |
ekam sankhyam ca yogam ca yah pasyati sa pasyati || 5 ||

samnyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah |
yogayukto munirbrahma nacirenadhigacchati || 6 ||

yogayukto visuddhatma vijitatma jitendriyah |
sarvabhūtatmabhūtatma kurvannapi na lipyate || 7 ||

naiva kincitkaromiti yukto manyeta tattvavit |
pasyansrnvansprsanjighrannasnangacchansvapansvasan || 8 ||

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi |
indriyanindriyarthesu vartanta iti dharayan || 9 ||

brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah |
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa || 10 ||

kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi |
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvatmasuddhaye || 11 ||

yuktah karmaphalam tyaktva santimapnoti naisthikim |
ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate || 12 ||

sarvakarmani manasa samnyasyaste sukham vasi |
navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan || 13 ||

na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh |
na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate || 14 ||

nadatte kasyacitpapam na caiva sukrtam vibhuh |
annanenavrtam nnanam tena muhyanti jantavah || 15 ||

nnanena tu tadannanam yesam nasitamatmanah |
tesamadityavajnnanam prakasayati tatparam || 16 ||

tadbuddhayastadatmanastannisthastatparayanah |
gacchantyapunaravrttim nnananirdhūtakalmasah || 17 ||

vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini |
suni caiva svapake ca panditah samadarsinah || 18 ||

ihaiva tairjitah sargo yesam samye sthitam manah |
nirdosam hi samam brahma tasmadbrahmani te sthitah || 19 ||

na prahrsyetpriyam prapya nodvijetprapya capriyam |
sthirabuddhirasammūdho brahmavidbrahmani sthitah || 20 ||

bahyasparsesvasaktatma vindatyatmani yatsukham |
sa brahmayogayuktatma sukhamaksayamasnute || 21 ||

ye hi samsparsaja bhoga duhkhayonaya eva te |
adyantavantah kaunteya na tesu ramate budhah || 22 ||

saknotihaiva yah sodhum praksariravimoksanat |
kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhi narah || 23 ||

yo‌உntahsukho‌உntararamastathantarjyotireva yah |
sa yogi brahmanirvanam brahmabhūto‌உdhigacchati || 24 ||

labhante brahmanirvanamrsayah ksinakalmasah |
chinnadvaidha yatatmanah sarvabhūtahite ratah || 25 ||

kamakrodhaviyuktanam yatinam yatacetasam |
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam || 26 ||

sparsankrtva bahirbahyamscaksuscaivantare bhruvoh |
pranapanau samau krtva nasabhyantaracarinau || 27 ||

yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanah |
vigatecchabhayakrodho yah sada mukta eva sah || 28 ||

bhoktaram yannatapasam sarvalokamahesvaram |
suhrdam sarvabhūtanam nnatva mam santimrcchati || 29 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasūpanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmasamnyasayogo nama pancamo‌உdhyayah ||5 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *