Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Bhagawad Gita / Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Malayalam and English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Malayalam and English

394 Views

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Malayalam:

അഥ പഞ്ചമോ‌உധ്യായഃ |

അര്ജുന ഉവാച |
സംന്യാസം കര്മണാം കൃഷ്ണ പുനര്യോഗം ച ശംസസി |
യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതമ് || 1 ||

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
സംന്യാസഃ കര്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭൗ |
തയോസ്തു കര്മസംന്യാസാത്കര്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ || 2 ||

ജ്ഞേയഃ സ നിത്യസംന്യാസീ യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി |
നിര്ദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ || 3 ||

Srimad Bhagawad Gita

സാംഖ്യയോഗൗ പൃഥഗ്ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ |
ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭയോര്വിന്ദതേ ഫലമ് || 4 ||

യത്സാംഖ്യൈഃ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ |
ഏകം സാംഖ്യം ച യോഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി || 5 ||

സംന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ |
യോഗയുക്തോ മുനിര്ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി || 6 ||

യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ |
സര്വഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുര്വന്നപി ന ലിപ്യതേ || 7 ||

നൈവ കിംചിത്കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്ത്വവിത് |
പശ്യഞ്ശൃണ്വന്സ്പൃശഞ്ജിഘ്രന്നശ്നന്ഗച്ഛന്സ്വപഞ്ശ്വസന് || 8 ||

പ്രലപന്വിസൃജന്ഗൃഹ്ണന്നുന്മിഷന്നിമിഷന്നപി |
ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്ഥേഷു വര്തന്ത ഇതി ധാരയന് || 9 ||

ബ്രഹ്മണ്യാധായ കര്മാണി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ |
ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാമ്ഭസാ || 10 ||

കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി |
യോഗിനഃ കര്മ കുര്വന്തി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ || 11 ||

യുക്തഃ കര്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീമ് |
അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ || 12 ||

സര്വകര്മാണി മനസാ സംന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശീ |
നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹീ നൈവ കുര്വന്ന കാരയന് || 13 ||

ന കര്തൃത്വം ന കര്മാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ |
ന കര്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവര്തതേ || 14 ||

നാദത്തേ കസ്യചിത്പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ |
അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ || 15 ||

ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ |
തേഷാമാദിത്യവജ്ജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരമ് || 16 ||

തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ |
ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിര്ധൂതകല്മഷാഃ || 17 ||

വിദ്യാവിനയസംപന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി |
ശുനി ചൈവ ശ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാഃ സമദര്ശിനഃ || 18 ||

ഇഹൈവ തൈര്ജിതഃ സര്ഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ |
നിര്ദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാദ്ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ || 19 ||

ന പ്രഹൃഷ്യേത്പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത്പ്രാപ്യ ചാപ്രിയമ് |
സ്ഥിരബുദ്ധിരസംമൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ || 20 ||

ബാഹ്യസ്പര്ശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത്സുഖമ് |
സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ || 21 ||

യേ ഹി സംസ്പര്ശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ |
ആദ്യന്തവന്തഃ കൗന്തേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ || 22 ||

ശക്നോതീഹൈവ യഃ സോഢും പ്രാക്ശരീരവിമോക്ഷണാത് |
കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സ യുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ || 23 ||

യോ‌உന്തഃസുഖോ‌உന്തരാരാമസ്തഥാന്തര്ജ്യോതിരേവ യഃ |
സ യോഗീ ബ്രഹ്മനിര്വാണം ബ്രഹ്മഭൂതോ‌உധിഗച്ഛതി || 24 ||

ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിര്വാണമൃഷയഃ ക്ഷീണകല്മഷാഃ |
ഛിന്നദ്വൈധാ യതാത്മാനഃ സര്വഭൂതഹിതേ രതാഃ || 25 ||

കാമക്രോധവിയുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാമ് |
അഭിതോ ബ്രഹ്മനിര്വാണം വര്തതേ വിദിതാത്മനാമ് || 26 ||

സ്പര്ശാന്കൃത്വാ ബഹിര്ബാഹ്യാംശ്ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ |
പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ || 27 ||

യതേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധിര്മുനിര്മോക്ഷപരായണഃ |
വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ || 28 ||

ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സര്വലോകമഹേശ്വരമ് |
സുഹൃദം സര്വഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി || 29 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

കര്മസംന്യാസയോഗോ നാമ പഞ്ചമോ‌உധ്യായഃ ||5 ||

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in English:

atha pancamo‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
samnyasam karmanam krsna punaryogam ca samsasi |
yacchreya etayorekam tanme brūhi suniscitam || 1 ||

sribhagavanuvaca |
samnyasah karmayogasca nihsreyasakaravubhau |
tayostu karmasamnyasatkarmayogo visisyate || 2 ||

nneyah sa nityasamnyasi yo na dvesti na kanksati |
nirdvandvo hi mahabaho sukham bandhatpramucyate || 3 ||

sankhyayogau prthagbalah pravadanti na panditah |
ekamapyasthitah samyagubhayorvindate phalam || 4 ||

yatsankhyaih prapyate sthanam tadyogairapi gamyate |
ekam sankhyam ca yogam ca yah pasyati sa pasyati || 5 ||

samnyasastu mahabaho duhkhamaptumayogatah |
yogayukto munirbrahma nacirenadhigacchati || 6 ||

yogayukto visuddhatma vijitatma jitendriyah |
sarvabhūtatmabhūtatma kurvannapi na lipyate || 7 ||

naiva kincitkaromiti yukto manyeta tattvavit |
pasyansrnvansprsanjighrannasnangacchansvapansvasan || 8 ||

pralapanvisrjangrhnannunmisannimisannapi |
indriyanindriyarthesu vartanta iti dharayan || 9 ||

brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yah |
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa || 10 ||

kayena manasa buddhya kevalairindriyairapi |
yoginah karma kurvanti sangam tyaktvatmasuddhaye || 11 ||

yuktah karmaphalam tyaktva santimapnoti naisthikim |
ayuktah kamakarena phale sakto nibadhyate || 12 ||

sarvakarmani manasa samnyasyaste sukham vasi |
navadvare pure dehi naiva kurvanna karayan || 13 ||

na kartrtvam na karmani lokasya srjati prabhuh |
na karmaphalasamyogam svabhavastu pravartate || 14 ||

nadatte kasyacitpapam na caiva sukrtam vibhuh |
annanenavrtam nnanam tena muhyanti jantavah || 15 ||

nnanena tu tadannanam yesam nasitamatmanah |
tesamadityavajnnanam prakasayati tatparam || 16 ||

tadbuddhayastadatmanastannisthastatparayanah |
gacchantyapunaravrttim nnananirdhūtakalmasah || 17 ||

vidyavinayasampanne brahmane gavi hastini |
suni caiva svapake ca panditah samadarsinah || 18 ||

ihaiva tairjitah sargo yesam samye sthitam manah |
nirdosam hi samam brahma tasmadbrahmani te sthitah || 19 ||

na prahrsyetpriyam prapya nodvijetprapya capriyam |
sthirabuddhirasammūdho brahmavidbrahmani sthitah || 20 ||

bahyasparsesvasaktatma vindatyatmani yatsukham |
sa brahmayogayuktatma sukhamaksayamasnute || 21 ||

ye hi samsparsaja bhoga duhkhayonaya eva te |
adyantavantah kaunteya na tesu ramate budhah || 22 ||

saknotihaiva yah sodhum praksariravimoksanat |
kamakrodhodbhavam vegam sa yuktah sa sukhi narah || 23 ||

yo‌உntahsukho‌உntararamastathantarjyotireva yah |
sa yogi brahmanirvanam brahmabhūto‌உdhigacchati || 24 ||

labhante brahmanirvanamrsayah ksinakalmasah |
chinnadvaidha yatatmanah sarvabhūtahite ratah || 25 ||

kamakrodhaviyuktanam yatinam yatacetasam |
abhito brahmanirvanam vartate viditatmanam || 26 ||

sparsankrtva bahirbahyamscaksuscaivantare bhruvoh |
pranapanau samau krtva nasabhyantaracarinau || 27 ||

yatendriyamanobuddhirmunirmoksaparayanah |
vigatecchabhayakrodho yah sada mukta eva sah || 28 ||

bhoktaram yannatapasam sarvalokamahesvaram |
suhrdam sarvabhūtanam nnatva mam santimrcchati || 29 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasūpanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

karmasamnyasayogo nama pancamo‌உdhyayah ||5 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *